Business develOpment

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 70-74)

Voorstellen voor een nieuwe energiepolitiek van de europese commissie

3.3 Business develOpment

3.3.1 transit en transport: marktbevraging Vtn2

Versterking transitcapaciteit. in juni 2005 lanceerde Fluxys een marktbevraging om te peilen naar interesse voor nieuwe oost/west­transitcapaciteit op het traject eynatten/Zelzate­Zeebrugge (vTn2).

de marktbevraging leidde tot contracten met 12 shippers voor nieuwe transitstromen op het traject in kwestie en daarmee is de basis gelegd voor de haalbaarheid van het project.

zeebrugge

eynatten zelzate

opwijk Verenigd koninkrijk

bronnen uit het noorden en het oosten

bronnen uit het oosten compressiestation

de oost/west­as is gekoppeld aan de interconnector­leiding tussen Zeebrugge en het verenigd Koninkrijk die aardgas kan doen stromen zowel in de richting van het verenigd Koninkrijk als in de richting van Zeebrugge. nieuwe capaciteit om aardgas vanuit Zelzate of eynatten in de richting van Zeebrugge te brengen, creëert daardoor tegelijk nieuwe capaciteit voor aardgas vanuit Zeebrugge naar Zelzate en eynatten. voor Fluxys lag de marktbevraging dan ook in zijn strategie om transitshippers een zo ruim mogelijk palet aan bestemmingsmarkten aan te bieden.

Versterking transportcapaciteit en bevoorradingszekerheid in belgië. Fluxys grijpt de interesse voor transit in vTn2 aan om op het traject ook de aanvoer­ en leveringscapaciteit ten behoeve van de Belgische markt te verhogen. daarmee wordt de bevoorradingszekerheid van ons land versterkt en biedt Fluxys aan nieuwe leveranciers met aardgas uit het oosten en het noorden in hun portfolio een bijkomende opportuniteit om een actieve rol te spelen op de Belgische markt. voor de leveranciers op de Belgische markt zal de nieuwe infrastructuur ook betekenen dat ze meer soepelheid hebben om hun aardgas op het ingangspunt van hun keuze binnen te brengen en dus sterker de concurrentie kunnen doen gelden.

ook positief effect op hub zeebrugge. de nieuwe vervoerscapaciteit in de richting van Zeebrugge maakt het ook mogelijk om de liquiditeitsgroei op Hub Zeebrugge verder te verbeteren. die positieve impact is gunstig voor zowel de internationale spelers op de kortetermijnmarkt als de leveranciers die de Hub Zeebrugge gebruiken als concurrentie­instrument op de Belgische markt.

investeringsbudget van ruim 3 340 miljoen. Fluxys keurde voor vTn2 een investeringsbudget goed van ruim 30 miljoen en het project omvat de bouw van een compressiestation in Zelzate en de aanleg op de as eynatten­Zeebrugge van een tweede leiding op het stuk tussen eynatten en opwijk.

• de bouw van het compressiestation in Zelzate is begonnen in januari 2007 en de ingebruikneming ervan is gepland medio 2008. vanaf dan zal het station bijkomende capaciteit in het net brengen om de verwachte globale verbruiksgroei van aardgas in België op te vangen. voorts worden dankzij het compressiestation de stromen naar de aardgasopslag in loenhout geoptimaliseerd. vanaf 2010­11 zal de installatie ook worden gebruikt om capaciteit te leveren voor de aanvoer van aardgas vanuit het nederlandse net via het interconnectiepunt in Zelzate.

• de aanleg op de as eynatten­Zeebrugge van een tweede leiding op het stuk tussen eynatten en opwijk start begin 2009. volgens de planning zou de volledige capaciteit in de nieuwe leiding eind 2010 in gebruik worden genomen. naar gelang van de verdere evolutie van de vraag naar capaciteit voor de bevoorrading van de Belgische markt en voor transit kan in een later stadium worden overwogen om de tweede leiding verder door te trekken vanaf opwijk in de richting van Zeebrugge.

3.3.2 treinticket-aanpak voor grensoverschrijdend vervoer

Fluxys onderzoekt met de nederlandse operator gTs de mogelijkheid om diensten aan te bieden waarmee netgebruikers op een eenvoudige manier capaciteit kunnen boeken voor grensoverschrijdend vervoer over beide netten. nu moeten netgebruikers daartoe capaciteit boeken bij Fluxys en gTs afzonderlijk.

de bedoeling is om te komen tot een treinticket­aanpak: netgebruikers zouden dan voor grensoverschrijdende aardgasstromen via één enkele aanvraag de benodigde capaciteit in beide netten kunnen boeken. in eerste instantie bekijken Fluxys en gTs oplossingen voor netgebruikers om kortetermijncapaciteit te boeken tussen de nederlandse hub TTF en Hub Zeebrugge. daarnaast wordt een gelijkaardige dienstverlening onderzocht voor netgebruikers om capaciteit op langere termijn te boeken tussen het noorden van nederland en Zeebrugge.

3.3.3 diverse nieuwe opslagprojecten

Het opslagbeleid van Fluxys is erop gericht om in een context van schaarse opslagmogelijkheden en een groeiende vraag voldoende opslagcapaciteit op de markt te kunnen aanbieden. Zo dient de opslag maximaal de winterpiek te kunnen opvangen van het nog altijd groeiende huishoudelijk segment.

daarnaast neemt steeds nadrukkelijker de vraag toe naar opslagcapaciteit ten behoeve van de industriële markt en van netgebruikers met transitcapaciteit.

uitbreiding capaciteit ondergrondse opslag loenhout: investeringsbudget van 3 86 miljoen. in 2006 besliste Fluxys na een haalbaarheidsstudie om in loenhout te investeren in de verdere uitbreiding met 15% van de ondergrondse opslagcapaciteit tot een nuttig volume van 700 miljoen kubieke meter (totaal volume 1.00 miljoen kubieke meter). voorts wordt de flexibiliteit in het gebruik van de opslag versterkt via een verhoging van zowel de injectie­ als de uitzendcapaciteit. voor de uitbreiding in loenhout keurde Fluxys een investeringsbudget van 2 86 miljoen goed en de nieuwe capaciteit zou in 2009­2010 in gebruik kunnen worden genomen.

onderzoek of ondergrond geschikt is

loenhout Poederlee z-w

n-o

m/zeespiegel0

18kM

-1.080 -1.290

-1.500 -1.600 uitbreiding nuttig

volume met 15% tot 700 miljoen m3 vanaf 2009-10

Verder onderzoek opslagmogelijkheden: max 300 miljoen m3 nuttig volume Poederlee

limburgse kempen loenhout

0 m/zeespiegel

exploratie ondergrondse opslag in Poederlee: Memorandum of Agreement met gazprom export.

in juni 2006 ondertekende Fluxys met gazprom export (een 100% dochterbedrijf van gazprom) een Memorandum of Agreement om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor de ontwikkeling van een ondergrondse aardgasopslag in Poederlee. de mogelijke opslagsite in Poederlee behoort ondergronds tot dezelfde geologische structuur als de Fluxys­aardgasopslag in loenhout.

eind december 2006 werd het Memorandum of Agreement omgezet in overeenkomsten tussen Fluxys, gazprom export en gazprom marketing & Trading ltd. (een 100% dochterbedrijf van gazprom export). de overeenkomsten regelen de samenwerkingsmodaliteiten en de financiële afspraken voor het opslagproject Poederlee. in het verlengde daarvan start in 2007 de studie om de technische haalbaarheid van het project te onderzoeken.

exploratie ondergrondse opslag in limburgse kempen: samenwerking met Vito. in 2006 heeft Fluxys ook een samenwerking opgezet met de vlaamse instelling voor Technologisch onderzoek (viTo) om in de limburgse Kempen bijkomende ondergrondse­opslagmogelijkheden te onderzoeken. Het opzet bestaat erin om in een eerste fase de diepe ondergrond in kaart te brengen van een gebied in het noordoosten van de provincie limburg.

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 70-74)