actief preventiebeleid beschadiging door derden

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 97-102)

4.2 veilige explOitatie

4.2.1 actief preventiebeleid beschadiging door derden

ernstige incidenten met pijpleidingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van beschadigingen door derden. Fluxys voert daarom sinds jaren een actief sensibiliseringsbeleid rond de veiligheid van zijn installaties. de onderneming richt zich daarbij naar al wie betrokken is bij werken in de buurt van haar infrastructuur: de effectiviteit van een voorkomingsbeleid hangt immers af van de mate waarin alle schakels in de keten hun rol opnemen.

speciale aandacht gaat naar de wettelijke verplichting om in geval van werken bij Fluxys informatie in te winnen over de aanwezigheid van aardgasvervoersinfrastructuur. die verplichting geldt voor bouwheren, ontwerpers, en al wie voor eigen rekening of voor rekening van een bouwheer werken uitvoert. de meldingsplicht is van toepassing ten opzichte van alle vervoerders en wordt geregeld door het KB van 21 september 1988. een belangrijke wijziging is het KB van 18 januari 2006. vroeger was uitsluitend de gemeente het eerste aanspreekpunt om te weten te komen welke vervoerders infrastructuur in de ondergrond hebben en konden meldingen alleen per brief gebeuren. nu hebben bouwheren, ontwerpers, aannemers en andere derden ook de mogelijkheid om aan hun meldingsplicht te voldoen via de Klim­website (Federaal Kabel­ en leidinginformatiemeldpunt).

kabels- en leidingen informatie Meldpunt. op 27 maart 2006 ging het Kabels­ en leidingen informatie meldpunt (Klim) van start: een website voor iedereen die werken wil uitvoeren in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen en van installaties voor vervoer per pijpleiding van gasachtige en andere producten. via de site kunnen geplande werken worden aangemeld bij de betrokken vervoersoperatoren.

momenteel blijft ook de klassieke werkwijze nog geldig waarbij eerst informatie bij de gemeente wordt ingewonnen en daarna een melding per brief aan de betrokken operatoren dient te volgen.

de ontwikkeling van Klim lag in het verlengde van het memorandum dat in juli 2005 werd afgesloten tussen de federale minister van energie, de federale minister van Binnenlandse Zaken, Fetrapi (Federatie van transporteurs door middel van pipeline), elia en de federaties van de bouwnijverheid. Tussen het opstarten van Klim en 31 december 2006 zijn via de website bijna 7000 meldingen toegekomen bij de vervoerders. meer dan 17% daarvan was voor Fluxys bestemd.

initiatieven voor gemeenten. Fluxys heeft aardgasinfrastructuur in 359 gemeenten en werkte tot 200

met een rollend programma om bij die gemeenten afzonderlijk een informatievergadering te houden over de Fluxys­installaties en de manier waarop werken in de buurt ervan moeten worden gemeld.

in 2005­2006 stapte Fluxys over op een nieuwe formule met per provincie informatiesessies waarop elke gemeente werd uitgenodigd. als gemeenten daarnaast om een individuele informatievergadering vragen, dan gaat Fluxys daar altijd op in.

de nieuwe formule met provinciale sessies werd door de gemeenten bijzonder geapprecieerd en in het licht van de nieuwe bestuursploegen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heeft Fluxys beslist om in 2007 een nieuwe reeks informatiesessies op touw te zetten.

om de vijf jaar ontvangen de gemeenten ook een mailing met het volledige overzicht van alle Fluxys­

leidingen op hun grondgebied. als er binnen die periode van vijf jaar bijvoorbeeld nieuwe leidingen in gebruik worden genomen of bestaande leidingen worden verlegd, dan krijgen de betrokken gemeenten automatisch de geactualiseerde plannen toegestuurd.

in 2006 bereidde Fluxys in samenwerking met uitgeverij Politeia ook een handboek ten behoeve van de gemeenten voor. de publicatie is gepland voor 2007 en speelt in op de vraag bij lokale overheden naar meer informatie over de infrastructuur in de ondergrond. Fluxys werkt mee aan het gedeelte over transport via ondergrondse pijpleidingen, met onder meer een overzicht van de bedrijven met transportleidingen in België en toelichting bij de rol van de gemeenten bij de aanleg, de exploitatie en werken in de buurt ervan.

initiatieven voor brandweer en politie. Bij uitnodigingen van gemeenten voor een individuele informatievergadering vraagt Fluxys altijd om vertegenwoordigers van brandweer en politie eveneens uit te nodigen. Fluxys zal overigens bij de provinciale infosessies voor de gemeenten in 2007 ook brandweer, politie en de gemeentelijke veiligheidsambtenaren uitnodigen.

Fluxys gaat ook steeds in op vragen van brandweer­ of politiekorpsen naar een individuele informatievergadering en de brandweer ontvangt rechtstreeks van Fluxys het overzicht van de Fluxys­

leidingen op het grondgebied van hun gemeente.

in 2006 verleende Fluxys in de schoot van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken zijn medewerking aan een aantal werkgroepen binnen de algemene directie Civiele veiligheid en de algemene directie Crisiscentrum.

• Binnen de algemene directie Civiele veiligheid (adCv) werd in de werkgroep ‘Pijpleidingen’ in 2006 de actiekaart aardgas afgewerkt. onder de koepel van Fetrapi (de Federatie van transporteurs door middel van pipeline, waarvan Fluxys ook lid is) heeft Fluxys ook meegewerkt aan de handleiding

‘Bestrijding van incidenten met pijpleidingen’. in 2007 worden voor de brandweer opleidingen voorzien op basis van het handboek en worden de actiekaart aardgas en het handboek verspreid door de algemene directie Civiele veiligheid.

• de algemene directie Crisiscentrum staat in voor het opmaken van een uniform provinciaal nood­

en interventieplan transportleidingen en Fluxys heeft daarbij zijn medewerking verleend. voorts heeft de algemene directie Crisiscentrum aan de provinciegouverneurs de gegevens overgemaakt die Fluxys en Fetrapi hadden toegevoegd aan een centrale gegevensbank van ondergrondse vervoersleidingen. Fluxys en Fetrapi hebben ten behoeve van de brandweerzones ook kaartmateriaal op maat gemaakt.

Fluxys verleent via Fetrapi ook haar medewerking aan het tot stand komen van een geïntegreerd informatiesysteem ten behoeve van de Communicatie­ en informatiecentra (CiC) van de Federale Politie. in 2006 liep er een proefproject in de provincies vlaams­Brabant en luik.

initiatieven voor de bouwsector. inzake werken door derden in de nabijheid van Fluxys­

vervoersinfrastructuur is ook de bouwsector een cruciale partner. in die optiek wonen Fluxys­

medewerkers jaarlijks circa 500 vergaderingen bij om in detail de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen toe te lichten bij werken in de nabijheid van Fluxys­vervoersinfrastructuur.

als Fluxys­patrouilleurs in de buurt van een leiding onaangekondigde werken opmerken, worden de aannemers en bouwheren mondeling en schriftelijk gewezen op hun plicht om te informeren naar de aanwezigheid van aardgasinfrastructuur en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

in 2006 werd met de algemene directie Kwaliteit en veiligheid (Federale overheidsdienst economie, Kmo, middenstand en energie) een specifieke samenwerking opgezet rond onaangekondigde werken. Fluxys licht de algemene directie Kwaliteit en veiligheid nu systematisch in over werken in de buurt van een leiding die op geen enkele manier werden gemeld. als het gaat om werken binnen de 5­meterzone aan weerszijden van een leiding, vraagt Fluxys aan de algemene directie Kwaliteit en veiligheid om tegenover de overtreders ook actie te ondernemen.

voorts werd de afspraak gemaakt om in 2007 samen met de algemene directie Kwaliteit en veiligheid informatievergaderingen te organiseren voor de sensibilisering van aannemers rond de te volgen wettelijke procedures om de integriteit van ondergrondse infrastructuur te bewaren.

informatie voor eigenaars en exploitanten. Fluxys werkt met een rollend programma waarbij over een periode van vijf jaar circa 60.000 eigenaars en exploitanten worden aangeschreven om hen te herinneren aan de nabijheid van een ondergrondse Fluxys­leiding ter hoogte van hun percelen. in 2006 is een nieuwe vijfjarencyclus gestart en vanaf 2007 werkt Fluxys daarbij met een visueel aantrekkelijke mailing. nieuw is voorts dat eenzelfde mailing ook wordt bezorgd aan iedereen die woont in de omgeving van een Fluxys­leiding die in het openbaar domein is aangelegd.

aanwezigheid pijpleidingen: optimalisering zichtbaarheid. Fluxys heeft in 2006 zijn programma voortgezet om de aanwezigheid van ondergrondse leidingen visueel te verscherpen door de bebakening langs de tracés te optimaliseren. Fluxys plant om eind 2008 zo het hele netwerk onder handen genomen te hebben. daarnaast ging ook de bomencampagne voort: bomen en diepgewortelde struiken in de directe nabijheid van leidingen worden verwijderd om de integriteit van de infrastructuur veilig te stellen, de toegankelijkheid ervan te vergroten en de zichtbaarheid van de bebakening te optimaliseren.

Proefproject intensievere helikopterpatrouilles. in 2006 heeft Fluxys ook een proefproject opgezet met een hogere frequentie van de leidingpatrouilles per helikopter en aanvullende vluchten waarbij luchtfoto’s worden gemaakt van werken in de nabijheid van Fluxys­infrastructuur. de opzet bestaat erin om te evalueren of met die aanpak meer onaangekondigde werken kunnen worden geïdentificeerd. de eerste resultaten zijn positief en eind 2007 wordt de globale doelmatigheid van de aanpak geëvalueerd.

aantal meldingen van werken blijft significant stijgen

de intensieve informatie­ en sensibiliseringscampagnes van Fluxys leiden er in toenemende mate toe dat aannemers, gemeenten en andere betrokkenen navraag doen of er al dan niet Fluxys­vervoersinfrastructuur in de buurt van geplande werken ligt. in 2006 verwerkte Fluxys circa 78.000 dergelijke aanvragen (gemiddeld 300 aanvragen per werkdag), een stijging met 16% tegenover 2005.

In document Nieuwe industriële aansluitingen (pagina 97-102)