Eenzaamheid kun je delen

In document Programma Sociaal Domein (pagina 73-77)

Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor en kan iedereen overkomen. In Zwijndrecht zijn we met elkaar tot veel in staat en daar kunnen wij trots op zijn. Maar toch neemt de eenzaamheid in Zwijndrecht sterk toe. De toename van mensen die aangeven eenzaam te zijn geldt niet alleen voor ouderen, maar zij vormen wel de belangrijkste risicogroep. Ongeveer 41% van de volwassenen inwoners in Zwijndrecht voelt zich in meer of mindere mate eenzaam.

8% verkeert in een sociaal isolement (bron: DG&J). Deze percentages zijn hoger dan die van omliggende gemeenten.

Eenzaamheid is een probleem dat de gemeente niet alleen kan aanpakken. Daar hebben we actieve organisaties, en uiteindelijk alle Zwijndrechtenaren, bij nodig. Om de eenzaamheid te keren gaan wij nog intensiever samenwerken met een veelheid van partijen die zich het probleem aantrekken.

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Velen raken geïsoleerd. De maatschappij wordt gevormd door menselijke interactie. Eenzame mensen hebben minder interactie of de kwaliteit van de interactie is minder. Het is dan ook een uitdaging om eenzaamheid aan te pakken. We weten dat eenzaamheid en sociaal isolement vaker voorkomt bij mensen met een kleine beurs, gezondheidsproblemen en een beperkt sociaal netwerk.

Vraagstukken

Wij realiseren ons dat het niet altijd makkelijk is om oplossingen te zoeken voor dit probleem en dat binnen Zwijndrecht niet alle factoren die eenzaamheid vergroten kunnen worden opgelost. Daarom gaan wij ons richten op factoren waar wij wel invloed kunnen uitoefenen. Onze opgaven voor 2017- 2018 zijn:

1. Hoe krijgen we zicht op eenzaamheid in Zwijndrecht (definitie, doelgroepen)

2. Hoe doorbreken we het taboe op eenzaamheid en krijgen we mensen hierover in gesprek?

3. Wie heeft welke rol in dit vraagstuk en welke factoren kunnen we beïnvloeden?

Doelen en meetgegevens

 We weten wat de oorzaken zijn waardoor mensen in een sociaal isolement komen en springen daar op in;

 We weten wie de deuren open krijgen bij mensen (in alle doelgroepen en leeftijden) die in sociaal isolement zitten, hoe zij dit doen en we lenen deze aanpakken;

 We weten hoe we mensen uit een sociaal isolement halen;

 Onze aanpak draagt bij aan het zoveel mogelijk voorkomen van sociaal isolement.

Oplossingen en activiteiten

Wij werken samen met organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit doen wij door diensten en voorzieningen aan te bieden om eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast beschikt SWOZ over een netwerk van vrijwillige hulpverleners. De vrijwilligersorganisatie 'Zorgzaam-Zorgen' richt zich op het bereiken van eenzame inwoners van Zwijndrecht en biedt activiteiten aan om eenzaamheid te bestrijden. Ook de stichting Vier het Leven is actief in Zwijndrecht.

De aanpak van eenzaamheid in Zwijndrecht houdt rekening met de omvang en kenmerken van het probleem en haakt aan bij de kansen die er zijn. Wij gaan op de volgende sporen inzetten:

 Eenzaamheid op de kaart houden: versterken van aandacht voor elkaar en het bespreekbaar maken van het onderwerp.

 Kennis krijgen, houden en delen: zorgwekkende eenzaamheid beter leren herkennen.

 Samenwerken: inzetten van de juiste interventies.

73 Eenzaamheid op de kaart houden: versterken van aandacht voor elkaar Een oproep aan alle Zwijndrechtenaren om meer aandacht aan elkaar te schenken. We slaan hierbij de handen ineen met organisaties die zich het onderwerp aantrekken. Samen met hen zetten we het thema

'eenzaamheid' op de agenda en dagen we organisaties en bewoners uit om initiatieven te ontplooien die eenzaamheid kunnen doorbreken. Als gemeente kunnen we deze initiatieven faciliteren en ondersteunen. Hier kunnen we de volgende instrumenten voor inzetten:

 Brede publiekscampagne; hiermee inwoners bewust maken van de problematiek en oproepen om meer naar elkaar om te kijken.

 Verbinden van jong en oud; bijvoorbeeld scholen uitnodigen om zich te verbinden met (een voorziening voor) ouderen en hun leerlingen uit te dagen om een maatschappelijke stage daar in te vullen.

Kennis krijgen, houden en delen: zorgwekkende eenzaamheid beter leren herkennen

 Inzicht krijgen in de verschillende doelgroepen waar eenzaamheid speelt en hier specifiek aandacht aan geven.

 Trainen van vrijwilligers; het aanbieden van een kortdurende gratis cursus. Hier leren zij onder andere eenzaamheid te signaleren en eenvoudige gesprekstechnieken.

 Trainen van professionals; het aanbieden van cursussen aan bijvoorbeeld medewerkers van welzijnsinstellingen, woning coöperaties en stadswachten die over het signaleren van risicoprofielen gaan, maar ook over de vraag welke

mogelijkheden elke organisatie heeft om contacten te leggen.

Samenwerken: inzetten van de juiste interventies.

 Wijkteam aan zet als het moeilijk wordt; denk aan de zorgmijders.

Het wijkteam kan dan de cliënt tot het accepteren van hulp proberen te verleiden.

 Signaleerkracht versterken: bijvoorbeeld woningbouwvereniging, wijkagent, dominee kan melden bij de wijkteams. Met elkaar werken aan een oplossing.

Partnerschap

Bij de aanpak en de invulling van het thema spelen diverse betrokken een rol. De gemeente heeft vooral een stimulerende en faciliterende rol. De Vivera wijkteams worden genoemd als centrale plek voor het signaleren en aanpakken van eenzaamheid en isolement. Voor de doelgroep jongeren, komt het CJG/jeugd team naar voren.

Vrijwilligers, ouderenadviseurs, de SWOZ, scholen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, kerken en religieuze gemeenschappen zijn belangrijke partijen om eenzaamheid en isolement aan te pakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de laagdrempelige activiteiten die er zijn, bijvoorbeeld ook bij de sportverenigingen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen. Ook stichting Present wordt in dit verband genoemd

(www.stichtingpresent.nl). Daarnaast kunnen sociale media als facebook worden ingezet als instrument om eenzaamheid aan te pakken,

bijvoorbeeld door mensen te informeren over activiteiten of de mogelijkheden voor ondersteuning.

Planning

Eerste helft 2017: Samen met maatschappelijke partners ontwikkelen we een plan van aanpak voor de aanpak van eenzaamheid. Hierin nemen we de motie van het CDA mee.

Besluitvorming tweede helft 2017 (indien extra geld nodig) of ter informatie (bij dekking bestaande middelen).

74 Budget

Bij de totstandkoming van de geïntensiveerde aanpak kijken we naar wat er binnen bestaande budgetten kan door deze eventueel anders in te zetten. Als er extra middelen nodig zijn dan worden deze via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gevraagd (kadernota 2018).

Evaluatie

Periodiek meet de DG&J de eenzaamheid in Zwijndrecht. In het te ontwikkelen plan van aanpak zullen we aangeven hoe vaak dit geëvalueerd wordt.

75

76

In document Programma Sociaal Domein (pagina 73-77)