Fluxys grOep – resultaten 2006 (in iFrs)

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 24-30)

Voorstellen voor een nieuwe energiepolitiek van de europese commissie

2.2 Fluxys grOep – resultaten 2006 (in iFrs)

2.2.1 inleiding

in overeenstemming met de ias­normen 1 en 8 werden de financiële staten van 2005 herwerkt naar aanleiding van de beslissing van de raad van bestuur tot wijziging van de eerder toegepaste boekhoudmethode in het kader van de ias­norm 19 ‘Personeelsbeloningen’. die verandering van boekhoudmethode impliceert dat het geheel van actuariële winsten en verliezen onmiddellijk worden geboekt in de voorzieningen voor Personeelsbeloningen. die actuariële winsten en verliezen worden rechtstreeks tegengeboekt in het eigen vermogen en de uitgestelde belastingen zonder dat enige afschrijving wordt verrekend in de winst­ en verliesrekening. de onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevolgen van de herwerking van de rekeningen 2005 na de verandering van boekhoudmethode.

2005 ifrs (in duizend euro’s)

gepubliceerd herwerkt Verschil

netto financieel resultaat .580 .335 ­ 25

winstbelastingen ­ 1.118 ­ 1.035 83

winst (verlies) van de periode 78.210 78.08 ­ 162

eigen vermogen 1.191.728 1.18.802 ­6.926

voorziening ias 19 58.011 68.503 10.92

Uitgestelde belastingverplichtingen 366.313 362.77 ­ 3.566

2.2.2 consolidatiekring

in vergelijking met 31 december 2005 zijn de consolidatiekring en de deelnemingspercentages

2.2.3 samenvatting van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde resultaten (in duizend euro’s)

31-12-2006 31-12-2005 herwerkt

bedrijfsopbrengsten 436.066 423.142

winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 111.639 11.78

netto financieel resultaat 7.588 (1) .335

winst (verlies) uit voortgezette activiteiten

na financieringskosten 119.227 (1) 119.083

winstbelastingen ­36.6 (1) ­1.035

winst (verlies) van de periode 82.583 (1) 78.048

aandeel Fluxys 77.880 (1) 73.38

aandeel minderheidsbelangen .703 (1) .66

nettobasisresultaat per aandeel toerekenbaar aan de

aandeelhouders van de moedermaatschappij in 2 110,8398 10,10

gemiddeld aantal aandelen in omloop 702.636 702.636

bedrijfsopbrengsten. de bedrijfsopbrengsten van het boekjaar 2006 bedragen k2 36.066 tegenover k2 23.12 voor het boekjaar 2005, een stijging van k2 12.92. de opbrengst van k2 36.066 wordt uitgesplitst in:

• k2 398.539 (of 91,%) afkomstig van activiteiten die onder de gaswet (*) vallen, namelijk aardgasvervoer (transport en transit), aardgasopslag en lng­terminalling in België: een stijging met k2 1.937 in vergelijking met 2005. Het merendeel van die stijging is toe te schrijven aan de impact op de tarieven van de maatregelen ter versterking van het toezicht ten behoeve van de veiligheid van de installaties.

doordat de kosten van die maatregelen ook in de lasten werden opgenomen, heeft de toename van de bedrijfsresultaten geen impact op de winst.

• k2 37.527 (of 8,6%) van andere bedrijfsactiviteiten: een daling met k2 2.013 ten opzichte van 2005.

die daling is in het bijzonder het gevolg van eenmalige opbrengsten die in 2005 werden geboekt in het kader van de contracten voor ‘shipper services’, en van het feit dat bepaalde van die contracten in de loop van 2006 zijn vervallen.

winst uit voortgezette activiteiten. de winst uit voortgezette activiteiten daalt ten opzichte van 2005.

die daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het vervallen van bepaalde contracten voor ‘shipper services’.

(1) Herwerkte bedragen

(*) wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals later gewijzigd.

netto financieel resultaat. de stijging van het financieel resultaat in vergelijking met 2005 is het gevolg van de desactualisatie van de voorzieningen en een stijging van het rendement op geldbeleggingen ondanks een daling van de belegde bedragen.

winstbelastingen. de winstbelastingen liggen k2 .391 lager dan in 2005. dat verschil is hoofdzakelijk het gevolg van de fiscale aftrek voor notionele interesten vanaf 2006.

2.2.4 samenvatting van de geconsolideerde balans

activa (in duizend euro’s)

31-12-2006 31-12-2005 herwerkt

i. Vaste activa 1.677.067 1.576.351

materiële vaste activa 1.72.01 1.355.798

immateriële activa 12.768 10.55

goodwill 5.13 5.606

Financiële vaste activa 397 78

overige activa 185.71 203.75

Uitgestelde belastingvorderingen 1.00 170

ii. Vlottende activa 350.263 451.645

voorraden 21.732 15.905

Belastingvorderingen 93 78

Handelsvorderingen en overige vorderingen .610 66.862

Beleggingsinstrumenten 9.993 73.181

geldmiddelen en kasequivalenten 268.607 291.378

overige activa 5.228 3.81

totaal der activa 2.027.330 2.027.996

Vaste activa. de toename van de vaste activa is hoofdzakelijk het gevolg van de uitgaven voor materiële en immateriële activa tijdens het jaar (2 180,5 mln.) meer bepaald in het kader van de capaciteitsuitbreiding van de lng­terminal van Zeebrugge (2 5,7 mln.) en de aanleg van de leiding Balgzand (nl)/Bacton (gB) (2 63,9 mln.), met aftrek van 2 61, mln. aan afschrijvingen. de financiële­leasevorderingen (‘overige activa’) dalen in overeenstemming met het aflossingsplan.

Vlottende activa. de vlottende activa en meer in het bijzonder de ‘Beleggingsinstrumenten’ en de ‘geldmiddelen en kasequivalenten’ noteren een daling als gevolg van de financiering van de bovenvermelde investeringen.

eigen vermogen en verplichtingen (in duizend euro’s)

31-12-2006 31-12-2005 herwerkt

i. eigen vermogen 1.233.851 1.184.802

aandeel van de aandeelhouders van de moedermaatschappij

in het eigen vermogen 1.210.660 1.162.159

Aandelenkapitaal en agio 60.310 60.310

Niet-uitgekeerde reserves 1.150.280 (1) 1.101.618

Omrekeningsreserve 70 231

minderheidsbelangen 23.191 (1) 22.63

ii. langlopende verplichtingen 644.173 691.064

rentedragende verplichtingen 210.308 228.518

voorzieningen 30.087 35.33

voorzieningen voor personeelsbeloningen 52.007 (1) 6.366

Uitgestelde belastingverplichtingen 351.771 (1) 362.77

iii. kortlopende verplichtingen 149.306 152.130

rentedragende verplichtingen 0.820 3.110

voorzieningen 8.137 .693

voorzieningen voor personeelsbeloningen 3.252 (1) .137

Belastingverplichtingen 18.915 20.520

Handelsschulden en overige schulden 75.079 76.877

overige verplichtingen 3.103 2.793

totaal van het eigen vermogen en verplichtingen 2.027.330 2.027.996

(1) Herwerkte bedragen

eigen vermogen. (zie tabel hieronder ‘mutatieoverzicht van het eigen vermogen’)

langlopende verplichtingen. Het verschil tussen 2005 en 2006 resulteert voornamelijk uit de daling van de financiële­leaseschulden, de verschuivingen van de voorzieningen voor personeelsbeloningen en de aanwending van de uitgestelde beslastingen.

2.2.5 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in duizend euro’s) aandeel van de aandeelhouders

van de moedermaatschappij in het eigen vermogen

Minderheids-

belang totaal eigen vermogen

eindsaldo oP 31-12-2005 1.169.072 22.656 1.191.728

aanpassingen met betrekking tot de vorige boekjaren

• voor het boekjaar 2004

• voor het boekjaar 2005

-6.913

aangePast eindsaldo oP 31-12-2005 1.162.159 22.63 1.18.802

1. winst (verlies) van het boekjaar 77.880 .703 82.583

2. rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen

baten (lasten) 8.107 1 8.121

3. dividenden ­37.802 ­3.853 ­1.655

. wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0

5. overige wijzigingen 316 ­316 0

aangePast eindsaldo oP 31-12-2006 1.210.660 23.191 1.233.851

Het bedrag van 2 6,9 mln. onder ‘aanpassingen met betrekking tot de vorige boekjaren’ heeft betrekking op de herwerking van de rekeningen van 200 en 2005 wegens de wijziging van de boekhoudmethode in het kader van ias 19 ‘Personeelsbeloningen’.

2.2.6 samenvattende tabel van de kasstromen

(in duizend euro’s)

31-12-2006 31-12-2005

geldmiddelen bij het begin van de periode 364.559 419.582

stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten 10.569 (1) 11.20

stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten ­162.2 ­120.853

stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten ­6.10 (1) ­8.37

nettowijziging van de geldmiddelen ­85.959 ­55.023

geldmiddelen bij het einde van de periode 278.600 364.559

de verbetering van de stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten is voornamelijk te danken aan het verschil in behoefte aan werkkapitaal aangezien vorderingen met betrekking tot het boekjaar 2005 werden betaald begin 2006. Toch zijn de geldmiddelen gedaald omdat ze werden gebruikt voor de financiering van de investeringen van de groep.

2.2.7 indicatoren

ebit (in miljoen 3) 111,6 114,7

netto schuldgraad (in miljoen 3) -27,5 -92,9

roce (in %) 4,1 4,1

(**) de tarieven voor de transport­, opslag­ en terminallingdiensten in België berusten op tariefvoorstellen die elk jaar ter goedkeuring aan de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (Creg) worden voorgelegd. die tarifering omvat een rendement (waCC) dat gebaseerd is op de gereguleerde actiefwaarde (raB) en dekt de fiscaal aanvaarde afschrijvingen en de exploitatielasten voor de diensten in kwestie. eind 2006 heeft de Creg de gereguleerde actiefwaarde gevalideerd die in de tarieven is opgenomen.

eBiT: bedrijfsresultaat plus ontvangen dividenden.

roCe: bedrijfsresultaat na belastingen gedeeld door het geïnvesteerde kapitaal.

(1) Herwerkte bedragen

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 24-30)