Door te bewegen blijf je in evenwicht

In document Programma Sociaal Domein (pagina 21-0)

Sporten is leuk en brengt ontspanning, competitie en saamhorigheid met zich mee. Veel mensen genieten van sport door het te doen, door erover te praten of ernaar te kijken. Sporten en bewegen is daarmee een belangrijk doel op zich. Reden om als gemeente mogelijk te maken dat iedereen die wíl sporten, ook daadwerkelijk kán sporten. Hoe meer mensen aan sport doen, hoe beter!

Zwijndrecht realiseert zich het belang van bewegen. Bewegen is echter een maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat zich uitstrekt over meerdere beleidsdomeinen. Uitgewerkt in het lokale sport- en gezondheidsbeleid wordt er invulling aan gegeven via Wmo, Vivera en de aanstelling van

combinatiefunctionarissen (Toppies). Ondanks de nauwe(re) banden met het sportieve middenveld (Platform Sport en Bewegen), reageert onze gemeente echter nog teveel ad-hoc op situaties in plaats van een proactief beweegbeleid te voeren.

Vraagstukken

Zwijndrecht wil dat haar inwoners actief deel (kunnen) nemen aan sport.

Natuurlijk ook om er plezier aan te beleven, maar ook om gezond gedrag te stimuleren. Voortdurend willen wij bekijken op welke wijze sport activiteiten en initiatieven op andere beleidsterreinen kan versterken of aanvullen.

Hierbij is van belang om bestaande structuren, indien mogelijk, (nog) beter te verbinden en waar nodig ontbrekende schakels toe te voegen.

Doelen en meetgegevens

Voor een deel zijn de uit de visie voortvloeiende ambities/vraagstukken in de afgelopen jaren al aan de orde gekomen. Komende jaren moeten deze worden gewaarborgd c.q. worden uitgebreid. Onveranderd blijven hiermee de Zwijndrechtse ambities:

 Sport en participatie

Verhoging van sportparticipatie in de Zwijndrechtse samenleving of anders gezegd: onze inwoners worden en blijven actieve sporters. Wij ondersteunen sportverenigingen hierbij.

 Sport en maatschappij

Sport kan als instrument worden ingezet bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, deelname aan het maatschappelijk verkeer, onderwijs en veiligheid, etc.

Oplossingen en activiteiten

Langs zeven programmalijnen willen wij de komende jaren werken aan de volgende activiteiten / oplossingen.

1. Netwerkvorming & professionalisering

Door ontwikkelen van het Platform Sport en Bewegen door:

 betrekken van aanbieders uit het alternatieve sportaanbod;

 realiseren van "betere" aansluiting van sport met verwante beleidsterreinen in het bewegingsdomein (Onderwijs, Wmo, Jeugd, Gezondheid);

 betrekken (vroegtijdiger) bij ontwikkelingen in het bewegingsdomein (zowel op het terrein van sport als aanverwante beleidsdomeinen).

21 Inzetten deskundigheid van sportcoaches (Toppies & Matties):

 om sport (en Platform Sport en Bewegen) meer positie te geven in het bewegingsdomein om zo een betere aansluiting te realiseren met aanverwante beleidsdomeinen;

 om doorlooplijnen te realiseren van sport met aanverwante beleidsterreinen (jeugd, gezondheid, JOGG, etc.) om het preventieve veld rondom zorg, welzijn en gezondheid te versterken.

het belang van sport onder de aandacht brengen in alle geledingen van de gemeentelijke organisatie.

2. Talentontwikkeling & Topsport

 In beeld brengen van de (positieve) effecten en consequenties van talentontwikkeling/topsport op breedtesport en waar mogelijk of nodig) faciliteren in het bewegingsdomein;

 Aansluiting zoeken met topsportfaciliteiten/-organisaties in onze regio;

 In samenwerking met onze sportverenigingen ontwikkelen van sterke jeugdafdelingen.

3. Recreatie- en bedrijvensport

 Aanwezige kennis en kunde van sportverenigingen ontsluiten bij de inrichting van de openbare ruimte (bijv. wandelroutes, speelruimteplan, voetbalkooien);

 Realiseren van een goede aansluiting van sport en bedrijfsleven, waarbij bijvoorbeeld werknemers kunnen sporten tegen

gereduceerd tarief bij sportverenigingen.

4. Sportaanbod

Zwijndrecht streeft naar een breed sportaanbod, waarbij de komende jaren de nadruk ligt op kwaliteit boven kwantiteit. Hieraan willen wij invulling aan geven door:

 Mogelijkheden onderzoeken van intensievere onderlinge samenwerking van sportverenigingen;

Ontwikkelen van een afwegingskader om te komen tot een sterke verenigingen.

 Continueren/uitbouwen van jaarlijkse profileermomenten voor sportverenigingen;

 Stimuleren van sporten voor verschillende doelgroepen in samenwerking met sportcoaches en Platform Sport en Bewegen;

 Stimuleren van aangepast sporten in samenwerking met sportcoaches en Platform Sport en Bewegen;

 Ontwikkelen van een digitaal platform waar alle

sportmogelijkheden in Zwijndrecht in beeld worden gebracht zowel voor inwoners als sportverenigingen.

5. Maatschappelijke rol van sport

 In samenwerking met Platform Sport en Bewegen en

sportcoaches willen wij alle doelgroepen in beeld brengen en bereiken.

 Invulling geven aan het begrip maatschappelijk betrokken (sport)vereniging (afwegingskader). Onderzoeken op welke wijze dergelijke verenigingen kunnen ondersteunen om hun rol in te nemen in het bewegingsdomein. Hierbij kan worden gedacht aan eigentijdse subsidies.

 Faciliteren van een kruisbestuiving van sport met aanverwante beleidsterreinen (Jeugd, Wmo, gezondheid) in het

bewegingsdomein. Aansluiting van sport op het (voortgezet) onderwijs heeft hierbij prioriteit, omdat dit een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen het groeiend overgewicht en bestrijding van jeugdoverlast.

 Onderzoeken in hoeverre de aanwezige (sport)accommodaties efficiënter kunnen worden gebruikt (bezettingsgraad), mede in het kader van de Wmo: door ontwikkelen van het 'open-club-principe'.

22

 Overlast gevende jongeren uitdaging laten vinden in sport in de wijk en in georganiseerd verband.

 Bestendiging relatie uitvoerende partners buurt/ sport/ onderwijs Betekenis van sport onderzoeken bij de inrichting (of gebruik) van de openbare ruimte, waarbij de aanwezige kennis kan worden ingezet om de leefbaarheid in de wijken te bevorderen. Denk in dit verband aan het speelruimtebeleid, voetbalkooien, etc.

6. (Top)sportevenementen

Nadrukkelijk willen wij sportevenementen in Zwijndrecht mede mogelijk maken/faciliteren. Hierbij willen wij aansluiting zoeken bij het bestaande evenementenbeleid van Zwijndrecht.

7. Sportaccommodaties en –voorzieningen

Realiseren van een separaat sportaccommodatiebeleid met bijbehorend uitvoeringsprogramma (reeds opgeleverd / uitvoeringsprogramma moet nog – na vaststelling- in dit programma worden opgenomen

Partnerschap

Sportverenigingen, Diverz, Vivera Wijkteams en onderwijsinstellingen.

Planning

Samen met het sportplatform werken we aan de uitvoering van de nota Sport en Bewegen.

Budget

Bij de totstandkoming van de geïntensiveerde aanpak kijken we naar wat er binnen bestaande budgetten kan door deze eventueel anders in te zetten. Als er extra middelen nodig zijn dan worden deze via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gevraagd.

Evaluatie

(Half)jaarlijks worden de resultaten in kaart gebracht en gedeeld met de betrokken partners, bestuur en politiek. In het derde kwartaal van 2018 vindt samen met de partners een evaluatie plaats, zodat we kunnen bepalen welke inzet, acties en activiteiten nodig zijn vanaf 2019.

23

24

3. "Als er iets speelt laat het de kinderen zijn"

"Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel". Zo luidt de definitie van kindermishandeling die in de Jeugdwet is opgenomen. Kindermishandeling kan verschillende vormen aannemen:

 geweld (fysiek, emotioneel)

 verwaarlozing (prenataal, fysiek, emotioneel, educatief, blootstelling aan partnergeweld)

 seksueel misbruik

 exploitatie (kinderarbeid, prostitutie, pornografie)

 schending van het recht op zelfbeschikking (vrouwelijke genitale verminking, eer gerelateerd geweld, gedwongen uithuwelijken, indoctrinatie)

 Műnchhausen by Proxy (Pediatric Condition Falsification)

Of er in een gezin gevaar bestaat op kindermishandeling is afhankelijk van verschillende factoren. Factoren als een laag inkomen, werkloosheid en alleenstaand ouderschap verhogen het risico op kindermishandeling, maar het komt ook voor bij gezinnen zonder risicofactoren. De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Zo heeft een mishandeld kind naast al het persoonlijke leed meer kans op een psychiatrische stoornis, depressie,

angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico dat iemand die mishandeld is later zijn eigen kinderen mishandelt.

Landelijk is de inschatting dat ongeveer 1 op de 20 kinderen mishandeld wordt (5%). Het is bekend dat de meldingscijfers maar ook de cijfers van daadwerkelijke kindermishandeling in Zwijndrecht hoog zijn. In Zwijndrecht hebben we tussen de 3 en 4% kinderen in beeld, bij wie vermoedens van kindermishandeling bestaan. We kunnen samen met onze partners niet aan alle oorzaken van kindermishandeling iets doen maar met een aantal

maatregelen en hulpmiddelen kunnen we gezamenlijk kindermishandeling voorkomen. Waar we het niet kunnen voorkomen, willen we álle kinderen bij wie sprake is van kindermishandeling in beeld hebben zodat we hulp kunnen bieden.

Hoewel de focus in eerste instantie ligt op de preventie en aanpak van kindermishandeling zien we ook een toename van huiselijk geweld inclusief ouderenmishandeling. In aansluiting op de geïntensiveerde aanpak ter preventie van kindermishandeling zullen we ook hier in 2017 – 2018 werken aan intensivering, versterking of vernieuwing van onze aanpak van huiselijk geweld in het algemeen.

Vraagstukken

1. Hoe zorgen we er voor dat we alle kinderen die mishandeld worden in Zwijndrecht in beeld hebben?

2. Hoe zorgen we er voor dat er bij alle vermoedens van

kindermishandeling in Zwijndrecht wordt gemeld bij Veilig Thuis?

3. Wat kunnen we doen ter intensivering, versterking, vernieuwing van onze aanpak in Zwijndrecht waardoor het aantal

daadwerkelijke gevallen van kindermishandeling eind 2018 is gedaald?

4. Wie kunnen er op welke wijze een bijdrage leveren aan de preventie van kindermishandeling in Zwijndrecht?

25 Doelen en meetgegevens

Eind 2018 is het percentage kinderen dat wordt mishandeld in Zwijndrecht gedaald tot onder de 3%.

Oplossingen en activiteiten

 We maken, gebruikmakend van de checklist van de Augeo

Foundation, inzichtelijk wat wij op de onderstaande onderwerpen in Zwijndrecht:

o al hebben georganiseerd, ingekocht en afgesproken o wat hiervan de opbrengst is, of we tevreden zijn o wat we kunnen doen ter intensivering, versterking of

vernieuwing van onze aanpak

 screening tijdens de zwangerschap

 voorlichting geweldloos opvoeden

 voorlichting shaken baby syndroom

 opvoedproblemen signaleren

 opvoedingsondersteuning bieden

 voorlichting op school/ kinderopvang

 training voor professionals

 training voor vrijwilligers van verenigingen

 aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

 psycho-educatie na huiselijk geweld

 hulp voor kinderen in vrouwenopvang

 publieksvoorlichting

 We proberen kindermishandeling te voorkomen door

risicofactoren aan te pakken. Hiervoor maken we (aanvullende) afspraken met maatschappelijke partners over:

o Het voorkomen en tegengaan van armoede (zie thema

"Aan de slag met armoede")

o Scholing- en werkgelegenheid gericht op laaggeschoolden (zie thema "Van JOP naar JOB")

o Vluchtelingen en traumahulpverlening (zie thema "Thuis in Zwijndrecht")

o Opvoedondersteuning en voorbereiding op geweldloos ouderschap

o Hulpaanbod bij scheidingen die problematisch verlopen o Voorlichting over het shaken baby syndroom

o Voorlichting aan kinderen en ouders over veiligheid, kindermishandeling en weerbaarheid

 We organiseren lokaal expertmeetings met vertegenwoordigers van het CJG, Jeugdteam, Wijkteam, Onderwijs, huisartsen, ambulancedienst, politie, advocaten/ mediators bij vechtscheidingen.

Partnerschap

We werken samen met vertegenwoordigers van het CJG/ Jeugdteam, VIVERA Wijkteam, onderwijs, kinderopvang, huisartsen, kinderartsen, kraamzorg, verloskundigen, ambulancedienst, politie, advocaten/

mediators bij vechtscheidingen, vertrouwenspersonen en vrijwilligers bij verenigingen. Gezamenlijk komen we tot een geïntensiveerde aanpak en bespreken we in expertmeetings welke acties en activiteiten er worden georganiseerd. De gemeente vervult hierin een regisserende en

faciliterende rol.

Planning

Februari 2017: expertmeeting met maatschappelijke partners

Maart – mei 2017: Samen met maatschappelijke partners ontwikkelen we een geïntensiveerde aanpak ter preventie van kindermishandeling.

Maart 2017: raadsinformatiebrief over de stand van zaken

26 Maart of april 2017: oriëntatieavond van de gemeenteraad met

maatschappelijke partners over de geïntensiveerde aanpak

Juni 2017: eventueel besluitvorming door college en raad indien extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de geïntensiveerde aanpak (kadernota 2018)

Budget

Bij de totstandkoming van de geïntensiveerde aanpak maken we met de partners inzichtelijk welke middelen nodig zijn. We kijken naar wat er binnen bestaande budgetten kan door deze eventueel anders in te zetten.

Als er extra middelen nodig zijn dan worden deze via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gevraagd (kadernota 2018).

Evaluatie

(Half)jaarlijks worden de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen in kaart gebracht en gedeeld met de betrokken partners, bestuur en politiek. In het derde kwartaal van 2018 vindt samen met de partners een evaluatie plaats zodat kan worden bepaald welke inzet, acties en

activiteiten nodig zijn vanaf 2019.

27

28

4. Voorkomen is beter dan genezen

Verschuiving in zorg en ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners, jong en oud. Bij alles wat we doen, lokaal en in de regio, proberen we 'zorg zo licht als mogelijk en zo zwaar als moet' in te zetten en onnodig opschalen te voorkomen. Dit is voor het welzijn van onze inwoners beter, maar kost de gemeenschap ook minder geld. We proberen daarom te voorkomen dat inwoners in de problemen komen, ongezond worden of dat bestaande problemen verergeren.

Preventie gaat over het hele sociale domein

Preventie is een heel complex onderwerp, omdat het verweven zit in bijna alles wat we doen in het sociaal-maatschappelijk domein. Het gaat niet alleen over voorlichting. Het heeft ook te maken met:

 Toegang hebben tot een sociaal netwerk, zodat je mensen kent die je een handje kunnen helpen (relatie met thema 'Eenzaamheid in de ban' en 'Aan de slag met armoede';

 Sterke (professionele) netwerken, waarin mensen een oogje op elkaar houden en signalen en problemen vroegtijdig gezien worden (relatie met thema 'Vivera-wijkteams: in elke buurt een begrip' en 'Goede zorg op het goede moment en de goede plek';

 Goede en toegankelijke algemene voorzieningen, waardoor mensen langer zelfredzaam kunnen zijn en niet te snel een beroep hoeven doen op dure maatwerkvoorzieningen (relatie met o.a. 'Lang zullen we wonen').

We geven veel geld uit aan preventieve maatregelen, maar we weten niet precies wát we allemaal doen, wat dat kost en wat het oplevert. Hierdoor verspillen we misschien kostbare middelen aan maatregelen die niet werken of waar betere alternatieven voor zijn.

Vraagstukken

Preventie is een mix van preventieve maatregelen en programma's, vroegsignalering en laagdrempelige algemene voorzieningen. De opgave van dit thema is de goede mix te vinden over de volle breedte van het sociale domein.

1. Hoe ziet een 'pakket' van preventieve maatregelen eruit? We zoeken naar effectieve maatregelen die passen bij de nieuwe realiteit en de belangrijke problemen in de Zwijndrechtse samenleving, binnen de bestaande middelen.

2. Vroeg ingrijpen, betekent vroeg signaleren. Hoe zorgen we ervoor dat (beginnende) problemen eerder in beeld zijn?

3. Welke algemene voorzieningen moeten we inrichten, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van een beroep op (zwaardere vormen van) zorg?

Betere gezondheid en minder vraag naar (zwaardere) vormen van zorg en ondersteuning

Algemene voorzieningen

Vroeg-signalering Preventieve maatregelen

29 Doelen en meetgegevens

Het hoofddoel van preventie is: "Het bevorderen van gezondheid en het terugdringen van het beroep op (zwaardere vormen van) zorg en ondersteuning."

Uit de programmabegroting: "We zetten in op 10% minder inzet op zware zorg (maatwerkvoorzieningen)"

Oplossingen en activiteiten

Preventie maakt onderdeel uit van diverse andere thema's in dit programma. Vanuit dit thema ligt de nadruk vooral op het bewaken van de integrale benadering vanuit één visie op preventie. Verder

inventariseren we binnen dit thema wat we nu doen aan preventie en schetsen we een gewenst beeld voor het preventieve veld.

 Visie

We stellen een beknopte visie op, die de basis zal zijn voor onze keuzes op het gebied van preventie, vroegsignalering en algemene voorzieningen.

 Opstellen meetlat

In 2015 is een eerste aanzet gedaan om de preventieve maatregelen binnen de zorg voor de jeugd (ook wel het 'voorliggend veld' genoemd) in beeld te brengen. In samenwerking met onderzoeksbureau JSO heeft de gemeente een meetlat ontwikkeld om de relevantie van preventieve maatregelen te meten. Maatregelen worden onder andere gescoord op (bewezen) effectiviteit en de mate waarin ze bijdragen aan de doelen van de gemeente. JSO gaat nu hetzelfde doen voor de Wmo en de publieke gezondheid.

 Inrichten gewenste preventieve veld

In samenwerking met partners zoeken we naar de juiste mix van preventieve maatregelen, vroegsignalering en algemene voorzieningen.

Partnerschap

De gemeente is in staat vanuit een breed overzicht over het totale sociale domein de discussie te voeren en samenwerking te stimuleren. Voor dit thema werken we samen met een brede vertegenwoordiging van mensen uit zorg, welzijn, werk, wonen en onderwijs.

De gemeente heeft een belangrijke rol als verantwoordelijke voor het welzijn van inwoners. Daarnaast heeft de gemeente ook een financieel belang. Het past dan ook om een sturende rol te nemen op dit

onderwerp.

Planning

Opstellen visie op preventie: gereed juni 2017 Opstellen meetlat: gereed juni 2017

Inrichten gewenste preventieve veld: vanaf september 2017 Budget

Inhuur JSO wordt betaald uit bestaand budget Wmo Evaluatie

De manier waarop we dit thema gaan evalueren, maakt deel uit van de op te stellen visie.

30

Aantekeningen

31

32

5. Kunst en cultuur voor iedereen

We willen dat het kunst- en cultuurbeleid iedereen in Zwijndrecht bereikt. Dat er een kwalitatief volwaardig aanbod aan voorzieningen is binnen de

gemeente en dat onderlinge samenwerking en het organiseren van evenementen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. En we willen dat er een impuls wordt gegeven aan cultuureducatie binnen het onderwijs, zodat alle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur.

Deelname aan culturele activiteiten draagt bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Daarnaast vergroot deelname aan culturele activiteiten het sociale netwerk van inwoners, hun binding onderling en aan de gemeente en hun maatschappelijke participatie.

Daarom gaan we de komende jaren de culturele sector verder versterken om zo tot nog meer culturele initiatieven en samenwerking te komen. Als gemeente gaan we nog meer investeren in een leefbare, sociale samenleving met een cultureel klimaat waarbij kunst en cultuur bereikbaar zijn voor alle inwoners.

Onder het motto "Samen ontspannen, beleven en meedoen" zetten we ons in voor creatieve zelfontplooiing en bieden we ruimte voor culturele ondernemers.

Vraagstukken

1. Hoe laten we alle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur?;

2. Hoe bevorderen we lokale initiatieven voor culturele activiteiten?;

3. Hoe vergroten we de deelname aan culturele activiteiten?

Doelen en meetgegevens

 Er is een kwalitatief volwaardig aanbod aan voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur voor alle inwoners van Zwijndrecht;

Om dat doel te bereiken werken we aan de doelen die we gesteld hebben in de Kunst- en Cultuurnota:

 Beschikbaarheid cultuureducatie op school 80% in 2017 en 100%

in 2020;

 We hebben 3 beeldbepalende evenementen in 2017 en 5 beeldbepalende evenementen in 2020.

Oplossingen en activiteiten

De komende periode gaan we samen met onze partners aan de slag met de uitvoering van de Kunst- en Cultuurnota:

 Uitbreiding van het aanbod cultuureducatie naar alle

basisscholen: op dit moment is er alleen een aanbod op de brede scholen;

 Invulling van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020: verdieping en verankering van cultuureducatie binnen het onderwijs;

 Oprichten van een cultureel platform: voor het geven van een impuls aan bestaande culturele activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe culturele activiteiten;

 Ontwikkelen van een digitaal platform: het bevorderen van onderlinge samenwerking en het uitwisselen van informatie;

 Omvormen expositieruimte tot een cultureel

ontmoetingscentrum: een ruimte die de mogelijkheid biedt voor ontmoetingen tussen de professional en de amateur, tussen publiek en programma en tussen inwoners onder elkaar;

 Realiseren van een podium: mogelijkheid bieden aan culturele organisaties om zich te presenteren voor een groter publiek;

 Op afstand plaatsen van de expositieruimte: een ruimte voor en door inwoners;

 Ontwikkelen evenementenkalender: informeert inwoners maar ook ondernemers, zodat zij eventueel kunnen aanhaken;

 Passende ondersteuning bij evenementen: voor het bevorderen van lokale initiatieven voor culturele activiteiten.

33 Partnerschap

We werken onder andere samen met culturele organisaties, kunstenaars en scholen.

De gemeente vervult bij dit thema een stimulerende en faciliterende rol.

Planning

Uitrol cultuureducatie over alle basisscholen: overleg met de scholen in eerste helft 2017, zodat uitbreiding m.i.v. schooljaar 2017/2018 kan plaatsvinden.

Uitvoering Cultuureducatie met Kwaliteit: voorbereidingen 1e helft 2017, start op de scholen m.i.v. schooljaar 2017/2018.

Cultureel platform: in november 2016 is 1e bijeenkomst geweest, verdere vormgeving vindt in 1e kwartaal 2017 plaats.

Digitaal platform: realisatie 2e helft 2017.

Podiumfunctie: start ontwikkeling ideeën 2e helft 2017, realisatie in 2018.

Omvormen expositieruimte tot een cultureel ontmoetingscentrum: heel 2017.

Ontwikkelen evenementenkalender: 1e helft 2017.

Maatregelen om evenementen te faciliteren: heel 2017 en 2018.

Budget

Bij de Kadernota 2017 is € 70.000,00 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Kunst- en Cultuurnota.

De plannen voor cultuureducatie worden gedekt uit de middelen cultuureducatie.

Evaluatie

Jaarlijks worden de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen in kaart gebracht en gedeeld met de betrokken partners, bestuur en politiek.

In de Kunst- en Cultuurnota is opgenomen dat na 2 jaar een

In de Kunst- en Cultuurnota is opgenomen dat na 2 jaar een

In document Programma Sociaal Domein (pagina 21-0)