Pada mcnjataken hal melakoekcn liockoem sivil jang pada moela-moela di boeka kepada Landraad

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (pagina 42-49)

B a h g i a n j a n g p e r t a m a .

Hal dawa-mendawa.

F ASAL 4-0.

Barang siapa hendak rnendawa — ailinja meminta peitoe-loengan hakim aken memaliharaken haknja, atau aken me-nagi hoetang, atau aken memaksa sa-sa'orang aken memba-jar hoetang— maka wadjib atasnja aken menerangken segala sebabnja dàwa itoe dan segala hal ahwalnja, soepaija hakim boleh mendjalanken dâwa itoe, dengan menoeroet atoeran hoekoem dan adat istiadat.

4 1

-FASAL 41.

Menooroel fasal 126, bahgian .jang pertama, dari oendang-oendang ncgri jang di namaï Inlandsch Reglement, maka tiap-tiap pcnagian wadjib di bockn dengan soeral perminta-an dari pada jang mendawa dan di tapak tangan oleh jang mendawa, laloe di perse mbahkcnnja kepada kepala Landraad jang sah melakoeken hoekocm di tempat kadoedoekan atari

tempat kadiamannju orang jang di dawa iloe.

Aken tetapi, soerat, penagian itoe tiada ferloe di perscm-bahken oleh jang mendawa sendiri. Menocroet atoeran Inlandsch Reglement, fasal 130, boleh ija mewakilken sa'orang laen, aken mempersembahkan penagiannja itoe, dengan soe-rat perminta-an jang di tapak tangan oleh si wakil, maka soerat perminta-an si wakil itoe wadjib di pasertaken dengnn soerat koewasanja.

Djikaloe jang mendawa pandei menoelis — maskipoen tjoema pandei menoelis namanja sahadja - maka soerat koewasa itoe boleh di bikin di bawah tangan, djika tiada, misti di bikinnja di hadepan sa'orang Notaris.

Pada zaman dhoeloe, maka soerat koewasa dari pad« pihak jang mendawa dan dari pada pihak jang di dawa itoe, atjap kali di bikin oleh griffier-griffier Landrad, makipoen griffier tiada sekali-kali berkoewasa aken membikin soerat iloe.

Dengan soerat circulaire, artinja soerat koeliling, tanggal 17 hari boelan October talion 1878 (Bijblad nomor 3371) maka di kasi ingat oleh Raad Besar Hoog Geregtshof kepada kepala-kepala Landraad di tanah Djawa dan Madoera, bahoe-wa perboeatan griffier-griffier jang demikian itoe di larang, kerana meliwati koewasanja.

Dengan soerat circulaire jang terseboet tadi, djoewapoen soedah di minta oleh Raad Besar kepada kepala-kepala Landraad, aken djaga, soepaja giiffier-griffiernja djangan toelak pada anak negri jang hendak mendawa, djikaloe marika itoe tiada

— 42 —

soeka atau tiada mampoe membajar ongkos sebrapa jang di tetapken dan di minta oleb griffier dengan laksirannja sen-diri. — Raad Besar kasi ingat bahoewa benar djoega griffier boleh minta oewang pandjar sebrapa jang di tetapken pada daftar pembajaran, jang telah di njataken pada socrat Staats-blad tahon 1872 nomor 6 1 , tetapi dalem itoe tiada terbilang segala ongkos sampe pada waktoe di lakoekcn kapoetoesan (exekusi).

Maksoednja soerat Staatsblad itoe tiada laen melainken jang griffier boleh minta oewang pandjar aken membeli

ker-tas zegel, maka djikaloe griffier meminta oewang pandjar boewat oepah pekerdja-annja jang aken di kerdjaken, — iloc poen tiada halal adanja.

FASAL m.

Pada fasal 127 Inlandsch Reglement adalah di tentoeken bahoewa djikaloe jang mendawa tiada pandei menoelis atau tiada pandei menaroh tapak tangannja, boleh ija memper-sembahken dawanja dengan toetoer kata kapada kepala Landi aad maka wadjib atas kepala Landraad aken menoelisken atau menjoeroeh menoelisken dawa itoe.

Dalem pada itoepon soedah di timbang bahoewa banjak anak negri tiada beladjar menjoerat dan tiada sanggoep mene-rangken dawanja , ada djoega jang tiada tahoe siapakah jang misti di da waken, maka patoetlah kepala Landraad toeloeng aloerken, halnja kepala Landraad tiada sah tjampoer di dalem barang soe-watoe perkara jang di ketahoewi atau di sangkanja bakal di hadepken kepadanja.

Barang siapa jang pandei menoelis tetapi ada alangannja, sahingga pada waktoe itoe tiada sanggoep ija menoelis, maka ija itoe djoega boleh mempersembahken dawanja dengan toetoer kata kepada kepala Landraad.

Dalem fasal 127 Inlandsch Reglement hanjalah terseboet bahoewa jang mendawa boleh mempersembahken dawanja

4 3

-dengan loetoer kata, tiada di seboet jang hak itoe di brieken kepada wakilnya djoewa. Maka kita tiada brani tentoeken apa fasal itoe terpakei pada si wakil djika tiada pandei me-noelis, kerna liada ada kalentoeannja di dalam Wet, aken tetapi, dengan soerat arres Raad Besar Hoog Geregtshof tanggal 15 September 1887 soedab di poetoesken bahoewa hak itoe di brieken kepada si wakil djoega [lihatlah kitab Regt in Nederlandsch-Indie, babgian XL1X moeka jang ka-403]

FASAL 43.

Pada fasal 126, bahgian jang pertama, Inlandsch Regle-ment, soedab di tentoeken, bahoewa tiap-tiap penagian wadjib di masokken kepada kepala Landraad jang sah mendjalanken hoekoem di tempat kadoedoekannja jang di dawa itoe, — djika tempat kedoedoekannja tiada di ketahoewi maka tempat kadiamannjalali jang kehilangan.

Aken tetapi, djikaloe di dawa lebih dari pada sa'orang, dengan hal masing-masing tempat kadoedoekannja masok dalem djoemblah pengoewasa-an lain-lain Landraad, maka atas jang mendawalah aken memoetoesken pada Landraad jang mana ija hendak memboeka dawanja, — ija itoe soedab di tentoeken pada fasal 126 Inlandseh Reglement, bahgiannja jang kadoewa.

Adapon djikaloe oleh jang mendawa dahoeloe soedah di tetapkennja dengan soerat jang sah, di mana tempat kadoe-doekannja, maka bolehlah ija mempersembahken dawanja kepada kepala Landraad jang sah mendjalanken hoekoem di tempat itoe, — ija itoe soedah di tenloeken pada Inlandsen Reglement, fasal 126, bahgiannja jang katiga.

Pada hal sa'orang jang di dawa itoe tiada boleh di tarik pada hoekoem, sebab helom sampei oemoernja, atau sakit gila, maka misli di dawaken wali atau curatornja.

FASAL 44.

Sebagimana terseboet di atas ini, adapon soerat

perminla-— M perminla-—

an atau rekes aken memboeka dawa itoo wadjib di masoek-ken kepada kepala Landraad,—sabenarnja kepada mahkamat Landraad sendiri — maka soerat itoe haroes mengataken :

a. nama dan pentjahrian dao tempat kadoedoekannja jang mendawa dan jang di dawa. Djikaloe jang mendawa itoe djadi wakil dari pada sa'orang laen, atau ada laen halnja, maka haroes di trangken itoe.

b. sebabnja dan bal ahwalnja, jang meadjadi lantaran aken memboeka dawa itoe.

c. barang apakah atau hoekoeman apakah jang di pinla oleh jang mendawa alas o rang jang di dawa itoe.

Adapon segala hal itoe wadjib di seboetken dalam soerat rekes itoe, dengan terang dan dengan katoedjoe, socpaja d ja-nganlah terdjadi kliroe atau kabimbangan aken hal jang di pinta oleh jang mendawa itoe.

Selama atjara itoe masi berdjalan, bolehlah jang mendawa mengoerangken perminta'annja , tetapi poko dawanja tiada bo-leh di obah atau di tambahken. Oepama jang mendawa mengobahken atau menambaliken dawanja maka tiadalah di endahken oleh Landraad melainken di poetoesken atas dawa jang moela moela itoe.

Aken tetapi, sedang Landraad bersidang, tiada boleh dila-rang pada jang mendawa aken menjoekoepken daja oepajanja, arlinja aken mengoewatken dawanja, maskipon tiada terse-boet dalam rekes jang moela-moela itoe, kerna tiada di ten-loeken dalam atoeran hoekoem jang segala daja oepaja misti di seboet dalam rekes.

FASAL 45.

Apabila soedah masok sasoewatoe dawa'an, baik dengan soerat, baik dengan toetoer kala, maka wadjib atas kepala Landraad aken menjoeroeh loelies itoe oleh griffier, pada daf-tainja, menoeroet atoeran Inlandsen Reglement, fasal 128, bahgian jang pertama, laloe dawa itoe di kirim kepada orang

— 4 5 —

jarig di dawa itoe, dengan mengataken hendak di djawabnia maka di brinja lempo jang tetap berapa lamanja.

Adapon tempo itoe, menoeroel fasal 128 jang terseboet öaligiannja jang kadoewa, melainken di pandangken denoan djaoe dekat tempat kadiaman orang jang di dawa itoe, aken tetapi sakoerang-koerangnja tiada boleh koerang dari pada delapan hari lamanja.

n e r t Ze r 0 e l/af 1^8 J?n« t e r s e b o e t l a d i- bahgiannja jang pertama, maka dawa'an itoe atslinja wadjib di kirim'keSa

jang di dawa. l

Tetapi, djikaloe di kirim atslinja, boleh terdjadi soesah besar, cerna soerat itoe boleh hilang maka atjara itoe tiada boleh di teroesken, dan terlebih poela soesahnja djikaloe di dawaken leb.h dari sa'oraug, bagimanakah dan dari siapa-kah kepala Landraad misti trima koembali soerat iloe<?

_ Maka sopaia aken menghilangken soesah iioc maka di ki-rim salinan sahadja kepada jang terdawa, dan djikaloe ada lebih dan sa orang jang di dawaken maka kepada masing-masmgnja di briken satoe salinan. Pada timbangan kita pa-toet djoega di kirim salinan, dan tiada di kirim atslinja asal djangan di soeroeh membajar ongkos kepada jang terdawa

Dan lagi, pada fasal 128, bahgian jang pertama, Inlandsch Reglement, ada terseboet, bahoewa kepada orang jang di da-wa itoe da-wadjib di kataken, pada dirinja sendiri, jang ija misti mendjawab atas dawa itoe dalam tempo jang tetap be-rapa lamanja, tetapi di dalam wet tiada di tentoeken baof-mana mist, b km djikaloe jang terdawa itoe liada hadlir dan

'ada dapet di tjahri orangnja. Maka oleh kerana itoe, dj.ka oe orang jang terdawa itoe tiada hadlir, maka atjara

| o e tiada boleh di djalanken, sama djoega seperti soerat dawa itoe soedah hilang

FASAL 46.

Maka jang sah dan wadjib aken oiengatake.i dawa'an jang

— 46 —

terseboet pada fasal 128, bahgian jang pertama, Inlandsch Reglement, dan aken menjampeiken segala soerat-soerat pang-gilan, dan soerat soerat sita, dan laen-laen soerat hoekoem, dan soerat-soerat titah hakim dan soerat soerat kapoetoesan, ja-itoe deurwaarder jang tetap pekerdja'annja pada rmdikamat itoe, serta bode, dan hamba-hambanja pemarentah negri (li-hatlah Inlandsch Reglement fasal 428 bahgian jang pertama).

Maka artinja perkata'an hamba-hamba pemarentah negn, pada pendapatan kita, ja-itoe kepala kampong dan laen-laen penggawe jang terseboet pada Inlandsch Reglement, fasal 1 nomor 1 itoe. Pada hal tiada ada deurwaarder, atau bode, atau kepala kampong, atau laen-laen 'panggawe jang terseboet tadi itoe, maka sahlah kepala Landraad tentoeken sa'orang laen, jang pantes dan jang boleh di pertjaja, aken mendja-lanken segala pekerdja'an itoe. Maka griffier-griffier Landraad itoe, tiada sah ija mendjalanken pekerdja'an ini djika liada di prentahken dengan tentoe oleh kepala Landraad, sebab marika itoe tiada masok djoemlah orang-orang jang terseboet pada fa?al 428, bahgian jang pertama, Inlandsch Reglement itoe. Menoeroet fasal 429 Inlandsch Reglement bahoewa deur waarder-deurwaarder dan segala orang laen jang di soeroeh mendjalanken soerat-soerat sita dan mengataken dawa'an dan menjampeiken soerat-soerat panggilan pada mahkamat-mah-kamat anak negri, boleh djoega mengataken pendapatannja dengan toetoer kata, kaljoewali deurwaarder-deurwaarder pa-da Landraad-Landraad di Retawi pa-dan Semarang pa-dan Soerabaja.

Tetapi dalam fasal-fasal 194, 195, 196, 198, 210, 215, dan 338 Inlandsch Reglement, jang terpakei pada sagenap tanah Djawa dan Madoera, ada terseboet bahoewa deurwaar-dei-deurwaarder itoe wadjib mengataken pendapatannja de-ngan soerat, maka pada perasa'an kita soeratlah jang di farloeken.

FASAL 47.

Sjahadan lagi, pada fasal 430 Inlandsch Reglement,

ada A 1 ada

-lah di tenloeken harinja kapan tempo-tempo aken mendja-wab moelai di hitoeng dan kapan lampaunja.

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (pagina 42-49)