Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

13  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

A2 e xpre ss B.V. 12-07-2019

1

A2 e xpre ss B.V. (hie rna : “A2”) inge schre ve n bij de Ka me r va n Koopha nde l onde r numme r 62696653, sta tuta ir ge ve stigd te Amste rda m. Voorhe e n w a s he t ve stigingsa dre s va n A2: 3436 ZZ Nie uw e ge in, Ne ve lga a rde 40. Ne t voor da tum fa illisse me nt is dit ge w ijzigd in: 3271 TM Mijnshe e re nla nd,

Amba chtshe re nla a n 18.

12-07-2019 1

Goe de re nve rvoe r ove r de w e g. 12-07-2019

1

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 457.762,00

2016 € 104.146,00

Ve rsla gnumme r 4

Da tum ve rsla g 09-04-2020

Insolve ntie numme r F.13/19/192

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000106116:F001

Da tum uitspra a k 11-06-2019

R-C mr. AE de Vos

Cura tor mr D. Beunk

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Bove nsta a nde fina ncië le ge ge ve ns zijn ove rge nome n uit de op 17 juli 2018 bij de Ka me r va n Koopha nde l ge de pone e rde ja a rre ke ning 2017.

12-07-2019 1

Toelichting

De cura tor he e ft hie rove r ge e n informa tie ontva nge n.

12-07-2019 1

van 11-6-2019 t/m 11-7-2019

12-07-2019 1

van 12-7-2019 t/m 11-7-2019

11-10-2019 2

van 1-10-2019 t/m 31-12-2019

09-01-2020 3

van 1-1-2020 t/m 31-3-2020

09-04-2020 4

Verslagperiode Bestede uren

1 31 uur 0 min

2 31 uur 54 min

3 29 uur 24 min

4 29 uur 18 min

totaal 121 uur 36 min

(3)

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Dit ope nba a r ve rsla g is ge e n prospe ctus of ja a rre ke ning. Hoe w e l de informa tie in dit ope nba a r ve rsla g zo zorgvuldig moge lijk is sa me nge ste ld, sta a t de cura tor nie t in voor de volle dighe id e n juisthe id da a rva n. Moge lijk is imme rs da t onde r a nde re be pa a lde informa tie nog nie t be schikba a r is, nog nie t

ge ope nba a rd ka n w orde n of – a chte ra f – bijge ste ld die nt te w orde n. Dit ka n ingrijpe nde ge volge n he bbe n voor de in dit ve rsla g ge sche tste pe rspe ctie ve n voor cre dite ure n e n/of a nde re be la nghe bbe nde n. Aa n dit ve rsla g kunne n de rha lve ge e n re chte n w orde n ontle e nd.

12-07-2019 1

Pe r a buis is in he t voorga a nde ve rsla g de ve rsla gpe riode nie t op juiste w ijze ge note e rd. Dit ha d moe te n zijn 12-7-2019 t/m 30-9-2019.

09-01-2020 3

1. Inventarisatie

Be stuurde r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p is Silve r Allia nce Fina nce Holding B.V. De ze ve nnootscha p w ordt be stuurd door Stichting Administra tie ka ntoor Silve r Allia nce Fina nce . De ze stichting sta a t sinds 1 ja nua ri 2019 onde r be stuur va n Enca a sa B.V., w a a rva n me vrouw B.B. Ja ngba hdoorsing sinds 27 se pte mbe r 2013 e nig a a nde e lhoude r e n va na f 1 fe brua ri 2019 te ve ns be stuurde r is.

12-07-2019 1

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. 12-07-2019 1

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. 12-07-2019 1

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. 12-07-2019 1

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. 12-07-2019 1

(4)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 4

Toelichting

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. He t is de cura tor inmidde ls duide lijk ge w orde n da t e r in ie de r ge va l vie r w e rkne me rs in die nst w a re n bij A2.

12-07-2019 1

Toelichting

Ge e n informa tie ontva nge n.

12-07-2019 1

Datum Aantal Toelichting

14-6-2019 1

21-6-2019 3 Eé n va n de ze w e rkne me rs is de (midde llijk) be stuurde r va n A2.

totaal 4

De cura tor he e ft me t ma chtiging va n de re chte r-commissa ris de

a rbe idsove re e nkomste n va n de ha a r be ke nde w e rkne me rs – voor zove r nodig – opge ze gd. Corre sponde ntie me t w e rkne me rs e n UW V.

12-07-2019 1

3. Activa

Uit onde rzoe k in he t ka da ste r blijkt da t A2 nie t ove r onroe re nde za ke n be schikt.

12-07-2019 1

Onde rzoe k ka da ste r. 12-07-2019

1

(5)

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. 12-07-2019 1

Indie n e n voor zove r va n toe pa ssing za l de cura tor bij de ve rde ling va n de opbre ngst va n e ve ntue e l a lsnog a a n te tre ffe n bode mza ke n de be la nge n va n de fiscus e x a rt. 57 lid 3 Fw (bode mvoorre cht) be ha rtige n.

12-07-2019 1

Ge e n. 12-07-2019

1

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. 12-07-2019 1

Ge e n. 12-07-2019

1

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. 12-07-2019 1

Uit de a dministra tie blijkt da t A2 dive rse cryptocurre ncy he e ft a a nge kocht. De cura tor he e ft de ze cryptocurre ncy nie t a a nge troffe n in de boe de l e n he e ft tha ns in onde rzoe k of e n in hoe ve rre de boe de l a a nspra a k ka n ma ke n op de ze cryptocurre ncy.

09-01-2020 3

De cura tor he e ft de re a ctie s e n de informa tie , ontva nge n va n de voorma lig be stuurde r ove r de cryptocurre ncy, in onde rzoe k.

09-04-2020 4

(6)

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Ge e n. 12-07-2019

1

Onde rzoe k a dministra tie ; corre sponde ntie me t (voorma lig)be stuurde r. 09-01-2020 3

Corre sponde ntie me t (voorma lig) be stuurde r. 09-04-2020

4

4. Debiteuren

De cura tor is hie rove r nie t ge ïnforme e rd door de be stuurde r. 12-07-2019 1

Ge e n. 12-07-2019

1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) De ba nk he e ft ge e n vorde ring op A2.

12-07-2019 1

(7)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De cura tor be grijpt da t e r in ie de r ge va l be gin fe brua ri 2019 nog spra ke w a s va n tw e e le a se contra cte n be tre ffe nde e e n a uto.

12-07-2019 1

De cura tor be grijpt inmidde ls da t A2 in ie de r ge va l 21 voe rtuige n onde r zich ha d via (fina ncia l)le a se contra cte n (w a a ronde r de tw e e e e rde r ge noe mde contra cte n). De voe rtuige n e n le a se contra cte n zoude n pe r 1 ja nua ri 20019 zijn ove rge dra ge n a a n de voorma lig be stuurde r. De cura tor he e ft de informa tie die de voorma lig be stuurde r hie rove r op ve rzoe k he e ft a a nge le ve rd, in onde rzoe k.

09-01-2020 3

De cura tor he e ft de a a nvulle nde re a ctie s e n informa tie , ontva nge n va n de voorma lig be stuurde r na a r a a nle iding va n dive rse ve rvolgvra ge n, in onde rzoe k.

09-04-2020 4

Nie t va n toe pa ssing. 12-07-2019

1

Nie t va n toe pa ssing. 12-07-2019

1

Er he bbe n zich nog ge e n cre dite ure n ge me ld me t e e n e ige ndomsvoorbe houd. 12-07-2019 1

Er he bbe n zich nog ge e n cre dite ure n ge me ld me t e e n re te ntie re cht. 12-07-2019 1

Er he bbe n zich nog ge e n cre dite ure n ge me ld me t e e n re cla me re cht. 12-07-2019 1

De ba nke n zijn a a nge schre ve n. 12-07-2019

1

Corre sponde ntie me t (voorma lig) be stuurde r; onde rzoe k stukke n. 09-01-2020 3

Corre sponde ntie me t (voorma lig) be stuurde r. 09-04-2020

4

(8)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Nie t va n toe pa ssing. 12-07-2019

1

Nie t va n toe pa ssing. 12-07-2019

1

Ge e n. 12-07-2019

1

Doorstarten onderneming

Nie t va n toe pa ssing. 12-07-2019

1

Ge e n. 12-07-2019

1

7. Rechtmatigheid

(9)

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De cura tor he e ft de be stuurde r ve rzocht informa tie te ve rscha ffe n e n de a dministra tie va n A2 a a n te le ve re n. De cura tor he e ft tot op he de n nog nie ts ontva nge n.

12-07-2019 1

Ja a rre ke ning 2017 is op 17 juli 2018 bij de Ka me r va n Koopha nde l ge de pone e rd.

12-07-2019 1

A2 ka n w orde n a a nge me rkt a ls e e n kle ine ve nnootscha p in de zin va n a rtike l 2:396 lid 1 BW e n is de rha lve vrijge ste ld va n a ccounta ntscontrole .

12-07-2019 1

In onde rzoe k. 12-07-2019

1

Toelichting In onde rzoe k.

12-07-2019 1

Toelichting In onde rzoe k.

12-07-2019 1

(10)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

De be stuurde r va n A2 re a ge e rt nie t op ve rzoe ke n va n de cura tor om informa tie a a n te le ve re n of op uitnodiginge n voor e e n e e rste be spre king op ka ntoor.

Ook is de be stuurde r (tot tw e e ma a l toe ) nie t ve rsche ne n op he t ve rhoor te n ove rsta a n va n de re chte r-commissa ris.

12-07-2019 1

Bij be schikking he e ft de re chtba nk Amste rda m de in ve rze ke rde

be w a ringste lling va n de be stuurde r va n A2 be vole n nu de be stuurde r de ha a r w e tte lijke opge le gde ve rplichtinge n in dit fa illisse me nt zonde r ge ldige re de n nie t na komt.

11-10-2019 2

Er he e ft inmidde ls e e n e e rste be spre king me t de be stuurde r va n A2

pla a tsge vonde n. De cura tor is tha ns in a fw a chting va n na de re e n a a nvulle nde informa tie va n de be stuurde r va n A2. Zodra de cura tor de volle dige

a dministra tie tot ha a r be schikking he e ft, za l zij de ze a lsme de de ga ng va n za ke n voora fga a nd a a n he t fa illisse me nt ve rde r onde rzoe ke n.

09-01-2020 3

De be stuurde r va n A2 he e ft nie t me e r ge re a ge e rd op de ve rzoe ke n va n de cura tore n om na de re e n a a nvulle nde informa tie . Inmidde ls he e ft de re chte r- commissa ris de be stuurde r va n A2 (opnie uw ) opge roe pe n voor ve rhoor te n e inde monde ling na de re inlichtinge n te ve rkrijge n.

Ook he e ft de re chte r-commissa ris de voorma lig be stuurde r opge roe pe n voor ve rhoor om na de re inlichtinge n te ve rkrijge n ove r - onde r me e r - de

cryptocurre ncy e n de voe rtuige n va n A2 (zie hie rove r he t be pa a lde in punt 3.8 re sp. 5.2).

09-04-2020 4

Corre sponde ntie na a r e n dive rse poginge n tot te le fonische ove rle g me t de (midde llijk) be stuurde r. Ove rle g me t de re chte r-commissa ris. Ove rzicht be ke nde fe ite n, opste lle n vra ge n voor ve rhoor.

12-07-2019 1

Be spre king e n corre sponde ntie me t be stuurde r; onde rzoe k a dministra tie . 09-01-2020 3

Corre sponde ntie me t (voorma lig)be stuurde r. 09-04-2020

4

8. Crediteuren

Toelichting

Sa la ris cura tor: p.m.

Cla ims Age nt (cre dite ure na dministra tie ): p.m.

UW V (ove rna me loonve rplichtinge n boe de lpe riode ): p.m

12-07-2019 1

€ 9.438,43 Toelichting

Sa la ris cura tor: p.m.

09-01-2020 3

(11)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Cla ims Age nt (cre dite ure na dministra tie ): p.m.

UW V (ove rna me loonve rplichtinge n boe de lpe riode ): € 9.390,03

€ 193.743,00 12-07-2019

1

€ 236.818,00 11-10-2019

2

€ 2.703,47 09-01-2020

3

€ 1.213,25 Toelichting

Koste n a a nvra a g fa illisse me nt e x a rt 3:288 sub a BW

11-10-2019 2

5 12-07-2019

1

11 11-10-2019

2

€ 80.578,28 12-07-2019

1

€ 91.857,10 11-10-2019

2

€ 86.687,63 09-04-2020

4

Nog nie t be ke nd. 12-07-2019

1

(12)

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Pe r ge fa ille e rde is e e n dossie r a a nge ma a kt bij w w w .cre dite ure nlijst.nl. Alle be ke nde cre dite ure n zijn a a nge schre ve n me t he t ve rzoe k hun vorde ringe n digita a l a a n te me lde n. Voor zove r cre dite ure n zich bij cura tor me lde n, zulle n de vorde ringe n in he t fa illisse me ntsdossie r w orde n inge voe rd.

12-07-2019 1

9. Procedures

(13)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag 10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De cura tor he e ft de voorma lig be stuurde r, ge volma chtigde e n w e rkne me r va n A2 uitge nodigd voor e e n be spre king op ka ntoor.

12-07-2019 1

De cura tor he e ft de voorma lig be stuurde r, ge volma chtigde e n w e rkne me r va n A2 ge sproke n ove r de be drijfsvoe ring e n de oorza ke n va n he t fa illisse me nt va n A2. Na a r a a nle iding va n de ze be spre king he e ft de cura tor de voorma lig

be stuurde r ge vra a gd dive rse be sche ide n a a n te le ve re n in he t ka de r va n de ve rkoop/ove rna me va n A2 door (de onde rne ming va n) de huidige be stuurde r.

De cura tor he e ft op dit mome nt de a a nvulle nde informa tie die de voorma lig be stuurde r he e ft a a nge le ve rd in onde rzoe k.

11-10-2019 2

De cura tor za l de kome nde pe riode (n) he t re chtma tighe idsonde rzoe k ve rde r voortze tte n.

09-01-2020 3

Nog nie t be ke nd. 12-07-2019

1

Onde rzoe k na a r e n corre sponde ntie me t de voorma lig be stuurde r, ge volma chtigde e n w e rkne me r va n A2.

12-07-2019 1

Corre sponde ntie me t de voorma lig be stuurde r va n A2. 11-10-2019 2

Corre sponde ntie me t (voorma lig) be stuurde r. Onde rzoe k e n be pa le n ve rde re ve rvolgsta ppe n.

09-01-2020 3

Ve rsla gle gging, onde rzoe k e n corre sponde ntie . 09-04-2020

4

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :