Bhagiau jang ka'anam

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (pagina 114-138)

§ i .

Pada raeujataken hal melakoeken kapoetoesan dalam perkara sivil.

FASAL 171.

Menoeroet boenji fasal 199 Inlandsen Reglement, adapoen segala kapoetoesan Landraad atas perkara jang pada moela-moela di boeka kepadanja, dan segala kapoetoesan appel dan kassasi jang di poetoesken oleh Raad van Justisi dan oleh madjelis jang besar jang doedoek di Retawi (Hoog Geregtshof) maka Landraad itoelah "jang melakoeken segala kapoetoesan itoe.

Segala kapoetoesan Landraad jang di lakoeken, baik pada perkara sivil, baik perkara krimineel, maka di sabelah

atas-- 1 1 3 —

nja wadjib di toclisken perkala'an „dengan nama Baginda Maha Radja."

Aken tetapi perkata'an itoe tiada oesah di toelis di atas toeladan kapoetoesan itoe (minuutnja) jang tinggal di kantor.

Soerat • soera t keki asan (dwangschrift) aken menagi oewang padjek Goeberment serta dengan denda dan bejajanja (ong-kosnja) ija-itoe di samaken dengan soerat kapoetoesan [vonnis].

Pada Staatsblad tahon 1879 nomor 267 adalah di tentoe-ken bahoewa di sabelah atasnja soerat-soerat dwangschrift itoe wadjib di toelisken perkata'an „dengan nama Baginda Maha Radja" maka sama koewatnja seperti vonnis dalam perkara sivil.

Segala soerat hipotheek [soerat gadei barang tetap seperti roemah dan tanah'tanah] dan soerat'soerat hoetang [obligasi]

jang terloelis di atasnja perkata'an ,.dengan nama Baginda Maha Radja" ija-itoe djoega sama koewatnja seperti Tonnis.

FASAL 172.

Djikaloe pihak jang di alahken tiada hendak menoeroet, dengan baik, aken boenji soerat kapoetoesan, atau tiada di ferdoelikennja, maka dengan perminta'an pihak jang di me-nangken, baik di pintanja dengan toetoer kata, baik dengan soerat, maka oleh kepala Landraad di soeroh panggil aken jang di alahken itoe mengadap kepala Landraad itoe, laloe di ingatkennja aken menoeroet boenji kapoetoesan itoe dalam delapan hari, atau lebih lekas, djikaloe kerana barang soe-watoe hal perkaranja tiada boleh di tocnggoehken selama itoe.

FASAE 173.

Djikaloe orang jang di alahken itoe tiada mengadap, mas-kipon soedah di panggil dengan sepertinja, soengoehpon ke-pala Landraad tiada boleh membri pengingatan kepadanja sebagi jang terseboet pada fasal 172 di atas ini.

Dalam wet tiada di tenloeken bagimana misli di lakoekan

8

— « 4 —

djikaloe orang itoe tiada mengadap , melainken menoeroet adat dan biasanja, djikaloe orang itoe tiada datang maka di pan-dang seperti soedah di panggil aken dia dengan sepatoetnja.

Pada hal itoe, haroes di tentoeken temponja dalam wates jang mana orang jang di alahken itoe masi boleh

menjampei-ken titah kapoetoesan itoe dengan soeka sendiri, maka wates tempo itoe wadjib di bri tahoeken kepadanja, menoeroet fa-sal 183 Inlandsen Reglement, bahgiannja jang kadoewa.

Sebagiemana biasanja, maka di sabelah bawah dari soerat kapoetoesan jang pengabisan itoe di toelies „bahoewa orang jang di alahken itoe soedah di ingatken aken menjampeiken kewadjibannja" atau di toelis „bahoewa orang itoe soedah di panggil, tiada mengadap" aken tetapi tiada di titahken itoe di dalam soerat Atoeran atau oendang-oendang.

§ *•

Pada menjataken hal menahan harta banda orang (beslag).

FASAL 174.

Djikaloe telah laloe tempo itoe, dan tiada djoega di toe-roetnja boenji soerat kapoetoesan itoe, maka oleh kepala Landraad di soeroeh, dengan soerat, aken di tarik dan di daftarken sebrapa harta mankoel (barang terlepas) poenjanja orang jang kena hoekoem itoe; itoepoen fekadar tjoekop aken melakoeken soerat kapoetoesan itoe; adapon orang jang di soeroeh itoe ja-itoe sa-orang jang sah melakoeken sitah (deurwaarder) serta dengan griffier Landraad itoe atau sa-orang pendjabat jang Jaen, orang Eropa , jang di pilih oleh kapa-la Landraad.

Pada fasal 201 Inlandsen Reglement, bahgiannja jang pertama , tiada di tetapken, barang apakah bole di tahan (bes-lag). Kerna itoe bole di tahan segala barang jang terlepas, tia-da jang di katjoewaliken, djoega boleh di tahan heiwan tia-dan

pra H â pra

-bot-prabot jang di hadjaiken oleh jang terhoekoem aken men-djalanken pekerdja-an atau pentjahriannja, itoepon djikaloe hoetangnja ada lebih dari pada f 50.

Djikaloe hoetangnja tiada lebih dari pada f 50 :— maka tiada boleh di tahan heiwan dan prabot-prabot itoe, menoe-roet soerat Staatsbod tahon 1879 nomor 317, dan fasal 100 Inlandsch Reglement.

FASAL 175.

Menoeroet maksoednja Inlandsch Reglement, bahoewa segala harta mankoel (barang terlepas) poenjanja jang terhoekoem itoe, boleh di tahan (beslag) sekadar tjoekop aken melakoe-ken kapoetoesan itoe , maka segala barangnja jang ada di tangan orang laen, djoega boleh di tahan. Djikaloe sa-orang l'aen itoe merasa berat, kerena barang itoe di akoe kapoenja-annja sendiri, boleh ija melawan dengan menoeroet boenji fasal 205 Inlandsch Reglement, bahgiannja jang pertama.

FASAL 170.

Dalam oendang-oendang tiada di tetapken sebageimana wadjib di karangken soerat procesverbaal, jang menjataken hal menahan atau beslag barang orang. Fasal 201 Inlandsch Reglement, bahgiannja jang pertama, hanja berkata, bahoewa barang itoe wadjib di toelisken. Aken tetapi pada pendapatan kita, maka pada soerat procesverbaal itoe tidapat tiada misti di seboetken, bahoewa menahan barang itoe di djalanken atas prentah dan dengan soerat kepala Landraad, bahoewa paker-dja-an itoe soedah di djalanken oleh sa-orang pendjabat jang Sah (deurwaarder) dan lagi bahoewa (soerat) procesverbaal itoe soedah di tapak tangan oleh pendjabat itoe serta di njataken larichnja, (artinja tanggal harinja).

Dengan soerat kapoetoesan Haad van Justisi di Betawi dari pada 23 hari boelan Julij tahon 1869 di tentoeken bahoewa

116

deurwaarder tiada sah menahan harang di loewar wates koewasa Landraad, tempat pekerdja-an deurwaarder itoe

FASAL 177.

Pada fasal 201 Inlandsen Reglement, bahgiannja jang ka-doewa, adaiah di tentoeken bahoewa pendjabat, jang di goeroeh menahan harang, wadjib membawa barang itoe ke-pad;) tempat jang di toendjoeken oleh pemarentah negri aken menjimpanken barang itoe; aken tetapi barang itoe, baik samoewanja, baik sebrapa djoega, boleh djoega di tinggalken pada tangan orang jang di tahan hartanja itoe, aken di simpen olehnja sendiri.

Artinja: Barang jang di lahan itoe wadjib di simpan pada soewatoe tempat jang di loendjoeken oleh Resident atau Assistent Resident, alau laen-laen ambtenar, bangsa Eropa jang me-ngapalaï negri, boekan oleh priahi-priahi, bangsa boemi poetra, dan boleh djoega di soeroeh simpan oleh orang jang di tahan hartanja itoe, ja-itoe, pada fikiran kita, bergantoeng pada limbangan deurwaarder atau laen-laen pendjabat, jang menahan harta itoe; laen dari pada itoe maka sa-orang pon tiada sah menjimpan harta jang di tahan atas prentah hoe-koem.

FASAL 178.

Djikaloe delapan hari, kemoedian dari pada hari beslag barang itoe, belom djoega di toeroet, oleh jang di tahan hartanja itoe, aken boenji soerat kapoetoesan itoe, maka harta jang di tahan itoepon di djoewal di lelang di hadapan orang banjak kepada siapa jang lebih brani melebehi har-ganja; itoepon setelah di chabarken kepada orang banjak dan lagi dengan pertoeloengan kantor lelang, atau dengan per-toeloengan pendjabat jang sah melelangken barang itoe, dengan menoeroet segala adat di tempat itoe dari pada pihak djalan melelangken barang.

1 1 7

-Dan lagi harta itoe di lelangken sahingga dapat oewang tjoekoep aken melakoeken kapoetoesan itoe dengan membajar bejaja (ongkos) lelang itoe;—mana jang lebih dari pada itoe di poelangken kepada jang ampoenja, dengan sigra djoega.

Adapon jang menentoeken barang jang mana dari pada harta itoe jang paloet di lelangken dahoeloe dan jang mana kemoedian, itoepon melainken atas jang amponja hartalah.

Dengan soerat staatsblad tahon 1879 nomor 317 soedah di tentoeken bahoewa hal melela: gken barang executie, jang harganja tiada lebih dari pada f 50, wadjib di djalanken dengan menoeroet fasal 105 Inlandsch Reglement, melainken mendjalankcn lelang itoe di litahken kepada kepa!a distrik atau kepada sasoewatoe priahi jang sama besar pangkatnja, jang boleh serahken pekerdja'an itoe kepada sa'orang

pendja-bat polisi jang di bawah prentahnja.

Dan lagi, adalah di tentoeken pada soerat peratoeran lelang jang terseboet, fasal 42, bahgiannja jang kadoewa, bahoewa harta mankoel (barang terlepas) djikaloe di djoewal dengan djalan execusi, di hadapan orang banjak , di afdeeling Mees-ter Cornelis, pada tempat-tempat jang di loewar wates koe-wasanja kantor lelang Betawi, maka bolehlah di lelangken oleh soewatoe komisi, doewa orang, jang di pilih oleh kepala pemarentah negri (Assistent-Resident) dengan perbantoe'an deurwaarder, itoepon djikaloe di djoewalnja dengan oewang toenei (kontan).

§ *•

Pada menjataken hal menahan harta oekar (artinja barang tetap seperti roemah dan tanah-tanah,)

FASAL 179.

Djikaloe tiada tjoekoep harta mankoelnja, maka atas ti-tahnja kepala Landraad, dengan soerat, boleh di tahan djoega

—118 —

h a r ta oekar, kapoenja'annja jang berhoetang itoe, sekadar Ijoc-koep aken melakoeken kapoeloesan itoe.

Adapon menahan harta oekar itoe dengan menoeroet djalan jang pi tetapken pada fasal 201 Inlandsch Reglement aken hal menahan harta mankoel itoe.

Setelah itoe, maka di djoewallah aken harta oekar itoe, te-tapi di ehabarken dahoeloe kepada orang banjak , doewa kali, sakoerang-koerangnja selang tiga poeloeh hari sekali.

Maka djikal^e hendak mendjoewal harta oekar jang di ta-han itoe , wadjib di ehabarken dahoeloe kepada orang banjak, dengan menoeroet, adat di negri itoe, dan lagi chabar itoe wadjib di moewatken dalam soerat chabar jang terbit di tem-pat itoe.

Dj'kaloe di tempat itoe tiada terbit soerat chabar, maka di moewatkennja pada soerat chabar jang terbit pada tempat lain, jang terdekat pada tempat jang terseboet, aken tetapi, tiada oesah di moewatken dalam soerat chabar djikaloe ber-njata bahoewa barang jang di tahan itoe harganja koerang dari pada f 4000.

FASAL 180.

Maka deurwaarder atau pendjabat lain, jang menahan dan melelang barang dan harta orang itoe , wadjib atasnja per-tama-tama aken melelangken harta mankoel (barang terlepas) laloe di perboewatkennja soerat proces-verbaal, dan ichtisar-nja jang sah di serahkenichtisar-nja kepada kepala Landraad. Djika-loe soedah bernjata kepada kepala Landraad, bahoewa pen-dapetan dari pada harta mankoel itoe tiada tjoekoep aken melakoeken kapoetoesan Landraad itoe, makabaroelah kepala Landraad boleh membri titah, dengan soerat, aken mele-langken harta oekar (barang tetap itoe).

FASAL 181.

Dalam oendang-oendang atas anak negri tiada ditcnloeken

—119

barang apakah di kataken harta oekar, maka pada timbangan kita masok djoemlah harta oekar ja-itoe segala barang jang tiada bergerak, seperti tanah-tanah dan kebon-kebon dan pekarangan-pekarangan dan roemah-roemah jang soedah di diriken di atasnja dan segala barang jang terpakoe pada roemah itoe serta segala pohon jang soedah di tanam dan berakar pada tanah atau pekarangan orang.

Kata orang banjak, bahoewa kapal-kapal don prahoe-prahoc jang lebih besar dari pada ampat kojang, djoega masok djom-lah harta oekar, adapon kata itoe , pada pendapatan kita, sadjom-lah ambilannja.

Soenggoehpon, djikaloe djoewal beli kapal dan prahoejang lebih besar dari pada ampat kojan wadjib di bajar padjek balik nama, jang di namai „overschrijving" aken tetapi, dalam kitab hoekoem perniaga'an soedah di kataken dengan tentoe bahoewa kapal-kapal itoe harta mankoel (barang ter-lepas) kerana ija boleh bergerak dan berpindah.

Maka djikaloe menahan dan melelangken barang orang, maka haroeslah deurwaarder atau lain-lain pendjabat itoe beringat bahoewa kapal-kapal dan prahoe-prahoe djangan di masokken dalam djoemlah harta oekar.

FASAL 182.

Pada hal menahan harta atau barang orang, haroeslah deurwaarder atau pendjabat lain jang mengganti dia berhati-hati, sopaija djangan di tahan kapoenja'annja orang lain, melainken di tahannja barang jang soenggoeh kapoenja'annja orang jang berhoetang itoe.

Tanah dan barang orang lain jang di pakei pada sakoetika sahadja, ja-itoe djangan di tahan.

FASAL 183.

Djikaloe sa'orang jang terhoekoem, jang hendak di tahan hartanja, doedoek pada negri lain, maka hendaklah kepala

- 1 2 0

Landraad jang menghoekoemken dia berkirim soerat jang sah kepada kepala Landraad di tempat kadoedoekannja jang terhoekoem itoe, minta sopaja di ingatken kapada jang ter-hoekoem aken menjampeiken kapoetoesanjangmempersalaken dia, dan djika orang iloe bengal dan tiada maoe toeroet maka oleh kepala Landraad di negri lain itoe di soeroeh tahan barangnja oleh sa'orang deurwaarder atau pendjabat jang lain jang sah menahan barang orang.

§ 4 .

Pada menjataken hal melakoeken kapoetoesan jang menghoekoemken orang membajar oewang

tiada lebih dari pada djoemlah f 50 (lima poeloeh roepiah.).

FASAL 484.

Dengan Firman Baginda Maha Radja dari pada 23 hari boclan September tahon 1879 nomor 18 (Staatsblad nomor 317) maka pada oendang-oendang atas anak negri, jang di namai Inlandsch Reglement itoe, soedah di tambahken satoe fasal jang baharoe, ja-itoe fasal 203a, maka boenjinja ja-ni:

»Apabila melakoeken kapoetoesan-kapoetoesan, pada jang mana di hoekoemken orang aken membajar sadjoemlah oe-wang, tiada lebih dari pada f 50 (lima poeloeh roepiah) lain dari pada bejaja, ar tinja ongkos bitjara, maka tiadalah di toeroet atoeran fasal 200, 201, 202 dan 203 Inlandsch Reg-lement."

»Maka pada hal itoepon, maka melelang barang itoe (exe-cusi) di djalanken dengan menoeroet fasal 102 dan fasal

103 dan fasal 104 dan fasal 105 dan l'asal 10G, mclainken dengan perbedahan ini : bahoewa execusi itoe di titahken oleh kepala Landraad kepada kepala distrik atau kepada sa-orang priahi jang lain jang sama besar pangkatnja atau sama

121

-roepa pekerdja-armja dengan kepala distrik, aken tetapi di wadjibken kepada kepala itoe, djikaloe soedah habis di dja-lanken execusi, misti ija mengchabarken pendapatannja kepa-da kepala Landraad jang terseboet, baik dengan soerat, baik dengan toetoer kata (dengan raoeloet) djoewa adanja."

»Tetapi kepala distrik atau kepala jang lain, jang terseboet tadi, boleh menjerahken pekerdja'an itoe kepada sa'orang kepala polisi, jang di bawah prentahnja."

FASAL 185.

Maka mendjalanken execusi, dengan menoeroet boenji fa-sal 102, 103, 104, 105 dan 106 Inlandsen Reglement, demikianlah atoerannja:

Sabermocla maka kepala distrik atau wakilnja membri ingat, kepada jang terhoekom, aken menjampeiken kahen-daknja kapoetoesan itoe, dalam tempo delapan hari jang aken datang. Djikaloe, dalam tempo itoe, tiada di sampeikennja kapoetoesan itoe, maka oleh kepala distrik atau wakilnja di tahan (beslag) barangnja jang terhoekoem itoe, sebrapa jang di kira kiraken tjoekoep aken melakoeken itoe,

melain-ken djikaloe kepala distrik itoe membri tempo lagi sedikit hari.

Djikaloe hoetangnja jang terhoekoem itoe koerang dari pada f 50 maka djanganlah di tahan heiwan dan prabot-prabotnja jang di hadjatken oleh orang itoe aken mendjalanken peker-dja'annja atau pentjahriannja dan lagi menahan barang itoe mistinja di hadapan jang terhoekoem itoe dan di hadapan saksi, doewa orang, maka wadjib atas penggawe jang di soe-roeh menahan aken taksier harga barang itoe, satoe-satoenja.

Djikaloe soedah doewa hari sclangnja, maka belom djoega di sampeiken titah kapoetoesan itoe, maka oleh penggawe jang mendjalanken execusi itoe di lelangkenlah barang itoe, di hadapan orang banjak, dan di hadapan doewa saksi v di

122

djoewalnja dengan oewang toenei, kepada jang menaroh har-ga terlebih tinggi, melainken djikaloe barang itoe tiada men-dapat harga taksirannja, maka di serahkennja kepada orang jang ampoenja pioetang itoe, dengan harga taksiran itoe.

Adapoen jang terhoekoem itoe sahlah ja menoendjoek ba-rang itoe, jang mana hendak di djoewal dahoeloe dan jang mana kemoedian, maka barang jang tiada oesah di djoewal, kerana soedah tjoekoep aken membaijar hoetang itoe, di kombaliken kepada jang terhoekoem iloe.

FASAL 186.

Sedari soedah di terbitken atoeran Staatsblad tahon 1879 nomor 317 maka di larang djikaloe hoetang orang tiada le-bih dari pada f 50, tiada boleh melelang barang orang itoe jang tetap, seperti roemah dan tanah-tanah, melainken di djoewal barangnja jang terlepas.

FASAL 187.

Djikaloe barang jang terlepas itoe tiada tjoekoep aken me-lakoeken kepoetoesan itoe, maka jang terhoekoem itoe boleh di pendjaraken.

Dan lagi, satelah soedah mendjalanken exsecusi itoe, wa-djib di bri tahoeken kepada kepala Landraad.

Adapoen pechabaran itoe, boleh dengan soerat, dan boleh djoega dengan toetoer kata, menoeroet soerat Staatsblad ta-hon 1879 nomor 317 itoelah adanja.

§ 5 .

Pada menjataken hal melawan atas menahan barang terlepas dan barang tetap.

FASAL 188.

- Menoeroet boenji fasal 204 dan fasal 105 Inlandsen Re^

123

-glement, maka kapoetoesan jang menitahken menahan barang itoe, boleh di lawanken :

1. Oleh jang berhoetang sendiri;

2. Oleh sàorang lain.

Wet tiada menentoeken, dalam berapa tempo boleh me-lawan, maka selamanja barang jang terlepas atau jang tetap itoe belon habis di djoewal, bolehlah di lawanken.

Maka jang mengambil tahoe dari pada hal melawan itoe, ija-iloe Landraadlah, kerana dengan menoeroet fasal 199 Inlandsch Reglement, Landraad jang menitahken melakocken kapoetoesan itoe.

Djikaloe sa-orang bangsa Eropa soedah mendapat kapoe-toesan atas sa'orang anak negri, dan hendak menjoeroeh mclakoeken kapoetoesan itoe, kemoedian anak negri itoe melawan, maka Landraad djoega jang wadjib mengambil la-hoe dari pada lawanan itoe, maskipoen segala pertoentoetan hoekoem dari pada anak negri atas bangsa Eropa masoek djoemlah koewasa mahkamat-mahkamat Eropa.

FASAL 189.

Adalah terseboet pada fasal 204 Inlandsch Reglement, bah-giannja jang pertama, adapoen djikaloe orang jang hartanja di tahan itoe hendak menolak tahanan itoe, baik aken hal harta mankoel (barang terlepas) baik aken hal harta oekar (barang tetap) maka di persembahkennja kahendaknja itoe dengan soerat, atau dengan toetoer kata, kepada kepala Landraad itoe.

Djikaloe kahendak itoe di persembahken dengan toetoer kata, maka oleh kepala Landraad itoe di toelisken atau di soeroeh toelisken kahendak itoe.

Maka djikaloe sa'orang melawan, tiada maoe di lakoeken execusi atas barangnja jang terlepas atau jang tetap, maka moela-moelanja wadjib ija membri tahoeken kepada kepala Landraad, dengan soerat atau dengan toetoer kata,

menga m menga

-taken bahoewa ija hendak melawan, dengan di bri tahoe-ken sekalian sebabnja, kerana apa ija melawan.

FASAL 190.

Maskipocn soeduh di kataken hendak melawan, aken te-tapi kapoetoesan itoe wadjib di dj danken djoega, hanjalah djikaloe di tilahken, oleh kepala Landraad bahoewa misti di berhentiken, iloepoen pada hal ada sebabnja jang farloe.

FASAL 191.

Apabila ada lawanan, maskipoen execùsi itoe di teroes-ken atau di berhentiteroes-ken, adapoen perkara itoe di boekalah oleh kepala Landraad pada sidang jang aken datang moela moela, soepaija di poetoesken oleh Landraad setelah men-dengarken bitjara kadoewa belah pihak, atau setelah me-manggil marika itoe dengan sepatoetnja.

Djikaloe di thnb'ang oleh Landraad, bahoewa jang mela-wan itoe, dengan sasoenggoehnja ada ampoenja hak, maka di titahken bahoewa execusi itoe tiada djalan, djika salah jang melawan maka execusi itoe di teroeskcn.

FASAL 192.

Djikaloe ada sa-orang lain hendak melawan, sebab di ka-taken harta jang di tahan itoe miliknja, maka di kenaken-lah boenji fasal 205 Inlandsch Reglement, bahgiannja jang pertama.

FASAL 193.

Maka atoeran appel dan atoeran kasasi aken hal kapoe-toesan jang lain-lain itoe boleh djoega di lakoeken aken me-ngappelken atau mengkasasiken kapoetoesan jang di djatohken atas hal melawan beslag, menocroet fasal 205 Inlandsch Re-glement, fasalnja jang kadoewa.

—125 —

§ e .

Pada menjataken hal memandj araken orang, sebab hoetang.

FASAL 194.

Segala kapoetoesan Landraad, djoega jang menghoekoem-ken orang atas hoetang f 5 0 - dan jang koerangan dari pada 'toe, boleh di lakoeken dengan menahan dan memandjaraken orang jang berhoetang itoe.

FASAL 195.

Aken tetapi, orang jang terhoekoem itoe hanjalah boleh di tahan, djikaloe hartanja tiada fjoekoep aken membajar hoetangnja.

Maka sabelom menahan orang itoe, maka wadjib di terang-ken dahoeloe bahoewa hartanja, dengan sasoenggoehnja, tiada tjoekoep.

_ Fasal 206 Inlandsch Reglement kala: djikaloe sekali-kali tiada ada hartanja orang jang berhoetang itoe, atau djikaloe tia-da tjoekoep hartanja, aken melakoeken kapoetoesan itoe, maka dalam hal jang demikian itoe, djika ada perminta'an dari pada pihak jang di menangken itoe, baik dengan toeioer kata baik dengan soerat, aken mcnahanken orang jang ber-hoetang itoe, maka oleh kepala Landraad-pon di brinja soe-lat prentah kepada sa-orang jang sah melakoeken prentah jang demikian itoe aken menahanken orang jang berhoetuBg itoe.

Maka dalam soerat prentah itoe wadjib ada terseboet, brapa lamanja orang jang berhoetang itoe boleh di tahanken seperti boenjinja fasal 206 itoe.

FASAL 196.

Menoeroet boenji fasal 207 Inlandsch Reglement maka orang

—126

berhoetang itoe di soeroeh tahanken aken dia anam boelan lamanja, djikaloe hoetangnja hingga ƒ 4 00. - (seratoes roepiah).

Djikaloe hoetangnja lebih seratoes roepiah hingga tiga ra-toes roepiah, setahon lamanja di tahan;

Djikaloe hoetans,nja lebih tiga ratoes roepiah hingga lima ratoes roepiah, doewa tahon lamanja di tahan;

Djikaloe hoetans,nja lebih tiga ratoes roepiah hingga lima ratoes roepiah, doewa tahon lamanja di tahan;

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (pagina 114-138)