Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

17  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Hote l Ooste rhout W a te rloople in B.V. 12-07-2019

1

Hote l Ooste rhout W a te rloople in B.V.

W a kke re ndijk 178 3755 DH EEMNES KvK 65218647

12-07-2019 1

Hote l e n re sta ura nt. 12-07-2019

1

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 1.247.735,00 € -142.816,00 € 396.624,00 2017 € 1.297.144,09 € -270.233,35

2018 € 1.388.907,73 € -112.537,91

Ve rsla gnumme r 4

Da tum ve rsla g 22-01-2021

Insolve ntie numme r F.08/19/148

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000093107:F002

Da tum uitspra a k 21-05-2019

R-C mr. R.P. van Eerde

Cura tor mr J.M. Eringa

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De la a tste ge publice e rde ja a rre ke ning is die va n 2016. De ja a rre ke ninge n ove r 2017 e n 2018 zijn nog nie t opge ma a kt. De opge nome n cijfe rs zijn volge ns opga ve va n de dire ctie .

12-07-2019 1

1 12-07-2019

1

€ 4.873,62 12-07-2019

1

€ 7.587,96 Toelichting

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

Er is ING sa ldo op de boe de lre ke ning bijge schre ve n.

14-01-2020 2

€ 32.768,58 Toelichting

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

Er is 180,62 (ING Sa ldo) e n EUR 25.000 (zie punt 7.2) bijge schre ve n.

10-07-2020 3

€ 32.851,58 Toelichting

Er is EUR 83,-- (re stitutie be la stingdie nst) bijge schre ve n.

22-01-2021 4

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van 21-5-2019 t/m 10-7-2019

12-07-2019 1

van 11-7-2019 t/m 13-1-2020

14-01-2020 2

van 14-1-2020 t/m 2-7-2020

10-07-2020 3

van 3-7-2020 t/m 21-1-2021

22-01-2021 4

Verslagperiode Bestede uren

1 57 uur 14 min

2 20 uur 0 min

3 22 uur 18 min

4 6 uur 54 min

totaal 106 uur 26 min

1. Inventarisatie

Enig be stuurde r e n e nig a a nde e lhoude r va n de ve nnootscha p is GDV

Inve stme nts B.V. da t op ha a r be urt de he e r G.G. de Vrie s a ls e nig be stuurde r e n e nig a a nde e lhoude r he e ft.

12-07-2019 1

Ge e n. 12-07-2019

1

(4)

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De a ctivite ite n zijn voor he t fa illisse me nt be ë indigd. De ve rze ke ringe n zijn vóór fa illisse me nt opge ze gd.

12-07-2019 1

De huur voor he t re sta ura nt ge de e lte is pe r 1 a pril 2019 me t w e de rzijds goe dvinde n be ë indigd. De huur voor he t hote l ge de e lte is pe r 1 me i 2019 be ë indigd.

12-07-2019 1

In de e ige n a a ngifte he t be stuur he t volge nde ove r de oorza ke n va n he t va n he t fa illisse me nt opge nome n:

'Hote l Ooste rhout W a te rloople in BV be sta a t sinds 1 fe brua ri 2016. De

onde rne ming is a ctie f a ls hote l e n re sta ura nt. He t hote l is ove rge nome n va nuit e e n fa illisse me nt. He t product w a s ve roude rd e n de onde rne ming w a s

ge noodza a kt te ve rbouw e n. De kw a lita tie ve omze t w a s e rg la a g. De ve rbouw ing he e ft la nge r ge duurd da n voorzie n. Hie rdoor he e ft he t hote l de e e rste 2 ja a r minde r be ze tting kunne n dra ge n. He t ble e k moe iza a m om nie uw e kla nte n/ga ste n te vinde n te ge n de juiste prijze n. Bij de ove rna me va n he t hote l zijn a lle pe rsone e lsle de n ove rge nome n he tge e n kostba a r w a s. Omda t he t hote l e e n re sta ura nt he e ft me t bijna 850 me te r oppe rvla kte w a s de tota le huurprijs e rg hoog. Op de ge ma a kte omze t in ve rhouding ze lfs he e l e rg hoog.

Ge spre kke n me t de va stgoe de ige na a r om de huurprijs te ve rla ge n lie pe n op nie ts uit. He t a fstote n va n he t re sta ura nt, die door de hoge pe rsone e lskoste n e n de hoge huur zw a a r ve rlie s ma a kte , w a s nie t moge lijk. In kort: de omze tte n va n he t hote l w a re n te la a g e n de koste n structure e l te hoog. Alle e n bij e e n structure le koste nbe spa ring in de huurprijs e n pe rsone e lskoste n zou e e n w instge ve nde e n w e rkba re situa tie ontsta a n. Ge spre kke n om e e n

he rfina ncie ring a a n te tre kke n zijn mislukt e n de schulde nla ste n va n de be la stingdie nst, pa nde ige na re n e n ove rige cre dite ure n konde n op korte te rmijn nie t w orde n opge lost. Bove ndie n konde n de sa la risse n e ind a pril nie t ge he e l w orde n volda a n. Om grote re schulde n te voorkome n moe st de B.V.

stoppe n om in e e n nie uw e structuur continuïte it te kunne n bie de n. De huidige schulde nla st is opge lope n na a r bijna e uro 300.000, - e n om die re de n is door Hote l Ooste rhout W a te rloople in B.V. ze lf he t fa illisse me nt a a nge vra a gd.'

Aa nvulling cura tor:

In de a a nloop na a r he t fa illisse me nt is de ve rpa nde be drijfsinve nta ris door de pa ndhoude r e xe cutoria a l ve rkocht. De e xploita tie va n he t re sta ura nt is pe r 1 a pril 2019 door e e n de rde pa rtij ove rge nome n. Ee n oud w e rkne me r he e ft pe r 1 me i 2019 de e xploita tie va n he t hote l onde r de na a m A-Hote l Ooste rhout B.V.

voortge ze t.

De cura tor za l de oorza ke n e n de ge be urte nisse n in de a a nloop na a r he t fa illisse me nt ve rde r onde rzoe ke n (zie ook rubrie k 7).

12-07-2019 1

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

Aa n de cura tor is me e ge de e ld da t de e xploita tie va n he t re sta ura nt nie t is ove rge nome n ma a r da t he t re sta ura nt is ge slote n.

14-01-2020 2

(5)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 1

Toelichting

Te n tijde va n he t fa illisse me nt w a s spra ke va n é é n zie ke w e rkne me r.

De ove rige w e rkne me rs zijn pe r 01-05-2019 uit die nst omda t he t

die nstve rba nd e indigde of omda t zij bij de nie uw e e xploita nte n in die nst zijn ge tre de n (zie 2.2).

12-07-2019 1

Personeelsleden 32

Toelichting

15 pe rsone e lsle de n zijn pe r 1 me i 2019 ove rge ga a n na a r de nie uw e

e xploita nt. Voor 16 pe rsone e lsle de n ge ldt da t zij ze lf ontsla g he bbe n ge nome n of omda t he t die nstve rba nd e indigde .

12-07-2019 1

Datum Aantal Toelichting

23-5-2019 1

totaal 1

Opze gbrie f, conta ct pe rsone e lslid/jurist e n UW V 12-07-2019

1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

(6)

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 12-07-2019

1

N.v.t. 12-07-2019

1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

De roe re nde za ke n (inve nta ris e n voorra de n) w a re n ve rpa nd a a n de

ve rhuurde r/e ige na a r va n he t onroe re nd goe d. Eind ma a rt 2019 is tusse n de ve nnootscha p (a ls pa ndge ve r) e n de pa ndhoude r e e n ove re e nkomst in de zin va n a rt. 251 lid 2 BW a fge slote n w a a rbij de roe re nde za ke n voor e e n be dra g va n EUR 40.000,- a a n de pa ndhoude r zijn ve rkocht. De koopsom is ve rre ke nd me t de ope nsta a nde schuld (zie rubrie k 5).

Op da tum fa illisse me nt zijn e r ge e n roe re nde za ke n me e r a a nw e zig.

Op de ba la ns zijn ve rde r huurde rsinve ste ringe n ge a ctive e rd. Hie rvoor is ge e n ove rna me som be ta a ld.

12-07-2019 1

Va n de in rubrie k 3.3. omschre ve n ve rkoop is me de de ling a a n de

be la stingdie nst ge da a n in de zin va n a rt. 22bis Iw . De be la stingdie nst he e ft hie r nie t op ge a cte e rd.

12-07-2019 1

Inve nta risa tie , onde rzoe k ve rkoop, conta cte n be trokke ne n. 12-07-2019 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

(7)

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie 3.3. 12-07-2019

1

Zie 3.3. 12-07-2019

1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Nog onbe ke nd

totaal € 0,00 € 0,00

De in rubrie k 3.3. be doe lde ove re e nkomst zie n a lle e n op be drijfsinve nta ris. Er is ge e n ove re e nkomst voor de ove rna me va n imma te rië le a ctiva (o.a . goodw ill, dome inna a m, w e bsite ) a fge slote n. Dit w ordt ve rde r onde rzocht.

12-07-2019 1

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

Dit onde rzoe k is nog nie t a fge rond.

14-01-2020 2

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

Na a r ve rw a chting ka n he t onde rzoe k in de kome nde ve rsla gpe riode w orde n a fge rond.

10-07-2020 3

Er is ge e n inte re sse voor de imma te rië le a ctiva . He t lijkt e r op da t de ze ge e n ze lfsta ndige w a a rde ve rte ge nw oordige n.

22-01-2021 4

Inve nta risa tie e n onde rzoe k ve rkoop. Conta cte n pa ndhoude r, nie uw e e xploita nte n.

12-07-2019 1

(8)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving O mvang O pbrengst Boedelbijdr.

Volge ns de a dministra tie € 26.949,28

totaal € 26.949,28 € 0,00 € 0,00

De de bite ure n zijn ve rpa nd a a n de ve rhuurde r/e ige na a r va n he t onroe re nd goe d. Die he e ft a a n de de bite ure n me de de ling va n ha a r pa ndre cht ge da a n e n ne e mt de inca sso ze lf te r ha nd.

12-07-2019 1

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

Aa n de pa ndhoude r is ve rzocht de cura tor te informe re n ove r de voortga ng va n de de bite ure ninca sso, ma a r de ze informa tie is nog nie t ontva nge n.

14-01-2020 2

Inve nta risa tie , conta cte n pa ndhoude r. 12-07-2019

1

5. Bank/Zekerheden

€ 260.000,00

Toelichting vordering van bank(en)

De ve nnootscha p ha d ge e n ba nkfina ncie ring, ma a r w e rd ge fina ncie rd door de ve rhuurde r/e ige na a r va n he t onroe re nd goe d. Die he e ft uit hoofde va n tw e e ge ldle ningsove re e nkomste n va n 2 fe brua ri 2016 e n 1 a pril 2018 e e n vorde ring va n in hoofdsom EUR 260.000,- inge die nd.

12-07-2019 1

N.v.t. 12-07-2019

1

(9)

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aa n de in rubrie k 5.1 omschre ve n ge ldle ningsove re e nkomste n zijn de volge nde ze ke rhe de n ve rbonde n:

- pa ndre cht op de be drijfsa ctiva , omva tte nde in ie de r ge va l de huidige e n toe komstige be drijfsinve nta ris e n de huidige e n toe komstige voorra de n;

- pa ndre cht op de huidige e n toe komstige vorde ringe n.

12-07-2019 1

Zie rubrie ke n 3 e n 4. De ve rpa nde be drijfsinve nta ris is vóór he t fa illisse me nt e xe cutoria a l ve rkocht e n he t pa ndre cht op de de bite ure n is ope nba a r ge ma a kt.

12-07-2019 1

De be ke nde cre dite ure n zijn dire ct na he t fa illisse me nt a a nge schre ve n.

Eé n cre dite ur he e ft e e n be roe p op e ige ndomsvoorbe houd ge da a n. De ze goe de re n w orde n opge ha a ld.

12-07-2019 1

N.v.t. 12-07-2019

1

N.v.t. 12-07-2019

1

Toelichting N.v.t.

12-07-2019 1

Inve nta risa tie e n be stude ring fina ncie ringsdocume nta tie . Conta cte n (a dvoca a t) pa ndhoude r e n cre dite ure n (e ige ndomsvoorbe houd).

12-07-2019 1

(10)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. De e xploita tie is a l vóór he t fa illisse me nt be ë indigd. 12-07-2019 1

N.v.t. 12-07-2019

1

N.v.t. 12-07-2019

1

Doorstarten onderneming

N.v.t. 12-07-2019

1

N.v.t. 12-07-2019

1

Toelichting N.v.t.

12-07-2019 1

Toelichting N.v.t.

12-07-2019 1

N.v.t. 12-07-2019

1

(11)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7. Rechtmatigheid

De a dministra tie is a a n de cura tor te r be schikking ge ste ld. 12-07-2019 1

2016: 2 a ugustus 2018 2017: nog nie t ge de pone e rd.

De ja a rre ke ninge n zijn nie t tijdig ge de pone e rd. Op de voe t va n a rt. 248 lid 2 jo lid 1 BW le idt dit tot ke nne lijk onbe hoorlijk be stuur. Ve rmoe d w ordt da t dit e e n be la ngrijke oorza a k va n he t fa illisse me nt is. De be stuurde r is in de

ge le ge nhe id ge ste ld te ge nbe w ijs va n dit ve rmoe de n te le ve re n.

12-07-2019 1

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

De be stuurde r is va n me ning da t e r a nde re be la ngrijkrijke oorza ke n a a n he t fa illisse me nt te n grondsla g he bbe n ge le ge n. De cura tor de e lt de ze me ning nie t e n he e ft de be stuurde r a a nspra ke lijk ge ste ld voor he t boe de lte kort. De

be stuurde r voe rt hie rte ge n ve rw e e r.

Pa rtije n zijn hie rove r in ge spre k. Da a rbij ste lt de be stuurde r ve rde r da t e r ge e n ve rha a lsmoge lijkhe de n zijn. Dit w ordt onde rzocht.

14-01-2020 2

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

Me t goe dke uring va n de be la stingdie nst e n de re chte r-commissa ris, is e e n minne lijke re ge ling me t de be stuurde r ge troffe n uit hoofde w a a rva n hij te ge n fina le kw ijting EUR 100.000,- a a n de boe de l be ta a lt. Va n dit be dra g is EUR 25.000,- dire ct be ta a ld e n w ordt voor he t ove rige be dra g, a fha nke lijk va n de ontw ikke linge n in de Corona crisis (die de hote lbra nche ha rd he e ft ge troffe n), e e n be ta lingsre ge ling va n ma xima a l 12 ma a nde n ge troffe n.

10-07-2020 3

Va na f ha lf oktobe r 2020 is Ne de rla nd in e e n nie uw e lockdow n. Va na f ha lf de ce mbe r 2020 zijn ook de re sta ura nts in de hote ls ge slote n. Va nw e ge de ze ontw ikke linge n, die de hote lbra nche opnie uw zw a a r ra ke n, zijn de

onde rha nde linge n ove r de be ta lingsre ge ling opge schort tot be gin a pril 2021.

22-01-2021 4

De a ccounta nt he e ft e e n sa me nste llingsve rkla ring a fge ge ve n. 12-07-2019 1

(12)

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog nie t onde rzocht. 12-07-2019

1

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

Dit onde rzoe k is nog nie t a fge rond.

14-01-2020 2

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

Uit he t onde rzoe k is ge ble ke n da t de a a nde le n re chtsge ldig zijn volge stort.

10-07-2020 3

Toelichting

Nog in onde rzoe k. He t onde rzoe k richt zicht onde r me e r op de

(e xe cutie )ve rkoop e n de ove rdra cht va n de e xploita tie in he t zicht va n he t fa illisse me nt.

12-07-2019 1

Toelichting

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

Dit onde rzoe k is nog nie t a fge rond.

14-01-2020 2

Ne e

Toelichting

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

Be houde ns de te la te publica tie va n de ja a rre ke ning (zie rubrie k 7.2) zijn uit he t onde rzoe k ge e n a a nw ijzinge n va n onbe hoorlijk be stuur na a r vore n ge kome n.

10-07-2020 3

Toelichting Nog in onde rzoe k.

12-07-2019 1

Ne e

Toelichting

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

Uit he t onde rzoe k zijn ge e n a a nw ijzinge n va n pa ulia ne us ha nde le n na a r vore n ge kome n.

10-07-2020 3

(13)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

Ee n de e l va n de onde rzoe ke n loopt nog. Er lope n ge spre kke n me t de be stuurde r ove r e e n volle dige re ge ling w a a rin da n ook he t ge lie e rde fa illisse me nt va n She e tz Ma na ge me nt w ordt be trokke n. Hie rbij zijn de uitkomste n va n he t ve rha a lsonde rzoe k va n be la ng.

14-01-2020 2

Ee rste onde rzoe k. 12-07-2019

1

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

- onde rzoe k a a nloop e n oorza ke n fa illisse me nt;

- ve rha a lsonde rzoe k be stuurde r e n ge lie e rde ve nnootscha ppe n;

- ge spre kke n (a dvoca a t) be stuurde r e n a nde re be trokke ne n.

14-01-2020 2

De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

- ve rha a lsonde rzoe k

- onde rha nde linge n be stuurde r

- ge spre kke n a nde re be trokke ne n, w a a ronde r be la stingdie nst - ove rig re chtma tighe idsonde rzoe k

10-07-2020 3

8. Crediteuren

Toelichting Onde r me e r:

- inscha ke le n fina ncie e l a dvise ur;

- loon tijde ns de opze gte rmijn (a rt. 40 Fw )

12-07-2019 1

€ 2.756,20 Toelichting

(De rde ve rsla g - ... 2020)

Dit be tre ft de boe de lvorde ring va n he t UW V.

10-07-2020 3

(14)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 183.035,88 Toelichting

Dit be dra g is inclusie f de a a nge kondigde na he ffing e x a rt. 29-7 W e t op de Omze tbe la sting.

12-07-2019 1

€ 234.721,88 14-01-2020

2

Toelichting Nog nie t be ke nd.

12-07-2019 1

€ 9.068,55 14-01-2020

2

€ 19.153,53 10-07-2020

3

Toelichting Ge e n.

12-07-2019 1

33 12-07-2019

1

38 14-01-2020

2

33 10-07-2020

3

(15)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 499.187,45 Toelichting

Dit is inclusie f de vorde ringe n uit hoofde va n de ge ldle ninge n (zie 5.1).

12-07-2019 1

€ 537.276,25 14-01-2020

2

€ 130.136,52 Toelichting

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

In he t ka de r va n de a a nspra ke lijkste lling door de cura tor voor he t

fa illisse me ntste kort he e ft de be stuurde r de vorde ringe n be ke ke n. Hie rdoor is e e n a a nta l vorde ringe n inge trokke n da n w e l ve rminde rd.

10-07-2020 3

Nog nie t be ke nd. 12-07-2019

1

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

Na a r ve rw a chting ka n e r e e n substa ntië le uitke ring a a n de pre fe re nte cre dite ure n w orde n ge da a n, ma a r zijn e r ge e n midde le n voor e e n uitke ring a a n de concurre nte cre dite ure n. He t fa illisse me nt za l da n ve re e nvoudigd w orde n a fge w ikke ld in de zin va n a rt. 137a e .v. Fw .

10-07-2020 3

Aa nschrijve n e n a nde re conta cte n cre dite ure n. 12-07-2019

1

(16)

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 12-07-2019

1

N.v.t. 12-07-2019

1

N.v.t. 12-07-2019

1

N.v.t. 12-07-2019

1

(17)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- onde rzoe k oorza ke n fa illisse me nt;

- ve rvolg re chtma tighe idsonde rzoe k.

12-07-2019 1

(Tw e e de ve rsla g - 14 ja nua ri 2020)

- ve rvolg onde rzoe k oorza ke n e n re chtma tighe idsonde rzoe k;

- onde rha nde linge n be stuurde r.

14-01-2020 2

(De rde ve rsla g - 10 juli 2020)

- be ta lingsre ge ling a a nspra ke lijkste lling.

10-07-2020 3

- be ta lingsre ge ling a a nspra ke lijkste lling (onde rha nde linge n opge schort) 22-01-2021 4

Nog nie t be ke nd. 12-07-2019

1

22-4-2021 22-01-2021

4

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :