activiteiten en resultaten van de dOchterOndernemingen

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 30-37)

Voorstellen voor een nieuwe energiepolitiek van de europese commissie

2.4 activiteiten en resultaten van de dOchterOndernemingen

fluxys lng NV (geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Fluxys 93,20%)

Fluxys lng is eigenaar en operator van de lng­terminal in Zeebrugge en commercialiseert terminalling­

capaciteit en verwante diensten. in juni en juli 200 sloot Fluxys lng met 3 terminalgebruikers langetermijncontracten voor het gebruik van de terminal. op basis daarvan werd beslist om 2 165 miljoen te investeren in de capaciteitsverdubbeling van de terminal. de uitbreidingswerken zijn begonnen in oktober 200 en de ingebruikneming van de installaties is gepland voor 2007. op 31 december 2006 vertegenwoordigden de uitbreidingswerken een bedrag van 2 125,2 miljoen.

segeo nV (geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Fluxys 75%)

segeo ­ société européenne du gazoduc est­ouest ­ is eigenaar van de infrastructuur voor het vervoer van aardgas tussen ‘s­gravenvoeren en Blaregnies. in deze infrastructuur, die Fluxys exploiteert, wordt aardgas vervoerd dat bestemd is voor België en Frankrijk. sinds 1 april 2005 zijn de transitcontracten met gaz de France en Total in handen van segeo en is de transportcapaciteit ter beschikking gesteld van Fluxys voor commercialisering.

Het eigen vermogen van segeo bedraagt 2 6,0 miljoen. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 2 6,6 miljoen, tegenover 2 ,5 miljoen in 2005.

op grond van de aandeelhoudersovereenkomsten tussen Fluxys en gaz de France splitst de winst van het boekjaar 2006 zich als volgt uit:

• 2 ,1 miljoen voor gaz de France,

• 2 2,5 miljoen voor Fluxys nv.

huberator nV (geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Fluxys 90%)

Huberator is de operator van Hub Zeebrugge en verleent in die hoedanigheid diensten aan bedrijven die op de hub actief zijn. eind 2006 telde het bedrijf 52 leden (6 eind 2005). in 2006 lag het nettoverhandelde volume aardgas op Hub Zeebrugge 8% hoger dan in 2005. over het hele jaar werd ongeveer 3 miljard kubieke meter aardgas op de hub verhandeld, wat neerkomt op circa 2,5 keer het jaarverbruik op de Belgische markt.

Het eigen vermogen van Huberator bedraagt 2 15,8 miljoen. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 2 3,7 miljoen, tegenover 2 2,9 miljoen in 2005.

gas Management services limited (geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Fluxys 100%) gas management services limited (gmsl) biedt diensten en software voor het beheer van aardgasvervoer en grensoverschrijdende transit. gmsl is ook Claims Validation Agent voor de netgebruikers van het national grid gas (gB).

Het eigen vermogen van gmsl bedraagt 2 ,2 miljoen. Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 2 1,5 miljoen, tegenover 2 1,1 miljoen in 2005.

fluxys nl bV (geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Fluxys 100%)

Fluxys nl is een vennootschap naar nederlands recht die op 23 juni 200 werd opgericht met de deelneming in Fluxys BBl Bv als hoofddoel. de vennootschap heeft een kapitaal van 2 27 miljoen, vertegenwoordigd door 270.000 aandelen met elk een waarde van 2 100. Het kapitaal is volledig volgestort.

Het eigen vermogen van Fluxys nl bedraagt 2 27,2 miljoen op 31 december 2006. Het nettoresultaat voor het boekjaar bedraagt 2 0,3 miljoen, tegenover 2 ­0,1 miljoen in 2005.

fluxys bbl bV (geconsolideerde dochteronderneming – deelneming Fluxys nl Bv 100%)

Fluxys BBl is een vennootschap naar nederlands recht, opgericht op 23 juni 200 in het raam van een 20%­deelneming in de vennootschap BBl Company voF. de vennootschap heeft een kapitaal van 2 10,7 miljoen vertegenwoordigd door 107.000 aandelen met elk een waarde van 2 100. Het kapitaal is voor 50% volgestort.

Het eigen vermogen van Fluxys BBl bedraagt 2 2, miljoen op 31 december 2006. Het nettoresultaat voor het boekjaar bedraagt 2 ­2,5 miljoen, tegenover 2 ­0,5 miljoen in 2005.

bbl company Vof (vennootschap onder firma – geconsolideerde dochteronderneming – deelneming Fluxys BBl Bv 20%)

de BBl Company is een voF naar nederlands recht, opgericht op 09 juli 200, voornamelijk met het oog op de bouw, exploitatie en commercialisering van de onderzeese aardgasleiding tussen Bacton (gB) en Balgzand (nl). de leiding werd op 1 december 2006 in gebruik genomen.

Het eigen vermogen van BBl voF bedraagt 2 537,8 miljoen op 31 december 2006. Het nettoresultaat voor het boekjaar bedraagt 2 ,2 miljoen, tegenover 2 0,1 miljoen in 2005. de lopende investeringen op 31 december 2006 bedragen 2 525 miljoen.

aPx gas zeebrugge bV (geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Huberator 2%) aPX gas Zeebrugge is een Bv naar nederlands recht opgericht op 2 februari 2005 en levert een elektronisch handelsplatform en clearing­diensten voor aardgas.

Het eigen vermogen van aPX gas Zeebrugge bedraagt 2 ­ 0, miljoen op 31 december 2006. Het

belgian Pipe control nV (niet­geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Fluxys 25%) Belgian Pipe Control (BPC) staat in voor het klein onderhoud en de inspectie van leidingen die eigendom zijn van derden en die andere producten dan aardgas vervoeren.

Het eigen vermogen van Belgian Pipe Control bedraagt 2 0,1 miljoen op 31 december 2006. Het nettoresultaat voor het boekjaar bedraagt 2 0,1 miljoen.

c4gas (niet­geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Fluxys 5 %)

Cgas is een naamloze vennootschap die op 25 april 2002 samen met gaz de France en national grid werd opgericht met als doel de ontwikkeling en de exploitatie van een portaal voor de aankoop van gasmaterieel.

endex (niet­geconsolideerde dochteronderneming ­ deelneming Fluxys .9%)

endex (european energy derivatives exchange nv) is een vennootschap naar nederlands recht die beurs­ en clearing­diensten voor de aardgas­ en elektriciteitsmarkten aanbiedt.

2.5 risicOBeheer

2.5.1 Marktrisico’s en financiële instrumenten

wisselrisico. de activiteiten van de groep zijn hoofdzakelijk uitgedrukt in eUr. enkel de activiteiten van de dochteronderneming gmsl worden in gBP uitgedrukt. aangezien het gaat om beperkte bedragen, dienen geen bijzondere dekkingen te worden uitgewerkt.

gelet op de beperkte materiële blootstelling aan het wisselrisico heeft de groep geen contracten afgesloten om dat risico te dekken.

interestrisico. de schuldenlast van de groep bestaat uit enerzijds een lening met vaste interestvoet waarvan het saldo op 31 december 2006 2 ,5 miljoen bedraagt en met een looptijd tot 2011, en anderzijds leasing­schulden met een equivalente vordering geboekt op de activa van de balans.

aangezien er geen interestrisico is, maakt de groep momenteel geen gebruik van dekkingsinstrumenten die daarop zijn gericht.

tegenpartijrisico. de thesaurieoverschotten worden belegd binnen het raam van een door de raad van bestuur goedgekeurde procedure, hetzij bij eersterangs financiële instellingen, hetzij in de vorm van financiële instrumenten uitgegeven door ondernemingen met een korte­ en langetermijnnotering van hoog niveau.

2.5.2 financiële risico’s in verband met handelsverrichtingen

in het kader van zijn beleid in verband met het tegenpartijrisico, heeft de groep voor de meeste van zijn activiteiten de mogelijkheid op contractuele basis een garantie te vragen, in de vorm van een bankgarantie of een storting in geld. de groep past een strikt opvolgingsbeleid toe van zijn handelsvorderingen en evalueert systematisch de financiële capaciteit van zijn tegenpartijen. op die manier beperkt de groep zijn blootstelling aan kredietrisico zowel op het vlak van wanbetaling als op het vlak van concentratie.

2.5.3 operationele risico’s

Milieu-impact. de milieu­impact (geluid, emissies, water, afval) van infrastructuur voor ondergronds pijpleidingenvervoer is minimaal in vergelijking met andere transportmodi en wordt gedekt door een milieuactieplan.

risico’s in verband met seveso-vestigingen. Fluxys en Fluxys lng exploiteren 3 seveso­vestigingen van het type ‘hoge drempel’: de lng­terminal en de Peak shaving in Zeebrugge en de ondergrondse opslag in loenhout. Fluxys en Fluxys lng voeren een proactief beleid om de risico’s op het vlak van welzijn op het werk, industriële veiligheid en milieu te beheersen.

beschadiging infrastructuur door derden. ernstige incidenten met pijpleidingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van beschadigingen door derden. om zulke beschadigingen te voorkomen, is iedereen die werken plant of wil uitvoeren in de nabijheid van aardgasvervoersinfrastructuur wettelijk verplicht die te melden

uitvoeren. op het terrein zelf inspecteren de Fluxys­patrouilleurs de leidingtracés, begeleiden ze aannemers die werken uitvoeren in de nabijheid ervan, en houden ze in het oog of er in de buurt van een leiding nergens onaangekondigde werken van start gaan.

Fluxys evalueert geregeld op welke manier die gecombineerde administratieve en operationele aanpak van werken door derden kan worden verbeterd. Bovendien voert de onderneming rond de veiligheid van de aardgasvervoersinfrastructuur een actief sensibiliseringsbeleid naar al wie betrokken is bij werken in de buurt ervan.

crisisbeheer. er zijn competente teams opgericht voor het beheer en de beheersing van crisissituaties als gevolg van incidenten en ongevallen in een inrichting die door Fluxys of Fluxys lng wordt geëxploiteerd. de leden van die teams hebben een specifieke crisismanagementopleiding gevolgd en er worden regelmatig crisisoefeningen georganiseerd om de vertrouwdheid met de interne procedures en instructies paraat te houden. Bovendien beschikken de exploitatiezetels over noodplannen met de lokale maatregelen in geval van ernstige incidenten of zware ongevallen.

2.5.4 Verzekeringen

de groep evalueert de waarschijnlijkheid van de belangrijkste risico’s die gepaard gaan met zijn activiteiten en maakt een inschatting van de mogelijke financiële gevolgen in het geval dat die risico’s realiteit zouden worden. naargelang van de mogelijkheden en de marktvoorwaarden dekt de groep die risico’s grotendeels door een beroep te doen op de verzekeringsmarkt. in sommige gevallen worden risico’s geheel of gedeeltelijk gedekt door zelfverzekering (door gebruik te maken van een captive) of blijft een gedeelte van het risico behouden, bijvoorbeeld door te werken met een aangepaste vrijstelling.

de Belgische boekhoudkundige normen, die van toepassing zijn op de statutaire rekeningen van Fluxys, aanvaarden de verrekening van premies die worden betaald voor polissen die zijn onderschreven bij een captive. de iFrs­normen, die van toepassing zijn op de geconsolideerde financiële staten van de Fluxys groep, aanvaarden diezelfde premies niet en de provisies voor risico’s moeten worden tegengeboekt.

als een risico gedekt door een captive inderdaad realiteit wordt, dan brengt dat mee dat de kost van het ongeval ten laste van het boekjaar komt.

de algemene dekking heeft betrekking op de verschillende domeinen waarin risico’s zich kunnen voordoen:

• bescherming van de installaties tegen vormen van ‘materiële schade’; voor specifieke gevallen bestaat daarnaast een bijkomende dekking ‘exploitatieverliezen’,

• bescherming van de aansprakelijkheid tegenover derden door een algemene dekking samengesteld uit verschillende rangen,

• programma voor het personeel: dekking door verplichte verzekeringen (wetsverzekering voor arbeidsongevallen) en programma voor het personeel inzake gezondheidszorg.

2.5.5 juridische risico’s

regulering. voor de activiteiten die onder de wet van 12 april 1965 vallen, worden de kosten, de verkoopprijs en de winstmarge van Fluxys door de regulator (Creg) gecontroleerd.

Het tariefbesluit van 15 april 2002 geeft de Creg de mogelijkheid bepaalde uitgaven die ze onredelijk acht, a priori en/of a posteriori te verwerpen. Zij moet nagaan of uitgaven onredelijk zijn door ze onder meer te vergelijken met de vergelijkbare kosten van gelijkaardige ondernemingen. indien de regulator onredelijk geachte uitgaven a posteriori verwerpt, kan dat een significante impact hebben op de financiële situatie en de resultaten van Fluxys.

Bovendien worden momenteel twee – voor Fluxys belangrijke – regulerende documenten voorbereid, te weten (i) een Koninklijk Besluit over de vierjarentarieven, met inbegrip van de tarieven voor korte­

afstandsvervoer en de tarieven voor gereguleerde transit, en (ii) een nieuw Koninklijk Besluit over de gedragscode dat een gereguleerd stelsel voor transit zal invoeren.

de Creg onderzoekt de geldigheid van de contracten die Fluxys aan distrigas & C° binden inzake transit van aardgas in de leidingen Zeebrugge­Zelzate/eynatten (vTn) en Zeebrugge­Blaregnies (Troll). dat onderzoek kan ertoe leiden dat de Creg een administratieve boete aan Fluxys oplegt. in

Mededinging. in het normale verloop van zijn activiteiten is Fluxys verwikkeld in een aantal geschillen met derden. wanneer een (wettelijke, contractuele of impliciete) verplichting tegenover een derde bestaat, wordt een voorziening voor die geschillen aangelegd. Bovendien is Fluxys door verzekeringen gedekt voor zijn eventuele burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

wat het ongeval van ghislenghien betreft, werd, naast de inverdenkingstelling van Fluxys als rechtspersoon wegens onopzettelijk doden of onopzettelijk toebrengen van letsels door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, op 1 februari 2007 een kaderlid van de dispatching van Fluxys ten persoonlijke titel in verdenking gesteld met dezelfde aanklachten als Fluxys. Het onderzoek van het dossier door de onderzoeksrechter is nog steeds lopende.

Fluxys en/of zijn verzekeraars werden eveneens door verschillende slachtoffers van de ramp gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg en de handelsrechtbank van Brussel. momenteel zijn dertien burgerlijke rechtsvorderingen hangende.

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 30-37)