Bahgian jang ka-doewa

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (pagina 157-163)

Pada menjataken hal menjerahken perkara-perkara kepada Landraad.

FASAL 259.

Tiap-tiap perkara hoekoeman, djikaloe di fikirken masok djoemlah kcewasa hoekoem Landraad, wadjib di serahken kepada Landraad itoe, dengan djalan jang sah.

Djikaloe barang soewatoe perkara soedah di preksa dahoe-loe, oleh hakim polisi dengan sampornanja, ladahoe-loe, pada lim-bangan Resident, perkara itoe masok djoemlah koewasa Raad Sambang atau Landraad , maka oleh Resident di kirim soerat-soerat perkara itoe kepada kepala Raad Sambang atau ke-pada kepala Landraad, serta membri titah sopaja jang ter-toedoh itoe, djikaloe belom di pendjaraken , misli di

pen-— 158 pen-—

djaraken aken dia, pada hal salah itoe di antjamken dengan barang soewatoe lioekoeman jang terscboet pada kitab hoe-koem seksa anak negri, fasal 5 nomor 1 datang kepada nomor h.

Djikaloe perboeatan jang tertoedoeh itoe di antjamken de-ngan lioekoeman kerdja paksa, di loewar rantei, lebih dari pada doewa tahon lamanja, sebab mentjoeri, atau menipoe orang, atau mei oesakken kapertjaja'an orang, atau meloeka-ken orang, atau mengantjammeloeka-ken orang, atau meminta-minta, atau pelanljongan, atau djikaloe perboeatan itoe di kataken overtreding, ja-itoe melangkah prentah, jang di antjamken dengan denda, atau merampas barang, serta dengan kerd.a paksa di loewar rantei, maka Resident boleh soeioeh tinggal jang tertoedoh itoe di dalam pendjara atau membri prentah

sopaja ija di pendjaraken.

Djikaloe perboeatan jang tertoedoh itoe tiada mosok djoem-lah jang terseboet di atas ini, maka oleh Resident di titahken sopaja orang itoe sakoelika itoe djoega di ka>i djalan terlepas.

FASAL 200.

Artinja fasal jang di atas ini bahoevva Resident itoe wadjib atasnja menjoeroh memandjaraken orang jang tertoedoh itoe djikaloe salahnja di antjamken dengan hoekoem kamalian atau dengan hoekoem kerdja paksa dengan pakei rantei, dan Resident boleh menjoeroeh memandjaraken orang itoe djikaloe salahnja di antjamken dengan hoekoenf kerdja paksa di loe-Avar rantei, lebih darijdoewa tahon lamanja.

Dan lagi, artinja fasal di alas ini, bahoewa dalam perkara overtreding (melangkah prentah) Resident boleh menjoeroeh memandjaraken orang jang terdoedoh itoe, hanja djikaloe atas salahnja di antjamken lioekoeman denda atau merampas Larang, seria dengan kerdja paksa di loewar rantei.

— 159 —

FASAL 261.

Djikaloe tiada ada hal ahwal, isebagei jang terseboet pada doewa fasal di atas ini, maka oleh Resident di bri titah so-paja orang jang tertoedoh itoe di kasi djalan terlepas, tetapi soerat-soerat perkaranja tiada salah di kirimken kepada kepala Raad Sambang atau kepala Landraad, pada hal Resident timbang bahoewa ada sebabnja jang samporna aken tarik orang itoe kahrdapan Raad Sambang atau kepada Landraad itoe.

Maka djikaloe, pada pendapatan Resident, orang jang ter-toedoh itoe sekali-kalipon tiada bersalah maka tiada oesah di

. . . . i .

kirimken soera t-soeralnja.

FASAL 262.

Segala Assistent-Resident polisi di kota-kota, iboe negri residensi, dan i\ssistent-Resident di afdeeling boleh di koewa-saken oleh Resident, aken menjerahken perkara-perkara kepa-da RaaJ Sambang atau kepakepa-da Landraad , maka oleh Assistent-Resident itoe di kirimlah soerat-soerat atjara itoe, dengan nama Resident, kepada kepala Raad Sambang atau kepala Landraad, serta memoetoesken alas orang jang tertoedoh itoe, sah di pendjaraken dahoeloe, aken dia, atau tiadakah

FASAL 203.

Adapon jang menaikken perkara kepada sidang Landraad, ja-itoe kepala Landraad.

Aken hal itoe, telah di trimanja soera t-soeralnja, maka sckoetika djoega di timbangnja dengan saksama.

FASAL 264.

Maka djikaloe, pada pendapatan kepala Landraad, perkaia itoe tiada masok djoemlah pengoewasa'an Landraad jang di kepalai'nja, melainken masok djoem'ah pengoewasa'an hakim hakim jang lain, atau djikaloe pada_ pcndapatannja bahoewa

— IGO —

petbueatan jang di toedoh atas sa'oiang itoe boekan salah krimineel dan boekan salah overtreding-, atau pada penda-patannja tiada ada sebabnja jang samporna aken menarik orang itoe pada sidang, maka dengan sigeralah kepala Land-raad mendjatohken kapoetoesannja atas orang jang tertoedoh itoe.

Djikaloe, pada pendapatan kepala Landraad, bahoewa ka-preksa'an perkara itoe belom malang maka hendaklah ija mengambil atoeran sopaja di preksanja lebiii djaoeh.

FASAL 205.

Dalam segala hal jang terseboet, maka wadjib atas kepala Landraad aken mendjatohken kapoetoesan, dengan menoeroet boenji lasal-fasal 240b. dan 240c, dan 240e. Inlandsch Regle-ment, tcrmoewat pada soerat Staatsblad tahon 1885 nomor 81.

FASAL 200.

Maka segala kapoetoesan jang terseboet pada lasai 264 di atas ini wadjib di poetoesken «dengan nama baginda Maha Radja" menoeroet boenji lasai 421 Inlandsch Reglement, de-ngan menjalaken nama jang terdoedoh itoe, dan oemoernjaj

dan negri asalnja dan tempat kadoedoekannja dan pentjahri-annja, dengan menerangkcn apakah sebabnja maka orang ijing tertoedoeh itoe ada di tarik kahadapan Landraad.

FASAL 207.

Menoeroet boenji fasal 240 b. Inlandsch Reglement, jang terseboet di atas tadi, maka kepala Landraad, djikaloe di timbangnja perkara itoe tiada masok djocmlah mahkamat jang di kcpalamja, melaiuken masok djoemlah pengoewasa'an

hakim polisi, atau pengx^vasa'an Raad Kaboepalen, atau Raad Distrik, maka wadjib alasnja aken menjerahken per-kara itoe kepada marika itoe, dengan berkirim soerat-socrat-nja kepada Resident, maka Resident itoe, oleh kerana boenji

- 101 —

lasai 84. Inlandsen Reglemen, hendaklah djaga sopaja hakim jang di loendjoek olehnja mendjalanken kapoe'oesan kepala

Landraad itoe.

Aken lelapi, djikaloe hakim polisi, atau Raad Kaboepa'en, alau Raad Distrik, merasa dirinja tiada sah, kerana perkara itoe masok djoemlah pengoewasa'an hakim jang lain maka liaroes dan wadjib djoega ja menolak perkara itoe sopaja di preksanja oleh hakim jang lain itoe jang misti mendjalanken itoe.

FASAL 268.

Djikaloe ada perkara jang pada pendapatan kepala Landraad tiada masok djoemlah pengoewasa'an Landraad jang di kepa-lanya, melainken masok pengoewasa'an Raad Sambang, atau Landraad jang lain, atau barang scewatoe mahkamat Eropa, maka di kirimkenlah soerat-soerat perkara itoe, dengan soerat kapoeloesannja jang terang dan jang menjeboetken segala sabab-nja , kepada kepala Raad Sambang atau kepala Landraad jang lain itoe, atau kepada fiskaal dari mahkamat Eropa jang di ikirken sah memareksa perkara itoe.

FASAL 269.

Djikaloe ada perkara jang pada pendapatan kepala Landraad masok djoemlah pengoewasa'an Landraad jang di kepalai'nja nja itoe, maka di timbangnja, adakah lagi hal ahwal jang wadjib di preksa dahoeloe sabelom perkara itoe di naikken kasidang ?

Djikaloe pada sangkanja wadjib memareksa saksi dahoeloe atau melihat barang apa pada tempatnja pada djalan oendang-oendang, atau ada pemareksa'an lain'lain lagi jang wadjib di djalanken dahoeloe, maka di djoendjocngkennja kepada am-tenar jang mengadoeken perkara itoe kepadar.ja.

Adapon amtenar itoe wadjiblah alasnja mendjalanken djalan pemareksa'an jang di djoendjoengken kepadanja itoe.. serta berkirim soerat-soerat proces-verbaalnja.

— 162 —

FASAL 270.

Djikaloe pada limbangan kepala Landraad, tiada ada barang soewatoe jang ferlce aken di preksa dahoeloe, atau soedah selesih pemareksa'an jang seperti terseboet pada fasal 269 di atas ini, maka laloelah di poetoeskennja aken hal iloe dengan menjataken sebabnja, dan dengan menoeroet atoeran jang terseboet di bawah ini ja-ni :

FASAL 271.

Djikaloe pada timbangan kepala Landraad njala pada dja-lan pemareksa'an itoe, bahoewa bal jang di adoeken itoe boekannja perboewatan jang mèndjadi perkara krimineel atau perboewatan melangkah prenlah, atau njata pada dja-lan itoe, bahoewa tiada ada sebab jang berat aken menoen-toet perkara itoe pada djalan hoekoem, maka di njalakennja hal itoe pada soerat kapoeloesannja, dan djikaloe orang jang di toedoh atas perkara iloe ada terpendjara, maka di soeroh lepasken aken dia, oleh kepala Landraad iloe, melainken djikaloe ada sebabnja jang lain, jang mewadjibken meman-djaraken dahoeloe aken orang jang terloedoeh itoe.

FASAK 272.

Djikaloe ada perkara jang pada timbangan kepala Landraad tjoekoep berat, sahingga wadjib atas orang jang di toedoh itoe di toentoet pada djalan hoekoem perkara krimineel, maka di soeroehnja hockoemken perkara itoe pada Landraad, dan di tetapkennja hari atjaranja, dan di soerohnja djaksa me-manggil saksi mengadap pada hari itoe, dengan pertoeloengan kepala kepala distrik, dan di soeroehnja membri tahoeken kepada orang itoe aken hadlir pada sidang pada hari jang di tetapken itoe; adapon menetapken hari atjara itoe hen-daklah di timbang dengan dekat djaoeh tempat kadoedoekan saksi-saksi itoe.

4 6 â

In document Anak negri dan bangsa Tjina dan bangsa Arab dan laen-laen (pagina 157-163)