Bahgian jang ka-toedjoeh

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (pagina 138-148)

Pada menjata atoeran lain-lain aken melakoeken hoekoem.

§ 1 .

Hal mengganti karoegian sebab tiada menger-djaken barang soewatoe pekerdja'an,

FASAL 218.

Barang siapa Jana; kalah beratiara dan kerana itoe di wa-djibken atasnja mengerdjaken barang soewatoe pekerdja'an tetapi tiada di selesihkennja pada waktoe jang di tetapken oleh hakim, maka oleh orang jang menang atjara iloe boleh di pinta kepada Landraad, dengan peranfara-annja kepala Landraad, baik dengan soerat baik dengan toetoer kata, soepaija di hargaken (di laksier) aken kaoentoengan jang boleh terbit dari pada pekerdja'an itoe bagi orang jang me-nang atjaranja; maka oleh orang jang meme-nang itoe di kata-kennja berapa banjak kaoentoengan itoe, laloe di toeliesken.

Maka perkara itoe di bawa mengadap, oleh kepala Land-raad, pada sidang Landraad.

Djikaloe orang jang beroetang itoe mengadap, maka di tanjai'lah apa djawabnja, djikaloe tiada ija mengadap maka di njatakenlah bahoewa ija telah di panggiel dengan sepa-toetnja, dan satelah di timbang oleh Landraad maka di to-lak aken permintaan iloe, atau di hargaken kaoentoengan

;ang boleh terbit dari pada pekerdja'an jang di soeroeh ker-djaken tetapi tiada di kerker-djakennja itoe, sebagei perminta'an orang jang menang aljaranja atau di bawah perminta'an itoe, laloe di wadjibken atas orang jang di alahken itoe aken membaijar oewang itoe.

1!

"~ 101

§ 3 .

Pada menjataken hal menahan barang, soepaija dj angan di linjapken.

FA SAL 219.

Djikaloe ada orang berhoetang, jang belom di djatohken atasnja barang soewatoe kapoetoesan, atau soedah di

djatoh-k p n kapoetoesan itoe tetapi belom di lakoeken atasnja, maka ada sangka jang berat, bahoewa orang itoe hendak menjem-boeniken hartanja, atau hendak membawa dia kemana-mana, soepaija terlepas dari p-da tangan orang- jang ampoenia pioe-tang itoe, boleh kepala Landraad menjoeroeh menahanken harta itoe aken memaliharaken hak orang jang ampoenja pioetang itoe, serta di soeroeh aken orang itoe hadlir pada sidang tang aken di tetapken oleh Landraad, aken mempersembah-ken dawanja serta dengan ketiangannja.

Harta jang boleh di tahan dahoeloe, soepaija djangan di semboeniken atau di bawa pergi oleh orang jang bero'etang, ija-itoe, pada perasa'an kita, barang terlepas boekannja' barang lelap.

FA SA L 220.

Menoeroet boenji fasal 223 Inlandsch Reglement, bahgian-nja jang kadoewa, maka pada hal jang terseboet di fasal 219, maka orang jang beroetang itoe djoewapoen misti di panggil mengadap sidang, atas titahnja kepala Landraad, soepaija boleh ija mendjawab.

Maka pada hari jang telah di tetapken itoepoen di bitja-raken perkara itoe.

Djikaloe di benarken dawa itoe maka di sahkenlah tahan-nan harta itoe, dan djikaloe tiada di benarken dawa itoe maka di soeroh hapoe«ken tahanan itoe.

Adapoen tahanan itoe pada segala hal dan pada segala waktoe, boleh di minta hapoesken, asal di diriken sa'orang.

m-~

hanter (borg) atau di tarohken barang soewatoe aken tang-goengan.

FASAL 221.

Maka aken kapoetoesan jang di djatohken dengan djalan fasal 219 dan fasal 220 di alas ini. djikalne ada hal appel atau hal kassasi, maka di kenakenlah segala aloeran aken hal itoe.

Maka kapoetoesan jang tersehoet, pada kadoewa fasal itoe di lakoeken seperti kapoetoesan jang lain-lain djoega

-Pada menjataken hal curateel, artinja mendiriken wali aken memaliharaken sa'orang.

FASAL 222.

Djikaloe ada orang jang telah balir, artinja soedah sampei oemoer. tetapi tiada pandei memaliharaken dirinja dan me-maliharaken hartanja, sebab akalnja koeramr, maka tiap-tiap sanak saudaranja haroes meminta mendiriken sa'orang wali (curateel) aken memaliharaken orang jang demikian iloe serta hartanja. Djikaloe sa'orang djoewapoen tiada sanak saudara-nja maka djaksalah jang haroes memintaken itoe.

Adapoen curateel itoe hanja boleh di mintaken atas orang-orang jang soedah sampei oemoer.

Atas kanak'kanak, jang belom sampei oemoer, tiada boleh di minta itoe, sebab marika iloe ada di bawah koewasaorang toewanja, atau di bawah koewasa wali (voogdnja).

Lagipoen curateel iloe hanja boleb di minta djikaloe sa orang itoe koerang akal boedinja.

Djikaloe dari sebab soeka memboewang harta sahadja, maka tiada bole di brieken curaleel atas sa'orang itoe.

Barang siapa jang terhoekoem kerdja paksa dengan pakei rantei, sahingga tiada sanggoep memaliharaken hartanja, boleh meminta kepada hakim sopaja di diriken curator atasnja

1 S 9

-aken memalihar-aken hartanja itoe, tetapi tiada -aken merawati dirinja, kerana orang perante'an itoe tinggal di bawah tang-goengan Goeberment. Permintaan curateel itoe boekan sahadja boleh di minta oleh orang- hoekoeman itoe, boleh djoega di minta oleh orang-orang lain jang ada goenanja di dalam itoe djoega boleh di minta oleh djaksa, soepaja hartanja orang hoekoeman itoe djangan hilang Lagipon curateel atas orang hoekoeman itoe tiada misti melainken bokh di minta, dji-kaloe ada sebabnja jang memferloekeniloe. Djidji-kaloe sa'orang hoekoeman iloe tiada ampoenja harta banjak, maka tiada oesah di diriken sa'orang curator.

Adai on curator itoe, wadjib atasnja aken memaliharaken diri dan hartanja sa'orang itoe jang soedah di taroh di bawah waliatnja.

Sa'orang jang ada di bawah curateel tiada sah membikin hoelang atau memboewat perdjandjian (kontrak) dan tiada boleh di tarik pada hoekoem.

FASAL 223.

Adapon perminta'an curateel itoe wadjib di persembahken kepada kepala Landraad.

Salelah itoe, maka oleh kepala Landraad di soeroh pang-gil aken orang jang ampoenja perminta'an itoe, serta dengan saksinja jang telah di seboetnja, dan serta orang jang bagi-nja di pintaken curateel, sopaja marika itoe sekalianbagi-nja me-ngadap Landraad pada hari atjara jang di letapkeu.

• Dalam oendang-oendang tiada di tentoeken jang perminta'an itoe misti di masokken dengan soerat, maka boleh djoega di persembahken dengan toetoer kata kepada kepala Landraad jang mamegang koewasa hoekoem pada tempat kadoedoekan atau tempat kadiamannja orang itoe jang hendak di taroh di bawah prentah curateel.

Dan lagi, kita kasi ingat, djikaloe meminta curateel atas orang asing, seperti orang Tjina dan Arab, Landraad tiada

1 4 0

-ampoenja koewasa di dalam hal itoe, maka misti di minta kepada Raad van Justisi.

FASAL 224.

Menoeroet boenji fa<=al 227 Inlandsen Reglement bahoewa pada hari jang telah di tetapken oleh kepala Landraad, ma-ka segala orang jang di panggil aken perma-kara curateel itoe di preksalah oleh Landraad, dan aken hal saksi-saksi itoe satelah soedah bersoempah dahoeloe

FASAL 225.

Djikaloe perminta-an itoe di benarken, maka laloe di dirikpn sa-orang wali (curator) oleh Landraad ja-itoe orang jang pada sangka Landraad teroetama aken memaliharaken orang jang koerang akal itoe.

FASAL 226.

Sabelom memoetoesken perkara curateel itoe maka wa-djib atas Landraad aken mendengar dahoeloe fikirannja djaksa besar atau djaksa dan fikirannja panghoeloe atau lain-lain adviseur jang hadlir pada sidang Landraad itoe aken membri bitjaranja.

FASAL 227.

Adapon waliat (curateel) itoe boleh di hapoesken oWi Land-raad djikaloe tiada ada lagi halnja jang mewadjibken aken mendiriken dia itoe.

Maka permima'an aken menghapoesken curateel itoe hen-daklah di pinta pada djalan jang terseboet itoe djoega, de-mikian djoega memareksai perminta'an itoe dan mendjatohken kapoetoesan atasnja, melainken pada djalan itoe djoega, toeroet saperti jang kita soedah terangken pada fasal di atas ini.

FASAL 228.

Adalah di tentoeken pada fasal 229 Inlandsen Reglement bahoewa djikaloe soedah terhapoes curateel itoe, baik sebab

— 141 —

di perhentiken, baik kerana sebab jang lain-lain, maka wadjib atas wali (curator) itoe aken membri perhitoengan aken hal pi'raalihara'an harta itoe kepada orang jang mempoenjai hak atas harta itoe.

Adapon curateel itoe terhapoes:

1: djikaloe di minta aken di perhentikennja dan di kaboelken oleh Landrapd.

^ 2. djikaloe orang jang di bawah curateel itoe telah me-ninggal doenia, maka pala hal itoe maka wadjib di bri perhitoengan kepada waritsnja , oleh wali (curator) itoe.

Pada kitab hoekoem seksa anak negri, (asal 18, ada di lentoeken, bahoewa barang siapa di djadiken wali aken me-maliharaken hartanja sa'orang perante'an, djoega misti mem-bri pei'hiloengan.

FASAL 229.

Sjahadan maka segala kapoetoesan Landraad, ja"g di djatoh-ken atas perkara curateel, oleh kerana fasal 227 dan fasal 228 Inlandsch Reglement, boleh di appelken kepada Raad

•an Juslisi.

Lihatlah fasal 232 Inlandsch Reglement.

Pada menjataken hal orang sakit gila.

FASAL 230.

Djikaloe ada orang gila, atau orang jang selamanja ber-boewat perboeatan jang terlaloe amat djahat, sahingga tiada boleh ija di biarken dengan dirinja sendiri, atau membri choewatr kepada orang banjak, maka Landraadlah jang koe-wasa menarohken orang jang demikian itoe di dalam roemah sakit, atau pada tempat jang lam jang patoet, dengan sela-ma lysela-ma orang itoe klom njata berubah atau soedah sioesela-man dari pada giianja.

Adapon Landraad berlakoe jang demikian itoe melainken

—142

dengan perminta'an sanak saudara orang itoe atau dengan per-minta'an djaksa dan lagi telah di preksanja benar-benar.

Semantara menantiken kapoetoesan Landraad aken hal itoe, maka oleh hakim polisi jang sah boleh di ichtiarken dahoeloe, sopaja djangan orang itoe membri kasoesahan atau menda-tangken bahaja atas orang banjak.

Maka perminia'an jang demikian itoe lain poela dari pada perminta'an aken menjerahken orang jang demikian itoe ke-bawah koewasa wali (curateel); maka djikaloe orang itoe belom ada walinja, dan djikaloe ada sebabnja, maka boleh di pin taken bersama-sama atau kemoedian dari pada permin-ta'an )ang lain itoe, dengan menoeroet atoeran jang terseboet di atas ini.

FASAL 231.

Adapon atoeran atas orang gila dan jang terlaloe amat dja-hat, jang terseboet pada fasal 230 di atas ini, hanja kena pada anak negri, maka djikaloe orang asing, seperti Tjina dan Arab dan sebageinja mendjadi gila atau terlaloe nakal kelakoean'nja, melainken masok bilangan koewasa Raad van Jusi isi aken m ngambil atoeran atas marika itoe, menoeroet boenji soerat Staatsblad lahon 1855 nomor 79.

FASAL 232.

Djikaloe orang gila atau orang jang amat djahat hendak di taroh di dalam roemah sakit atau pada tempat jang lain, tiada boleh liada, misti ada kapoetoesm Landraad (djikaloe mengenaken anak negri) dan misti ada k apoetoetoesan Raad van Justisi (djikaloe mengenaken o:ang Tjina alau lain-lain bangsa asing) aken tetapi, sabeiam di djatohken kapoetoesan itoe, djika tiada ada tempatnja jang tajik, boleh djoega orang gila atau jang di sangka gila jang membri choewalir kepada orang banjak di taroh dahoeloe di roemah pendjara, sebagi-mana soedah di te <.toeken pada soerat atoeian atas orang toetoepan di tanah Hindia Nederland, jang termoewat pada

soe-rat Staatsblad tahon 1871 nomor 78, fasal 59, ja-itoe dengan menanti kapoetoesan hakim.

FASAL 233.

Orang-orang Jang selamanja berboewat perboewatan jang amat djahat, sahingga membri chowatir kepada orang banjak, djikaloe belom ada kapoetoesan hakim atas dirinja, djoega boleh di tahan dahoeloe di dalem roemah pendjara, atas ti-tahnja kepala pemarentah negri, sahingga soedah di tentoe-ken, oleh hakim, di temp .t mana marika misli di tempattentoe-ken, ja-itoe soed.h di tetmken pada soerat atoeran orang toetoep-an, Staatsblad tahon 1871 nomor 78, fasal 58.

FASAL 234.

Pada soerat atoeran roemah sakit orang gila di Bogor dan roemah sakit penoeloeng di Soerabaja dan Semarang, jang termoewat pada soerat Staatsblad tahon 1885 nomor 109, adalah di tentoeken, bahoewa sa'orangpon tiada boleh di masokken di dalam roemah-roemah sakit itoe, djikaloe belom ada kapoetoesan atau soerat titah dari pada hakim.

FASAL 235.

Djikaloe sa'orang anak negri hendak di masokken dalam roemah sakit gila di Bogor atau di d.dam roemah-roemah sakit penoel. eng di Soerabaja dan Semarang maka hendaklah di mintaken tempat, oleh kepala Landraad jang soedah me-djatohken kapoetoesan alas orang gila itoe, dengan memper-sembahken salinan soerat kepoetoesannja jang sah, tetapi atas permoehoenan djaksa kepada kepala Landraad itoe. Dengan soerat circulaire Prokureur Djendial uari pada 6 hari boelan Juli tahon 1868 soedah di minta kepada segala kepala pema-rentah neg-i di tanah Djavva dan Madoera aken membri pengingatan pada djaksa-djaksa bahoewa wadjib alasnja aken bermoehoen tempat di roemah sakit bagi orang-orang jang di kataken sakit gila. Maka permoehoenan djaksa itoe wadjib di

- \u

persembaken kepada kepala Landraad dalam ampat belas hari sasoedah di kataken kapoetoesa i itoe di hadapan orang banjak dan di hadapan orang gila iioe djoega. Djikaloe orang gila itoe tiada hadlir pada sidang itoe, maka kapoeloesan Landraad itoe wadiib di bri tahoeken kepadanja, setelah itoe maka di wadjibken atas djaksa aken memintaken tempat bagi orang gila itoe, kepada kepala Landraad, dengan bertoendjoek soewatoe salinan jang sah dari pada soerat kapoetoesannja seria dengan soerat dari pada griffier Landraad, menerangken bahoewa orang gila itoe tiada meminta appel.

FASAI. 236.

Dalam oendang-oendang tiada di tentoeken siapakah jang sah melepasken orang gda dari pada roemah sakit gila itoe, melainken ada terseboet, dengan pendek, pada soerat Staat-sblad tahon 1885 nomor 139, fasal 33, bahoewa melepas-ken orang itoe „mistlnja dengan menoeruet atoeran" tetapi tiada di tentoeken, di mana djoega, bahoewa sa'orang jang soedah semboeh dari pada sakit gila misti di lepasken „de-ngen liiah hakim."

Pada pendapatan kita, soepaija djangan mendjadi kliroe, haroes di tentoeken, bahoewa melepasken orang itoe wadjib di titahken oleh hakim, jang dahoeloe soedah membri pren-tah aken menaroh orang itoe di dalam roemah sakit, maka sabelom di bri titah aken melepasken, haroes di preksa, dengan sapatoetnja, oleh hakim, aken hal ka'ada'an orang itoe, laloe di bri soerat vonnis, menjalaken bahoewa orang itoe misti di kasi djalan terlepas, kerana soedah semboeh dari pada sakit gilnnja, maka tiada membri choewatir lagi aken kasantausa'annja orang banjak. Demikian djoega, pada fikiian kita, haroes di lakoeken aken orang lain itoe, jang soedah di tahan pada sasoewatoe tempat sebab kelakoeannja djahat.

— 147 —

FASAL 237.

Menoeroet fasal 232 Inlandsen Reglement, maka segala kapoetoesan Landraad, jang menitahken menahan orang gila dan orang jang djahat kelakoeannja, boleh di appelken ke-pada Raad van Justisi.

§ S.

Pada menjataken hal orang lennjap.

FASAL 238.

Djikaloe ada orang lennjap atau meninggalken tempat ka-doedoekannja dengan tiada barichtiar dahoeloe, soepaija har-tanja di paliharaken, maka wadjib tiap-tiap orang polisi dan sah tiap-tiap orang jang ada hak atas harta itoe aken mcmbri tahoeken hal orang itoe kepada kepala Landraad dengan si-gera; Setelah itoe maka sakoelika djoega pergilah kepala Landraad, bersama-sama orang jang membawa ehabar itoe, karoemah orang jang lennjap atau meninggalken tempat ka-doedoekannja itoe, aken mengambil atoerannja, sahingga dja-ngan hilang barang soewatoepoen dari pada harta itoe.

Setelah itoe, maka aken hal melakoeken ichtiar itoe di perboewatken soerat proces verbaal.

Kemoedan, pada sidang jang pertama aken datang, maka oleh kepala Landraad itoe di toendjoekken soerat proces verbaal itoe kepada Landraad; Selelah itoe, dan djikaloe ada barang soewatoe hal jang mewadjibken, bahoewa harta itoe di se-rahken kepada boedelmester atau kepada lain-lain perhim-poenan jang sah atau jang aken di sahken aken memaliha-raken harta itoe dahoeloe, maka di serahkenlah.

Adapoen djikaloe harta itoe tiada boleh di paliharaken oleh boedelmester atau oleh perhimpoenan jang lain-lain itoe, kerana boenji prentah, H aka di ichtiarken poela aken me-maliharaken harta itoe pada djalan jang lain, sahingga pada

10

— lis —

fikiran Landraad boleh mendatangken manafa'at kepada orang jang ada hak atas harta itoe.

Sjahadan djikaloe ada alangan kepada kepala LandrBad, sahingga tiada boleh di kerdjakennja sendiri jang lerseboet pada awal fasal ini, maka pekerdja'an itoe di wakilken oleh kepala Landraad kepada griffier atau kepada sa'orang

pen-djabat jang lain maka wadjib atas wakil itoe mempersem-bahken soerat proces verbaalnja kepada kepala Landraad jang lerseboet dalam doewa poeloh ampat djam sasoedah di

selesihken pekerdja'an itoe.

FASAL 239.

Adapoen segala kapoetoesan Landraad jang di djatohken kerana boenji fasal 238 di atas ini boleh di appelken kepada Raad van Jiistisi.

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (pagina 138-148)