Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

13  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Re isbure a u Ba kke r B.V. 13-07-2020

1

ha nde lsna me n va n de ve nnootscha p w a re n Toe rkoop Re isbure a u Ba kke r e n Ba kke r Re ize n

13-07-2020 1

he t e xploite re n va n re isbure a us te Asse n e n Hooge ve e n 13-07-2020 1

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 2.295.861,00 € -68.615,00

2015 € 2.022.202,00 € -67.107,00

2016 € 1.839.169,00 € -91.956,00

2017 € 2.430.565,00 € 911,00

2018 € 2.010.632,00 € 8.437,00

2019 € 1.816.211,00 € -62.631,00

Ve rsla gnumme r 1

Da tum ve rsla g 13-07-2020

Insolve ntie numme r F.18/20/112

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000145559:F001

Da tum uitspra a k 16-06-2020

R-C mr. RTj Terpstra

Cura tor mr R.P. van Boven

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

2020 € 518.839,00 € -57.801,00

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

De ve nnootscha p ha nte e rde e e n ge broke n boe kja a r va n 1 nove mbe r tot e n me t 31 oktobe r.

De bij he t ja a r 2014 ve rme lde be dra ge n he e ft de rha lve be tre kking op he t boe kja a r va n 1 nove mbe r 2013 tot 1 nove mbe r 2014. Dit ge ldt dus e ve nzo voor de ove rige ja re n.

De ve rme lde re sulta te n be tre ffe n fisca le re sulta te n.Va n be la ng is

bijvoorbe e ld da t e r tot e n me t 2017 is a fge schre ve n op goodw ill, w a a rdoor de ve rme lde re sulta te n e e n ve rte ke nd be e ld ople ve re n. De EBITDA zijn de la a tste ja re n a ls volgt ge w e e st:

2016-2017: € 37.611,-- 2017-2018: € 15.537,-- 2018-2019: - € 23.718,--.

Voorts is e r spra ke ge w e e st va n (nie t bove nma tige ) ma na ge me ntfe e va n de moe de rve nnootscha p e n w e rd e r huur a a n de moe de rve nnootscha p volda a n.

Ook dit he e ft invloe d op de hie rbove n ve rme lde be dra ge n.

13-07-2020 1

5 13-07-2020

1

€ 0,00 13-07-2020

1

van 16-6-2020 t/m 13-7-2020

13-07-2020 1

Verslagperiode Bestede uren

1 52 uur 5 min

totaal 52 uur 5 min

(3)

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig a a nde e lhoude r e n be stuurde r va n de ve nnootscha p is LionTw ins B.V, w a a rva n de he e r J. Ba kke r dire cte ur e n e nig a a nde e lhoude r is.

13-07-2020 1

Er is ge e n spra ke va n lope nde proce dure s. 13-07-2020

1

Er is spra ke ge w e e st va n de ge bruike lijke ve rze ke ringe n. 13-07-2020 1

De ge fa ille e rde ve nnootscha p ha d tw e e ve stiginge n: e e n ve stiging te Asse n a a n de Ke rkstra a t 6, a lsme de e e n ve stiging te Hooge ve e n a a n de

Alte ve e rstra a t 11. De ze onroe re nde za ke n w e rde n ge huurd va n ha a r be stuurde r/a a nde e lhoude r LionTw ins B.V.

De w oonruimte bove n he t re isbure a u te Asse n w e rd ve rhuurde r a a n de he e r J. Ba kke r voor e e n be dra g va n € 400,-- pe r ma a nd. De ze

onde rhuurove re e nkomst ne e mt op 1 a ugustus 2020 e e n e inde e n de he e r Ba kke r he e ft toe ge ze gd de huur a d € 400,-- op de boe de lre ke ning te storte n.

13-07-2020 1

Te n ge volge va n de Corona -crisis he e ft de ve nnootscha p me t te rugw e rke nde kra cht ge re a lise e rde omze t ve rlore n. Re e ds ge boe kte re ize n zijn

ge a nnule e rd e n nie uw e re ize n w orde n ge dure nde de crisis nie t of na uw e lijks ge boe kt. De ve nnootscha p ha d ge e n e ige n ve rmoge n om dit op te va nge n e n de noodma a tre ge le n va n de ove rhe id w a re n onvoldoe nde om dit te

compe nse re n.

13-07-2020 1

(4)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 5

Toelichting

e r w a s spra ke va n e e n office ma na ge r ve stiging Asse n, office ma na ge r ve stiging Hooge ve e n e n drie re isa dvise urs;

13-07-2020 1

Personeelsleden 6

13-07-2020 1

Datum Aantal Toelichting

13-10-2020 5

totaal 5

pe rsone e lsbije e nkomste n e n corre sponde ntie 13-07-2020

1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

n.v.t. 13-07-2020

1

controle ka da stra le re gistra tie 13-07-2020

(5)

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

ka ntoorme ubila ir e n compute rs

totaal € 0,00 € 0,00

De be drijfsmidde le n zijn nog nie t door de cura tor ve rkocht. Op ba sis va n foto's he e ft de cura tor va n e e n door he m ge ra a dple e gde ta xa te ur w e l e e n w a a rde -indica tie va n de za ke n ge kre ge n bij ge lijkblijve nde be ste mming: € 5.000,-- (ve stiging Hooge ve e n) e n € 1.500,-- (ve stiging Asse n). Indie n e r ge e n doorsta rt ka n pla a tsvinde n za l de w a a rde la ge r zijn.

13-07-2020 1

De omva ng va n de fisca le schulde nla st is tha ns nog nie t be ke nd, ma a r he t bode mre cht za l va n toe pa ssing zijn.

13-07-2020 1

ve rkrijge n va n e e n w a a rde -indica tie ;

tha ns w ordt e e rst e e n e ve ntue le doorsta rt a fge w a cht (zie hoofdstuk 6 va n dit ve rsla g)

13-07-2020 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage ge e n

totaal € 0,00 € 0,00

(6)

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Ge zie n de a ctivite ite n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p is va n voorra de n ge e n spra ke .

Voor w a t be tre ft he t onde rha nde n w e rk is va n be la ng da t de a ctivite ite n va n de re isbure a us voor w a t be tre ft he t doe n va n boe kinge n zijn kome n stil te ligge n. Er is fe ite lijk spra ke va n onde rha nde n w e rk me t e e n ne ga tie ve w a a rde . In dit ka de r is he t volge nde va n be la ng.

Re isbure a u Ba kke r he e ft doorga a ns ge ha nde ld a ls "doorve rkope r" (onge ve e r 90 % va n de boe kinge n). Er ontsta a t hie rdoor e e n contra ctue le re la tie

(re isove re e nkomst) tusse n de clië nt va n he t re isbure a u e n de a chte rligge nde re isa a nbie de r (vlie gtuigma a tscha ppij of tourope ra tor). He t re isbure a u

funge e rt w e l a ls boe kings- e n be ta a lka na a l.

He t fa illisse me nt e n de proble me n va nw e ge de Corona -crisis ma ke n da t e r ve e l vra ge n zijn ove r omboe kinge n e n vouche rs (e n he t re ge le n da a rva n) die be a ntw oord moe te n w orde n. He t pe rsone e l va n de ge fa ille e rde

ve nnootscha p he e ft (voor e n na fa illisse me ntsda tum) ve e l tijd a a n dit a lle s moe te n be ste de n zonde r da t hie r omze t te ge nove r sta a t.

In de ge va lle n w a a rin Re isbure a u Ba kke r ha nde lde a ls "orga nisa tor"

spe e lde n ook ve e l vra ge n. Ook dit ve rgde tijd zonde r da t e r omze t te ge nove r sta a t.

De Stichting Ga ra ntie fonds Re ize n is sinds fa illisse me ntsda tum a ctie f e n probe e rt zove e l moge lijk proble me n op te losse n. In de optie k va n SGR die nt de re isove re e nkomst door de tourope ra tor te w orde n na ge kome n ook a l he e ft he t re isbure a u de be ta linge n va n de consume nt nog nie t doorge stort.

13-07-2020 1

ove rle g me t pe rsone e l, SGR e n clië nte n + corre sponde ntie 13-07-2020 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

ka sge ld € 455,31

totaal € 455,31 € 0,00

De ka sge lde n zijn door de cura tor inge nome n e n zulle n w orde n ge stort op de boe de lre ke ning.

13-07-2020 1

controle re n ka sa dministra tie e n storte n ge lde n 13-07-2020

1

(7)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving O mvang O pbrengst Boedelbijdr.

ge e n

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aa nge zie n de ge fa ille e rde ve nnootscha p doorga a ns de ge lde n in ontva ngst na m te n be hoe ve va n de a chte rligge nde re isa a nbie de r is a lsda n va n "e ige n"

de bite ure n ge e n spra ke . De a ctivite ite n va n de ve nnootscha p zijn bove ndie n stil kome n te ligge n door de Corona crisis.

13-07-2020 1

corre sponde ntie e n te le foonge spre kke n 13-07-2020

1

5. Bank/Zekerheden

€ 59.605,65

Toelichting vordering van bank(en)

He t ve rme lde be dra g be tre ft de vorde ring va n de ba nk op de ge fa ille e rde ve nnootscha p ze lf. Da a rna a st is de ge fa ille e rde ve nnootscha p nog hoofde lijk a a nspra ke lijk voor de hypothe ca ire schulde n va n LionTw ins B.V. a d €

272.716,67.

Voorts is e r nog spra ke va n ba nkga ra ntie s die in opdra cht va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p zijn ge ste ld:

- Ga ra ntie numme r K698760 € 21.500,00 - Ga ra ntie numme r K700423 € 36.000,00

De schuld ka n dus nog toe ne me n.

13-07-2020 1

Va n le a se contra cte n is ge e n spra ke . 13-07-2020

1

(8)

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

De ge fa ille e rde ve nnootscha p he e ft a a n ING Ba nk N.v. de volge nde ze ke rhe idsre chte n ve rstre kt tot me e rde re ze ke rhe id va n be ta ling va n a l die ns vorde ringe n op ge fa ille e rde :

• pa ndre cht op de be drijfsa ctiva , omva tte nde in ie de r ge va l de a lge he le be drijfsuitrusting (inclusie f ma chine s e n tra nsportmidde le n), te goe de n, vorde ringe n e n voorra de n. De vorde ringe n w e rde n la a tste lijk op de la a tste w e rkda g vóór fa illie tve rkla ring pe r ve rza me lpa nda kte a a n ING Ba nk N.V.

ve rpa nd;

• pa ndre cht op a lle vorde ringe n va n de fa illie t op de rde n; de ze vorde ringe n w e rde n la a tste lijk op de la a tste w e rkda g vóór fa illie tve rkla ring door midde l va n re gistra tie va n e e n ve rza me lpa nda kte a a n ING ve rpa nd.

• pa ndre cht op a lle roe re nde za ke n, me t inbe grip va n de a lge he le be drijfsuitrusting – inclusie f ma chine s e n tra nsportmidde le n – e n ha nde lsvoorra de n (a lle s in de ruimste zin de s w oords);

• hoofde lijke a a nspra ke lijkhe id uit hoofde va n compte joint me de

a a nspra ke lijkhe idsove re e nkomst (CJMO) ge slote n tusse n ING Ba nk N.V., LionTw ins B.V. e n Re isbure a u Ba kke r B.V.

13-07-2020 1

De ba nk is se pa ra tist doch he e ft de cura tor ve rzocht om de a ctiva te ve rkope n e n e ve ntue le vorde ringe n te inne n.

He t pa ndre cht ste lt e chte r in de optie k va n de cura tor w e inig voor omda t e r ge e n of na uw e lijks spra ke is va n de bite ure n, de w a a rde va n de

be drijfsmidde le n be pe rkt is e n he t bode mvoorre cht va n de be la stingdie nst in a cht moe t w orde n ge nome n.

13-07-2020 1

Va n e ige ndomsvoorbe houde n is nie t ge ble ke n. 13-07-2020

1

Va n re te ntie re chte n is ge e n spra ke . 13-07-2020

1

Va n re cla me re chte n is ge e n spra ke . 13-07-2020

1

(9)

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Toelichting

De ba nk he e ft zich be re id ve rkla a rd om e e n boe de lbijdra ge conform de se pa ra tiste nre ge ling a a n de cura tor te be ta le n.

13-07-2020 1

te le foonge spre kke n ba nk, corre sponde ntie e n doorne me n stukke n 13-07-2020 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De a ctivite ite n va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p la ge n fe ite lijk stil op fa illisse me ntsda tum. uitzonde ring hie rop w a s de be a ntw oording va n vra ge n va n clië nte n. Va n e e n da a dw e rke lijk voortze tte n va n de onde rne ming is dus ge e n spra ke .

13-07-2020 1

n.v.t. 13-07-2020

1

n.v.t. 13-07-2020

1

Doorstarten onderneming

Er he bbe n zich tw e e ka ndida te n ge me ld die e e n doorsta rt w ille n

onde rzoe ke n me t na me va na f he t mome nt da t de Corona crisis minde r impa ct he e ft op re isbure a us.

Ee n de rge lijke doorsta rt w ordt tha ns onde rzocht. De e ige na a r va n de pa nde n (LionTw ins B.V.) e n de cura tor tre kke n in dit ka de r ge za me nlijk op.

13-07-2020 1

Of e e n doorsta rt ka n w orde n ge re a lise e rd is tha ns nog nie t be ke nd. 13-07-2020 1

(10)

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Of e e n doorsta rt ka n w orde n ge re a lise e rd is tha ns nog nie t be ke nd. De e ve ntue le opbre ngst is dus nie t be ke nd.

13-07-2020 1

Toelichting nog nie t be ke nd

13-07-2020 1

be spre kinge n, te le foonge spre kke n e n corre sponde ntie 13-07-2020 1

7. Rechtmatigheid

De boe khouding is bijge w e rkt e n ma a kt e e n ve rzorgde indruk. Na a r he t voorlopig oorde e l va n de cura tor is a a n de boe khoudplicht volda a n.

13-07-2020 1

Aa n de de pone ringsve rplichting is volda a n. 13-07-2020

1

Ee n goe dke uringsve rkla ring va n e e n a ccounta nt w a s nie t ve re ist. 13-07-2020 1

Aa n de stortingsve rplichting is volda a n. 13-07-2020

1

Ne e

Toelichting

Op ba sis va n de tha ns be ke nde informa tie is na a r he t voorlopig oorde e l va n de cura tor va n onbe hoorlijk be stuur ge e n spra ke .

13-07-2020 1

(11)

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Ne e

Toelichting

Er he bbe n kort voor fa illisse me ntsda tum be ta linge n pla a tsge vonde n a a n LionTw ins e n (e e n a utoma tische be ta ling) a a n e e n

le ve ringsve rze ke ringsma a tscha ppij. LionTw ins is e chte r hoofde lijk

a a nspra ke lijk voor de ba nkschuld va n de ge fa ille e rde ve nnootscha p zoda t e r pe r sa ldo ge e n spra ke is va n be voorde ling.

13-07-2020 1

zie hie rbove n 13-07-2020

1

doorne me n ba nka fschrifte n e n a dministra tie 13-07-2020

1

8. Crediteuren

Toelichting

Er za l door he t UW V e e n boe de lvorde ring w orde n inge die nd. De hoogte hie rva n is op dit mome nt nog nie t be ke nd.

13-07-2020 1

Toelichting

De fisca le vorde ring is tha ns nog nie t be ke nd.

13-07-2020 1

Toelichting

Door he t UW V za l ve rmoe de lijk e e n pre fe re nte vorde ring w orde n inge die nd.

De hoogte hie rva n is op dit mome nt nog nie t be ke nd.

13-07-2020 1

Toelichting

De ba nk (zie hoofdstuk 5) he e ft e e n vorde ring inge die nd w a a rbij e r spra ke is va n e e n bijzonde r voorre cht op be pa a lde a ctiva .

Voor he t ove rige is va n pre fe re nte cre dite ure n ge e n spra ke .

13-07-2020 1

(12)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

5

Toelichting

Er zijn tha ns 5 schulde ise rs die hun vorde ring te r ve rifica tie he bbe n inge die nd. He t a a nta l ka n nog e nigszins toe ne me n, ma a r de concurre nte schulde nla st lijkt be pe rkt te zijn.

13-07-2020 1

€ 5.322,11 Toelichting

He t tota a lbe dra g va n de inge die nde vorde ringe n be dra a gt tha ns € 5.322,11.

13-07-2020 1

Ophe ffing bij ge bre k a a n ba te n ge zie n de omva ng va n de boe de l e n de ve rmoe de lijke boe de lvorde ring va n he t UW V.

13-07-2020 1

9. Procedures

n.v.t. 13-07-2020

1

n.v.t. 13-07-2020

1

n.v.t. 13-07-2020

1

n.v.t. 13-07-2020

1

(13)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Ee rst w ordt e e n doorsta rt onde rzocht. Mocht dit nie t lukke n, da n zulle n de roe re nde za ke n w orde n ve rkocht. Ve rmoe de lijk ka n da a rna sne l he t fa illisse me nt e e n e inde ne me n.

13-07-2020 1

nog onbe ke nd 13-07-2020

1

13-10-2020 13-07-2020

1

In he t ka de r va n de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt zulle n te r zijne r tijd de ge bruike lijke w e rkza a mhe de n w orde n ve rricht.

13-07-2020 1

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :