Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

14  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

He a tw a y B.V. 18-04-2018

4

De be slote n ve nnootscha p He a tw a y B.V., sta tuta ir ge ve stigd te Rotte rda m, la a tst ge re gistre e rd ka ntoora dre s: 's-Gra ve la ndse w e g 258 te (3125 BK) Schie da m, inge schre ve n in

he t Ha nde lsre giste r onde r numme r 54477921.

18-04-2018 4

Uit de re gistra tie bij he t Ha nde lsre giste r blijkt va n de na volge nde a ctivite ite n:

''Grootha nde l in

compute rs, ra nda ppa ra tuur e n softw a re . Ve rva a rdiging va n compute rs e n ra nda ppa ra tuur.

Import-, e xport e n a nde rsoortige ha nde l in onge re ge lde goe de re n, fa brica ge e n a sse mbla ge

va n compute ronde rde le n.''

18-04-2018 4

Ge ge ve ns zijn onbe ke nd. 18-04-2018

4

Ve rsla gnumme r 13

Da tum ve rsla g 09-07-2020

Insolve ntie numme r F.10/17/317

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000014308:F001

Da tum uitspra a k 29-06-2017

R-C mr. W.J. Roos-van Toor

Cura tor Mr.drs. M. Hoogendoorn

(2)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Toelichting

Ge ge ve ns zijn onbe ke nd.

18-04-2018 4

€ 0,00 18-04-2018

4

€ 11.946,71 15-01-2019

7

€ 11.085,71 16-10-2019

10

€ 10.378,78 09-04-2020

12

€ 10.378,78 09-07-2020

13

van 18-1-2018 t/m 17-4-2018

18-04-2018 4

van 18-4-2018 t/m 16-7-2018

17-07-2018 5

van 17-7-2018 t/m 14-10-2018

15-10-2018 6

van 15-10-2018 t/m 13-1-2019

15-01-2019 7

van 14-1-2019 t/m 15-4-2019

17-04-2019 8

van 16-4-2019

17-07-2019 9

(3)

Bestede uren

Toelichting bestede uren

t/m 16-7-2019

van 17-7-2019 t/m 15-10-2019

16-10-2019 10

van 16-10-2019 t/m 15-1-2020

16-01-2020 11

van 16-1-2020 t/m 8-4-2020

09-04-2020 12

van 9-4-2020 t/m 8-7-2020

09-07-2020 13

Verslagperiode Bestede uren

4 7 uur 18 min

5 7 uur 6 min

6 8 uur 54 min

7 12 uur 6 min

8 12 uur 12 min

9 3 uur 0 min

10 11 uur 30 min

11 34 uur 30 min

12 8 uur 0 min

13 24 uur 24 min

totaal 129 uur 0 min

(4)

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

He t tot op he de n tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 53,20 uur. 15-10-2018 6

He t tot op he de n tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 65,30 uur. 15-01-2019 7

He t tot op he de n tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 81,20 uur. 17-04-2019 8

He t tot op he de n tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 84,20 uur. 17-07-2019 9

He t tot op he de n tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 99 uur. 16-10-2019 10

He t tot op he de n tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 133,50 uur. 16-01-2020 11

He t tot op he de n tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 141,70 uur. 09-04-2020 12

He t tot op he de n tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 166,10 uur. 09-07-2020 13

1. Inventarisatie

(5)

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

2. Personeel

3. Activa

De cura tor he e ft e e n brie f va n Ba nk Pe ka o S.A. (ge ve stigd e n

ka ntoorhoude nde te Pole n) ontva nge n, w a a ruit blijkt da t ge fa ille e rde drie re ke ninge n in drie ve rschille nde va luta (PLN, USD, EUR) a a nhoudt bij de ze ba nk. Uit de ze brie f lijkt e ve ne e ns te volge n da t ge fa ille e rde e e n positie f sa ldo he e ft op de EUR re ke ning. De cura tor he e ft via ve rschille nde ka na le n ge tra cht in conta ct te kome n me t de ba nk te ne inde dit sa ldo in de boe de l te ve rkrijge n, ma a r is hie r tot op he de n nog nie t in ge sla a gd. De cura tor za l zich de kome nde ve rsla gpe riode hie rop richte n.

18-04-2018 4

De cura tor is ge dure nde de a chte rligge nde pe riode in conta ct ge kome n me t Ba nk Pe ka o. Onda nks dive rse poginge n is hij e r nog nie t ge sla a gd om na de re informa tie ove r he t sa ldo / re ke ningmuta tie s te ve rkrijge n noch om he t sa ldo te

17-07-2018 5

(6)

ve rkrijge n. De cura tor ze t zijn poginge n in dit ka de r ge dure nde de kome nde ve rsla gpe riode voort.

Uit de va n Ba nk Pe ka o ontva nge n informa tie le idt de cura tor a f da t spra ke is va n e e n sa ldo va n circa € 12.000,-. Va nw e ge a lle rle i door de ba nk

ge ha nte e rde voorschrifte n is de cura tor e r nog nie t in ge sla a gd he t sa ldo te inne n. Hij ve rw a cht da t dit in de kome nde ve rsla gpe riode w e l za l lukke n.

15-10-2018 6

De cura tor ontving tijde ns de ve rsla gpe riode va n Ba nk Pe ka o e e n be dra g va n

€ 11.946,71. Tijde ns de ve rsla gpe riode zijn ook - na ve e l a a ndringe n - re ke ninga fschrifte n ontva nge n. De cura tor onde rzoe kt de muta tie s (m.n. die rond e n na fa illisse me ntsda tum) e n za l a a n he t be gin va n de kome nde ve rsla gpe riode e e n sta ndpunt inne me n ove r de re chtma tighe id e n te ge nw e rpba a rhe id va n die muta tie s.

15-01-2019 7

De cura tor is va n me ning da t door Ba nk Pe ka o va n de door He a tw a y da a r ge houde n ba nkre ke ninge n be ta lingsopdra chte n zijn uitge voe rd, die nie t me e r uitge voe rd ha dde n moge n w orde n. De cura tor he e ft Ba nk Pe ka o ge ïnforme e rd ove r zijn sta ndpunt (e n de juridische gronde n da a rvoor) e n me e rde re ke re n a a nge schre ve n tot be ta ling ove r te ga a n. Aa nge zie n Ba nk Pe ka o nie t tot be ta ling is ove rge ga a n he e ft de cura tor in dit ka de r conta ct me t e e n Poolse a dvoca a t e n ove rw e e gt hij (na de re ) juridische sta ppe n.

17-04-2019 8

De cura tor he e ft na de r inhoude lijk conta ct ge ha d me t e e n Poolse a dvoca a t e n is va n me ning da t na de re sta ppe n te ge n Ba nk Pe ka o ge w e nst zijn. Hij

ve rza me lt in da t ka de r na de re informa tie e n ove rle gt me t de re chte r-

commissa ris. De cura tor ve rw a cht zijn ve rvolgsta ppe n a a n he t be gin va n de kome nde ve rsla gpe riode te ze tte n.

17-07-2019 9

De cura tor he e ft in ove rle g me t de re chte r-commissa ris e e n Poolse a dvoca a t inge scha ke ld. De ze he e ft op ve rzoe k va n de cura tor Ba nk Pe ka o na de r a a nge ma a nd om de a a n de boe de l ve rschuldigde be dra ge n (te r za ke va n zonde r instructie va n de cura tor tijde ns fa illisse me nt uitge voe rde be ta linge n) a a n de boe de l te be ta le n. Bij die a a nma ning is Ba nk Pe ka o e r te ve ns op ge w e ze n da t de Ne de rla ndse re chte r be voe gd is om ke nnis te ne me n va n dit ge schil e n de cura tor bij he t uitblijve n va n de ge vra a gde be ta ling in principe e e n proce dure in Ne de rla nd za l be ginne n. Ba nk Pe ka o is onda nks de

a a nma ning nog nie t tot be ta ling ove rge ga a n; zij ne e mt he t sta ndpunt in da t zij da a rtoe nie t ka n w orde n ge houde n.

Ge le t op de sta nd va n de boe de l he e ft de cura tor de be la stingdie nst -a ls be la ngrijkste sta ke holde r- ge vra a gd he m e e n ga ra ntie te ve rstre kke n te r za ke de proce skoste n, w a a rtoe de Be la stingdie nst is ove rge ga a n. De cura tor ve rw a cht ge dure nde de kome nde ve rsla gpe riode de proce dure te ge n Ba nk Pe ka o in te le ide n.

16-10-2019 10

De cura tor is ge dure nde de ve rsla gpe riode ove rge ga a n tot da gva a rding va n Ba nk Pe ka o. Va nw e ge he t fe it da t (de pra ktische uitvoe ringsha nde linge n va n) de be te ke ning va n de da gva a rding a a n e e n Poolse pa rtij e nige tijd ve rgt, he e ft de cura tor op e e n da gva a rdingste rmijn va n tw e e ma a nde n a a nge houde n.

Ge dure nde de kome nde ve rsla gpe riode za l blijke n of Ba nk Pe ka o in de proce dure ve rschijnt e n hoe de ze ve rde r za l ve rlope n.

16-01-2020 11

Ge dure nde de ve rsla gpe riode he e ft zich na me ns Ba nk Pe ka o e e n a dvoca a t ge ste ld in de proce dure . De ve rde re ontw ikke linge n in de proce dure zulle n onde r punt 9 in dit ve rsla g w orde n ve ra ntw oord.

09-04-2020 12

(7)

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Conta ct me t Ba nk Pe ka o e n ve rta a lbure a u. 17-07-2018

5

Conta ct me t Ba nk Pe ka o e n nota ris. 15-10-2018

6

Soortge lijke w e rkza a mhe de n a ls in de vorige ve rsla gpe riode , a lsme de onde rzoe k va n ontva nge n informa tie .

15-01-2019 7

Be stude re n docume nta tie , corre sponde ntie me t Ba nk Pe ka o e n Poolse a dvoca a t.

17-04-2019 8

Conta ct me t Poolse a dvoca a t, be stude re n informa tie , juridische a na lyse . 17-07-2019 9

Conta ct me t Poolse a dvoca a t, re chte r-commissa ris e n be la stingdie nst. 16-10-2019 10

Conta ct me t Poolse a dvoca a t, ve rta a lbure a u, de urw a a rde r, re chte r- commissa ris e n Be la stingdie nst. Opste lle n da gva a rding.

16-01-2020 11

W e rkza a mhe de n in he t ka de r va n de proce dure . De ze zulle n ve rde r w orde n ve ra ntw oord onde r punt 9 va n dit ve rsla g.

09-04-2020 12

Ge e n. 09-07-2020

13

4. Debiteuren

(8)

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

(9)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

(10)

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Toelichting

De cura tor ontving ge dure nde de a chte rligge nde pe riode va nuit de officië le insta ntie s de be ve stiging da t de me lding in be ha nde ling is ge nome n. De cura tor he e ft nog ge e n ve rde re (inhoude lijke ) te rugkoppe ling ontva nge n va n de (officië le ) insta ntie s. De cura tor w a cht e ve n a f of hij ge vra a gd w ordt om a a ngifte te doe n.

18-04-2018 4

Toelichting

De cura tor he e ft na de r conta ct ge ha d me t de officië le insta ntie s, ma a r is nog nie t ge vra a gd om a a ngifte te doe n. De cura tor ve rw a cht da t dit punt hie rme e is a fge w ikke ld.

17-07-2018 5

Conta ct me t de be stuurde r e n de (officië le ) insta ntie s. 18-04-2018 4

Na de r conta ct me t de officië le insta ntie s. 17-07-2018

5

Ge e n. 15-10-2018

6

(11)

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00 18-04-2018

4

€ 325.441,02 18-04-2018

4

€ 0,00 18-04-2018

4

€ 0,00 18-04-2018

4

1 18-04-2018

4

2 17-07-2018

5

€ 621,18 18-04-2018

4

€ 1.093,15 17-07-2018

5

De ve rw a chting is da t e r ge e n uitke ring a a n de schulde ise rs za l kunne n pla a tsvinde n.

17-07-2018 5

He t ve rde r inve nta rise re n va n de schulde nla st. 17-07-2018

5

(12)

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

De inspe cte ur va n de Be la stingdie nst 18-04-2018

4

Ba nk Polska Ka sa Opie ki – Spółka Akcyjna (“Ba nk Pe ka o”) 09-04-2020 12

De cura tor is ge ble ke n va n e e n lope nde hoge r be roe psproce dure tusse n ge fa ille e rde e n de inspe cte ur va n de Be la stingdie nst. Inste e k va n he t hoge r be roe p is da t e e n na he ffingsa a nsla g ove r de ma a nd fe brua ri 2014 w ordt be tw ist. In e e rde re insta ntie s zijn de be zw a re n da a rte ge n onge grond ge oorde e ld.

18-04-2018 4

Zoa ls na de r omschre ve n onde r punt 3.8 va n dit ve rsla g, is de cura tor va n me ning da t spra ke is va n e e n vorde ring op de Poolse Ba nk Pe ka o in ve rba nd me t door Ba nk Pe ka o na fa illisse me ntsda tum nog uitge voe rde

be ta lingstra nsa ctie s. Voor de ze be ta lingstra nsa ctie s he e ft de cura tor ge e n opdra cht ge ge ve n, te rw ijl a nde re n da n de cura tor va nw e ge he t fa illisse me nt nie t be voe gd w a re n da a rtoe opdra cht te ge ve n. De cura tor ne e mt he t sta ndpunt in da t de tota le vorde ring va n de boe de l op Ba nk Pe ka o (in hoofdsom) EUR 114.502,89 be dra a gt.

09-04-2020 12

Na e e n e e rde re – ve rnie tigde – nie t-ontva nke lijkve rkla ring in ve rba nd me t he t nie t tijdig voldoe n va n he t griffie re cht, is de inhoude lijke be ha nde ling va n he t hoge r be roe p voora lsnog a a nge houde n, in a fw a chting va n he t a lsnog voldoe n va n he t griffie re cht. De cura tor tre e dt in ove rle g me t de Be la stingdie nst ove r de a fw ikke ling va n de ze proce dure .

18-04-2018 4

He t hoge r be roe p is inge trokke n, w a a rdoor de proce dure is be e ïndigd. 17-07-2018 5

De cura tor he e ft Ba nk Pe ka o ge da gva a rd te ge n 11 ma a rt 2020. Ba nk Pe a ko ve rkre e g e e n e e rste a a nhouding voor he t ne me n va n e e n conclusie va n a ntw oord.

09-04-2020 12

Ba nk Pe ka o he e ft inmidde ls e e n conclusie va n a ntw oord ge nome n. In ve rvolg da a rop zijn pa rtije n in onde rha nde ling ge tre de n ove r e e n moge lijke

midde llijke re ge ling. He t ove rle g ove r e e n midde llijke re ge ling loopt nog. Ge le t da a rop he bbe n pa rtije n me e rde re ke re n e e n e e nste mmig uitste l ve rzoe k ge da a n, voor de door de cura tor te ne me n conclusie va n re plie k.

09-07-2020 13

(13)

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Conta ct me t griffie r Ge re chtshof De n Ha a g, be stude re n proce sdossie r, conta ct me t Be la stingdie nst.

18-04-2018 4

Conta ct me t Hof De n Ha a g e n Be la stingdie nst m.b.t. a fw ikke ling proce dure . 17-07-2018 5

Ge e n. 15-10-2018

6

Aa nbre nge n proce dure . Conta ct me t a dvoca a t Ba nk Pe ka o. 09-04-2020 12

Conta ct me t a dvoca a t Ba nk Pe ka o, re chte r-commissa ris e n de re chtba nk. 09-07-2020 13

10. Overig

De cura tor za l zich de kome nde pe riode me t na me richte n op:

- de vrijga ve va n he t sa ldo da t op de ba nkre ke ning va n ge fa ille e rde sta a t bij de Ba nk Pe ka o S.A.;

- he t a fw ikke le n va n de onde r punt 9 ge noe mde proce dure ;

- moge lijk doe n va n a a ngifte va n ve rmoe de lijke fa illisse me ntsfra ude e n/of a nde rszins a fw ikke le n va n punt 7.5.

18-04-2018 4

De cura tor za l zich de kome nde pe riode me t na me richte n op he t ve rkrijge n va n duide lijkhe id ove r e n vrijga ve va n he t sa ldo da t op de ba nkre ke ning va n ge fa ille e rde sta a t bij de Ba nk Pe ka o S.A.

17-07-2018 5

De cura tor ve rw a cht da t hij de kome nde ve rsla gpe riode he t sa ldo va n de bij Ba nk Pe ka o ge houde n ba nkre ke ning(e n) ka n inca sse re n. Ve rvolge ns ka n de a fw ikke ling in ga ng w orde n ge ze t.

15-10-2018 6

De cura tor ontving inmidde ls he t sa ldo va n de be doe lde ba nkre ke ning(e n). Hij onde rzoe kt de re ke ninga fschrifte n die hij ontving e n za l a fha nke lijk da a rva n zijn ve rvolga ctie s in ga ng ze tte n.

15-01-2019 7

De cura tor za l in de kome nde pe riode na de r conta ct onde rhoude n me t de Poolse a dvoca a t e n Ba nk Pe ka o. Indie n nodig e n w e nse lijk za l de cura tor re chtsma a tre ge le n (la te n) tre ffe n je ge ns Ba nk Pe ka o.

17-04-2019 8

De cura tor ve rw a cht in de kome nde ve rsla gpe riode da a dw e rke lijk na de re (re chts-)ma a tre ge le n te ge n Ba nk Pe ka o te tre ffe n. Hij ste mt dit a f me t de re chte r-commissa ris e n de be la ngrijkste sta ke holde r(s). Dit is zijn be la ngrijkste a a nda chtspunt voor de kome nde ve rsla gpe riode .

17-07-2019 9

De cura tor za l a a n de re chte r-commissa ris ma chtiging ve rzoe ke n om e e n proce dure te ge n Ba nk Pe ka o in te le ide n e n in da t ka de r ge w e nste

ma a tre ge le n te tre ffe n. Indie n de cura tor de ge vra a gde ma chtiging ontva ngt,

16-10-2019 10

(14)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

za l hij de proce dure te ge n Ba nk Pe ka o in de kome nde ve rsla gpe riode inle ide n.

Ge dure nde de kome nde pe riode za l de cura tor de pra ktische

uitvoe ringsha nde linge n va n de be te ke ning a a n Ba nk Pe ka o monitore n. Ve rde r za l de focus ligge n op de proce dure te ge n Ba nk Pe ka o.

16-01-2020 11

De kome nde ve rsla gpe riode za l de cura tor me t na me a a nda cht be ste de n a a n he t ve rvolg va n de proce dure te ge n Ba nk Pe ka o.

09-04-2020 12

De cura tor ve rw a cht da t a a n he t be gin va n de kome nde ve rsla gpe riode duide lijk za l w orde n of me t Ba nk Pe ka o tot e e n re ge ling za l w orde n

ge kome n. Als da t he t ge va l is za l dit va nze lfspre ke nd ook ge volge n he bbe n voor he t a l da n nie t ve rvolge n va n de proce dure te ge n Ba nk Pe ka o. De focus va n de cura tor za l dus ligge n op de kw e stie te ge n Ba nk Pe ka o.

09-07-2020 13

Hoe w e l a fha nke lijk va n de sne lhe id w a a rme e duide lijkhe id ove r e n vrijga ve va n he t sa ldo bij Ba nk Pe ka o w ordt ve rkre ge n, ve rw a cht de cura tor ge dure nde de kome nde ve rsla gpe riode de a fw ikke ling in ga ng te kunne n ze tte n.

17-07-2018 5

De cura tor ve rw a cht ge dure nde de kome nde ve rsla gpe riode de a fw ikke ling da a dw e rke lijk in ga ng te kunne n ze tte n.

15-10-2018 6

De ze is a fha nke lijk va n de uitkomst va n he t onde rzoe k na a r de re ke ningmuta tie s.

15-01-2019 7

De ze is me de a fha nke lijk va n de opste lling va n Ba nk Pe ka o e n de sne lhe id w a a rme e e e n ve rvolg op de kw e stie ga a t.

17-04-2019 8

Afha nke lijk va n he t ve rloop va n de proce dure te ge n Ba nk Pe ka o. 16-10-2019 10

9-10-2020 09-07-2020

13

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :