Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

18  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Hoe ge n De ta che ring B.V. 31-05-2018

2

De be slote n ve nnootscha p me t be pe rkte a a nspra ke lijkhe id Hoe ge n De ta che ring B.V., sta tuta ir ge ve stigd te Rotte rda m e n (voorhe e n) ka ntoorhoude nd a a n Aplonia stra a t 74 te Rotte rda m.

31-05-2018 2

Ge fa ille e rde e xploite e rde e e n onde rne ming a ls uitle e n- e n uitze ndbure a u;

ve rde r w a s ha a r onde rne ming ge richt op a rbe idsbe midde ling e n pa yrolling.

31-05-2018 2

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 500.866,69 € 36.972,85 € 362.614,36

2016 € 331.289,92 € 73.322,43 € 327.780,27

2015 € 108.352,06 € 21.177,96 € 45.549,92

2014 € 129.385,50 € 17.030,79 € 31.290,14

Ve rsla gnumme r 11

Da tum ve rsla g 25-08-2020

Insolve ntie numme r F.10/18/46

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000024888:F002

Da tum uitspra a k 30-01-2018

R-C mr. B.A. Cnossen

Cura tor Mr.drs. M. Hoogendoorn

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De cura tor (de “cura tor”) be na drukt da t de informa tie , in he t bijzonde r de fina ncië le informa tie , in dit ve rsla g onde rw e rp is va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie (voor e e n be la ngrijk ge de e lte ) moe t w orde n a a nge pa st. Omtre nt de volle dighe id e n juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n ge ge ve ns ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n, noch kunne n a a n (de informa tie in) dit ve rsla g re chte n/a a nspra ke n w orde n ontle e nd.

30-08-2018 3

4 31-05-2018

2

€ 3.623,20 31-05-2018

2

€ 33.213,12 30-08-2018

3

€ 8.948,10 29-11-2018

4

€ 2.340,07 28-02-2019

5

€ 4.340,07 25-02-2020

9

€ 5.840,07 25-05-2020

10

€ 7.828,15 25-08-2020

11

van 28-2-2018 t/m 30-5-2018

31-05-2018 2

van 31-5-2018 t/m 29-8-2018

30-08-2018 3

van 30-8-2018

29-11-2018 4

(3)

Bestede uren

t/m 27-11-2018

van 28-11-2018 t/m 27-2-2019

28-02-2019 5

van 28-2-2019 t/m 26-5-2019

27-05-2019 6

van 27-5-2019 t/m 26-8-2019

27-08-2019 7

van 27-8-2019 t/m 24-11-2019

26-11-2019 8

van 25-11-2019 t/m 24-2-2020

25-02-2020 9

van 25-2-2020 t/m 24-5-2020

25-05-2020 10

van 25-5-2020 t/m 24-8-2020

25-08-2020 11

(4)

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

2 14 uur 54 min

3 14 uur 30 min

4 19 uur 24 min

5 8 uur 24 min

6 5 uur 0 min

7 5 uur 18 min

8 8 uur 18 min

9 1 uur 36 min

10 1 uur 54 min

11 0 uur 48 min

totaal 80 uur 6 min

He t tot op he de n tota a l a a n dit fa illisse me nt be ste de ure n be dra a gt 65,70 uur. 29-11-2018 4

He t tot op he de n tota a l a a n dit fa illisse me nt be ste de ure n be dra a gt 74,10 uur. 28-02-2019 5

He t tot op he de n tota a l a a n dit fa illisse me nt be ste de ure n be dra a gt 79,10 uur. 27-05-2019 6

He t tot op he de n tota a l a a n dit fa illisse me nt be ste de ure n be dra a gt 84,40 uur. 27-08-2019 7

He t tota a l a a n dit fa illisse me nt be ste de ure n be dra a gt 92,70 uur. 26-11-2019 8

He t tota a l a a n dit fa illisse me nt be ste de ure n be dra a gt 94,30 uur. 25-02-2020 9

He t da a dw e rke lijk tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 96,20 uur. 25-05-2020 10

He t da a dw e rke lijk tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 97 uur. 25-08-2020 11

(5)

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De ve rze ke ringe n zijn be ë indigd, voor zove r de ze nie t te n ge volge va n be ta lingsa chte rsta nd of he t fa illisse me nt w a re n ge ë indigd.

31-05-2018 2

De huur is be e indigd. 31-05-2018

2

De cura tor he e ft zijn oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k a fge rond e n zijn be vindinge n ge de e ld me t de be stuurde r. De cura tor ne e mt he t sta ndpunt in da t spra ke is va n ke nne lijk onbe hoorlijk be stuur e n da t a a nne me lijk is da t dit e e n be la ngrijke oorza a k is va n he t fa illisse me nt. Voor de goe de orde me rkt de cura tor e ve nw e l op da t hij zijn be vindinge n de e lde me t de be stuurde r, ma a r nog in a fw a chting is va n de (inhoude lijke ) re a ctie va n de be stuurde r op zijn be vindinge n.

28-02-2019 5

De be vindinge n e n he t sta ndpunt va n de cura tor zijn door de be stuurde r be tw ist. De cura tor ve rw ijst voor de ve rde re ontw ikke linge n in dit ka de r na a r punt ze ve n va n dit fa illisse me ntsve rsla g.

27-05-2019 6

(6)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Enig na de r conta ct me t w e rkne me rs e n UW V. 31-05-2018

2

Ge e n. 28-02-2019

5

(7)

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Pre mie re stitutie € 488,08

totaal € 488,08 € 0,00

De cura tor is e r nie t in ge sla a gd om e e n pa rtij te vinde n me t inte re sse in e e n (ge de e lte lijke ) ove rna me /doorsta rt va n de a ctivite ite n va n ge fa ille e rde e n he e ft da n ook ge e n opbre ngst voor de goodw ill kunne n re a lise re n.

31-05-2018 2

De boe de l ble e k nog re cht te he bbe n op e e n pre mie re stitutie va n EUR 488,08. Dit be dra g is ontva nge n op de fa illisse me ntsre ke ning.

25-08-2020 11

Ge e n. 31-05-2018

2

4. Debiteuren

(8)

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Op ba sis va n de ontva nge n informa tie /docume nta tie ga a t de cura tor e rva n uit da t spra ke is va n e e n de bite ure nsa ldo va n € 163.758,12, w a a rva n e e n de e l

‘vrij’ is e n e e n de e l op de G-re ke ning va n ge fa ille e rde die nde /die nt te w orde n volda a n.

31-05-2018 2

De cura tor me rkt op da t va n he t e e rde rge noe mde be dra g a a n ope nsta a nde de bite ure n e e n be la ngrijk de e l vorde ringe n op ge lie e rde ve nnootscha ppe n be tre ft, w a a rva n in ie de r ge va l é é n ve nnootscha p (ook) in sta a t va n

fa illisse me nt ve rke e rt. De hie rvoor be doe lde vorde ringe n zulle n w a a rschijnlijk (grote nde e ls) a ls oninba a r moe te n w orde n a a nge me rkt. Op dit mome nt is nog spra ke va n e e n voor inning ope nsta a nd sa ldo va n € 12.910,34. De cura tor inca sse e rde ge dure nde de ve rsla gpe riode in tota a l e e n be dra g va n € 30.211,68, w a a rva n e e n de e l buite n de boe de l is ge la te n nu dit voor de Be la stingdie nst is be ste md (G-ge de e lte ). Ve rde r die nt de cura tor e e n a fdra cht te doe n a a n de pa ndhoude r.

De cura tor he e ft me t de pa ndhoude r a fge ste md da t bij de de bite ure ninning de e e rste € 1.500,-- opbre ngst voor de boe de l is. Voor he t ove rige ge ldt e e n boe de lbijdra ge va n 15%.

30-08-2018 3

De cura tor he e ft ge dure nde de ve rsla gpe riode na de re be dra ge n ge ïnd. In tota a l is door de cura tor e e n be dra g va n € 42.380,89 ge ïnd, w a a rva n e e n de e l buite n de boe de l is ge ble ve n (nu dit fe ite lijk he t G-ge de e lte w a s). Ook die nt e e n de e l nog te w orde n a fge dra ge n a a n de pa ndhoude r. De

de bite ure ninca sso is hie rme e a fge rond.

29-11-2018 4

De cura tor he e ft zoa ls in he t vorige ve rsla g ge schre ve n € 42.380,89 a a n de bite ure n ge ïnca sse e rd e n hie rva n tota a l € 35.164,39 a a n de Be la stingdie nst e n de pa ndhoude r a fge dra ge n. De de bite ure ninca sso is in dit fa illisse me nt a fge rond.

28-02-2019 5

Onde rzoe k va n ontva nge n a dministra tie /docume nta tie , voorbe re ide n de bite ure ninning, ove rle g me t pa ndhoude r, opste lle n inca ssobrie f

31-05-2018 2

Na de re inca ssow e rkza a mhe de n, ove rle g pa ndhoude r e n be stuurde r. 30-08-2018 3

Be pe rkte na de re inca ssow e rkza a mhe de n, conta ct me t de bite ure n, pa ndhoude r e n be stuurde r. De w e rkza a mhe de n zijn hie rme e a fge rond.

29-11-2018 4

Conta ct pa ndhoude r e n be la stingdie nst. De w e rkza a mhe de n in he t ka de r va n dit punt zijn a fge rond.

28-02-2019 5

Ge e n. 27-05-2019

6

5. Bank/Zekerheden

(9)

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 41.428,84

Toelichting vordering van bank(en)

De a a nge pa ste vorde ring va n de Ra boba nk be dra a gt € 41.428,84.

29-11-2018 4

€ 135.745,81

Toelichting vordering van bank(en)

Pe r a buis is e r in he t vie rde fa illisse me ntsve rsla g e e n onjuiste vorde ring va n Ra boba nk opge nome n.

28-02-2019 5

€ 36.765,58

Toelichting vordering van bank(en)

Te n ge volge va n de uitw inning va n ze ke rhe de n is de vorde ring va n Ra boba nk substa ntie e l a fge nome n. De vorde ring va n Ra boba nk be dra a gt tha ns € 36.765,58.

27-05-2019 6

€ 142.231,12

Toelichting vordering van bank(en)

Bij de vorige opga ve va n de vorde ring door de ba nk w a s e e n schuld w a a rvoor fa illie t zich hoofde lijk he e ft ve rbonde n nie t opge nome n. De a ctue le tota le vorde ring va n Ra boba nk is € 142.231,12 (+P.M.)

26-11-2019 8

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en)

De vorde ring va n de ba nk is ge he e l volda a n midde ls de be ta ling door e e n hoofde lijk ve rbonde n schulde na a r.

25-05-2020 10

Toelichting Zie 4.1

30-08-2018 3

(10)

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Conta ct m.b.t. inning va n de bite ure n. 29-11-2018

4

Conta ct me t Ra boba nk in ve rba nd me t a fdra cht de bite ure n. 28-02-2019 5

Conta ct me t Ra boba nk. 27-05-2019

6

Ge e n. 27-08-2019

7

(11)

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Er zijn uite inde lijk ge e n a ctivite ite n voortge ze t noch doorge sta rt. 31-05-2018 2

Ge e n. 29-11-2018

4

Doorstarten onderneming

De cura tor re a lise e rde bij de ge lie e rde e ntite it Hoe ge n Constructie be drijf B.V.

w é l e e n doorsta rt, ma a r in dit fa illisse me nt (he la a s) nie t.

31-05-2018 2

Ge e n. 29-11-2018

4

7. Rechtmatigheid

De a chte rligge nde pe riode ha d de cura tor ve e lvuldig conta ct me t de

be stuurde r va n ge fa ille e rde e n ha a r boe khoude r. Kort voor he t e inde va n de ve rsla gpe riode ontving de cura tor de nodige a dministra tie va n (de be stuurde r va n) ge fa ille e rde . De cura tor onde rzoe kt of e n in hoe ve rre de ze a dministra tie volle dig is é n of hie ruit de re chte n e n ve rplichtinge n va n ge fa ille e rde op e e nduidige w ijze kunne n w orde n ge ke nd.

31-05-2018 2

(12)

Ge dure nde de ve rsla gpe riode ontving de cura tor na de re a dministra tie . Hij be tre kt de ze in zijn onde rzoe k e n ve rw a cht in de kome nde ve rsla gpe riode zijn (e e rste ) onde rzoe k a f te ronde n.

30-08-2018 3

De cura tor he e ft zijn e e rste onde rzoe k a fge rond e n zijn be vindinge n me t de be stuurde r ge de e ld. Te n ge volge va n pe rsoonlijke omsta ndighe de n va n de be stuurde r, is de informa tie ve rstre kking va n de zijde va n de be stuurde r e nigszins ve rtra a gd. De cura tor ve rw a cht in de kome nde ve rsla gpe riode zijn conclusie s te tre kke n.

29-11-2018 4

De cura tor he e ft zijn oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k a fge rond e n zijn be vindinge n ge de e ld me t de be stuurde r. De cura tor ne e mt he t sta ndpunt in da t nie t (in voldoe nde ma te ) is volda a n a a n de boe khoudplicht e n da a rom spra ke is va n ke nne lijk onbe hoorlijk be stuur (e x a rt. 2:248 BW ), w a a rva n bove ndie n a a nne me lijk is da t dit e e n be la ngrijke oorza a k is va n he t fa illisse me nt. Voor de goe de orde me rkt de cura tor e ve nw e l op da t hij zijn be vindinge n de e lde me t de be stuurde r, ma a r nog in a fw a chting is va n de (inhoude lijke ) re a ctie va n de be stuurde r op zijn be vindinge n.

28-02-2019 5

De be stuurde r va n ge fa ille e rde be tw ist de be vindinge n e n he t sta ndpunt va n de cura tor. De cura tor he e ft na a r a a nle iding hie rva n e e n e n a nde r tijde ns e e n be spre king be sproke n me t de be stuurde r. In ve rvolg hie rop he e ft de

be stuurde r e e n a dvoca a t inge scha ke ld. Hoe w e l de be stuurde r de be vindinge n e n he t sta ndpunt va n de cura tor be tw ist, he e ft hij e e n voorste l voor de re ge ling ge da a n. De cura tor e n (de a dvoca a t va n) de be stuurde r zijn hie rove r in ge spre k. De kome nde ve rsla g pe riode za l blijke n of die ge spre kke n e rge ns toe le ide n, da n w e l opvolging in re chte n w e nse lijk e n/of nodig is.

27-05-2019 6

Ge dure nde de ve rsla gpe riode he e ft de cura tor na de r conta ct ge ha d me t de a dvoca a t va n de be stuurde r ove r e e n moge lijke re ge ling. Ge le t op de moge lijke a a nspra ke lijkhe id va n de be stuurde r te n opzichte va n de fiscus, onde rhoudt de cura tor me de conta ct me t de fiscus om te be zie n of e e n fina le re ge ling moge lijk is w a a rbij ook de fiscus be trokke n is.

27-08-2019 7

De cura tor, de fiscus e n de be stuurde r va n ge fa ille e rde zijn te r za ke de (moge lijke ) a a nspra ke lijkhe id va n de be stuurde r tot e e n minne lijke re ge ling ge kome n. In he t ka de r va n die re ge ling w ordt door de be stuurde r ge e n a a nspra ke lijkhe id e rke nd. W e l za l de be stuurde r binne n circa e e n ja a r na he t a a nga a n va n de re ge ling - te ge n door de boe de ls e n fiscus te ve rle ne n kw ijting - be dra ge n be ta le n a a n de boe de ls va n Hoe ge n De ta che ring B.V., Hoe ge n Constructie be drijf B.V. e n de fiscus. Aa n de boe de l va n Hoe ge n

De ta che ring B.V. za l e e n be dra g va n EUR 36.000 w orde n volda a n. Afge sproke n is voorts da t door de be stuurde r totda t be ta ling va n he t ge he le be dra g is ontva nge n ma a nde lijks e e n be dra g va n EUR 500 a a n de boe de l va n Hoe ge n De ta che ring B.V. za l w orde n volda a n.

26-11-2019 8

In he t ka de r va n de hie rvoor ge noe mde re ge ling me t de be stuurde r, ontving de boe de l tot nog toe be ta linge n tot e e n tota a lbe dra g va n EUR 2.000,-.

25-02-2020 9

De cura tor ontving in he t ka de r va n de e e rde r ge noe mde re ge ling tot nog toe be ta linge n tot e e n tota a lbe dra g va n EUR 3.500,-. Te ve ns w e rd a ls ze ke rhe id voor de te rugbe ta ling va n he t ge he e l ve rschuldigde be dra g e e n tw e e de hypothe e kre cht ge ve stigd op he t huis va n de be stuurde r.

25-05-2020 10

De cura tor ontving in he t ka de r va n de re ge ling me t de be stuurde r tot nog toe be ta linge n tot e e n tota a lbe dra g va n EUR 5.000,-.

25-08-2020 11

(13)

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voor de duide lijkhe id: de ja a rre ke ninge n ove r de ja re n 2014 e n 2015 zijn tijdig ge de pone e rd.

31-05-2018 2

Toelichting

De cura tor ze t zijn onde rzoe k in dit ka de r voort, da a rbij me de ge richt op de vra a g of is volda a n a a n de boe khoudplicht.

29-11-2018 4

Ja

Toelichting Zie 1.5 e n 7.1.

28-02-2019 5

(14)

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Na de r conta ct me t be stuurde r e n boe khoude r va n ge fa ille e rde , inta ke informa tie /a dministra tie , e e rste onde rzoe k.

31-05-2018 2

Conta ct me t be stuurde r, onde rzoe ksw e rkza a mhe de n. 30-08-2018 3

Soortge lijke w e rkza a mhe de n a ls in de vorige ve rsla gpe riode . 29-11-2018 4

Na de r onde rzoe k, a fronding onde rzoe k, corre sponde ntie me t be stuurde r e n boe khoude r.

28-02-2019 5

Be spre king me t be stuurde r, conta ct me t (de a dvoca a t va n) be stuurde r, be stude re n stukke n e n dive rse corre sponde ntie , ook me t de be la stingdie nst.

27-05-2019 6

Conta ct me t (de a dvoca a t va n) de be stuurde r e n de fiscus. 27-08-2019 7

De a chte rligge nde pe riode he e ft de cura tor me t de fiscus e n (de a dvoca a t va n) de be stuurde r onde rha nde linge n ge voe rd ove r de in 7.1 omschre ve n

minne lijke re ge ling e n die re ge ling va stge le gd.

26-11-2019 8

De a chte rligge nde pe riode he e ft de cura tor (be pe rkt) conta ct ge ha d me t de fiscus, (de a dvoca a t va n) de be stuurde r e n e e n nota ris, ove r de na koming va n de re ge ling.

25-02-2020 9

Conta ct me t fiscus, be stuurde r e n nota ris. 25-05-2020

10

Soortge lijke w e rkza a mhe de n a ls in de vorige pe riode . 25-08-2020 11

8. Crediteuren

€ 0,00 31-05-2018

2

€ 30.243,32 Toelichting

He t UW V he e ft e e n tota le boe de lvorde ring va n € 30.243,32 inge die nd.

27-08-2019 7

(15)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 199.251,00 31-05-2018

2

€ 195.511,00 30-08-2018

3

€ 145.286,00 29-11-2018

4

€ 169.743,00 27-05-2019

6

€ 44.144,59 31-05-2018

2

€ 49.029,38 28-02-2019

5

€ 25.481,80 Toelichting

He t UW V he e ft ha a r pre fe re nte vorde ring ve rla a gd na a r e e n tota a l va n € 25.481,80.

27-08-2019 7

€ 0,00 31-05-2018

2

6 31-05-2018

2

8 30-08-2018

3

9 27-08-2019

7

8

Toelichting Zie 5.1. e n 8.6.

25-05-2020 10

(16)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 190.836,53 31-05-2018

2

€ 190.835,74 30-08-2018

3

€ 65.912,66 29-11-2018

4

€ 160.166,06 Toelichting

De ve ra nde ring in de hoogte va n de tota a l inge die nde schulde nla st komt door he t fe it da t e r pe r a buis e e n ve rke e rde vorde ring va n de Ra boba nk in he t vorige ve rsla g is opge nome n.

28-02-2019 5

€ 61.185,83 27-05-2019

6

€ 64.695,42 27-08-2019

7

€ 170.160,96 26-11-2019

8

€ 27.929,84 Toelichting

De tota a l inge die nde concurre nte schulde nla st is in ve rba nd me t he t fe it da t Ra boba nk ge e n vorde ring me e r he e ft op ge fa ille e rde ve rminde rd tot € 27.929,84.

25-05-2020 10

He t ve rde r inve nta rise re n va n de schulde nla st. 31-05-2018

2

Ge e n. 25-02-2020

9

(17)

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

10. Overig

De cura tor za l de kome nde pe riode me t na me a a nda cht be ste de n a a n:

1. De bite ure ninca sso;

2. Voortze tting oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k.

31-05-2018 2

1. Indie n moge lijk, a fronding de bite ure ninca sso.

2. a fronde n re chtma tighe idsonde rzoe k.

3. Eve ntue le ve rvolgsta ppe n n.a .v. re chtma tighe idsonde rzoe k in ga ng ze tte n.

30-08-2018 3

De de bite ure ninca sso is inmidde ls a fge rond. De kome nde ve rsla gpe riode richt de cura tor zich op de ve rde re a fronding va n he t oorza ke n- e n

re chtma tighe idsonde rzoe k e n de e ve ntue le ve rvolgsta ppe n in da t ka de r.

29-11-2018 4

Voor w a t be tre ft de moge lijke a fronding va n he t nog ope nsta a nde punt va n de re chtma tighe id is de cura tor a fha nke lijk va n de opste lling va n de be stuurde r.

In de kome nde ve rsla gpe riode za l na a r ve rw a chting duide lijk w orde n hoe da t punt w ordt ve rvolgd e n moge lijk a fge rond.

28-02-2019 5

De cura tor ve rw a cht da t op korte te rmijn duide lijk za l w orde n of de boe de l tot e e n re ge ling za l kunne n kome n me t de be stuurde r, da n w e l e e n ve rvolg va n punt ze ve n in re chte n w e nse lijk e n/of nodig is.

27-05-2019 6

De cura tor ze t he t ove rle g me t (de a dvoca a t va n) de be stuurde r e n de fiscus voort e n ve rw a cht da t op korte te rmijn duide lijk za l zijn of e e n re ge ling

moge lijk is, da n w e l e e n ve rvolg va n punt 7 va n dit ve rsla g in re chte w e nse lijk / nodig is.

27-08-2019 7

De cura tor monitort de na koming va n de minne lijke re ge ling me t de be stuurde r va n ge fa ille e rde . Voor he t ove rige ve rw a cht de cura tor w e inig tot ge e n

w e rkza a mhe de n.

26-11-2019 8

De kome nde pe riode (n) he e ft de cura tor de ze lfde a a nda chtspunte n a ls tijde ns de onde rha vige (te w e te n: monitoring na koming minne lijke re ge ling).

25-02-2020 9

He t a a nda chtspunt va n de cura tor is onge w ijzigd. 25-05-2020

10

(18)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De cura tor ve rw a cht da t in de kome nde ve rsla gpe riode de onroe re nde za a k w a a rop he t tw e e de hypothe e kre cht is ge ve stigd (zie 7.1), za l w orde n ve rkocht e n he t nog onde r de re ge ling te ontva nge n be dra g za l w orde n ontva nge n. Da t he e ft de a a nda cht va n de cura tor.

25-08-2020 11

Op dit mome nt ve rw a cht de cura tor he t fa illisse me nt ove r circa e e n ja a r te kunne n a fw ikke le n; dit is me t na me a fha nke lijk va n de uitkomst va n he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k.

31-05-2018 2

De a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt is na a r de ve rw a chting va n de cura tor - te n ge volge va n de ve rtra a gde informa tie voorzie ning door de be stuurde r - in tota a l me t circa e e n ha lf ja a r ve rtra a gd.

29-11-2018 4

Ge le t op de re ge ling me t de be stuurde r ve rw a cht de cura tor de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt in nove mbe r 2020 in ga ng te kunne n ze tte n.

26-11-2019 8

25-11-2020 25-08-2020

11

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :