Bnagian jang katiga

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (Page 52-85)

Hal mendjalaiiken perkara sivil pada sidang.

§ 1 .

FASAL 53.

Apabila Landraad soedah bersidang, pada hari jang lelah di lelapkcn, sjahadan ada salah soewatoe hakim jang merasa berat atas dirinja aken ijampoer berbitjara dalam perkara itoe, maka wadjib alas hakim itoe kelak djocga inembri tabo'ckcn halnja kepada Landraad, menoeroet boenji fasal -414 Inlandsen Reglement, dalam jang mana soedah di ten-toeken:

Bahoewa di larang, tiada boleh sa'orang hakim loeroct bersidang' dalam sasoewatoe aljara djikaloe dirinja sendiri atau sanak saudaranja terljainpocr dan ada goenanja dalam atjara itoe, baek sanak darah daging baek sanak kawin;

Bahoewa pada hal jang demikian itoe, maka sa'orang hakim

6 1

-itoe dengan sendirinja misti mcngakoe tiada sah ija iocroet memareksa perkara itoe, liada oesah di pinta lebih dahoe-loe oleh orang jang beratjara itoc;

Bahoewa djikaloe ada kabimbangan aken liai iloe maka hendak di poetoesken oleh Landraad, sahkah atau tiadakah sa'orang hakim itoe toeroet bersidang, maka kapoetoesan Landraad itoe misti di djalanken, tiada boleh di tjahriken lebih djaoeh, artinja tiada boleh di appelken.

Menoeroet atoeran jang di atas ini, njatalah bahoewa ke-pala-kepala dan lid-lid dari pada mahkamat-mahkamat anak negri, djikaloe tertjampoer dan ada goenanja dalam sasoewatoe atjara, wadjib ija tjaboet dirinja sendiri dari pada sidang itoe, tetapi marika itoe tiada boleh di tampik, artinja tiada boleh' di toclak.

FASAL 54.

Apabila Landraad soedah doedoek, dengan tjoekoep segala anggautanja, maka hendaklah kepala Landraad membocka bitjara itoe, dengan pintoe terboeka, menoeroet soerat atoe-ran jang menentoeken pangkat dan koewasa segala hakim (Rerterlijke Organisatie) lasai 29, bahgiannja jang pertama.

Telapi djikaloe ada hal jang memferloeken — oepama ada perkara jang kedji, jang tiada panies di dengar dan di kc-tahoewi oleh orang banjak — boleh djoega Landraad bersi-dang dengan pintoe tertoetoep, tapi sebabnja wadjib di se-boetken dalam soerat proces-verbaal sidang itoe.

FASAL 55.

Salelah di boeka sidang itoe dan soedah di bri tahoeken itoe di hadapan sekalian orang jang hadlir, — ja-itoe wadjib di seboetken dalam soerat proces-verbaal sidang — maka oleh kepala Landraad di titahken pada deurwaarder atau pada sa'orang pengawé jang laen, jang mendjalanken pekerdja'an deurwaarder, aken memanggil masoek pihak jang mendawa dan pihak jang di dawa itoc

S2 —

Menoeroet boenji fasal 130 Inlandsch Reglement adapon jang mendawa dan jang di dawa itoe boleh membawa orang aken membantoe membitjaraken halnja, dan boleh djoega marika berkirim wakil, maka wakil itoe wadjibbertoendjoek soerat koewasa. Djikaloe jang mewakilken bersama-sama menghadap maka tiada oesah si wakil bertoendjoek soerat koewasa, boleh di koewasaken dengan toetoer kata sahadja aken membantoe bitjaraken.

Maka oepah dan oewang karoegian jang aken di bajar kepada wakil-wakil atau kepada prokureur-prokureur jang di idzinken dengan soerat Staatsblad tahon 1832 nomor 36 aken membantoe sa'orang berbitjara di hadapan Landraad, ia-itoe wadjib di tanggoeng oleh jang memarentahken dia tiada boleh di masoekken dalam ongkos bitjara, ja-itoe soedah di tentoeken pada lasa! 418 Inlandsch Reglement. Maka pro-kureur-prokureur, jang membantoe mendjalanken perkara-nerkara di hadapan Landraad - djoega djikaloe di appelken L di samaken dengan polmak-polmak jang kita biasa pakei.

Aken tetapi wakil-wakil dan prokureur itoe, djikaloe me-nocloen- orang aken membitjaraken perkaranja di hadapan Landraad, haroes ija memboewat perdjandjian lebih dhoeloe, sama iang mewakilken dia, aken hal oepahnja, sebab, dji-kaloe tiada ada perdjandjian hoe, maka tiada tentoe jang marika itoe mempoenjai hak atas oepah, kerena tiada di tentoeken dalam lasai 418 Inlandsch Reglement.

FASAL 5G.

Menoeroet boenji lasai 131 dari pada oendang-oendang anak negri, Inlandsch Reglement itoe, maka djikaloe jang menda-wa soedah di panggiel dengan sepertinja, kemoedian Uada

menghadap di hadapan Landraad pada hari jang di tetapken, dan djoega tiada berkirim sa'orang wakil, maka dawa annja di pandang seperti batal, Woe jang mendawa Uoe d! hoekoem

— 53 ~

aken mcmbajar ongkos biljara, tetapi ija mempoenjai hak aken membangoenken poela, dawa'annja itoe.

Pada hal jang mendawa dan jang di dawa, kadoewa pihak , soedali di panggil dengan sepertinja, kamoedian tiada meng-hadap di meng-hadapan Landraad pada hari jang di tetapken, mada pada timbangan kita, wadjib atas hakim menjoeroch menghapoesken perkara itoe dalam daftar perkara sivil, jang terseboet pada atoerati Regterlijke Organisatie, fasal 65 bah-gian jang pertama dan pada Inlandsen Reglement fasal 423, bahgiannja jang katiga , ja-itoe dengan mcnoeroet atoeran me-noentoet hoekoem sivil, fasal 27, bahgiannja jang pertama.

FASAL 57.

Djikaloe orang jang di dawa itoe soedah di panggil dengan sepertinja, kemoedian tiada menghadap pada hari jang di tetapken, dan djoega tiada Derkirim sa'orang wakil, maka dawa'an atas dirinja wadjib di trima oleh Landraad, menoe-roet Inlandseh Reglement fasal 132 bahgian jang pertama, melainken djikalooe soedah terang kepada Landraad bahoevva dawa itoe tiada benar dan tiada adil dan tiada potoet aken di trimanja.

FASAL 58.

Adapon fasal 132, bahgian jang pertama itoe, menen toeken , bahoewa djikaloe orang jang di dawa itoe liada menghadap sendiri dan tiada berkirim sa'orang wakil maka pertama-ta-ma wadjib di preksa oleh Landraad orang itoe soedakah di panggiel dengan sepertinja atau tiadakah?

Djika soedah terang dan njata bahoewa soedah di panggiel aken d;a, dengan sepertinja, maka hendaklah di batja soerat rekesnja jang mendawa itoe jang telah di persembahkennja kepada Landraad.

Djikaloe jang mendawa itoe tiada soedah memasokken soe-rat rekes, melainken mengatoerken dawanja dengan loctoer

u

-kata jang mana di toelies pada kantor Landraad, maka toelisan itoclah hendak di batja.

Dalam atoeran hoekoem tiada di tentoeken siapakah am-poenja kewadjiban aken membatja soerat itoe, toeroct biasa-nja maka di batja oleh kepala Landraad , sama seperti soerat-soerat jang laen, jang masok kepada Landraad, samoewanja di batja di hadapan sidang oleh kepala Landraad.

Maka soedah bertimboel pernjata'an ini : »djikaloe orang jang

»di davva itoe tiada menghadap, melainken mendjawab de-ngan soerat, bolehkah di pandangnja seperti soedah

meng-»hadap?

Pada timbangan kita „tiaäx boleh" sebab fasal 132Inland-sch Reglement, bahgiannja jang pertama, memferloeken pada orang jang di dawa itoe aken berhadlir sendiri atau berki-rim sa'orang wakil. Melainken boleh di timbang oleh Lan-draad , bahoewa sa'orang jang memasokken soerat pendjawaban dan tiada menghadap sendiri, nistjaja ada alangannja jang halal, maka pada hal itoepon maka wadjib atas Landraad aken mengoendoerken atjara itoe, menoeroet boenji fasal 133 Inlandsch Reglement.

Djikaloe sa'orang jang di dawa tiada menghadap sendiri di hadapan Landraad, melainken berkirim sa'orang wakil tetapi soedah di laleiken olehnja aken membri soerat koewasa kepada si wakil itoe, maka pada hal itoe djoewapoen haroes di oen-doerken atjara itoe, ija-lah pada limbangan kita.

FASAL 59

Menoeroet fasal 131 dan 132 Inlandsch Reglement bahoe-wa jang mendàbahoe-wa dan jang di dabahoe-wa itoe bahoe-wadjib aken meng-hadap „pada hari jang di tetapken" maka artinja itoe „pa-da hari jang Landraad pertama-tama bersi„pa-dang aken me-mareksa Hoc perkara. Djikaloe soedah menghadap'pada hari jang pertama itoe, sjahadan tiada menghadap pada sabari sidang jang kemoedian, maka perkara itoe tiada boleh di

batalken melainken di teroesken dan di poetocskenlah.

— 5 5

-FASAL 60.

Djikaloe orang jang di dawa itoe soodah di panggil dengan sepertinja laloe tiada menghadap pada sidang, djaaganlah ha-kim mendjatohken atasnja vonnis verstek, artinja kahilangan haknja sekalian, melainken Landraad memoetoesken den me-ngataken sah pendawa'an alas dirinja itoe, maskipon tiada di toendjoek ketrangan, itoepon djika di timbang oleh Lan-draad bahoewa dawa itoe adil dan patoet di kataken sah.

Djikaloe dalam sasoewatoe atjara ada lebih dari pada satoe orang jang di dawaken, maka antara maiika itoe ada jang menghadap dan ada jang tiada mengadap maka hendaklah Landraad mendjatohken kapoetoesan atas segala pihak itoe, tapi satoe soerat kipoetoesan sahadja bagi sekalian orang itoe.

Apabila dawa itoe di trima sah dan di kaboelken, maka kepala Landraad itoe. dengan menoeroot boenji tasal 132 Inlandsen Reglemcat, bahgiannja jang kadoewa, wadjib atas-nja menjoeroeh mengalaken kapoetoesan itoe kepada pihak jang di alahken dan jang tiada menghadap itoe, adnpoen titah fasal ini ferloe sekali di djalanken oleh kepala Lan-draad maka djangan-lah di laleiken, maskipoen orang itoe jang tadinja tiada hadlir, kcmoedian dalang rionton sakoetika

di djatohken kapoetoesan itoe.

Sjahadan maka hal mengataken kapoetoesan kepada pihak jang di alahken dan jang tiada menghadap itoe, wadjib dj njataken, oleh griffier, dengan toelisan, di sabelah bawahnja vonnis itoe, dengan di seboet tanggal harinja kapan soedah di katakennja, [itoepoen dengan menoeroet boenji fasal 132 Inlandsch Reglement, bahgiannja jang katiga.

FASAL 61.

Djikaloe jang mendawa atau jang di krdawa tiada meng-hadap pada sidang, pada hari jang di tetapken, maka sa-belomnja mendjatohken kapoetoesan, sahlah Landraad me-njoeroeh mcmanggiel aken pihak jang tiada menghadap itoe.

— 50 —

kadoewa kali, aken berhadlir pada hari kemoedian, jarig aken di tetapken poela oleh kepala Landraad, maka liari itoepoen wadjib di bri tahoeken kepada pihak jang meng-hadap. Landraad wadjib menjoeroeh memanggiel aken pihak jang tiada menghadap itoe, djikaloe soedah terang, atau

bo-leh di sangkaken, bahoewa ada alangannja jang sah, sa-hingga liada boleh datang pada hari jang tadinja di tetapken [lihat-lah Inlandsen Reglement, fasal 133].

Adapoen [fasal 133 itoe, hanjalah bermoewat atoeran pada hal satoe dari pada kadoewa pihak itoe liada menghadap.

Djikaloe jang mendawa dan jang di dawa, kadoewa pihak, tiada menghadap, maka atjara itoe, 'pada timbangan kita, haroes di hapoesken dari pada daftar perkara sivil jang ter-seboet pada 'atoearan Regterlijke Organisatie, fasal 65, bah-gian jang pertama, dan pada Inlandsch Reglement, fasal 423, bahgian jang katiga, sebagimana soedah kita terangken di atas tadi.

FASAL 02.

Adalah di tentoeken pada Inlandsch Reglement, fasal 134, djikaloe kadoewa belah pihak itoe ada menghadap Landraad, maka oleh kepala Landraaa itoe di brinja pengingatan da-hoeloe, soepaija di dameiken oleh kadoewa belah pihak itoe sendiri aken perkaranja itoe.

Djikaloe dapetlah perkara itoe di dameikan oleh kadoewa belah pihak itoe sendiri, maka di wadjibkenlah atas marika itoe aken menoeroet perdjandjian jang di pcrdjandjikcn sabclah menjeblab itoe, maka pada sidang itoe djoega di perboe-walkenlah soerat perdjandjiannja. Adapoen soerat perdjan-djian itoe saroepa djoega koewatnja dengan soerat kapoe.

toesan itoe djoega.

Maka kapoetoesan jang demikian itoe tiada boleh di ap-pelken.

Sjahadan djikaloe ferloe pertoelocngan djoeroebahasa aken

- 5 7 —

berkata-kata membri pengingatan kepada kadoewa belah pi-hak Hoe, soepaija marika itoe mendameiken perkaranjai toe, maka di toeroetlah boenja aloeran fasal 63 di bawah ini,' aken liai memakai djoeroebahasa itoe.

FASAL 63.

Djikaloe kadoewa pihak jang beratjara itoe, atau salah satoe dari pada marika, tiada mengarti aken bahasa jang di omong pada sidang, maka aken mendameiken marika itoe hendak di djalanken fasal 135 Inlandsche Reglement, dalam jang mana adalah di tentoeken bagei ini:

jang pada hal itoepon hendak di minta pertoeloengannja djoeroebahasa Landraad :

jang, djikaloe (iada hadlir sa'orang, djoeroebahasa Landraad, atau katiada'an sekali djoeroebahasa itoe, maka hendaklah kepala Landraad mangadaken sa'orang laen, tetapi sa'orang jang lajik maka djanganlah di pilih aken sa'orang jang tiada boleh najik saksi atau jang boleh di tampik ;

jang sa'orang djoeroebahasa itoe wadjib aken bersoempah kadalam tangan kepala Landraad, berdjandji aken menjalin-ken dari pada satoe bahasa kepada laen bahasa itoe dengan sasoenggoeh-soenggoehnja.

FASAL 64.

Djikaloe soedah bernjata bahoewa kadoewa pihak jang beratjara itoe tiada dapat di perdameiken, maka atjara itoe di teroesken, maka henkaklah kepala Landraad, dengan menoeroct boenji fasal 135 Inlandsch Reglement, bahgian jang pertama, membatja soerat dawa jang telah masok itoe, serta dengan segala soerat kalrangannja ialoe di batja soerat pendjawabannja jang terdawa itoe serta dengan soerat-soerat ketrangnnnja itoe.

Apabila jang terdawa ' itoe belom mendjawab dahoeloe, maka bolehlah ija mendjawab di hadapan sidang Landraad,

~ rw

-sobagimana kita soedah ierangken di atas ini, maskipon de-ngan toetoer kata maskipon dede-ngan soerat djoewa.

FA SAL 65.

Djikaloe oleh pihak jang mendawa atau oleh pihak jang di dawa itoe adalah di kalaken bahoewa hakim tiada sah memareksah perkara itoe maka pertama-tama wadjib di poe-toesken aken hal sah tiadanja hakim itoe.

Fasal 138 Inlandsch Reglement menentoeken, djikaloe jang mendawa atau jang di dawa tiada membangoenken hal kebratan atas Landraad, maka tiada di katakennja tiada sah, atau djikaloe soedah di kataken tiada sah, tetapi tiada katrima , maka hendaklah Landraad mendengar atocran kadoewa pihak itoe, sabelah-menjebelah, dengan saksamanja dan dengan adil.

Apabiluh pendawa'an itoe di lawan, serta di kataken tiada benar, maka wadjib atas Landraad aken memareksa dan bikin terang itoe. Aken tetapi, dalam pada itoepon tiada di farloeken akon mendengar atoeran saksi-saksi, djika tiada di pinta oleh pihak jang beraljara itoe aken mendengar saksi.

FASAL GO.

Njatalah dari pada Inlandsch Reglement, fasal 138, ber-hoeboengan dengan fasal 135, bahgian jang kadoewa, ba-hoewa kadoewa pihak jang beratjara itoe, djika di fikirken farloe, haroes di dengarnja dengan pertoeloeng:m sa'orang djoeroebahasa.

Adapon pertoeloengan djoeroebahasa itoe, a'jnp kali, di fikirken sänget ferloc, istimewa poela djikaloe hal perkara , jang aken di preksa itoe, koesoet dan soesah aken orang

mengarti itoe. Kcrena soerat atjara, jang di masokken oleh jang mendawa dan jang terdawa itoe bia^anja di toelis dengan

bahasa Melajoe, dan banjakan t'ada di karangken oleh orang jang pandei di dalam hal hoekoem, maka soerat itoe koerang terang, sihingga wadjib aken di dengar kadoewa pihak itoe, sabelah-menjebelah. Segala perkata'an, di hadapan sidang

h » , vvadjib di l c r a n g l e o W, d j o e i,o e W l

S™ 3 " z r v ™ ,a8i - " ajasi<i »"»" » i - S a t

K w a Hoe 'Ja T " » * » FmirUa'aanja alas j a „s

FASAL 67.

dan t ™ d f d t * f ^ T Pe i'k a , a'a™i» J « ¥ sendawa aan jong di davva itoe, kadoewa pihak, maka di brieken kepada masing-masing, a k e n menerangken atjaranja.

Menoeroet atoeran Inlandsch Reglement, fa.alnja Jano-

ka-jaL

m a angan it0e adanja dari

P

ada

i » A ï .

1 ketrangan dengan soeroet-soerat.

2. ketrangan dengan saksi.

3. sangka.

4. pengakoe'an.

5. soempah.

Dalam Inlandsch Reglement, fasal 110 dan fasal-fasal inn.

benkoet fasal 140 itoe adalah M ,an, a n lasai lasai jang

r n , a r £•%* t ', c ;:ïï;:v X Ï «

S a ; ria 'a '"T"

ato8,

'

a

"

k

° * ' *™ ~ ^ '

p^ra^ro'4 a * n s p a , ° j a seadiri ' da - hai

—-Hal ketrangan dengan soerat-soerat.

FASAL 08.

Adapoen soerat-soerat ketrangan, Jang soedah di bawa -eng a ap pada sidang, oleh kadoewa pihak jang beratjara

pada' Ä

m e M <

T

l

,

t ,

.

l a h faSal m Mandsch R e

g

l e m nt

>

pada hal kadoewa pihak itoe tiada dapet di dameiken, maka

•soerat-soerat itoe wadjib di hatja dan sahingga haro s wa

6 0

-djib di salinken oleh sa'orang djoeroebahasa, menoeroet boe-nji fasal 135 dari Inland sch Reglement.

Djikaloe, tengah perkara itoe di preksa, ada poela soerat soerat jang di bawa menghadap, maka soerat-soerat itoe, pada ambilan kita, djoewapoen wad jib di batja dan di sa-linken oleh djoeroebahasa, maskipoen tiada di tentoeken da-lam Wet.

FASAL 69,

Menoeroet fasal 140 Inlandsch Reglement maka kadoewa pihak jang beratjara itoe boleh meminta lihat masing-masing ampoenja soerat ketrangan, jang mana soedah di serahken kepada hakim.

Maka hakimlah jang mengasi lihat soerat-soerat itoe.

Aken tetapi, kepada kadoewa pihak jang beratjara itoe, tiada di bri hak aken mengambil toeroenan (copij) dari pada masing-masing ampoenja soerat itoe.

FASAL 70.

Djikaloe oleh barang soewatoe pihak soedah di persembah-kan satoc soerat, jang mana di kataken soedah di toelies dan di tapak tangan oleh moesoehnja maka wadjib atas hakim aken menanja pada moesoch itoe benarkah atau tiadakah ija menoelies dan bertapak tangan atas soerat itoe, menoeroet soerat Staalsblad tahon 1867 nomor 29, fasalnja jang ka-doewa. Djikaloe moesoch itoe tiada maoe mendjawab, maka itoepocn biasanja di pandang seperti pengakoe'an djoega.

Aliwaris atau orang jang beroleh hak boleh berkata tiada akoei loelisan atau tapak tangan dari jang mewakilken dia, menoeroet fasal 2 dari soerat Staasblad tahon 1867 nomor 29 jang terseboet ladie itoe.

FASAL 71.

Pada hal sâorang menjangkalken toeliesannja atau tapak tangannja, atau pada hal aliwaris atau sâorang lacn. jang

— 0 1

-berolel) hak, tiada akoeï toelicsan atau lapak tangan itoe, maka wadjib atas hakim aken menjoeroeh memareksa benar tiadanja locliesan atau tapak tangan itoe, rnenoeroel soerat Staatsblad tahon 1867 nomor 29, fasal 3.

Djikaloe barang soewatoe pihak menjangkalken soewatoe soerat pendjawaban, jang soedah di masoeken oleh pihak lawarmja, maka djocga warljib alas hakim aken menjoeroeh memareksa benar tiadanja soerat itoe,— menoeroet Inlandsch Reglement, fasal UI, bahgiannja jang pertama.

Adapoen hal memareksa benar tiadanja soerat-soerat itoe, menoeroet atoeran Inlandsch Reglement, lasai '158, wadjib di djalanken oleh orang pandei.

FASAL 72.

Djikaloe mengangkat orang-orang pandei iloe, maka wa-djib di telapken satoe bori atjara, pada jang mana orang pandei iloe boleh mengadap Landraad aken membri pecha-barannja, baek dengan soerat, back dengan toetocr kala, seria menjoempahi itoe, lihatlahlah Inlandsch Reglement,' lasai 158.

Aken tetapi, djikaloe orang pandei iloe, bila soedah di angkat, pada hari iloe djoega boleh mengataken pechabar-annja, maka haroes di djalanken itoe, soepaija hal atjara itoe djangan di perlambatkcn lebih dari pada mistinja, li-hatlah Inlandsch Reglement, fasal 103, bahgiannja jang ka-ampat.

Sjahadan apabila orang par.dei itoe soedah mengataken pechabarannja, dengan bersoempah, maka hendaklah Land-raad mcinoetoesken alas soerat jang tadinja di tjelaken itoe, patoetkah di kasi rnasoek dalam bitjara, atau tiadakah.

FASAL 73.

Djikaloe pada koetika memareksa benar tiadanja soerat itoe, tiba-tiba bertimbocl sjak atas orang-orang jang masi bidoep bahoewa ija soedah melantjoengken soerat itoe, maka.

— 62 —

wadjib alas Landraad, menoeroet Inlandsch Reglement, fasal 141, bahgiannja jang kadoewa, aken berkirim soerat-soerat jang di kataken lantjoeng itoe kepada hakim jang sab

me-mareksa perkara Krimineel, aken meme-mareksa itoe, maka perkara sivil itoe di ocndoerkcn dhoeloe , hingga soedah di poetoesken oleb hakim Krimineel iloelab.

§ • 3 . Pada menjataken bal kasaksian.

K ASAL 7 4 .

Menoeroet atocran Inlandsch Reglement, fasal 129, maka wadjib di kataken pada pihak jang mcndawa dan pihak jang di dawa itoe, pada hari apa dan tanggal mana atjaranja bakal di hadapkan Landraad, dengan di titahken kepada ka-doewa pihak itoe aken menbawa saksinja masing-masing, jang hendak di dengar kasaksiannja.

Dalam pada itoepoen di sangka oleh hakim baboewa saksi saksi itoe nanti menghadap pada sidang, dengan soekanja sendiri.

FASAL 75.

Aken tetapi, djikaloe ada saksi-saksi jang tiada maoc atau tiada soeka mengadap, kerana ada sebabnja, maka Landraad itoe, dengan menoeroet Inlandsbc Reglement, fasal 14-2,bah-giannja jang pertama, wadjib aken menetapken laen hari sidang aken mendengar saksi itoe, dengan membri titah, baboewa saksi-saksi jang tiada soedah maoc mengadap de-ngan soeka sendiri, misti di panggil, oleh sàorang pegawe jang sah , aken mengadap di b ari itoe.

Demikian djoega wadjib di lakoekan djikaloe Landraad mcnjoeroeh memanggil saksi-saksi, jang Landraad hendak mendengar sendiri, oleh kerana djabatannja, ija-itoe soedah di tentoeken pada Inlandsch Reglement, lasai 142, bahgian-nja jang kadoewa. Djikaloe Landraad sendiri hendak men-dengar saksi maka wadjib alas Landraad aken nienclapken

- 03 —

saksi jang mana aken di panggil, liada boleh di lepasken pada kadoewa pihak jang beratjara itoe sebagei di tentoeken pula atoeran menoentoet hockoem sivil, fasal 171, baligian jang kadoewa iloe. Melaihken pada ;koetika di kataken

tanggal harinja, kapan bakal di hadapken atjara itoe, boleh lab di tilahken kepada jang mendawa dan jang di dawa aken membawa saksinja masing-masing, jang mana hendak di de-ngar kasaksiannja, menocroel atoeran Inlandseh Reglement fasal 129 itoeiah.

FASAL 70.

Pada fasal 143 Inlandseh Reglement soedah di tentoeken bahocwa djikaloe sasoewatoe saksi soedah di panggiel menga-dap oleh sa'orang penggawe jang sah memanggiel aken dia laloc tiada mengadap pada hari jang di telapken, maka saksi itoe di hockoem oleh Landraad aken membajar bclandjajang soedah di kaloewarken pertjoema, serta dengan denda,

Pada fasal 143 Inlandseh Reglement soedah di tentoeken bahocwa djikaloe sasoewatoe saksi soedah di panggiel menga-dap oleh sa'orang penggawe jang sah memanggiel aken dia laloc tiada mengadap pada hari jang di telapken, maka saksi itoe di hockoem oleh Landraad aken membajar bclandjajang soedah di kaloewarken pertjoema, serta dengan denda,

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (Page 52-85)