Voorzieningen Met betrekking tot Pensioenregelingen

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 179-183)

toelichting 1e. toePassing Van nieuwe of herziene ifrs-norMen

toelichting 27. Voorzieningen Met betrekking tot Pensioenregelingen

inleiding

om de verplichtingen met betrekking tot de personeelsbelo­

ningen op de balans beter te kunnen weergeven, heeft de groep Fluxys, in 2006, de zogenaamde corridormethode verlaten en verkozen de toegelaten alternatieve verwerking van ias 19

“Personeelsbeloningen” toe te passen met ingang vanaf 01­01­200.

deze laat toe om de actuariële winsten en verliezen te boeken gedurende de periode waarin ze plaatsvinden.

de actuariële winsten en verliezen worden buiten het resultaat geboekt en worden voorgesteld in een mutatieoverzicht van het eigen vermogen genaamd “overzicht van het totaalresultaat”.

volgens de voorschriften van ias 1 en 8, werden de financiële staten van het boekjaar 2005 aldus herwerkt (zie toelichting 1d).

beschrijving van de voornaamste pensioenregelingen en aanverwante voordelen

in België worden de rechten van het personeel uit de elektriciteits­

en gassector bij collectieve overeenkomst geregeld.

die overeenkomsten zijn van toepassing op gebaremiseerd personeel dat voor 1 juni 2002 in dienst is genomen en op kaderpersoneel dat voor 1 mei 1999 is aangeworven. in de overeenkomsten zijn de toegezegde rechten vastgelegd waarmee het personeel, voor een volledige loopbaan, met inbegrip van het wettelijk pensioen, aanspraak kan maken op een pensioenuitkering gelijk aan 75% van het laatste jaarinkomen.

de aanvullende uitkering kan gedeeltelijk aan de rechthebbenden worden overgedragen. Het gaat hier om de pensioenregelingen van het type ‘te bereiken doel’.

de verplichtingen die uit die pensioenregelingen voortvloeien, worden gefinancierd bij verschillende pensioenfondsen die zijn opgezet voor de elektriciteits­ en gassector en bij verzekerings­

maatschappijen.

de pensioenregelingen worden gefinancierd door pensioenbi­

jdragen van de werknemers en de werkgevers. de pensioenbi­

jdragen van de werkgevers worden jaarlijks bepaald op basis van een actuariële waardering. de bedoeling daarvan is ervoor te zorgen dat aan de wettelijke verplichtingen inzake minimumfinan­

ciering wordt voldaan en dat de financiering van de pensioenuitke­

ringen (pensioenrechten) op lange termijn gevrijwaard blijft.

gebaremiseerd personeel dat vanaf 1 juni 2002 in dienst is genomen, kaderpersoneel dat vanaf 1 mei 1999 is aangeworven evenals leden van de directie kunnen aanspraak maken op pensioenregelingen van het type ‘vaste premies’. op te merken valt evenwel dat sedert 01­01­200 gedurende de loopbaan bij wet een gemiddeld jaarrendement is vastgelegd van minstens 3,25% op de werkgeversbijdragen en van minstens 3,75% op de werknemersbijdragen. Het eventuele tekort dient door de werkgever te worden bijgepast. aangezien het reële rendement merkbaar hoger is dan het sedert 200 minimaal gewaarborgde percentage, is geen enkele voorziening vastgesteld. de betaalde bijdragen in 2006 door de werkgevers voor deze regimes bedraagt 539 k2 (tegenover 399 k2 in 2005). Het totaal bedrag van de gestorte bijdragen, verhoogd met het bekomen rendement, bedraagt 6.103 k2 per 31­12­2006.

de Fluxys groep voorziet ook in brugpensioenregelingen en verleent andere voordelen na uitdiensttreding, zoals de terugbetaling van medische kosten en tariefverminderingen, alsook andere voordelen op lange termijn (anciënniteitspremies).

deze voordelen worden niet voorgefinancierd.

bedragen van de verplichtingen van de fluxys-groep in duizenden euro’s

31-12-2006 31-12-2005

Pensioenen overige

ver-plichtingen totaal Pensioenen overige

ver-plichtingen totaal Mutatie in actuariële schuld

actuariële schuld per begin boekjaar ­17.239 ­38.692 ­185.931 ­132.978 ­33.713 ­166.691

aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten ­5.322 ­1.52 ­6.86 ­5.286 ­1.286 ­6.572

actualiseringsrente ­5.378 ­1.625 ­7.003 ­6.281 ­1.61 ­7.895

werknemersbijdragen ­27 0 ­27 ­252 0 ­252

actuariële winsten en verliezen .236 1.330 5.566 ­9.791 ­3.871 ­13.662

Betaalde pensioenuitkeringen 9.095 1.639 10.73 7.39 1.792 9.11

Pensioenkosten van verstreken diensttijd 0 0 0 0 0 0

verminderingen 0 0 0 0 0 0

stopzetting van pensioenregelingen .197 0 .197 0 0 0

overige (omrekeningsverschillen) 0 0 0 0 0 0

actuariële schuld per einde boekjaar -140.658 -38.890 -179.548 -147.239 -38.692 -185.931

volledig of gedeeltelijk gefinancierde regimes ­127.213 0 ­127.213 ­13.51 0 ­13.51

niet gefinanceerde regimes ­13.5 ­38.890 ­52.335 ­12.698 ­38.692 ­51.390

Mutatie in dekkingsactiva

reële waarde van de activa per begin boekjaar 117.28 0 117.28 105.52 0 105.52

verwacht rendement 5.65 0 5.65 5.882 0 5.882

actuariële winsten en verliezen 6.812 0 6.812 5.966 0 5.966

werkgeversbijdragen 6.725 1.639 8.36 7.153 1.792 8.95

werknemersbijdragen 27 0 27 252 0 252

Betaalde pensioenuitkeringen ­9.09 ­1.639 ­10.733 ­7.39 ­1.792 ­9.11

afwikkeling van pensioenregelingen ­3.73 0 ­3.73 0 0 0

overige (omrekeningsverschillen) 0 0 0 0 0 0

reële marktwaarde van de activa per einde boekjaar 124.289 0 124.289 117.428 0 117.428

effectief rendement van de dekkingsactiva 12.456 0 12.456 11.848 0 11.848

actuariële schuld ­10.658 ­38.890 ­179.58 ­17.239 ­38.692 ­185.931

reële marktwaarde van de activa per einde boekjaar 12.289 0 12.289 117.28 0 117.28

tekort of overschot -16.369 -38.890 -55.259 -29.811 -38.692 -68.503

niet geboekte actuariële winsten en verliezen 0 0 0 0 0 0

kost van de periode in duizenden euro’s

31-12-2006 31-12-2005

aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten ­6.86 ­6.572

actualiseringsrente ­6.880 ­7.895

verwacht rendement 5.65 5.882

actuariële verliezen en winsten ­123 0

Pensioenkosten van verstreken diensttijd 0 0

winst (verlies) op inperkingen, overdrachten en afwikkelingen 72 0

limietbepaling van activa 0 0

totaal -7.499 -8.585

de vastgestelde kost met betrekking tot pensioenen en aanverwante verplichtingen over het boekjaar kunnen als volgt uitgesplitst worden:

de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten worden geboekt onder personeelskosten en bij de netto toevoegingen aan voorzieningen. de actualiseringsrente wordt verwerkt onder de overige financiële kosten, terwijl het verwachte rendement

onder financiële opbrengsten wordt geboekt. de afwikkeling die in 2006 vastgesteld werd, werd geboekt onder bestedingen van voorzieningen.

de dekkingsactiva worden als volgt toegewezen onder de belangrijkste categorieën actiefbestanddelen:

(in %) 31-12-2006 31-12-2005

aandelenbeleggingen 35% 36%

obligatiebeleggingen 38% 1%

vastgoed 12% 9%

overige (inclusief monetaire activa) 15% 1%

totaal 100% 100%

belangrijkste grondslagen (in %)

31-12-2006 31-12-2005

Pensioenen overige

verlichtingen Pensioenen overige

verlichtingen

actualiseringsrente ,10% ,10% 3,80% 3,80%

verwacht rendement op activa 5,00% ­ 5,0% ­

loonstijgingspercentage 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%

stijgingspercentage van medische kosten ­ 2,90% ­ 2,90%

actuariële grondslagen

de actuariële grondslagen voor de Fluxys groep zijn vastgelegd door daartoe bevoegde actuarissen. de belangrijkste grondslagen kunnen als volgt worden voorgesteld:

in duizenden euro’s

Verhoging van 1% Verlaging van 1%

normale kosten en intresten op de actuariële schulden ­23 176

actuariële schulden ­2.88 2.258

Het verwachte rendementspercentage van de dekkingsactiva wordt vastgesteld in functie van hun opsplitsing per activa categorieën:

elke activa categorie heeft zijn geschat rendementspercentage.

op het niveau van de medische kosten, bedraagt de impact van een wijziging met 1% op de geschatte evolutie:

evolutie over vier boekjaren in duizenden euro’s

2006 2005 2004 2003

actuariële schulden ­179.58 ­185.931 ­166.691 ­18.517

reële waarden van de dekkingsactiva 12.289 117.28 105.52 95.96

overschot of tekort ­55.259 ­68.503 ­61.167 ­52.553

ervaringsgebonden aanpassingen voortkomend uit

de actuariële schulden 820 352

de dekkingsactiva 6.812 5.966

Het aandeel van ervaringsgebonden aanpassingen in de actuariële winsten en verliezen wordt hieronder weergegeven.

uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen in de balans in duizenden euro’s

31-12-2006 31-12-2005* Verschil

waardering van de materiële vaste activa 32.195 339.508 ­15.313

afschrijvingen 0 0 0

Te ontvangen opbrengsten 5.390 5.065 325

Herwaardering van financiële instrumenten 0 0 0

Fiscaal verrekenbare tegoeden 0 0 0

voorzieningen voor personeelsbeloningen of niet­aanvaarde

voorzieningen 22.370 18.236 .13

overige normatieve verschillen ­18 ­62 ­122

totaal 351.771 362.747 -10.976

de uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen worden per fiscale eenheid gecompenseerd.

de eerste belangrijke bron van uitgestelde belastingen is het verschil tussen de boekwaarde en de fiscale (belastbare) waarde van de materiële vaste activa. dit verschil is toe te schrijven aan het feit dat de materiële vaste activa op de openingsbalans werden geboekt tegen de reële waarde die overeenstemt met de veronderstelde kostprijs.

de volgens ias 19 (Personeelsbeloningen) geboekte voorzieningen en de volgens de Belgische normen geboekte, maar niet

toegelaten voorzieningen in iFrs vormen de andere belangrijke bron van uitgestelde belastingen.

alle uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen worden geboekt behalve de uitgestelde belastinglatenties die berekend zijn op de overgedragen resultaten van de dochterbedrijven en de joint­ventures. de uitgestelde belastinglatenties voor de vennootschappen segeo, Fluxys lng, Huberator en gmsl worden, wat het aandeel van de Fluxys groep betreft, geschat op 1.53 k2 aan uitgestelde belastingverplichtingen.

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 179-183)