Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

12  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Impulse Te chnologie s B.V. 09-06-2020

1

Industrie stra a t 12 7091 DC DINXPERLO KvK: 59851724

09-06-2020 1

Ontw ikke linge n va n blusa ppa ra tuur (zgn. impuls pistole n om bra nde n te blusse n).

09-06-2020 1

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 406.125,05 € -93.337,05 € 342.570,25 2019 € 116.217,25 € -128.561,49 € 560.909,60

2020 € 34.686,86 € 24.018,34 € 556.257,14

Ve rsla gnumme r 2

Da tum ve rsla g 09-09-2020

Insolve ntie numme r F.05/20/168

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000140534:F001

Da tum uitspra a k 07-05-2020

R-C mr. E Boerwinkel

Cura tor mr M. Timmer

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De cura tor be schikt (nog) nie t ove r de ja a rcijfe rs va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p.

09-06-2020 1

De cijfe rs ove r he t boe kja a r 2019 e n 2020 be tre ffe n conce ptcijfe rs. 09-09-2020 2

1 09-06-2020

1

€ 1.194,83 09-06-2020

1

van 7-5-2020 t/m 8-6-2020

09-06-2020 1

van 9-6-2020 t/m 8-9-2020

09-09-2020 2

Verslagperiode Bestede uren

1 5 uur 21 min

2 8 uur 54 min

totaal 14 uur 15 min

(3)

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De e nig a a nde e lhoude r e n be stuurde r va n Impulse Te chnologie s B.V. is de he e r M.E. Ste ur.

Er he e ft inmidde ls e e n a fspra a k me t de he e r Ste ur pla a tsge vonde n (vide oconfe re ntie ). De he e r Ste ur w oont na me lijk in Litouw e n. Me t he m is a fge sproke n da t zijn a ccounta nt - Kroe se W e ve rs- a a n de cura tor pe r omga a nde de a dministra tie a a nle ve rt.

09-06-2020 1

Voor zove r be ke nd zijn e r ge e n lope nde proce dure s. 09-06-2020 1

De ve rze ke ringe n zijn voor zove r be ke nd re e ds voor da tum fa illisse me nt be ë indigd.

09-06-2020 1

Voor zove r de cura tor be ke nd is de huurove re e nkomst re e ds voor da tum fa illisse me nt be ë indigd.

09-06-2020 1

De ve nnootscha p ontw ikke lde blusa ppa ra tuur (zgn. impuls pistole n om bra nde n te blusse n). De producte n of ha lffa brika te n w e rde n ve rvolge ns ve rkocht/ge le ve rd a a n e e n dochte rve nnootscha p, Ife x GmbH, ge ve stigd te Duitsla nd. Die de za ke n ve rvolge ns w e re ldw ijd doorve rkocht. Fina ncie e l ging he t nie t goe d (volge ns de be stuurde r). Door de cura tor w ordt e chte r ge tw ijfe ld a a n e e n juist (in)zicht in de a dministra tie e n re ile n e n ze ile n in de BV.

09-06-2020 1

(4)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 1

09-06-2020 1

Personeelsleden 1

09-06-2020 1

Datum Aantal Toelichting

14-5-2020 2

totaal 2

He t UW V he e ft re chtstre e ks conta ct ge ha d me t he t pe rsone e lslid va n cura nda . Na a r ve rw a chting za l he t UW V ove r e nke le ma a nde n ha a r vorde ring bij de cura tor indie ne n.

09-06-2020 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Nie t va n toe pa ssing.

totaal € 0,00 € 0,00

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Ge e n. 09-06-2020

1

(5)

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De huur is in ma a rt va n dit ja a r be ë indigd, w a a rbij ook a lle ma chine s e .d. door BVA zijn ve rkocht. De cura tor za l na ga a n in hoe ve rre e e n e n a nde r juist is ge a dministre e rd e n hoe de ge lde n zijn a a nge w e nd (te r a fbe ta ling va n de cre dite ure n).

09-06-2020 1

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

(voora lsnog) ge e n. 09-06-2020

1

Voora lsnog is ge e n voorra a d of onde rha nde n w e rk a a nge troffe n. 09-06-2020 1

(voora lsnog) ge e n. 09-06-2020

1

Nie t va n toe pa ssing / onbe ke nd.

De cura tor za l onde rzoe k ve rrichte n na a r de imma te rië le a ctiva (octrooie n, mode lre cht) va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p.

09-06-2020 1

Ge e n. 09-06-2020

1

(6)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

Er schijne n (buite nla ndse ) de bite ure n te zijn. Aa n de ha nd va n de a dministra tie za l e e n duide lijke r be e ld moe te n ontsta a n.

09-06-2020 1

Volge ns de a dministra tie va n cura nda be droe g de de bite ure nsta nd op da tum fa illisse me nt € 11.046,80. De cura tor za l in de kome nde ve rsla gpe riode be oorde le n of de ze vorde ringe n kunne n w orde n ge ïnd, nu e e n a a nta l vorde ringe n moge lijk is ve rja a rd.

09-09-2020 2

(voora lsnog) ge e n. 09-06-2020

1

Be stude re n a a nw e zige a dministra tie . 09-09-2020

2

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en)

Er lijkt ge e n ba nkschuld a a nw e zig te zijn. Op de ge blokke e rde ba nkre ke ning bij de ING Ba nk N.V. w a s op da tum fa illisse me nt e e n positie f sa ldo a a nw e zig va n € 1.194,83.

09-06-2020 1

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

(7)

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op he de n is e r ge e n be roe p ge da a n op e e n e ige ndomsvoorbe houd. 09-06-2020 1

Tot op he de n is e r ge e n be roe p op he t re te ntie re cht. 09-06-2020 1

Tot op he de n is e r ge e n be roe p op he t re cht va n re cla me . 09-06-2020 1

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

09-06-2020 1

- corre sponde ntie ING Ba nk N.V. 09-06-2020

1

(8)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Nie t va n toe pa ssing. De e xploita tie is re e ds voor he t fa illisse me nt ge sta a kt. 09-06-2020 1

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Ge e n. 09-06-2020

1

Doorstarten onderneming

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

09-06-2020 1

Toelichting

Nie t va n toe pa ssing.

09-06-2020 1

Ge e n. 09-06-2020

1

(9)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De a dministra tie w ordt op korte te rmijn ve rw a cht. 09-06-2020 1

De cura tor he e ft va n de a ccounta nt dive rse stukke n moge n ontva nge n, w e lke door de cura tor na de r be stude e rd die ne n te w orde n.

09-09-2020 2

De ja a rre ke ning ove r he t boe kja a r 2018 is op 19 fe brua ri 2020 ge de pone e rd. 09-06-2020 1

Nog nie t be ke nd. 09-06-2020

1

Nie t va n toe pa ssing. 09-09-2020

2

Nog nie t be ke nd. 09-06-2020

1

Ge le t op he t fe it da t de Hoge Ra a d in zijn a rre st va n 17 oktobe r 2003 (NJ2004/282) he e ft be pa a ld da t op de ve rplichting tot volstorting va n de a a nde le n de ve rja ringste rmijn va n vijf ja a r va n a rt. 3:307 lid 1 BW va n toe pa ssing is, is de vra a g of de a a nde le n zijn volge stort nie t me e r va n pra ktisch be la ng. De ve nnootscha p is opge richt op 29 ja nua ri 2014.

09-09-2020 2

Toelichting In onde rzoe k.

09-06-2020 1

In onde rzoe k 09-06-2020

1

Voora lsnog zijn -bij he t ontbre ke n va n a de qua te informa tie - ge e n w e rkza a mhe de n ve rricht.

09-06-2020 1

(10)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8. Crediteuren

Toelichting

Alge me ne fa illisse me ntskoste n a lsme de vorde ring va n he t UW V (sa la ris ove r opze gte rmijn). De koste n zijn nog nie t be ke nd

09-06-2020 1

€ 14.625,00 09-06-2020

1

€ 25.454,00 09-09-2020

2

Toelichting Nog nie t be ke nd.

09-06-2020 1

Toelichting

(nog) nie t va n toe pa ssing.

09-06-2020 1

1 09-06-2020

1

4 09-09-2020

2

€ 3.679,31 09-06-2020

1

€ 7.222,20 09-09-2020

2

(11)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Ge le t op de be pe rkte a ctiva e n he t re e ds voor da tum fa illisse me nt sta ke n va n de e xploita tie , is de ve rw a chting tha ns da t he t fa illisse me nt te zijne r tijd za l w orde n opge he ve n w e ge ns de toe sta nd va n de boe de l.

09-06-2020 1

- corre sponde ntie cre dite ure n. 09-06-2020

1

9. Procedures

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Nie t va n toe pa ssing. 09-06-2020

1

Ge e n. 09-06-2020

1

(12)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Aa n de ha nd va n de a dministra tie e n na de r conta ct me t be stuurde r e n w e rkne me r, za l w orde n be pa a ld w e lke w e rkza a mhe de n die ne n te w orde n ve rricht. Er za l o.a . w orde n na ge ga a n w e lke rol de GmbH in Duitsla nd in re la tie tot de ge fa ille e rde ve nnootscha p spe e lt e n onde r a nde re w e lke tra nsa ctie s he t la a tste ja a r he bbe n pla a tsge vonde n.

09-06-2020 1

In de kome nde ve rsla gpe riode za l de cura tor na de r onde rzoe k doe n na a r de a dministra tie va n cura nda , me e r in he t bijzonde r na a r de muta tie s /

w e rkza a mhe de n in he t ja a r voora fga a nd a a n he t fa illisse me nt. Da a rna a st za l de cura tor zich be zighoude n me t he t inne n va n de de bite ure n.

09-09-2020 2

Nog na de r te be pa le n. 09-06-2020

1

9-12-2020 09-09-2020

2

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :