Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

14  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Va n Lie shout Be he e r B.V. 13-05-2019

1

Ha nde lsna a m: Va n Lie shout Be he e r B.V.

Sta tuta ire ve stiging: He e sw ijk-Dinthe r

Adre s: De Da ge ra a d 15, 5473 HD He e sw ijk-Dinthe r

KVK numme r: 16029365

Da tum va n oprichting: 29 se pte mbe r 1995

13-05-2019 1

De ve nnootscha p he e ft a ls be drijfsomschrijving: fina ncië le holding e n be he e rsma a tscha ppij.

De onde rne ming ontplooit sinds 2013 ge e n a ctivite ite n me e r.

13-05-2019 1

Ve rsla gnumme r 3

Da tum ve rsla g 09-04-2020

Insolve ntie numme r F.01/19/120

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000100987:F003

Da tum uitspra a k 16-04-2019

R-C mr. VGT van Emstede

Cura tor mr D.D. Dielissen-Breukers

(2)

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 135.707,45 € -37.903,96 € 733.573,13 2017 € 44.305,00 € -115.482,00 € 668.704,00 2016 € 32.856,00 € -143.919,00 € 700.080,00

De a ctivite ite n ligge n sinds 2013 stil.

Ove r 2018 is e e n ba la ns e n e e n ve rlie s- e n w instre ke ning ve rstre kt.

13-05-2019 1

Ove r 2016 e n 2017 zijn de ja a rre ke ninge n ve rstre kt. 09-04-2020 3

0

Toelichting

Er is ge e n pe rsone e l in die nst.

13-05-2019 1

€ 0,00 Toelichting Ge e n.

13-05-2019 1

van 16-4-2019 t/m 12-5-2019

13-05-2019 1

van 13-5-2019 t/m 13-10-2019

14-10-2019 2

van 14-10-2019 t/m 8-4-2020

09-04-2020 3

(3)

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 9 uur 40 min

2 6 uur 50 min

3 4 uur 35 min

totaal 21 uur 5 min

Er is e e n inta ke ge spre k ge voe rd me t de be stuurde r va n ge fa ille e rde e n zijn a dvoca a t.

De va n de re chtba nk ontva nge n stukke n zijn be stude e rd.

Ba nke n zijn a a nge schre ve n.

13-05-2019 1

Me t na me de a dministra tie is onde rzocht. 14-10-2019

2

Er is me t na me me t de be stuurde r va n ge fa ille e rde ge corre sponde e rd. 09-04-2020 3

1. Inventarisatie

Be stuurde r va n ge fa ille e rde is de he e r H.J.C.M. va n Lie shout.

Enig a a nde e lhoude r va n ge fa ille e rde is Stichting Administra tie ka ntoor va n Lie shout.

13-05-2019 1

Er lope n ge e n proce dure s. 13-05-2019

1

Er lope n ge e n ve rze ke ringe n. 13-05-2019

1

Er is ge e n spra ke va n huurove re e nkomste n. 13-05-2019

1

(4)

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

He t fa illisse me nt is uitge sproke n op e ige n a a ngifte .

De be stuurde r va n ge fa ille e rde noe mt de volge nde oorza ke n va n he t fa illisse me nt:

De oorza a k va n he t fa illisse me nt is e rin ge le ge n da t de be drijfsa ctivite ite n va n de ve nnootscha ppe n a l w e e r e nige tijd te rug zijn ve rkocht re spe ctie ve lijk ge sta a kt e n da t de opbre ngst onvoldoe nde is ge w e e st om a lle schulde n te voldoe n.

Er is spra ke va n vijf sa me nha nge nde fa illisse me nte n. He t be tre ft de

fa illisse me nte n va n Va n Lie shoutgroe p B.V., Va n Lie shout Schilde rs B.V., Va n Lie shout Be he e r B.V., B.V. Coa ting Applica tie Spe cia liste n e n Mulcone d B.V.

De a ctiva e n a ctivite ite n va n Va n Lie shout Schilde rs B.V. e n B.V. Coa ting Applica tie Spe cia liste n zijn in 2013 ove rge dra ge n a a n e e n de rde . De

a ctivite ite n va n de a nde re ve nnootscha ppe n ligge n sinds 2013 stil. Omda t e r nog e e n pa nd in é é n va n de ve nnootscha ppe n za t, zijn de ve nnootscha ppe n de stijds nie t ge liquide e rd. He t be tre ffe nde pa nd is e ind 2018 ve rkocht. De opbre ngst w a s onvoldoe nde om a lle schulde ise rs te kunne n voldoe n. Da a rom is be slote n om he t e ige n fa illisse me nt va n de ve nnootscha ppe n a a n te vra ge n.

13-05-2019 1

De door de be stuurde r va n ge fa ille e rde ge noe mde oorza ke n va n he t fa illisse me nt zijn in grote lijne n juist ge ble ke n.

09-04-2020 3

2. Personeel

Toelichting

Er is ge e n pe rsone e l in die nst.

13-05-2019 1

Toelichting

Er w a s ge e n pe rsone e l in die nst in he t ja a r voor fa illisse me nt.

13-05-2019 1

Ge e n. 13-05-2019

(5)

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3. Activa

Er is nie t ge ble ke n da t ge fa ille e rde e ige na a r is va n onroe re nde za ke n. 13-05-2019 1

Ge e n. 13-05-2019

1

Er is nie t ge ble ke n da t ge fa ille e rde be schikt ove r be drijfsmidde le n. 13-05-2019 1

Nie t a a n de orde . 13-05-2019

1

Ge e n. 13-05-2019

1

Er is nie t ge ble ke n da t ge fa ille e rde be schikt ove r voorra de n.

Er is nie t ge ble ke n va n onde rha nde n w e rk. De a ctivite ite n zijn in 2013 ge ë indigd.

13-05-2019 1

Ge e n. 13-05-2019

1

(6)

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Er is nie t ge ble ke n va n a nde re a ctiva .

Tusse n sommige ge lie e rde ve nnootscha ppe n be sta a n re ke ning-

coura ntve rhoudinge n, ma a r e ve ntue le vorde ringe n zijn nie t te inne n va nw e ge de fa illisse me nte n va n de ve nnootscha ppe n.

13-05-2019 1

Ge e n. 13-05-2019

1

4. Debiteuren

Er zoude n ge e n vorde ringe n op de rde n be sta a n. Da a rva n is ook nie t ge ble ke n. 13-05-2019 1

Ge e n. 13-05-2019

1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en)

Ra boba nk e n ING Ba nk N.V. zoude n vorde ringe n he bbe n.

De be tre ffe nde ba nke n zijn a a nge schre ve n.

13-05-2019 1

€ 223.957,68

Toelichting vordering van bank(en)

De Ra boba nk he e ft e e n concurre nte re stvorde ring inge die nd na uitw inning va n de hypothe e kre chte n.

14-10-2019 2

Er is nie t ge ble ke n da t e r lope nde le a se contra cte n zijn. 13-05-2019

(7)

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nog nie t be ke nd. Er zijn e chte r ge e n a ctiva w a a rop ze ke rhe idsre chte n kunne n ruste n.

13-05-2019 1

Nie t a a n de orde . 13-05-2019

1

Nie t a a n de orde nu e r ge e n a ctiva zijn. 13-05-2019

1

Er is nie t ge ble ke n da t e r re te ntie re chte n w orde n inge roe pe n. 13-05-2019 1

Er is nie t ge ble ke n da t e r re cla me re chte n w orde n inge roe pe n. 13-05-2019 1

€ 0,00 Toelichting Nie t a a n de orde .

13-05-2019 1

Aa nschrijve n ba nke n. 13-05-2019

1

Corre sponde ntie ba nk. 14-10-2019

2

(8)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Nie t a a n de orde nu de a ctivite ite n a l sinds 2013 stil ligge n. 13-05-2019 1

Nie t a a n de orde . 13-05-2019

1

Ge e n. 13-05-2019

1

Doorstarten onderneming

Ee n doorsta rt is nie t a a n de orde nu de a ctivite ite n a l in 2013 zijn ge sta a kt. 13-05-2019 1

Nie t a a n de orde . 13-05-2019

1

€ 0,00 Toelichting Nie t a a n de orde .

13-05-2019 1

Toelichting Nie t a a n de orde .

13-05-2019 1

Ge e n. 13-05-2019

(9)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

Ove r 2018 is e e n ba la ns e n e e n ve rlie s- e n w instre ke ning ve rstre kt. 13-05-2019 1

De ja a rre ke ninge n zijn op de na volge nde da ta va stge ste ld re spe ctie ve lijk ge publice e rd:

ja a r va stge ste ld ge publice e rd 2017 31-10-2018 06-11-2018 2016 29-12-2017 30-12-2017 2015 06-12-2016 07-12-2016

13-05-2019 1

Ge fa ille e rde he e ft w a a rschijnlijk ge bruik ge ma a kt va n de vrijste lling voor kle ine re chtspe rsone n op grond va n a rt. 2:396 lid 2 BW . In da t ge va l is e r uitsluite nd spra ke va n e e n sa me nste llingsve rkla ring. Dit w ordt nog onde rzocht.

13-05-2019 1

Er is spra ke va n e e n ge pla a tst ka pita a l va n € 50.369,60.

He t ge storte ka pita a l be dra a gt € 50.369,60.

De a a nde le n lijke n te zijn volge stort.

13-05-2019 1

Toelichting

Na a r he t in de pe riode voora fga a nd a a n he t fa illisse me nt ge voe rde be le id e n e ve ntue le be stuurde rsa a nspra ke lijkhe id za l nog na de r onde rzoe k w orde n inge ste ld.

13-05-2019 1

Toelichting

Als cura tor he b ik mij op he t sta ndpunt ge ste ld da t e r ge e n a a nle iding w a s om he t e ige n fa illisse me nt va n de ve nnootscha ppe n a a n te vra ge n. Nu e r ge e n ba te n w a re n e n de a ctivite ite n a l ge ruime tijd stil la ge n ha dde n de ve nnootscha ppe n ontbonde n kunne n w orde n door midde l va n e e n

zoge na a mde turboliquida tie . Nu toch ge koze n is voor he t a a nvra ge n va n de e ige n fa illisse me nte n ste l ik mij op he t sta ndpunt da t de be stuurde r in moe t sta a n voor de koste n va n de fa illisse me nte n. Als hie rove r ge e n

ove re e nste mming w ordt be re ikt, za l e r zo nodig ge proce de e rd moe te n w orde n. Da a rove r vindt uite ra a rd voora fga a nd ove rle g me t de re chte r- commissa ris pla a ts.

09-04-2020 3

(10)

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Op dit mome nt zijn nog ge e n bijzonde re re chtsha nde linge n va stge ste ld.

Als da a rtoe a a nle iding be sta a t, za l e r onde rzoe k w orde n inge ste ld.

13-05-2019 1

Nie t a a n de orde . 13-05-2019

1

De be stude ring va n de a dministra tie le idt tot e e n pa a r vra ge n die a a n de be stuurde r zulle n w orde n voorge le gd. Da a rna za l he t onde rzoe k w orde n a fge w ikke ld.

14-10-2019 2

De vra ge n na a r a a nle iding va n he t onde rzoe k na a r de a dministra tie zijn be a ntw oord. Die be a ntw oording ge e ft ge e n a a nle iding tot opme rkinge n.

09-04-2020 3

Be stude re n ba la ns e n e e n ve rlie s- e n w instre ke ning ove r 2018. 13-05-2019 1

Onde rzoe k a dministra tie . 14-10-2019

2

Onde rzoe k e n corre sponde ntie . 09-04-2020

3

8. Crediteuren

€ 0,00 Toelichting

Er is spra ke va n de ge bruike lijke fa illisse me ntskoste n (me t na me nog va st te ste lle n sa la ris cura tor).

13-05-2019 1

€ 18.797,00 Toelichting

De be la stingdie nst he e ft op dit mome nt voor e e n be dra g va n € 18.797,00 a a n pre fe re nte vorde ringe n inge die nd op grond va n a rtike l 43 Invorde ringsw e t.

13-05-2019 1

(11)

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 0,00 Toelichting

UW V zou ge e n vorde ring op ge fa ille e rde he bbe n.

13-05-2019 1

€ 0,00 Toelichting

Er is voora lsnog nie t ge ble ke n va n a nde re pre fe re nte cre dite ure n.

13-05-2019 1

0

Toelichting

Er zijn nog ge e n concurre nte vorde ringe n inge die nd.

Er zoude n a lle e n ba nke n zijn die vorde ringe n he bbe n op é é n of me e r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha ppe n. Dit w ordt nog onde rzocht.

13-05-2019 1

2

Toelichting

De Ra boba nk e n é é n a nde re cre dite ur he bbe n e e n concurre nte vorde ring inge die nd.

14-10-2019 2

3

Toelichting

Inmidde ls he e ft de be stuurde r va n ge fa ille e rde e e n vorde ring inge die nd in ve rba nd me t e e n a chte rge ste lde le ning.

09-04-2020 3

€ 0,00 Toelichting

Er zijn nog ge e n concurre nte vorde ringe n inge die nd.

Er zoude n a lle e n ba nke n zijn die vorde ringe n he bbe n op é é n of me e r va n de ge fa ille e rde ve nnootscha ppe n. Dit w ordt nog onde rzocht.

13-05-2019 1

€ 224.013,34 14-10-2019

2

€ 783.802,34 09-04-2020

3

(12)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Ge le t op he t ontbre ke n va n a ctiva e n a ctivite ite n ka n e r w a a rschijnlijk ge e n a ctie f w orde n ge re a lise e rd, zoda t e r ge e n uitke ringe n a a n cre dite ure n kunne n w orde n ge da a n.

13-05-2019 1

Er kunne n ze ke r ge e n uitke ringe n a a n schulde ise rs w orde n ge da a n. 09-04-2020 3

Aa nschrijve n ba nke n. 13-05-2019

1

Corre sponde ntie . 14-10-2019

2

9. Procedures

Er is nie t ge ble ke n va n lope nde proce dure s.

De cura tor he e ft voora lsnog ge e n proce dure s inge ste ld.

13-05-2019 1

Nie t va n toe pa ssing. 13-05-2019

1

Nie t va n toe pa ssing. 13-05-2019

1

Ge e n. 13-05-2019

1

(13)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De volge nde w e rkza a mhe de n moe te n nog ve rricht w orde n:

a . onde rzoe k opge vra a gde informa tie ; b. onde rzoe k vorde ringe n ba nke n;

c. onde rzoe k oorza ke n fa illisse me nt;

d. onde rzoe k be stuurde rsa a nspra ke lijkhe id.

13-05-2019 1

De volge nde w e rkza a mhe de n moe te n nog ve rricht w orde n: a fw ikke ling onde rzoe ke n.

14-10-2019 2

De volge nde w e rkza a mhe de n moe te n nog ve rricht w orde n: ove rle g be stuurde r in ve rba nd me t koste n fa illisse me nte n; zo nodig voe re n proce dure .

09-04-2020 3

Indie n e r ge e n bijzonde rhe de n blijke n, ka n he t fa illisse me nt w a a rschijnlijk in de kome nde ve rsla gte rmijn w orde n a fge w ikke ld.

13-05-2019 1

Indie n e r ge e n bijzonde rhe de n blijke n, ka n he t fa illisse me nt in de kome nde ve rsla gte rmijn w orde n a fge w ikke ld.

14-10-2019 2

Indie n e r ge e n bijzonde rhe de n blijke n e n e r nie t ge proce de e rd hoe ft te w orde n ove r de koste n va n de fa illisse me nte n, ka n he t fa illisse me nt in de kome nde ve rsla gte rmijn w orde n a fge w ikke ld.

09-04-2020 3

9-10-2020 09-04-2020

3

In de e e rste ve rsla gpe riode zijn de volge nde w e rkza a mhe de n ve rricht: ove rle g be stuurde r ge fa ille e rde e n zijn a dvoca a t, be stude re n ontva nge n stukke n, corre sponde ntie .

13-05-2019 1

In de tw e e de ve rsla gpe riode zijn de volge nde w e rkza a mhe de n ve rricht:

onde rzoe k a dministra tie , corre sponde ntie .

14-10-2019 2

In de de rde ve rsla gpe riode zijn de volge nde w e rkza a mhe de n ve rricht:

a fronding onde rzoe ke n, corre sponde ntie .

09-04-2020 3

(14)

Bijlagen

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :