ZOrg vOOr het menselijk kapitaal

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 103-108)

4.3.1 Personeelsontwikkeling

67 nieuwe personeelsleden. in 2006 wierven Fluxys en Fluxys lng 28 kaderleden en 39 statutaire personeelsleden aan, tegenover  kaderleden en  statutaire medewerkers in 2005. Bij alle aanwervingen ging het om contracten van onbepaalde duur. rekening houdend met een uitstroom van 3 medewerkers steeg in 2006 het aantal actieve personeelsleden met een contract van onbepaalde duur naar 887, een netto aangroei met 15 kaderleden en 9 statutaire personeelsleden. die stijging vloeit voornamelijk voort uit de ontwikkeling van het Fluxys­dienstenaanbod op de geliberaliseerde markt, de eisen van de regulering en de aanhoudende toename van de investeringsprojecten.

6% van de personeelsleden andere functie binnen de onderneming. Fluxys moedigt jobmobiliteit aan in het kader van de loopbaanevolutie en medewerkers krijgen daartoe een persoonlijke begeleiding.

Zes procent van de personeelsleden greep in 2006 de kans om binnen de onderneming een functie met een andere verantwoordelijkheid op te nemen. in 2005 lag de jobmobiliteit iets hoger (8%) doordat de vernieuwing van de organisatiestructuur toen extra opportuniteiten meebracht.

aantal uren opleiding neemt toe. in 2006 werden bij Fluxys en Fluxys lng ruim 35.000 uren opleiding gevolgd, tegenover 29.000 uren in 2005. iets meer dan 92% van de Fluxys­medewerkers volgde een opleiding; bij Fluxys lng bedroeg dat percentage iets meer dan 80%.

de stijging van het aantal uren opleiding vloeit onder meer voort uit de inspanningen die werden geleverd om de safety management system­methodologie ondernemingsbreed te integreren (zie ook ‘Kwaliteitsbeheersysteem’, p 100). een en ander zorgde ervoor dat de functiegerelateerde, technische, kwaliteits­ en veiligheidsopleidingen in 2006 meer dan 78% van het totale opleidingspakket vertegenwoordigden, tegenover 70% in 2005.

goede punten voor het overleg met de personeelsvertegenwoordiging. in het lokaal Paritair overleg, dat in 200 in het leven werd geroepen, zoeken de syndicale vertegenwoordigers en de hiërarchie naar oplossingen voor situaties op lokaal niveau. in 2006 werd in alle vestigingen van de onderneming een enquête georganiseerd over de werking van het lokaal Paritair overleg. Uit de gunstige resultaten van de enquête is gebleken dat het lokaal Paritair overleg zijn doel bereikt. ook de samenwerking met de kadervereniging werd in een open en constructieve sfeer voortgezet.

leeftijdsspreiding van de actieve personeelsleden (in %)

Minder dan 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar Meer dan 50 jaar

32% van de actieve personeelsleden

is aangeworven sinds 2002 15

33

28 24

4.3.2 welzijn op het werk

Preventiecommunicatie opgevoerd. Fluxys geeft intern een semestriële nieuwsbrief uit om medewerkers te sensibiliseren rond veilig werken en de preventie van arbeidsongevallen een zo concreet en praktisch mogelijke invulling te geven. in de nieuwsbrief worden alle ongevallen en incidenten besproken, met tips om ze te vermijden. sinds februari 2006 wordt die nieuwsbrief aangevuld met korte Flashreports om de medewerkers ook kort op de bal de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren.

aantal ongevallen. in 2006 gebeurden bij Fluxys en Fluxys lng 11 ongevallen met werkverlet. dat is een daling van 2 tegenover 2005. Het aantal ongevallen zonder werkverlet is met 5 eenheden gestegen tot 20. Het aantal dagen arbeidsongeschiktheid daalde van 3 in 2005 tot 250 in 2006. van de 11 ongevallen met werkverlet waren er 3 met meer dan 30 dagen werkverlet.

evolutie arbeidsongevallen - frequentiegraad 20

15

10

5

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006

Trend frequentiegraad

2005

globaal preventieplan. in 2001 werkte Fluxys een globaal preventieplan 2001­2005 uit om de verbeteracties aan te sturen bij de preventie van ongevallen op het werk. in de methodologie van de globale preventieplanning worden ieder jaar de concrete acties voor het volgende jaar geactualiseerd.

in 2006 werd een nieuw globaal preventieplan 2006­2010 opgestart met daarin 25 transversale projecten waarvoor de gedelegeerd bestuurder het peterschap opneemt. de projecten kregen een duidelijke omschrijving van te volgen acties en van de betrokken departementen binnen Fluxys, waarmee meteen de basis werd gelegd voor de jaaractieplannen.

Methodologie risicoanalyse ruimer toegepast. om veiligheidsrisico’s proactief in te dijken, voert Fluxys een beleid waarbij zo ruim mogelijk wordt overgestapt op de formele methodologie van de risicoanalyse om de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. in 2006 werd die overstap gemaakt bij de procesveiligheidsstudies voor bestaande installaties en nieuwe projecten, bij taakanalyses op medewerkersniveau en in specifieke risicodomeinen zoals werken in de hoogte en lawaai.

evolutie arbeidsongevallen - ernstgraad 0,8

0,6

0,4

0,2

0

Trend ernstgraad

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

health & safety audit positief. in 2006 werd via een Health & Safety audit nagegaan in welke mate Fluxys werkt volgens zijn veiligheidscharter. Het resultaat van de audit bij Fluxys was positief: de verbeteringsvoorstellen lagen in de lijn van de projecten die in het kader van het globaal preventieplan 2006­2010 waren gedefinieerd.

Vca audit positief. in 2006 werd het certificaat veiligheidschecklist aannemers (vCa) van de afdelingen Project Management, Supervision & Interventions en Kathodische Bescherming onderworpen aan een toezichtsaudit volgens het vCa­systeem, versie 200/0. de audit van het veiligheidssysteem werd met succes afgerond. in 2006 werd verder werk gemaakt van de aanpassing van de procedures en de verdere integratie van het vCa­veiligheidssysteem in het safety management system (zie

‘Kwaliteitsbeheersysteem’, p. 100). Beide systemen werken volgens dezelfde Plan­do­Check­adjust­

methodologie (PdCa).

Veiligheidscoördinatie tijdelijke en mobiele bouwplaatsen al vanaf de ontwerpfase. Fluxys blijft inspanningen leveren om zowel vóór als tijdens de uitvoering van eigen infrastructuurwerken de samenwerking en de communicatie met contractanten verder te verbreden. door vanaf de beginfase voor eigen infrastructuurprojecten een veiligheids­ en gezondheidsplan op te stellen, werkt Fluxys al in een vroeg stadium aan de preventieve veiligheid.

de veiligheidscoördinatie in de onderneming is bovendien zo georganiseerd dat zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase de te nemen veiligheidsmaatregelen gestandaardiseerd vastliggen. Per project moeten ze worden aangepast aan de specificatie van het project en de omgevingsfactoren.

in 2006 hebben de nieuwe projectleiders en studie­ingenieurs hun opleiding tot veiligheidscoördinatoren niveau B met succes afgerond. Ze zullen nu in 2007 voor de kleinere projecten de veiligheidscoördinatie waarnemen. voor grotere projecten werkt Fluxys met externe veiligheidscoördinatoren.

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 103-108)