Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

15  Download (0)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

Polyve sta Trust Ma na ge me nt B.V. 23-05-2018

7

He t ve rte ge nw oordige n, be ha rtige n e n be vorde re n va n be la nge n va n de rde n.

He t uitoe fe ne n va n be stuurs- e n toe zichthoude nde functie s ove r a nde re ve nnootscha ppe n.

23-05-2018 7

Ve rsla gnumme r 19

Da tum ve rsla g 05-07-2021

Insolve ntie numme r F.13/16/320

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000007225:F001

Da tum uitspra a k 12-07-2016

R-C mr. A.E. de Vos

Cura tor mr J.E.P.A. van Hooff

mr J.E.P.A. van Hooff

(2)

Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 44.063,92 23-05-2018

7

€ 44.063,92 06-09-2018

8

€ 44.063,92 15-01-2019

9

€ 44.063,92 29-04-2019

10

€ 13.021,31 18-07-2019

11

€ 10.425,68 14-10-2019

12

€ 10.425,68 14-01-2020

13

€ 10.425,68 15-04-2020

14

€ 10.425,68 13-07-2020

15

€ 10.425,68 09-10-2020

16

€ 10.425,68 07-01-2021

17

€ 10.425,68 06-04-2021

18

€ 10.425,68 05-07-2021

19

van 19-1-2018 t/m 15-5-2018

23-05-2018 7

van 15-5-2018 t/m 4-9-2018

06-09-2018 8

(3)

van 5-9-2018 t/m 31-12-2018

15-01-2019 9

van 1-1-2019 t/m 31-3-2019

29-04-2019 10

van 1-4-2019 t/m 15-7-2019

18-07-2019 11

van 16-7-2019 t/m 13-10-2019

14-10-2019 12

van 14-10-2019 t/m 13-1-2020

14-01-2020 13

van 14-1-2020 t/m 13-4-2020

15-04-2020 14

van 14-4-2020 t/m 12-7-2020

13-07-2020 15

van 13-7-2020 t/m 8-10-2020

09-10-2020 16

van 9-10-2020 t/m 6-1-2021

07-01-2021 17

van 7-1-2021 t/m 5-4-2021

06-04-2021 18

(4)

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 6-4-2021 t/m 3-7-2021

05-07-2021 19

Verslagperiode Bestede uren

7 689 uur 54 min

8 10 uur 54 min

10 5 uur 30 min

11 7 uur 36 min

12 6 uur 18 min

13 2 uur 12 min

14 1 uur 18 min

15 1 uur 54 min

16 2 uur 0 min

17 0 uur 42 min

18 2 uur 18 min

19 1 uur 48 min

totaal 732 uur 24 min

Ge dure nde ve rsla gpe riode 7 a a n ure n be ste d: 23,60 23-05-2018 7

Ge dure nde ve rsla gpe riode 9 a a n ure n be ste e d: 15,50 15-01-2019 9

(5)

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

2. Personeel

(6)

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk 3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

4. Debiteuren

(7)

5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten 5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

(8)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Toelichting

De cura tor va n me vrouw Ja nse n me ldde da t hij in a fw a chting is va n he t vinde n va n a lte rna tie ve w oonruimte voor de moe de r va n me vrouw Ja nse n. Zodra da t is ge lukt, w il de cura tor va n me vrouw Ja nse n de onroe re nde za a k te ge lde ma ke n. In de a nde re onroe re nde za a k zit ove rw a a rde , a ldus de cura tor die uitge bre id ge sproke n he e ft me t de a dvoca a t va n de he e r Me ije r. De cura tor va n me vrouw Ja nse n w il de ze ove rw a a rde op re la tie f korte te rmijn te ge lde ma ke n.

23-05-2018 7

Toelichting

Ve rsla g 8: De cura tor va n me vrouw Ja nse n ma a kte be ke nd da t de moe de r va n

06-09-2018 8

(9)

me vrouw Ja nse n na a r e e n ve rzorgingste huis is ge ga a n w a a rna he t pa nd door de cura tor via e e n ma ke la a r te koop is ge ze t. He t a nde re pa nd be tre ft he t w oonhuis va n de he e r Me ije r e n me vrouw Ja nse n. De he e r Me ije r he e ft zich ne e rge le gd bij de voorge nome n ma a tre ge le n va n de cura tor te n a a nzie n va n he t pa nd. Ve rvolge ns he e ft de cura tor de houde r va n e e n hypothe e kre cht op he t pa nd a a nge schre ve n e n e e n te rmijn ge ste ld om tot uitw inning va n he t hypothe e kre cht ove r te ga a n.

De cura tor va n me vrouw Ja nse n ve rw a cht da t in ve rba nd me t de pa nde n ge lde n in de boe de l zulle n vloe ie n e n da t he t tot e e n uitke ring a a n cre dite ure n za l kunne n kome n.

Toelichting

Ve rsla g 9: Me t be tre kking tot he t pa nd w a a rin de moe de r va n me vrouw Ja nse n he e ft ge w oond, he e ft de cura tor e e n koopove re e nkomst ge slote n. Na a r ve rw a chting za l de a fw ikke ling hie rva n he t e e rste of tw e e de kw a rta a l 2019 kunne n pla a tsvinde n, w a a rna de he lft va n de opbre ngst (me vrouw Ja nse n is voor 50% e ige na a r) na a ftre k va n de koste n, in de boe de l za l va lle n.

Na da t de cura tor va n me vrouw Ja nse n de houde r va n he t hypothe e kre cht op de w oning va n de he e r e n me vrouw Ja nse n e e n te rmijn he e ft ge ste ld om tot uitw inning va n he t hypothe e kre cht ove r te ga a n, is de hypothe e khoude r tot e xe cutie ove rge ga a n e n vond op 3 de ce mbe r 2018 de e xe cutie ve iling pla a ts.

De cura tor va n me vrouw Ja nse n he e ft nog ge e n be richt va n de bij de ve iling be trokke n nota ris ontva nge n inza ke de e xe cutie opbre ngst. Na a ftre k va n de vorde ring va n de hypothe e khoude r za l de volle dige ove rw a a rde in de boe de l va n me vrouw Ja nse n va lle n.

De cura tor va n me vrouw Ja nse n ve rw a cht uite inde lijk e e n uitke ring a a n de concurre nte cre dite ure n te kunne n doe n.

15-01-2019 9

Toelichting

Ve rsla g 10: He t pa nd w a a rin de moe de r va n me vrouw Ja nse n he e ft ge w oond, is door ha a r cura tor ve rkocht e n ge le ve rd. De he lft va n de ve rkoopopbre ngst is na a ftre k va n de koste n, na a r de boe de lre ke ning te n na me va n de cura tor va n me vrouw Ja nse n ove rge ma a kt.

Op 3 de ce mbe r 2018 vond de e xe cutie ve iling pla a ts va n de w oning va n de he e r e n me vrouw Ja nse n pla a ts, he tge e n e e n opbre ngst ge ne re e rde va n € 450.000,--. Na voldoe ning va n de vorde ring va n de hypothe e khoude r he e ft de nota ris 1/3 de e l va n de ove rw a a rde na a r de boe de lre ke ning te n na me va n de cura tor va n me vrouw Ja nse n ove rge ma a kt, te rw ijl he t re ste re nde be dra g in dé pôt bij de nota ris is ge pla a tst. De he e r Ja nse n, die voor 2/3 de e l e ige na a r w a s va n he t pa nd, he e ft zich na me lijk nie t a kkoord ve rkla a rd me t ove rboe king va n de tota le ove rw a a rde na a r de cura tor va n me vrouw Ja nse n. Inmidde ls he e ft de cura tor e e n ve rzoe k "ge re chte lijke ra ngre ge ling" bij de Re chtba nk inge die nd e n zijn pa rtije n uitge nodigd om binne n e e n be pa a lde te rmijn hun vorde ring in te die ne n. Ee n zittingsda tum w a a rbij dit ve rzoe k be ha nde ld za l w orde n, is nog nie t be ke nd.

29-04-2019 10

Toelichting

Ve rsla g 11: Ge dure nde de ve rsla gpe riode he e ft de zitting inza ke be ha nde ling ve rzoe k ge re chte lijke ra ngre ge ling pla a tsge vonde n w a a rbij de cura tor va n me vrouw Ja nse n, mr. Nie uw e nhuize n e n de de e chtge noot va n me vrouw Ja nse n a a nw e zig w a re n. Tijde ns de ze zitting he e ft de re chte r-commissa ris ge tra cht pa rtije n tot e lka a r te bre nge n, he tge e n nie t is ge lukt, w a a rna de

18-07-2019 11

(10)

re chte r-commissa ris de za a k na a r de rol he e ft ve rw e ze n voor e e n

re nvooiproce dure . Indie n de e chtge noot va n me vrouw Ja nse n zich ste lt za l in fe ite e e n bode mproce dure pla a tsvinde n.

Toelichting

Ve rsla g 12: Ge dure nde de ve rsla gpe riode he e ft de za a k a ls re nvooiproce dure op de rol ge sta a n w a a rbij de e chtge noot va n me vrouw Ja nse n zich nie t he e ft ge ste ld. Ve rvolge ns is be gin se pte mbe r 2019 vonnis ge w e ze n e n he e ft de cura tor va n me vrouw Ja nse n e e n ve rzoe k "be ve l tot uitbe ta ling" bij de Re chtba nk inge die nd. He t is nog nie t be ke nd w a nne e r op dit ve rzoe k za l w orde n be slist.

14-10-2019 12

Toelichting

Ve rsla g 13: Ge dure nde de ve rsla gpe riode he e ft de cura tor va n me vrouw Ja nse n de ove rw a a rde ontva nge n. Aa n de hypothe e k w a s e e n a a nta l

ve rze ke ringspolisse n ge koppe ld die door a fw ikke ling va n de hypothe e k tha ns zijn vrijge kome n me t e e n w a a rde va n e nke le tie nduize nde n e uro’s. Zow e l de e chtge noot va n me vrouw Ja nse n a ls de cura tor va n me vrouw Ja nse n he e ft a a nspra a k ge ma a kt op he t volle dige be dra g. De be trokke n ba nk die nt nog e e n sta ndpunt in te ne me n.

De cura tor he e ft be gre pe n da t, zodra de ze kw e stie is opge lost, de concurre nte cre dite ure n in he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n e e n substa ntië le uitke ring kunne n ve rw a chte n.

14-01-2020 13

Toelichting

Ve rsla g 14: De cura tor va n me vrouw Ja nse n he e ft ge dure nde de huidige ve rsla gpe riode ve rnome n da t he t be dra g da t tha ns is vrijge kome n circa € 80.000,-- be dra a gt. Zoa ls a l e e rde r is ge me ld ma ke n zow e l de e chtge noot va n me vrouw Ja nse n a ls de cura tor va n me vrouw Ja nse n a a nspra a k op he t

volle dige be dra g. De cura tor he e ft bij de be trokke n ba nk de onde rligge nde stukke n opge vra a gd ma a r nog nie t ve rkre ge n. De cura tor ve rw a cht da t de a fw ikke ling – me de va nw e ge de Corona crisis – nog w a t la nge r za l dure n.

15-04-2020 14

Toelichting

Ve rsla g 15: De discussie loopt nog, ma a r de cura tor va n me vrouw Ja nse n ve rw a cht uite inde lijk e e n uitke ring a a n de concurre nte cre dite ure n te kunne n doe n.

13-07-2020 15

Toelichting

Ve rsla g 16: De door de cura tor va n de be stuurde r ge voe rde discussie omtre nt e e n a a nta l ve rze ke ringspolisse n, oorspronke lijk ge koppe ld a a n e e n

hypothe e k, loopt nog ste e ds. Er is e e n be dra g va n € 80.000 me e ge moe id.

09-10-2020 16

Toelichting Ve rsla g 17:

De door de cura tor va n de be stuurde r ge voe rde discussie omtre nt de

ve rze ke ringspolisse n te r w a a rde va n € 80.000,-- he e ft nie t tot e e n oplossing ge le id. Eind vorig ja a r is de cura tor e e n proce dure ge sta rt w a a rin hij vorde rt da t he t volle dige be dra g a a n de boe de l die nt te kome n. In de ze proce dure he e ft nie ma nd zich na me ns ge da a gde ge ste ld e n sta a t de za a k tha ns op 27 ja nua ri 2021 voor ve rste kvonnis.

07-01-2021 17

(11)

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting Ve rsla g 18:

In de door de cura tor va n de be stuurde r ge sta rte proce dure stond de za a k op 27 ja nua ri 2021 voor ve rste kvonnis. Op die da tum he e ft e e n a dvoca a t zich na me ns ge da a gde ge ste ld e n he e ft de ze tot e ind a pril 2021 uitste l ge kre ge n voor de conclusie va n a ntw oord.

06-04-2021 18

Toelichting Ve rsla g 19:

Ge dure nde de ve rsla gpe riode he e ft de ge da a gde zijn conclusie va n a ntw oord in he t ge ding ge bra cht e n de volge nde sta p is da t e e n da tum voor compa ritie be pa a ld w ordt. De compa ritie za l moge lijk la te r dit ja a r pla a tsvinde n.

05-07-2021 19

8. Crediteuren

(12)

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

10. Overig

Afw a chte n uitke ring uit fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n. 23-05-2018 7

Ve rsla g 14: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

15-04-2020 14

De cura tor w a cht de uitke ring uit he t fa illisse me nt va n de be stuurde r a f. 09-10-2020 16

Ve rsla g 17: De cura tor w a cht de uitke ring uit he t fa illisse me nt va n de be stuurde r a f.

07-01-2021 17

Ve rsla g 18: De cura tor w a cht de uitke ring uit he t fa illisse me nt va n de be stuurde r a f.

06-04-2021 18

Ve rsla g 19: De cura tor w a cht de uitke ring uit he t fa illisse me nt va n de be stuurde r a f.

05-07-2021 19

(13)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n. 23-05-2018 7

Ve rsla g 8: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

06-09-2018 8

Ve rsla g 9: De a fw ikke lingsw e rkza a mhe de n zijn a fge rond.

De a fw ikke ling va n dit fa illisse me nt is a fha nke lijk va n de a fw ikke ling va n he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

15-01-2019 9

Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n. 29-04-2019 10

Ve rsla g 11: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

18-07-2019 11

Ve rsla g 12: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

14-10-2019 12

Ve rsla g 13: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

14-01-2020 13

Ve rsla g 15: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

13-07-2020 15

Ve rsla g 16: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

09-10-2020 16

Ve rsla g 17: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

07-01-2021 17

Ve rsla g 18: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

06-04-2021 18

Ve rsla g 19: Afha nke lijk va n e ve ntue le uitke ring uit he t fa illisse me nt va n me vrouw Ja nse n.

05-07-2021 19

5-10-2021 05-07-2021

19

(14)

10.4 Werkzaamheden overig

Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 23-05-2018

7

Ve rsla g 8: Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 06-09-2018

8

Ve rsla g 9: Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 15-01-2019

9

Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 29-04-2019

10

Ve rsla g 11: Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 18-07-2019

11

Ve rsla g 12: Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 14-10-2019

12

Ve rsla g 13: Circa drie ma a nde n na he de n. 14-01-2020

13

Ve rsla g 14: Circa drie ma a nde n na he de n. 15-04-2020

14

Ve rsla g 15: Opste lle n va n fa illisse me ntsve rsla g. 13-07-2020 15

Ve rsla g 16: Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 09-10-2020

16

Ve rsla g 17: Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 07-01-2021

17

Ve rsla g 18: Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. Da a rna a st he e ft de cura tor de a fge lope n pe riode me t de Ka me r va n Koopha nde l ge corre sponde e rd ove r de inschrijving va n de Stichting De rde nge lde n Polyve sta Trust Ma na ge me nt B.V.

He t ga a t hie r na a r de cura tor he e ft be gre pe n om e e n sla pe nde stichting zonde r a ctie f of a ctivite ite n w a a rva n Polyve sta be stuurde r is. De Ka me r va n Koopha nde l w e nste de ze stichting in te schrijve n op he t ka ntoora dre s va n de cura tor. De cura tor he e ft a a n de Ka me r va n Koopha nde l la te n w e te n da t hij da a rme e nie t inste mt. Hij he e ft e rop ge w e ze n da t hij a ls cura tor in he t

fa illisse me nt va n Polyve sta nie t de be voe gdhe de n ka n uitoe fe ne n die zij he e ft a ls be stuurde r va n de stichting. Nu a lle be voe gdhe de n te r za ke va n de stichting uitsluite nd toe kome n a a n de be stuurde r va n Polyve sta , he e ft de cura tor de Ka me r va n Koopha nde l na a r ha a r e n ha a r cura tor ve rw e ze n e n de corre sponde ntie me t de Ka me r va n Koopha nde l a a n he n doorge stuurd.

06-04-2021 18

Ve rsla g 19: Opste lle n fa illisse me ntsve rsla g. 05-07-2021

19

(15)

Bijlagen

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :