• No results found

C&A 2013-2014 - les03_handout

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "C&A 2013-2014 - les03_handout"

Copied!
66
1
0
Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

Stefaan Poedts

CmPA, Dept. Wiskunde, KU Leuven

Monitoraat

• Kaat Zeeuwts (Kaatje.Zeeuwts@wet.kuleuven.be)

• Annouk Van Vlierden (Annouk.VanVlierden@wet.kuleuven.be)

Oefeningen

(2)

wat is het (belangrijkste) verschil tussen Q en R? • wat is een inwendig punt?

⇒zijn er verzamelingen met alleen maar inwendige punten?

• wat is een randpunt?

⇒zijn er verzamelingen met alleen maar randpunten?

• wat is een ophopingspunt?

(3)

Analyse van re¨

ele functies van ´

en re¨

ele veranderlijke

0 Inleiding tot logisch redeneren in bewijsvoering 1 De getallenverzamelingen

2 Functies, Rijen, Limieten en Continu¨ıteit 3 Afgeleiden en Middelwaardestellingen 4 Reeksen en Machtreeksen

5 Transcendente Functies

6 Grafieken van Functies en Vergelijkingen 7 Integraalrekening

(4)

Functies, Rijen, Limieten en Continu¨ıteit

1 Functies:

- Definitie en kenmerken

- Bewerkingen op functies

- Re ¨ele functies van ´e ´en re ¨ele veranderlijke

2 Rijen:

- Definitie en Kenmerken van rijen

3 Limieten van functies:

- Definities en voorbeelden en Rekenregels voor limieten

4 Continu¨ıteit:

- Definities en voorbeelden

- Continu¨ıteit van samengestelde functies en van scalaire veelvouden, sommen en producten van functies

(5)

Functies

• vb. bebossing (in termen van % oppervlakte beboste gebied)

⇒ effect natuurlijke aangroei, afsterfte, aanplantingen, ontginningen?

• wiskundige formulering :

{(t, b) ∈ R × [0, 100] |het gebied isb% bebost in jaart}

bijzondere relatie van R naar [0, 100]: met elke t stemt ´e´en b overeen

=functie!

Def.: Een functie f van de verzameling A naar de verzameling B is een relatie f van A naar B waarvoor geldt dat

(6)

⇒ elk element uit A in relatie methoogstens ´e ´en element uit B (x , y ) ∈ f ∧ (x , y0) ∈ f ⇒ y = y0 x x 3 x x 5 x 6 x 2 4

A

B

A’

f bld f 1

• (x , y ) ∈ f dan is y het beeld van x onder f, m.a.w. y = f (x )

• A isdomein ofdefinitiegebied van f , A = dom f

• {y | y ∈ B ∧ ∃x ∈ A : (x, y ) ∈ f } = bld f of f (A) ⊆ B

(7)

• notatie functie: f : A → B : x 7→ f (x )

x ∈ A =onafhankelijke veranderlijke ofargument y = f (x ) ∈ B =afhankelijke veranderlijke

metafoor: ‘input-output machine’

x - f - f (x )

input output

(8)

Surjectie

Def.: Een functie f van A naar B is een surjectieals ∀y ∈ B : ∃x ∈ A : y = f (x), met f (A) = B. x x 3 x x 5 x 6 x 2 4

A

B

1

(9)

Injectie

Def.: Een functie f van A naar B is een injectieals

∀x1, x2∈ A : (x1, y ) ∈ f ∧ (x2, y ) ∈ f ⇒ x1= x2, of ∀x1, x2∈ A : x16= x2 ⇒ f (x1) 6= f (x2) (‘1–1 duidig’). 2 x x

B

4 x 5 x 3

A

f bld y y y y y y y 1 2 3 4 5 6 7 1 x f

(10)

Bijectie

Def.: Een functie f van A naar B is een bijectiewanneer ∀y ∈ B : ∃x ∈ A : y = f (x), en ∀x1, x2 ∈ A : f (x1) = f (x2) ⇒ x1 = x2 (‘1–1 duidig’). 4 2 x x3

A

B

1 x 4 x y1 y2 y3 y

(11)

Beperking tot een deelverzameling A

0

⊂ A van A.

Def.: Stel dat f een functie is van A naar B. Debeperking van f tot

A0⊂ A is de functie gedefinieerd als {(x , y ) | x ∈ A0∧ y = f (x)}, en wordt genoteerd als f |A0 zodat

f |A0 : A0⊂ A → B : x 7→ f (x). x x 3 x x 5 x 6 x 2 4

A

B

A’

f bld f 1

(12)

Inverse functie

• functie is relatie ⇒ inverse relatie bestaat: f−1 = {(y , x ) | (x , y ) ∈ f } ⊂ B × A

• relatie f−1 is in het algemeen g´e´en functie, maarw ´el bij een bijectie

( ´en bij een injectie, met domf−1 =bldf)

⇒ inverse van bijectie is een functie, deinverse functie f−1: f−1 : B → A : y 7→ x = f−1(y ) ⇔ y = f (x )

(13)

Het ‘samenstellen’ van functies

Def.: Stel f : A → B : x 7→ f (x ), g : B → C : y 7→ g (y ), dan wordt desamengestelde functie g ◦ f gedefinieerd als

g ◦ f : A → C : x 7→ g ◦ f (x ) = g (f (x )). f A B C g f bld f g

(14)

Als ‘input-output machine’:

(15)

Voorbeeld

De evolutie kostprijs voor het behandelen van een ziekte in de tijd

P : R → R :x 7→ P(x ) = a + b x

met x het aantal te behandelen pati¨enten, a = 106Euro en b = 104Euro

x : R → R :t 7→ x (t) = x0 eλt

met λ = 2 en x0 = 105

(16)

Opmerkingen

• samenstelling van functies isniet commutatief vb.: stel f (x ) = x + 3 en g (x ) = x3

⇒ f ◦ g (x ) =? ⇒ g ◦ f (x ) =? ⇒ f ◦ g (x ) = x3+ 3 ⇒ g ◦ f (x ) = (x + 3)3

• voor functies van A naar zichzelf is er een neutraal element: de identieke functie

(17)

Identieke functie

Def.: A is een niet-ledige verzameling. De functie

{(x, x) | x ∈ A} of IA : A → A : x 7→ IA(x ) = x

wordt deidentieke functie of identiteit op A genoemd.

• stel bijectie f : A → B : x 7→ f (x )

⇒ f−1 : B → A : x 7→ f−1(x ) bestaat en is functie

• samenstellen:

⇒ ∀x ∈ A : f−1◦ f (x) = x: identiteit op A ⇒ ∀y ∈ B : f ◦ f−1(y ) = y : identiteit op B

(18)

Som, product en quoti¨

ent van functies

Def.: Stel: f en g zijn twee functies van A naar B.

Somf + g , product fg enquoti ¨ent g worden gedefinieerd alsf

f + g : A → B : x 7→ f (x ) + g (x ), fg : A → B : x 7→ f (x )g (x ), en f g : A → B : x 7→ f (x ) g (x ). Opmerkingen: • dom fg = A \ {x | g(x) = 0} • (fg )(x ) 6= f (g (x )), vb.: f (x ) = x + 3, g (x ) = x3 ⇒ check!

(19)

Re¨

ele functies van ´

en re¨

ele veranderlijke

Def.: Een functie heet re ¨eel als bld f ⊂ R. Als bovendien dom f ⊂ R dan is f eenre ¨ele functie van ´e ´en re ¨ele veranderlijke.

Def.: Degrafiekvan de functie f van A ⊂ R naar R, of graf f is de

verzameling punten van het geijkte vlak bekomen door met elke (x , f (x )) ∈ f een punt P te laten corresponderen met abscis x en ordinaat f (x ).

⇒ bevat alle informatie over verloop van f (stijgen/dalen, min/max, raaklijnen, buigpunten, enz.)

P

x y

xo

(20)

Grafiek van een injectie

x

a

f

f(a)

P

y

graf

(21)

Grafiek van een injectie en van de inverse functie

x

a b -1 f(a)

P

Q

y

f (b)-1

graf

graf f

f

(22)

Maximum en minimum van een re¨

ele functie

Opm.: re ¨elefuncties van ´e ´enre ¨eleveranderlijke: domf en bldf ⊂ R

Stel A ⊂ R en B ⊂ R (totaal geordend!) en f functie van A naar B: f : A → B : x 7→ f (x )

• Beschouw A0⊂ A:

Def.: De functie f bereikt in c ∈ A0 een maximum over de deelver-zameling A0

⇔ ∀x ∈ A0: f (x ) ≤ f (c).

Def.: De functie f bereikt in d ∈ A0 een minimum over de deelverza-meling A0

(23)

Rijen

• evolutie kapitaal K , maandelijkse intrestvoet i (bv. 5%)?

⇒ maandelijkse update saldo: K (1 + i ), K (1 + i )2, . . . , K (1 + i )n

⇒ wiskundig beschreven door functie van N naar R = rij

belang:

⇒ leuk / interessant op zichzelf (cf. paradoxen van Zeno)

⇒ belangrijk voor benaderingsprocessen (cf. informatica)

⇒ bewijs van hoofdeigenschap van continue functies ⇒ studie van reeksen en machtreeksen (convergentie)

(24)

Definitie

Def.: Een functie f van N naar R

f : N → R : n 7→ f (n) = un,

wordt eenrij in R genoemd. Notatie: {un} of (un).

Vraag: gedrag van f (n) = un voor grote waarden van n?

(25)

Voorbeelden

f : N → R : n 7→ f (n) = 3 ⇒ streeft naar L = 3

f : N → R : n 7→ f (n) = n ⇒ neemt onbeperkt toe met n

f : N → R : n 7→ f (n) = (−1)n

(26)

Convergentie

Def.: De rij {un} is convergent ⇔ ∃L ∈ R zodat

∀ε > 0 : ∃n0∈ N :∀n ≥ n0 :|un− L| < ε.

L is de limietvan de rij: ⇒ lim n→+∞un= L ⇔ ∀ε > 0 : ∃n0 ∈ N : ∀n ≥ n0: |un− L| < ε -N 6 R L −  L L +  n0 • • • • • • • • • • •• • •• •• ••• •• ••••••

(27)

Voorbeeld: rij {u

n

} met u

n

= 2n + 1

n + 1

neemt niet onbeperkt toe:

∀ε > 0 : ∃n0∈ N : ∀n ≥ n0 : |f (n) − 2| < ε bv. ε = 0, 1: voor n0= 10: ∀n ≥10: |f (n) − 2| <0, 1 want f (11) = 2312 = 1, 91667 ⇒ |f (11) − 2| < 0, 1 -N 6 R 2 1, 9 10 5 • • • • • • • • • • • •

(28)

Voorbeeld: rij {u

n

} met u

n

= 2n + 1

n + 1

neemt niet onbeperkt toe:

∀ε > 0 : ∃n0∈ N : ∀n ≥ n0 : |f (n) − 2| < ε bv. ε = 0, 01: voor n0= 100: ∀n ≥100: |f (n) − 2| <0, 01 f (101) = 203102 = 1, 9902 ⇒ |f (101) − 2| < 0, 01 -N 6 R 2 1, 99 10 5 • • • • • • • • • • • •

(29)

Divergentie

Voorbeeld: {un} met un= (−1)n5n

2+ 3

n + 2 Applet ‘Sequencer’ Def.: Een rij {un} die niet convergent is, wordt divergentgenoemd.

(30)

Divergentie naar +∞

Def.: Indien er voor elk positief re¨eel getal M een natuurlijk getal n0

bestaat zodat

∀n ≥ n0 : f (n) = un> M

is de rij {un} divergent naar +∞, met de notatie

lim

n→+∞un= +∞.

• divergentie naar −∞ analoog: lim

n→+∞un= −∞

• de limiet van een rijbestaat dus niet altijd (in R)! ⇒ tegenvoorbeeld?

(31)

Stelling 2.1 :

De limiet L van een convergente rij {un} isenig.

Strategie:

• contrapositie!

⇒ stel dat er twee limieten zijn, L en L0 L = L0

(32)

Stijgende en strikt stijgende rijen

Def.: Een rij {un} is stijgendindien ∀n ∈ N : un≤ un+1.

Een rij {un} is strikt stijgendindien ∀n ∈ N : un< un+1.

(33)

Stijgende en strikt stijgende rijen: voorbeelden

f : N → R : n 7→ f (n) = un= 1 ⇒ stijgend

f : N → R : n 7→ f (n) = n ⇒ strikt stijgend (divergent naar+∞) f : N → R : n 7→ f (n) = 2n + 1

n + 1 ⇒ strikt stijgend, conv. naar 2 Def.: Een rij {un} isnaar boven (onder) begrensdindien f (N) naar

boven (onder) begrensd is.

(34)

Stelling 2.2 :

Een convergente rij is begrensd.

Bewijs:

• beschouw een convergente rij {un} met limiet L

⇒ per definitie : ∀ε > 0 : ∃n0 ∈ N : ∀n ≥ n0: |un− L| < ε

• kies ε = 1 ⇒ ∃n0∈ N : ∀n ≥ n0 : |un− L| < 1

| {z }

−1<un−L<+1

⇒ ∃n0 ∈ N : ∀n ≥ n0: un< L + 1 (*)

• stel B = max{u0, u1, u2, . . . un0−1,L + 1} zodat ∀n < n0: un≤ B

(*)

=⇒ ∀n ≥ n0 : un<L + 1≤ B

(35)

Illustratie (bij dit bewijs)

-N 6 R L − 1 L L + 1 n0 • • • • • B • • • • • •• • •• •• ••• •• ••••••

(36)

Stelling 2.3 :

Een dalende rij die naar onder begrensd is, is convergent. De limiet van de rij is inf{un| n ∈ N}.

Een stijgende rij die naar boven begrensd is, is convergent. De limiet van de rij is sup{un| n ∈ N}.

Strategie:

• vertrek van gegevens en Hst 1.2 (eigenschap van supremum) ⇒ combineer tot definitie convergentie!

(37)

Ophopingspunt van een rij

Def.: {un} is een rij in R, u ∈ R is een ophopingspunt van {un}

m

∀ε > 0 :∀m ∈ N: ∃n ≥ m : |u − un| < ε.

• |u − un| < ε moet gelden ∀m ∈ N ⇒ ∃ oneindig veel n

• convergente rijen: limiet is het enige ophopingspunt

• algemeen: meerdere ophopingspunten mogelijk (ook als niet convergent!)

Opm.: ophopingspunt van een rijis niet hetzelfde alsophopingspunt van de verzameling van de beelden,{un| n ∈ N}

(38)

Voorbeelden

f : N → R : n 7→ f (n) = un= 1 ⇒ ´e´en ophopingspunt: 1

⇒ 1 isg´e´en ophopingspunt van {un| n ∈ N}

rij f : N → R : n 7→ f (n) =  

1 als n even is,

1

n + 1 als n oneven is,

ophopingspunten: 0 en 1 -N 6 R 1 0 10 5 • • • • • • • • • • • •

(39)

De stelling van Weierstrass-Bolzano

Hulpstelling 2.1 :

(40)

PAUZE

(5 min.)

The mathematical sciences particularly exhibit order, symmetry, and limitation; and these are the greatest forms of the beautiful.

(41)

Limieten: motivatie

Nodig voor:

afleiden van functies (limietNewton-quoti ¨ent)

⇒ verloop van functies (singulier en asymptotisch gedrag)

integralen (limietRiemann-som)

⇒ formules voor lengten van krommen, oppervlakten en volumes van omwentelingslichamen, . . .

• convergentie van reeksen (limietpartieelsommen)

(42)

Limiet van een functie: voorbeeld

f : x → x 2− x − 2 x − 2 = (x − 2)(x + 1) (x − 2) = x + 1 voor x 6= 2

⇒ 2 6∈ dom f maar 2 is een ophopingspunt van dom f ⇒ lim

x →2f (x )?

• grafiek is rechte y = x + 1 waaruit (2, 3) verwijderd werd

⇒ we kunnen f (x ) zo dicht bij3 nemen als we willen door x voldoende dicht bij2te kiezen

y=f(x) O (2,3) –1 0 1 2 3 4 5 6 –2 –1 1 2 3 4 5 x

⇒ f (x ) benadertlimietwaarde 3wanneer x naar 2 streeft: lim

(43)

Informele definitie van limiet

Def.: Als f (x ) gedefinieerd is voor alle x in de buurt van x0, eventueel

behalve in x0 zelf, en als we kunnen verzekeren dat f (x )zo dicht

bijLligt als we willen door xvoldoende dicht bijx0te kiezen,maar

niet gelijk aanx0, dan zeggen we dat de functie f delimietwaarde

L benadert wanneer x naar x0 streeft, en we noteren dit als volgt:

lim

x →x0

f (x ) = L.

(44)

Voorbeelden

• bereken lim

x →x0

x

⇒Wat benadertxalsxstreeft naarx0?, x0 natuurlijk!:

lim

x →x0

x = x0

• bereken lim

x →x0

c, met c een constante

⇒Wat benadertc alsxstreeft naarx0?, c natuurlijk!:

lim

x →x0

c = c

⇒ lim

x →x0

f (x ) issomsgewoon f (x0), nl. alsf gedefinieerd is in een open

interval dat het puntx = x0bevat en de grafiek vanf ononderbroken door

(45)

Voorbeelden

• berekenen lim

x →4

√ x − 2

x2− 16 ⇒ breuk niet gedefinieerd in x = 4

⇒ vermenigvuldig teller en noemer met geconjugeerde van de teller, (√x + 2), en vereenvoudig: lim x →4 √ x − 2 x2− 16 = x →4lim (√x − 2)(√x + 2) (x2− 16)(x + 2) = lim x →4 x − 4 (x − 4)(x + 4)(√x + 2) = lim x →4 1 (x + 4)(√x + 2) = 1 (4 + 4)(2 + 2) = 1 32

(46)

Voorbeelden

• limiet van een functie bestaat niet altijd!

• functie f kan zelfsgedefinieerd zijn aan beide zijden vanx = x0en

toch geen limiet hebben inx = x0

• vb.: f (x ) = 1/x heeft geen limiet wanneer x streeft naar 0

y=1/x

.

.

(–1,–1) (1,1) –4 –2 0 2 4 y –4 –2 2 4 x De grafiek van f (x ) =1 x

(47)

Voorbeelden

• zelfs wanneer f gedefinieerd is in x0, is de limiet van f wanneer x

naar x0 streeft,niet noodzakelijk

gelijk is aanf (x0) • vb.: g (x ) =  x2 voor x 6= 3 7 voor x = 3 ⇒ toch is lim x →3g (x ) = limx →3x 2 =9, hoewel g (3) =7 y=g(x)

.

o (3,7) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 y 1 2 3 4

(48)

Formele definitie: inleiding

• f (x )heeft als limietLheeft wanneerxnaarx0streeft, betekent dat we

kunnen verzekeren dat defout |f (x) − L| kleiner zal zijn danom het even welketolerantie, hoe klein die ook is, door x dicht genoeg bij x0 te

kiezen (maar niet gelijk aan x0)

• cf. limieten van rijen:

- duid grootte van toelaatbare fout aan met

- duid verschil x − x0 aan metδ (maat voor hoe dicht x bij x0 moet

liggen op te verzekeren dat de fout binnen de tolerantie valt)

(49)

Formele definitie: inleiding

L

L

−ε

−δ

L

x

x

0 0 0

x

x

y

f

Als x 6= x0en |x − x0| < δ, dan is |f (x) − L| < 

(50)

Formele definitie

Def.: Delimiet van een functief in een ophopingspuntx0van domf

is gelijk aan L en wordt genoteerd als lim

x →x0

f (x ) = L,

als en slechts als de volgende voorwaarde is voldaan:

(51)

Limiet bestaat niet altijd: voorbeeld

• cf. Fig. 2.10: limiet in ophopingspunt domein functie bestaat niet altijd

• zelfs in een punt waarin de functie gedefinieerd is, bestaat de limiet niet altijd: • vb.: bereken lim x →0f (x ) met f (x ) =  0 voor x ≤ 0 x + 12 voor x > 0

⇒ 0 is ophopingspunt van dom f , maar lim x →0f (x ) bestaat niet! 0.5 1 1.5 2 2.5 3

(52)

Rechter- en linkerlimiet

Def.: Delinkerlimietvan f in x0, ophopingspunt van dom f , is

lim

x →x0

<

f (x ) = L ⇔

∀ε > 0 : ∃δ > 0 :x0− δ <x < x0 ⇒ |f (x) − L| < ε.

Def.: Derechterlimiet van f in x0 wordt gegeven door

lim x →x0 > f (x ) = L ⇔ ∀ε > 0 : ∃δ > 0 : x0 < x< x0+ δ ⇒ |f (x) − L| < ε. Opm.: lim x →x0 < f (x ) = lim x →x0 > f (x ) = L ⇔ lim x →x0 f (x ) = L

(53)

Rechter- en linkerlimiet: voorbeeld

vb.: lim x →0f (x ) met f (x ) =  0 voor x ≤ 0 x + 12 voor x > 0 bestaat niet

rechter- en linkerlimiet bestaan wel!

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 –2 –1 1 2 lim x →0 < f (x ) = 0 en lim x →0 > f (x ) = 1 2

(54)

Limiet van f wanneer argument naar ±∞ streeft

Def.: Wanneer dom f ⊂ R +∞ als ophopingspunt heeft, dan definieert

men lim x →+∞f (x ) = L als ∀ε > 0 : ∃δ > 0 : ∀x ∈ dom f :x > δ ⇒ |f (x) − L| < ε, en lim x →−∞f (x ) = L als ∀ε > 0 : ∃δ > 0 : ∀x ∈ dom f :x < −δ⇒ |f (x) − L| < ε. Opm.: Def. lim

n→+∞un= L (voor rijen)is bijzonder gevalvan x →+∞lim f (x ) = L

(55)

Oneindige limiet

Def.: Ten slotte defini¨eren we de oneindige limiet: lim x →x0 f (x ) = +∞ als ∀ε > 0 : ∃δ > 0 : 0 < |x − x0| < δ ⇒ f (x ) > ε, en analoog lim x →x0 f (x ) = −∞ als ∀ε > 0 : ∃δ > 0 : 0 < |x − x0| < δ ⇒ f (x ) < −ε.

(56)

Oneindige limiet (vervolg)

de twee vorige definities combineren:

Def.: Wanneer dom f ⊂ R +∞ als ophopingspunt heeft, dan definieert men lim

x →+∞f (x ) = +∞ als

∀ε > 0 : ∃δ > 0 : ∀x ∈ dom f :x > δ ⇒ f (x ) > ε.

Opm.: Er zijn vier combinaties mogelijk ( lim

(57)

Voorbeelden

Voorbeeld: lim x →+∞f (x ) met f : R0 → R : x 7→ 1 x  lim x →+∞ 1 x = 0 ⇔ ∀ε > 0 : ∃δ > 0 : x > δ ⇒ |f (x) − 0| < ε (∗) • |f (x) − 0| = 1 x = 1

|x| ⇒ uit x > δ volgt dat 1

|x| < 1δ≤ ε

(58)

Voorbeelden

Voorbeeld: lim x →0 > f (x ) met f : R0→ R : x 7→ 1 x   lim x →0 > 1 x = +∞ ⇔ ∀ε > 0 : ∃δ > 0 : 0 < x < δ ⇒ 1 x > ε (∗∗)

• inderdaad uit x < δ volgt 1 x >

1 δ≥ ε

⇒ aan (∗∗) is voldaan voor elke δ waarvoor 1

δ ≥ ε of δ ≤ 1 ε

(59)

Eenduidigheid

Stelling 2.6 :

Een functie f : A → RmetA ⊂ R heeft in een ophopingspunt x0 van

A ten hoogste ´e ´en limiet.

Bewijs:

(60)

Rekenregels voor limieten

Eigenschap 2.1 :

Indien f en g twee re ¨ele functies zijn en x0 is een ophopingspunt van

domf ∩domg, dan geldt 1 lim x →x0 λf (x ) = λ lim x →x0 f (x ), 2 lim x →x0 (f (x ) + g (x )) = lim x →x0 f (x ) + lim x →x0 g (x ), 3 lim x →x0 (f (x ) g (x )) = lim x →x0 f (x ) lim x →x0 g (x ), 4 lim x →x0 f (x ) g (x ) = lim x →x0 f (x ) lim x →x0 g (x ), indien limx →x0 g (x ) 6= 0,

als de limieten lim

x →x0

f (x )en lim

x →x0

(61)

Voor rekenregel 4. geldt bovendien: L ∈ R0, M = 0 ⇒ lim

x →x0

f (x )

g (x ) = ±∞ indien deze limiet bestaat

L ∈ R, M = ±∞ ⇒ lim x →x0 f (x ) g (x ) = 0 L = ±∞, M ∈ R ⇒ lim x →x0 f (x ) g (x ) = ±∞

• eigenschappen 2.1 hebbendubbel doel: - bestaan van een limiet aantonen - deze limiet berekenen

• de toepassing leidt soms tot zinloze notaties: onbepaalde vormen symbolisch: 00, +∞ − ∞, +∞+∞ , 0 × (+∞), 1+∞, +∞0 ⇒ berekeningstechnieken volgen later

(62)

Limiet van een samengestelde functie

Eigenschap 2.2 :

Beschouw de functies f : A ⊆ R → B ⊆ R en g : B ⊆ R → R. Zij x0

een ophopingspunt van A. Veronderstel dat

lim

x →x0

f (x ) = y0 ∈ B,

en dat g continuis in y0, dan is

lim x →x0 (g ◦ f )(x ) = lim x →x0 (g (f (x )) = g (y0) = g ( lim x →x0 f (x )). Afleiding:

(63)

Belangrijk gevolg

• voorcontinue functies zijn de ‘operatoren’ g en lim

x →x0

verwisselbaar!

Bijvoorbeeld:

g : R → R : x → |x| is een continue functie ⇒ lim

x →x0

|f (x)| = | lim

x →x0

f (x )| ,

(64)

Limieten en ongelijkheden

Hulpstelling 2.2 :

f en g zijn twee re ¨ele functies met een gemeenschappelijk domein A ⊂ R

en x0 is een ophopingspunt van A. Indien

∀x ∈domf :f (x ) ≤ g (x ) (∗)

dan geldt, indien de limieten bestaan,

lim x →x0 f (x ) ≤ lim x →x0 g (x ). Bewijs:

(65)

Het insluitingstheorema: voorbeeld

x

0

x

L

y

y=f(x)

y=g(x)

y=h(x)

(66)

Stelling 2.5 :

f, g en h zijn re ¨ele functies met een gemeenschappelijk domein A ⊂ R,

x0 is een ophopingspunt van A en

∀x ∈ A : f (x) ≤ h(x) ≤ g (x). Indien lim x →x0 f (x ) = lim x →x0 g (x ) = L (∗) dan is lim x →x0 h(x ) = L. Bewijs: Strategie:

- definities uitschrijven en driehoeksongelijkheid toepassen

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In de Wet kwaliteit (v)so, die per 1 augustus 2013 in werking is getreden, is een regeling opgenomen voor geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over

• wiskundige stellingen en bewijzen komen niet ge¨ısoleerd voor maar altijd. in de context van een bepaald

Def.: Een totaal geordend veld V, +, ×, ≤ is volledig indien elke niet- ledige deelverzameling W van V die een bovengrens heeft in V ook een supremum heeft in V. Derde defini

• factor t heeft weinig invloed op de vorm van de oplossingen ⇒ gelijkaardig gedrag oplossingen als in geval twee verschillende re¨

Indien actiepunten niet zijn opgenomen in het actieprogramma Integrale Veiligheid 2013 of doorlopen worden de actiepunten in het actieprogramma Integrale Veiligheid 2014

[r]

We moeten dus een interval rond a vinden, waarin alleen maar niet-rationale getallen en breuken met noemer minstens N liggen.... Bij deze opgave worden alleen maar de oplossingen

Bereken de verandering van de temperatuur en noteer dit volgens de afgesproken procesuitwerking.. Neem over en vereenvoudig zo

We zullen ons in eerste instantie bezighouden met de eerste vraag, die ook meestal

Zij f een functie die oneindig vaak differentieerbaar is in 0... Stel het geldt voor

Deze zijn eindig vanwege de begrensdheid van f

[r]

1.  Bewijs dat elke veelterm van oneven graad minstens één nulpunt heeft. a)  Bewijs dit met behulp van de stelling van Bolzano.. a) Ga na dat de stelling voldoet aan

Goddijn Faculteit EWI... Goddijn

In figuur 6 wordt het vochtgehalte in de potgrond van het gewas Viburnum in 2007 weergegeven voor de verschillende watergeefsystemen: de weeggoot, de tijdklok en

December 2014 oplevering en daarna afwikkeling... Voorstel afdoening

Voorstel afdoening Afd... Voorstel afdoening

Voorstel afdoening Afd... Voorstel afdoening

Wateroverlast bij tankstation bij de PBH en verzoek om oplossing aan te dragen om het milieu te besparen vanwege vet en andere schadelijke stoffenactie. mail omwonenden

107 Aanvullende vragen, dierenwelzijn Zuidlaardermarkt.. Voorstel afdoening

Geef dit bewijs in het geval het limieten betreft in een (eindig) ophopingspunt a ∈ R van het domein van de betrokken functies.. Veronderstel dat de convergentie bovendien uniform is

Omschrijving De Meewerkend leidinggevende logistiek houthandel maakt indelingen voor opslag van hout en plaatmateriaal, zowel in de magazijnen als op de werf.. Hij neemt het

ANTWOORDMODEL Rek2A_2017-2018_P0_voorbeeldexamen_blind blindenvariant Rek2A P0 2017-2018. NavigatienummCode Titel