Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

15  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

De Ge re chtsde urw aarste r B.V. 19-04-2018

4

De be slote n ve nnootschap me t be pe rkte aansprake lijkhe id De Ge re chtsde urw aarste r B.V., ge ve stigd te Bre da.

19-04-2018 4

Uitoe fe ne n ge re chtsde urw aarde rskantoor. 19-04-2018

4

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal 2016 € 109.440,00 € -17.972,00 € 267.439,00

Nog nie t be ke nd. 19-04-2018

4

2017: nog nie t be ke nd. 06-01-2020

8

Ve rslagnumme r 10

Datum ve rslag 04-01-2021

Insolve ntie numme r F.02/17/253

Toe zichtzaaknumme r NL:TZ:0000014291:F001

Datum uitspraak 27-06-2017

R-C mr. M.D.E. Leppens

Curator mr H.J. Alberts

(2)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

0

Toelichting

Er zijn ge e n pe rsone e lsle de n.

19-04-2018 4

€ 1.309,83 19-04-2018

4

€ 1.307,99 17-07-2018

5

€ 1.161,77 17-01-2019

6

€ 1.205,96 08-07-2019

7

€ 1.250,31 06-01-2020

8

€ 1.279,50 02-07-2020

9

€ 1.291,83 04-01-2021

10

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

van 25-1-2018 t/m 17-4-2018

19-04-2018 4

van 18-4-2018 t/m 17-7-2018

17-07-2018 5

van 18-7-2019 t/m 16-1-2019

17-01-2019 6

van 17-1-2019 t/m 2-7-2019

08-07-2019 7

van 3-7-2019 t/m 5-1-2020

06-01-2020 8

van 6-1-2020 t/m 1-7-2020

02-07-2020 9

van 2-7-2020 t/m 30-12-2020

04-01-2021 10

(4)

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

4 4 uur 18 min

5 50 uur 54 min

6 13 uur 48 min

7 28 uur 48 min

8 6 uur 18 min

9 10 uur 54 min

10 28 uur 12 min

totaal 143 uur 12 min

Totaal aantal be ste de ure n 49,1 uur. 19-04-2018

4

De hie rbove n ge noe mde ure n be tre ffe n de ure n ove r de ve rslage n 1 t/m 5. Dit, zodat dit syste e m vanaf he t volge nde ve rslag de ure n e rbij opte lt.

De be ste de ure n ove r ve rslag numme r 5 be drage n: 6,1 uur.

17-07-2018 5

(5)

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De dire ctie van curanda w ordt ge voe rd door me vrouw W .G.M. van Be urde n. 19-04-2018 4

Ge e n. 19-04-2018

4

Volge ns opgave van de dire ctie zijn e r ge e n lope nde proce dure s. 19-04-2018 4

Afge rond. 17-01-2019

6

De onde rne ming huurde e e n be drijfspand te Bre da aan Midachte nstraat 48, w e lke huurove re e nkomst is opge ze gd na van de re chte r-commissaris ve rkre ge n toe ste mming.

Afge w ikke ld.

19-04-2018 4

Nog nie t be ke nd. 19-04-2018

4

(6)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

2. Personeel

Personeelsleden 0

19-04-2018 4

Personeelsleden 0

19-04-2018 4

Ge e n nade re w e rkzaamhe de n te ve rrichte n. 19-04-2018

4

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Ge e n nade re w e rkzaamhe de n te ve rrichte n. 19-04-2018

4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inve ntariszake n € 907,50 € 0,00

totaal € 907,50 € 0,00

(7)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nog nie t be ke nd. 19-04-2018

4

Nie t van toe passing. 02-07-2020

9

Inve ntarisatie be drijfsmidde le n is afge rond. 19-04-2018

4

Onduide lijk is of e r op dit mome nt sprake is van onde rhande n w e rk. Ee n e n ande r is in onde rzoe k.

19-04-2018 4

Onde rzoe k naar voorrade n/onde rhande n w e rk. 19-04-2018

4

Afge rond, ge e n onde rhande n w e rk. 06-01-2020

8

In onde rzoe k. 19-04-2018

4

Afge rond. 02-07-2020

9

Onde rzoe k naar e ve ntue le ande re activa. 19-04-2018

4

Afge rond, ge e n ande re activa. 06-01-2020

8

(8)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

De positie te n aanzie n van moge lijke de bite ure n is op dit mome nt onduide lijk.

In onde rzoe k.

19-04-2018 4

Onde rzoe k naar de bite ure n. 19-04-2018

4

(9)

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

Volge ns opgave van de dire ctie is e r van e ige ndomsvoorbe houd ge e n sprake . 19-04-2018 4

Volge ns opgave van de dire ctie is e r van re te ntie re chte n ge e n sprake . 19-04-2018 4

Volge ns opgave van de dire ctie is e r van re clame re chte n ge e n sprake . 19-04-2018 4

Onde rzoe k naar e ve ntue le re chte n van de rde n. 19-04-2018 4

Afge rond, ge e n re chte n van de rde n. 06-01-2020

8

(10)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

Ge e n nade re w e rkzaamhe de n te ve rrichte n. 19-04-2018

4

Doorstarten onderneming

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

Ge e n nade re w e rkzaamhe de n te ve rrichte n. 19-04-2018

4

7. Rechtmatigheid

In onde rzoe k. 19-04-2018

4

(11)

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onde rzoe k. 19-04-2018

4

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

In onde rzoe k. 19-04-2018

4

Toelichting In onde rzoe k.

19-04-2018 4

Toelichting In onde rzoe k.

19-04-2018 4

Inmidde ls is in de afge lope n ve rslagpe riode me vrouw Van Be urde n tijde lijk als ge re chtsde urw aarde r ge schorst. Als w aarne me r is de he e r Van Homme rig, ge re chtsde urw aarde r te Ensche de , aange ste ld. Me t he m he b ik in de afge lope n pe riode e e n ove rle g ge had te r zake de taakve rde ling. Voor w at be tre ft de de rde nge lde n is afge sproke n dat de controle -afw ikke ling door de he e r Van Homme rig w ordt ge daan.

19-04-2018 4

De ze is afge rond. Nade r ove rle g me t de he e r Vanhomme rig ove r de opdrachte n in be hande ling.

17-07-2018 5

Afge rond, ge e n opdrachte n in be hande ling. 06-01-2020

8

Uitvoe re n re chtmatighe idsonde rzoe ke n. 19-04-2018

4

(12)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting

Salaris curator p.m.

19-04-2018 4

€ 2.128,00 19-04-2018

4

Toelichting

Nie t van toe passing.

19-04-2018 4

Toelichting

Nie t van toe passing.

19-04-2018 4

16 19-04-2018

4

€ 13.104,09 19-04-2018

4

€ 23.104,09 04-01-2021

10

Nog onbe ke nd. 19-04-2018

4

Inve ntarise re n cre dite ure n. 19-04-2018

4

(13)

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

Fe re npar B.V. e n Cugini B.V. 17-01-2019

6

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

De curator vorde rt € 10.000,-- + re nte e n koste n. 17-01-2019 6

Nie t van toe passing. 19-04-2018

4

De toe ste mming re chte r-commissaris voor he t voe re n van de proce dure is op 5 nove mbe r 2018 ve rle e nd.

De dagvaarding voor de Re chtbank Rotte rdam, se ctor kanton is op 26 nove mbe r 2018 uitge bracht. Ge daagde n staan op 5 fe bruari 2019 voor antw oord.

17-01-2019 6

Op 8 me i 2019 he e ft de comparitie van partije n plaatsge vonde n. De zaak staat thans op 26 juli 2019 voor vonnis.

08-07-2019 7

Bij e xploot van 20 nove mbe r 2019 zijn Fe re npar c.s. in hoge r be roe p ge kome n van tw e e vonnisse n, te w e te n van 5 fe bruari 2019 e n 6 se pte mbe r 2019. Op de rolzitting van 10 de ce mbe r 2019 is de zaak aange bracht. De zaak is

de rhalve ve rw e ze n naar de rolzitting van 24 de ce mbe r 2019 voor me morie van grie ve n, doch de ze is nie t ge nome n, maar e r is arre st ge w e ze n op 24

de ce mbe r 2019. In dit arre st is e e n monde linge be hande ling na aanbre nge n be paald op 29 januari 2020. De ze datum zal w orde n aange past in ve rband me t ve rhinde rdata.

06-01-2020 8

De monde linge be hande ling w as uitge ste ld e n he e ft plaatsge vonde n op 5 fe bruari 2020, ve rvolge ns is de me morie van grie ve n ge nome n op 19 me i 2020.

De zaak is nu ve rw e ze n naar de rolzitting van 28 juli 2020 voor me morie van antw oord door de curator.

02-07-2020 9

De me morie van antw oord is op 25 augustus jl. ge nome n. De zaak w as toe n ve rw e ze n voor be raad partije n, partije n he bbe n ge fourne e rd, ve rvolge ns is e r op 15 de ce mbe r 2020 e e n akte ge nome n e n de zaak staat nu op de rol van 19 januari 2021 voor he t ne me n van e e n antw oord-akte aan de zijde van ge ïntime e rde aan onze zijde .

04-01-2021 10

(14)

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Ge e n nade re w e rkzaamhe de n te ve rrichte n. 19-04-2018

4

Zie hie rvoor. 17-01-2019

6

10. Overig

Inve ntarise re n cre dite ure n e n de bite ure n, onde rzoe k naar ande re activa, onde rzoe k naar be drijfsmidde le n, uitvoe re n re chtmatighe idsonde rzoe ke n.

Onde rzoe k naar pe riode dat de onde rne ming fe ite lijk voor re ke ning e n risico van e e n ande re de urw aarde r w e rd ge dre ve n.

19-04-2018 4

Nog nie t be ke nd. 19-04-2018

4

2-7-2021 04-01-2021

10

(15)

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

- Inve ntarise re n cre dite ure n;

- Inve ntarise re n de bite ure n;

- Onde rzoe k ande re activa, onde rzoe k naar be drijfsmidde le n;

- Uitvoe re n re chtmatighe idsonde rzoe ke n.

19-04-2018 4

- Inve ntarise re n cre dite ure n;

- Inve ntarise re n de bite ure n;

- Onde rzoe k ande re activa, onde rzoe k naar be drijfsmidde le n;

- Uitvoe re n re chtmatighe idsonde rzoe ke n;

- Ove rle g Vanhomme rig.

17-07-2018 5

- Inve ntarise re n cre dite ure n;

- Inve ntarise re n de bite ure n;

- Onde rzoe k ande re activa, onde rzoe k naar be drijfsmidde le n;

- Uitvoe re n re chtmatighe idsonde rzoe ke n;

- Ove rle g Vanhomme rig.

17-01-2019 6

- Inve ntarise re n cre dite ure n;

- Inve ntarise re n de bite ure n;

- Onde rzoe k ande re activa, onde rzoe k naar be drijfsmidde le n;

- Uitvoe re n re chtmatighe idsonde rzoe ke n;

- Ove rle g Vanhomme rig.

08-07-2019 7

- Inve ntarise re n cre dite ure n;

- Inve ntarise re n de bite ure n;

- Uitvoe re n re chtmatighe idsonde rzoe ke n;

- Voe re n van de appe lproce dure ;

06-01-2020 8

- Inve ntarise re n cre dite ure n;

- Inve ntarise re n de bite ure n;

- Uitvoe re n re chtmatighe idsonde rzoe ke n;

- Voe re n van de appe lproce dure ;

02-07-2020 9

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :