krachtlijnen van het Wettelijk en regulerend kader

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 64-67)

Voorstellen voor een nieuwe energiepolitiek van de europese commissie

3.1 krachtlijnen van het Wettelijk en regulerend kader

3.1.1 gereguleerde tarieven

systeem: gecontroleerde kosten + billijke vergoeding. in het huidige wettelijk en regulerend kader (Koninklijk Besluit 15 april 2002) is een stelsel van gereguleerde tarieven van toepassing voor de aardgastransport­ en aardgasopslagdiensten (Fluxys) en de terminallingdiensten voor vloeibaar aardgas (Fluxys lng).

de gereguleerde tarieven zijn gebaseerd op de geraamde kosten die proportioneel worden toegewezen aan de diverse diensten die Fluxys en Fluxys lng aanbieden. de geraamde kosten omvatten de exploitatiekosten en de afschrijvingen op de gereguleerde actiefwaarde zoals die worden aanvaard door de Belgische federale regulator, de Commissie voor de elektriciteit en het gas (Creg). de Creg controleert ook trimestrieel hoe de reële uitgaven evolueren ten opzichte van de geraamde kosten.

naast de kosten is in de tarieven ook een billijke vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal vervat, berekend volgens de richtlijnen die de Creg daartoe heeft bepaald. de billijke vergoeding is de kapitaalkost (waCC – weighted average Cost of Capital) vermenigvuldigd met het kapitaal dat is geïnvesteerd in de gereguleerde diensten, de zogenoemde gereguleerde actiefwaarde (raB – regulated asset Base).

Methodologie voor de gereguleerde tarieven:voorbeeld tarief transport

=

3 x miljoen

• Vergoeding geïn-vesteerd kapitaal:

wacc x rab

• afschrijvingen

• operationele kosten

.._ =

schatting

tarief in 3/

(m³(n)/uur)/jaar Postzegeltarief: = één enkel entry-tarief en

één enkel exit-tarief per gecontracteerde

(m3(n)/uur)/jaar

de gereguleerde tarieven voor de aardgastransportdiensten worden berekend volgens het principe van de perequatie: iedere netgebruiker betaalt eenzelfde tarief per onderschreven (m3(n)/uur)/jaar, ongeacht de afstand van het transport. daartoe wordt de som van de geraamde kosten en de billijke vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal gedeeld door de geraamde hoeveelheid capaciteit die in de tariefperiode zal worden onderschreven.

jaarlijkse tarieven. de gereguleerde tarieven zijn geldig voor één jaar. dat geldt voor de aardgastransport­ en aardgasopslagdiensten tot eind december 2007 en voor de lng­terminallingdiensten tot eind maart 2007.

daarbij leggen Fluxys en Fluxys lng ieder jaar uiterlijk op 30 september een tariefvoorstel voor het volgende exploitatiejaar ter goedkeuring voor aan de Creg. in uitvoering van de aangepaste gaswet wordt voor de aardgastransport­ en aardgasopslagdiensten begin 2008 overgestapt op een systeem van vierjarentarieven.

specifiek stelsel van veeljarentarieven. voor nieuwe infrastructuur van nationaal of europees belang voorziet de wetgeving sinds 12 augustus 2003 in de mogelijkheid tot een specifiek stelsel van veeljarentarieven met een vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal dat rekening houdt met de concurrentieomgeving. Zulke veeljarentarieven gelden vanaf april 2007 tot 2026 voor de lng­

terminallingdiensten. die tarieven werden in 200 door de Creg goedgekeurd in het kader van de investeringen om de capaciteit van de lng­terminal in Zeebrugge te verdubbelen.

3.1.2 gedragscode

Het Koninklijk Besluit van  april 2003 over de gedragscode omvat een geheel van operationele en administratieve richtlijnen voor aardgasvervoersbedrijven en de gebruikers van hun infrastructuur. de gedragscode bepaalt onder meer dat aardgastransportoperatoren de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot hun infrastructuur dienen te publiceren. die belangrijkste voorwaarden werden in 200 door de Creg goedgekeurd en zijn een geheel van operationele en commerciële regels die het kader vormen waarbinnen Fluxys en Fluxys lng contracten afsluiten met de gebruikers van de infrastructuur voor transport, opslag en lng­terminalling.

in het proces om de gedragscode te implementeren, volgt op de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden het opstellen van een aantal publicaties dat het dienstenaanbod van Fluxys en Fluxys lng verder documenteert.

Het gaat onder meer om de indicatieve vervoersprogramma’s en de netwerkcodes (zie ‘Topics Fluxys/Creg in 2006’ onder ‘implementatie gedragscode’, p. 66).

3.1.3 gaswet

de 2de europese gasrichtlijn (16 juli 2003) is in België in 2005 naar nationale regelgeving omgezet via aanpassingen in de bestaande gaswet (Belgisch staatsblad 1 juni 2005), die in 2006 verder werden aangevuld met diverse bepalingen (Belgisch staatsblad 28 juli 2006 en 28 december 2006). de aanpassingen vormen op diverse punten een nieuwe uitbreiding van het wettelijk en regulerend kader waarbinnen Fluxys en Fluxys lng hun activiteiten ontplooien.

specifieke vereisten voor beheerders. de gaswet geeft uitvoering aan de bepaling in de 2de europese gasrichtlijn om officieel één of meer beheerders aan te duiden. om in aanmerking te komen als beheerder moeten ondernemingen voldoen aan een aantal specifieke vereisten, onder meer inzake corporate governance (zie ook ‘Corporate governance: ontwikkelingen’, p. 36).

in uitvoering van de gaswet werden Fluxys en Fluxys lng in maart 2006 van rechtswege aangeduid als beheerder onder het niet­definitieve stelsel: Fluxys lng als beheerder van de lng­

terminallinginstallaties en Fluxys als beheerder van het aardgasvervoersnet en beheerder van de aardgasopslaginstallaties.

op 21 februari 2007 verscheen in het Belgisch staatsblad het bericht waarin kandidaat­beheerders worden uitgenodigd om een dossier in te dienen voor de aanduiding als beheerder onder het definitief stelsel. Fluxys werkt momenteel aan de voorbereiding van het dossier. verwacht wordt dat de aanduiding onder het definitief stelsel nog vóór eind 2007 gebeurt: kandidaat­beheerders moeten hun dossier binnen 3 maanden indienen en daarna beschikt de ministerraad over 6 maanden om over de aanduiding te beslissen. de aanduiding als beheerder onder het definitief stelsel geldt voor een hernieuwbare termijn van 20 jaar.

Vierjarentarieven. de gaswet bepaalt voorts dat begin 2008 wordt overgestapt van het stelsel van jaarlijkse gereguleerde tarieven naar een stelsel van vierjarentarieven, een stelsel dat de voorspelbaarheid en de stabiliteit van de tarieven moet verhogen.

gaswet omvat nu ook transit. de 2de europese gasrichtlijn annuleert en vervangt de vroegere transitrichtlijn. Conform daarmee ressorteert nu ook de transit van aardgas onder de gaswet:

• voor de transitcontracten afgesloten onder de transitrichtlijn geldt het principe van de Sanctity of Contracts.

• nieuwe transitcontracten vallen onder een nieuw te ontwikkelen gereguleerd regime.

twee specifieke stelsels. voor nieuwe investeringen van nationaal of europees belang bestond al een specifiek stelsel dat voorziet in de mogelijkheid tot gereguleerde veeljarentarieven met een vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal dat rekening houdt met de concurrentieomgeving. dat stelsel blijft behouden en wordt aangevuld met de mogelijkheid tot volledige vrijstelling van regulering.

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 64-67)