• No results found

C&A 2013-2014 - les02_handout

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "C&A 2013-2014 - les02_handout"

Copied!
49
0
0
Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

Stefaan Poedts

CmPA, Dept. Wiskunde, KU Leuven

Monitoraat

• Kaat Zeeuwts (Kaatje.Zeeuwts@wet.kuleuven.be)

• Annouk Van Vlierden (Annouk.VanVlierden@wet.kuleuven.be)

Oefeningen

(2)

0 Inleiding tot logisch redeneren in bewijsvoering 1 De getallenverzamelingen

2 Functies, Rijen, Limieten en Continu¨ıteit 3 Afgeleiden en Middelwaardestellingen 4 Reeksen en Machtreeksen

5 Transcendente Functies

6 Grafieken van Functies en Vergelijkingen 7 Integraalrekening

(3)

1 Verzamelingen

2 De getallenverzamelingen N, Z en Q 3 De verzameling van re¨ele getallen, R 4 Absolute waarde en intervallen in R 5 Complexe getallen (C)

(4)

Complexe getallen (C)

Verzamelingen

Def.: Een verzameling is een geheel van aparte ‘onderdelen’, die men deelementenvan die verzameling noemt.

• omschrijving, bv. A = {x | x is een deler van 6},

opnoeming, bv. A = {1, 2, 3, 6}

• 2 ∈ A (lees: ‘ 2 is een element van A ’); 4 /∈ A (‘ 4 is geen element van A ’)

• #A = aantal elementen van verzameling A

• ∅ = de lege verzameling / singleton: bevat juist ´e´en element • A ⊂ B : A is eendeelverzameling van B

(5)

Complexe getallen (C)

Bewerkingen op verzamelingen

de doorsnedevan A en B, A ∩ B = {x | x ∈ A en x ∈ B} de unievan A en B, A ∪ B = {x | x ∈ A of x ∈ B} let wel: inclusieve “of”!

het verschil A \ B = {x | x ∈ A en x /∈ B}

het cartesisch product A × B = {(x , y ) | x ∈ A en y ∈ B}

Voorbeeld:

A = {delers van 6} = {1, 2, 3, 6}, B = {delers van 8} = {1, 2, 4, 8} ⇒ A ∩ B = {1, 2}

⇒ A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 6, 8}

⇒ A \ B = {3, 6}, MAAR: B \ A = {4, 8} Wat is #(A × B)?

(6)

Complexe getallen (C)

De natuurlijke getallen, N

• worden gebruikt om aantallen te tellen

Notatie: N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .} en N0 = N\ {0}

N is oneindig en geordend: 0 ≤ 1 ≤ 2 ≤ . . .

optelling en vermenigvuldiging zijn gedefinieerd in N • aftrekking en deling NIET! (vb. 2 − 5 /∈ N en ook 5

4 ∈ N)/

(7)

Complexe getallen (C)

De gehele getallen, Z

• N ⊂ Z: Z = {. . . , −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, . . .} , en Z0 = Z\ {0}

binnen Z kunnen we optellen ´en aftrekken (vb. 2 − 5 = −3 ∈ Z) ⇒ vergelijking x + 1 = 0 heeft w´el een oplossing, nl. x = −1 ∈ Z

vermenigvuldigen kan ook in Z maar voor de deling is Z nog te kleinvergelijking 2x = 1 heeft ook in Z g´e´en oplossing!

(8)

Complexe getallen (C)

De rationale getallen, Q

Q is op haar beurt een uitbreiding van Z: Q = nm n | m ∈ Z, n ∈ Z, n 6= 0 o , per def.: m n = p q ⇔ mq = np (in Z) ⇒ n ∈ Z = n 1 ∈ Q • optelling en vermenigvuldiging worden van Z uitgebreid tot Q:

m n + p q = mq + np nq en m n × p q = mp nq • ook x

y kan met x , y ∈ Q als y 6= 0

⇒ vergelijking ax + b = c met a, b, c ∈ Q, a 6= 0is oplosbaar inQ • ‘tekortkomingen’ (i.v.m. ‘volledigheid’)

(9)

Complexe getallen (C)

Stelling 1.1 :

Er bestaat geen rationaal getal a zodat a2 = 2. ⇒ Bewijs ‘uit het ongerijmde’: zelfstudie!

(10)

Complexe getallen (C)

Volledig en totaal geordend veld R, +, ×, ≤

• wordt op axiomatische wijze ingevoerd

• drie defini ¨erende voorwaarden:

1 definitie + en × zodat R, +, × =veld

2 bepaling orderelatie ≤totaal geordend veld 3 volledigheid: verschil tussen R en Q

Eerste defini ¨erende eigenschap van de re ¨ele getallen:

R, +, × is een veld

(11)

Complexe getallen (C)

zorgt dat de bewerkingen + en × kunnen worden uitgevoerd in R • deoptelling in R :

1 is inwendig : ∀x, y ∈ R : x + y ∈ R

2 is associatief : ∀x, y , z ∈ R : (x + y) + z = x + (y + z) 3 heeft een neutraal elementdat we 0 noemen; dat wil zeggen :

∀x ∈ R : x + 0 = 0 + x = x

4 elk element heeft eentegengesteld element :

∀x ∈ R : ∃y ∈ R : x + y = 0 = y + x (notatie tegengesteld element van x : −x )

5 is commutatief : ∀x, y ∈ R : x + y = y + x

(12)

Complexe getallen (C) • devermenigvuldiging in R0 :

1 is inwendig : ∀x, y ∈ R : x × y ∈ R

2 is associatief : ∀x, y , z ∈ R : (x × y) × z = x × (y × z) 3 heeft een neutraal elementdat we 1 noemen:

∀x ∈ R : x × 1 = 1 × x = x

4 elk elementvan R0 heeft een invers element :

∀x ∈ R0 : ∃y ∈ R : x × y = y × x = 1

5 is commutatief : ∀x, y ∈ R : x × y = y × x

⇒ samengevat : ook (R0, ×) is een commutatieve groep

• de vermenigvuldiging is distributieften opzichte van de optelling: ∀x, y , z ∈ R : x × (y + z) = x × y + x × z

(13)

Complexe getallen (C)

Tweede defini ¨erende eigenschap van de re ¨ele

getallen:

(R, +, ×, ≤) is een totaal geordend veld

⇒ de‘orderelatie’ heeft de volgende eigenschappen:

1 reflexief: ∀x ∈ R : x ≤ x

2 anti-symmetrisch: ∀x, y ∈ R : x ≤ y ´en y ≤ x ⇒ x = y 3 transitief: ∀x, y , z ∈ R : x ≤ y ´en y ≤ z ⇒ x ≤ z 4 de ordening is bovendientotaal: ∀x, y ∈ R : x ≤ y ´of y ≤ x 5 ordening blijft behouden bij:

∀x, y , a ∈ R : x ≤ y ⇒ x + a ≤ y + a

6 ordening blijft behouden bij:

(14)

Complexe getallen (C)

Hulpstelling 1.1 :

Indienc een positief re ¨eel getal is zodat voor elk strikt positief getalεgeldt dat0 ≤ c < εdan isc gelijk aan nul:

∀c ∈ R+ : ((∀ε > 0 : 0 ≤ c < ε )⇒ c = 0) Bewijs:

• bewijs uit het ongerijmde (cf. ‘speciaal geval’ en Eig. I.1 (2)):

¬∀c ∈ R+: (s(c)t(c)) is equivalent met ∃c ∈ R+:s(c)¬t(c)

⇒ vertrekpunt (dat tot contradictie moet leiden) :

∃c ∈ R+:(∀ε > 0 : 0 ≤ c < ε )∧c 6= 0 of ook : ∃c ∈ R+: ∀ε > 0 : 0 < c < ε

• aangezien c > 0 kunnen we ε gelijk aan c kiezen

(15)

Complexe getallen (C)

Eigenschap 1.1 :

Voor allex , y ∈ Rgeldt

1 x ≤ y ⇔ 0 ≤ y − x , 2 x ≤ y ∧ 0 ≤ z ⇒ xz ≤ yz, 3 0 < x ⇒ 0 < x−1,

4 0 < x ≤ y ⇒ 0 < y−1≤ x−1,

5 Als x , y > 0, dan ∀n ∈ N0 : x ≤ y ⇔ xn≤ yn

Opm.: (Q, +, ×, ≤) is ook een totaal geordend veld!

onderscheid tussen Q en R betreft volledigheid

⇒ begrippen bovengrensensupremum,ondergrens eninfimum nodig ⇒ beschouw deelverzameling W ⊂ R

(16)

Complexe getallen (C)

Def.: b ∈ R is een bovengrensvan W indien ∀x ∈ W : x ≤ b. W wordt dan naar boven begrensdgenoemd.

c ∈ R is eenondergrensvan W indien ∀x ∈ W : c ≤ x. W is dannaar onder begrensd.

Een verzameling die zowel naar onder begrensd als naar boven begrensd is, wordt kortweg begrensdgenoemd.

Opm.: {meerdere bovengrenzen} ⇒ ∃ ‘kleinste en grootste’ element

Def.: De bovengrens s van W is de kleinste bovengrens of het

supremumvan W (sup W) indien voor elke bovengrens b van W geldt dat sup W = s ≤ b.

Def.: De ondergrens t is de grootste ondergrens of infimumvan W (inf W) indien voor elke ondergrens c van W geldt dat c ≤ t = inf W.

(17)

Complexe getallen (C)

Opmerkingen:

• natuurlijk geldt er dat inf W ≤ sup W

• het supremum en infimum van W behoren niet steeds tot W • sup W is niet altijd gelijk aan max W ∈ W

inf W isniet altijd gelijk aan min W ∈ W want:

M = max W ⇔ M ∈ W ∧ ∀x ∈ W : x ≤ M

(18)

Complexe getallen (C)

Frequent gebruikte eigenschap i.v.m. het supremum s :

Hulpstelling 1.2 :

Als s het supremum is van de verzameling W dan ∀ε > 0 : ∃x ∈ W : s − ε < x.

Bewijs:

• Gegeven: s is kleinste bovengrens van W • kies een willekeurige ε > 0

⇒ s − ε < s, dus is s − ε geen bovengrens ⇒ ∃x ∈ W : s − ε < x

(19)

Complexe getallen (C)

Opmerking: Hulpstelling 1.2leidt tot een alternatieve maarequivalente

definitie van supremum:

Stelling 1.2 :

s is supW ⇔∀x ∈ W : x ≤ s∧ ∀ε > 0 : ∃x0 ∈ W : s − ε < x0

Opmerking: Enkel richting ⇒ bewezen,probeer richting ⇐ zelf!

(20)

Complexe getallen (C)

Opmerkingen:

• een niet-ledige, naar boven begrensde verzameling W in een totaal geordend veld V, +, ×, ≤ heeft niet steeds een supremum in V! • tegenvoorbeeld W = {x | x ∈ Q ∧ x2< 2} ⊂ Q, +, ×, ≤:

W bezit geen maximum

alle rationale getallen x >√2 zijn bovengrens W bezit geen supremum in Q

W bezit geen minimum

alle rationale getallen x < −√2 zijn ondergrens W bezit geen infimumin Q

• de 3de def. eigenschap zorgt er voor dat W weleen sup bezit in Rin R heeft elkeniet-ledige, naar boven begrensde verzameling een sup ⇒ fundamenteel onderscheid tussen Q en R

(21)

Complexe getallen (C)

Def.: Een totaal geordend veld V, +, ×, ≤ is volledigindien elke niet-ledige deelverzameling W van V die een bovengrens heeft in V ook een supremum heeft in V.

Derde defini ¨erende eigenschap van de re ¨ele getallen:

Het totaal geordend veld R, +, ×, ≤ is volledig

Opm.: Analoog heeft elke niet-ledige en naar onder begrensde verzameling in

R een infimum in R Direct gevolg:

(22)

Complexe getallen (C)

Hulpstelling 1.3 :

Er is geen re ¨eel getal b zodat voor elk natuurlijk getal n geldt dat n ≤ b; of

(23)

Complexe getallen (C)

Bewijs:

strategie: bewijs uit hetongerijmde

• ¬q : N is in R een naar boven begrensde verzameling ⇒ N heeft een supremum c in R (cf. 3de axioma) ⇒ ∀ε > 0 : ∃n0 ∈ N : c − ε < n0

• kies nu ε = 1 zodat

∃n0∈ N : c − 1 < n0 of ∃n0 ∈ N : c < n0+ 1

• n0+ 1 is een natuurlijk getal, n0+ 1 ∈ N

een element van N is strikt groter is dan een bovengrens van N!? ⇒ veronderstelling ¬q is dus fout zodat q juist is! 

(24)

Complexe getallen (C)

Stelling 1.3 :

∃b ∈ R+: b2 = 2. Bewijs:

(25)

Complexe getallen (C)

PAUZE

(5 min.)

There are things which seem incredible to most men who have not studied mathematics.

(26)

Complexe getallen (C)

Eigenschap van Archimedes

Hulpstelling 1.4 :

Als a, b ∈ R en a > 0 dan bestaat er een n ∈ N zodat b < na. Bewijs:

als a, b ∈ R en a > 0 dan is b

a ∈ R

⇒ volgens vorige hulpstelling: ∃n ∈ N : b

a < n en dus: ∃n ∈ N : b < na

(27)

Complexe getallen (C)

Dichtheid van Q in R

Stelling 1.4 :

Tussen twee verschillende re ¨ele getallen x en y ligt steeds een rationaal getal q .

Opmerkingen:

• elk re¨eel getal kan duswillekeurig dicht benaderd worden door een rationaal getal!

• tussen elke twee re¨ele getallen liggenoneindig veel andere re¨ele getallen!

x x +x +y2 2 x +y 2 y

(28)

Complexe getallen (C)

Somnotatie

• vb.: a0+ a1x + a2x2+ a3x3≡ 3 X k=0 akxk (k is de sommatie-index)

⇒ k isgewoon een symbool, kan vervangen worden vb.: a0+ a1x + a2x2+ a3x3≡ 3 X n=0 anxn= a0+ 3 X n=1 anxn of ook vb.: a0+ a1x + a2x2+ a3x3≡ 4 X n=1 an−1xn−1 • opgave: p−1 X k=0 xk+1yp−k = p X l =1 xlyp+1−l want k = l − 1 ⇒ k + 1 = l en p − k = p − l + 1

(29)

Complexe getallen (C)

De factori¨

ele functie

Def.: Defactori ¨ele functie n! wordt gedefinieerd als

f : N → N : n 7→ f (n) = n! = 1 als n = 0 1.2.3. . . . .(n − 1).n als n 6= 0. 1! = 1 6! = 720 2! = 2 7! = 5040 3! = 6 8! = 40320 4! = 24 9! = 362880 5! = 120 10!= 3628800

(30)

Complexe getallen (C) Stelling 1.5 : Binomiaalstelling: ∀n ∈ N : ∀x, y ∈ R : (x + y)n= n X k=0 n k xkyn−k,

met debinomiaalco ¨effici ¨ent: n k 

= n!

k!(n − k)!.

‘volledige inductie’: uitspraak A(n) : (x + y )n=

n X k=0 n k xkyn−k • Opgave: 1 0 =1 1 1 =1

(31)

Complexe getallen (C) Stelling 1.5 : Binomiaalstelling: ∀n ∈ N : ∀x, y ∈ R : (x + y)n= n X k=0 n k xkyn−k,

met debinomiaalco ¨effici ¨ent: n k 

= n!

k!(n − k)!. Bewijs:

Basis van de inductie: A(1) is juist want

1 X k=0 1 k xky1−k =1 0 x0y1+1 1 x1y0 = x + y

(32)

Complexe getallen (C) Inductiestap: TB: A(p) ⇒ A(p + 1).

• ‘A(p) is juist’ betekent dat (x + y )p =

p X k=0 p k xkyp−k • We hebben (x + y )p+1 = (x + y )(x + y )p= (x + y ) p X k=0 p k ! xkyp−k = p X k=0 p k ! xk+1yp−k+ p X k=0 p k ! xkyp+1−k = xp+1+ p−1 X k=0 p k ! xk+1yp−k+ p X k=1 p k ! xkyp+1−k+ yp+1 = xp+1+ p X l =1 p l − 1 ! xlyp+1−l+ p X l =1 p l ! xlyp+1−l+ yp+1 = xp+1+ p X l =1 " p l − 1 ! + p l !# xlyp+1−l+ yp+1

(33)

Complexe getallen (C) Nu is p+1p+1 = 1, p+10 = 1 en p l − 1 +p l = p! (l − 1)!(p − l + 1)!+ p! l !(p − l )! = p!l +p!(p − l + 1) l !(p − l + 1)! = p!(l + p − l + 1) l !(p − l + 1)! = p!(p + 1) l !(p − l + 1)! = p + 1 l want (p − l + 1)! = (p − l + 1)(p − l )! en l ! = l(l − 1)! p l − 1 ! + p l ! = p!l + p!(p − l + 1) l !(p − l + 1)! = p + 1 l ! zodat (x + y )p+1 = p + 1 p + 1 xp+1+ p X l =1 p + 1 l xlyp+1−l + p + 1 0 yp+1 = p+1 X l =0 p + 1 l xlyp+1−l

⇒ De uitspraak A(p + 1) is juist en de inductiestap geldt

A(0) geldt ook, zodat A(n) juist is voor alle n ∈ N 

(34)

Complexe getallen (C) • Opgave: bereken (x + y )2 (x + y )2 = 2 X k=0 2 k xky2−k = 2 0 x0y2−0+ 2 1 x1y2−1+ 2 2 x2y2−2 = y2+ 2xy + x2 • UOVT: bereken (x + y )3 en (x + y )4

(35)

Complexe getallen (C)

Absolute waarde en topologische begrippen in R

Def.: Deabsolute waarde |x| van een re¨eel getal x wordt gedefinieerd door |x| = x indien x ≥ 0 −x indien x < 0. Opm.: Uiteraard is |x| ≥ 0 en |x| = 0 ⇔ x = 0

(36)

Complexe getallen (C)

Eigenschappen van absolute waarde

Eigenschap 1.2 : 1 r > 0 en |x |≤r ⇔ −r ≤x ≤r (idem met <) 2 |x| = | − x|, 3 |x|2 = x2 = |x2|, 4 −|x| ≤ x ≤ |x|, 5 |x + y | ≤ |x| + |y |, (de ‘driehoeksongelijkheid’) 6 |x − y | ≤ |x − z| + |z − y |, . . .

(37)

Complexe getallen (C)

Def.: Deafstand tussen twee re ¨ele getallen x en y wordt voorgesteld door d (x , y ) en gedefinieerd door

d (x , y ) = |x − y |.

Eigenschappen:

• De afstand is positief definiet, dit wil zeggen

d (x , y ) ≥ 0 ∧ d (x , y ) = 0 ⇔ x = y . • De afstand is symmetrisch: d (x , y ) = d (y , x ).

• Voor de afstand geldt de driehoeksongelijkheid, namelijk: d (x , y ) ≤ d (x , z) + d (z, y ).

(38)

Complexe getallen (C)

Open en gesloten intervallen in R en R

open interval ]a, b[ = {x | a<x<b} a b half-open interval]a, b]= {x | a<x≤b} a b half-open interval[a, b[ = {x | a≤x<b} a b gesloten interval [a, b]= {x | a≤x≤b} a b

(39)

Complexe getallen (C)

Def.: De verzameling {x | x > a} wordt een open oneindig interval

genoemd:

]a, +∞[= {x | x>a}.

De verzameling {x | x ≥ a} wordt eengesloten oneindig inter-val genoemd: [a, +∞[= {x | x≥a}. Meetkundige voorstelling: → +∞ a → +∞ a

(40)

Complexe getallen (C)

δ-omgeving van een re¨

eel getal

Def.: Beschouw δ, een strikt positief re¨eel getal (δ > 0), en a een re¨eel getal. De verzameling {x | |x − a| < δ} wordt eenδ-omgeving van a genoemd en wordt genoteerd als B(a, δ):

B(a, δ) = {x | |x − a| < δ}, of

B(a, δ) = {x | d (x , a) < δ}.

• Opm.: |x − a| < δ ⇔ −δ < x − a < +δ ⇔ a − δ < x < a + δ ⇒ B(a, δ) is hetopen interval ]a − δ, a + δ[

(41)

Complexe getallen (C)

Omgeving van een re¨

eel getal

Def.: Een deelverzameling A ⊂ R wordt een omgeving van het re ¨ele getal a ∈ A genoemd als ze een δ-omgeving van a bevat.

Voorbeeld: het open interval ]α, β[ met α < a < β is omgeving van a:

α

a − δ a a + δ β

Opmerkingen:

• [α, β], ]α, β] en [α, β[ zijn ook omgevingen van a met α < a < β • [a, +∞[ (met a ∈ R) is eenomgeving van +∞

(42)

Complexe getallen (C)

Inwendig punt van V

Def.: x is een inwendig punt van V ⊂ R indien er een δ-omgeving van x bestaat die volledig behoort tot V, of

∃δ > 0 : B(x, δ) ⊂ V.

Opmerkingen:

• natuurlijk is x ∈ V

• verzameling van de inwendige punten van V is hetinwendige van V • inw V ⊆ V

• als V = inw V, is V een open verzameling

(43)

Complexe getallen (C)

Ophopingspunt van V

Def.: x is eenophopingspunt van V indien elke δ-omgeving van x minstens ´e´en punt van V bevat, verschillend van x ; of

∀δ > 0 : (B(x, δ) ∩ V) \ {x} 6= φ.

Opm.: ophopingspunt van V kan al dan niet tot V behoren

Voorbeelden

• V = {12,13,14,15, . . .} heeft 0 6∈ V als ophopingspunt (cf. Hst. 1.4, a = δ, b = 1)

( Eig. van Archimedes:) ∃n ∈ N : 1

n < δ ⇒ 1

n ∈ ] − δ, +δ[

• +∞ is een ophopingspunt van {1, 2, 3, 4, . . .}, waarom??? omgeving [b, +∞[ bevat altijd natuurlijk getal (cf. Hst. 1.3)

(44)

Complexe getallen (C)

Randpunt van V

Def.: a is eenrandpuntvan V indien elke δ-omgeving van a zowel punten van V bevat als punten buiten V, of

∀δ > 0 : B(a, δ) ∩ V 6= ∅ en B(a, δ) ∩ (R \ V) 6= ∅.

Opm.: randpunt van V kan al dan niet tot V behoren

Voorbeelden

• a en b zijn randpunten van het gesloten interval [a, b] • a en b zijn randpunten van het open interval ]a, b[

(45)

Complexe getallen (C)

Gesloten en open verzamelingen

Def.: Een deelverzameling V van R noemen wegeslotenindien elk rand-punt van V tot V behoort. We noemen Vopenindien elk randpunt van V niet tot V behoort.

Voorbeelden

• [a, b] is een gesloten verzameling • ]a, b[ is een open verzameling

(46)

Complexe getallen (C)

Eigenschap 1.3 :

x is een inwendig punt van V ⇒ x is een ophopingspunt van V x is een ophopingspunt van V ⇒ ∀δ > 0 : B(x , δ) bevat

oneindig veel punten van V

(47)

Complexe getallen (C)

Hulpstelling 1.5 :

x ∈ ]a, b[ ⇒ x is een inwendig punt van]a, b[. Bewijs:

• x ∈ ]a, b[ zodat a < x < b en min {x − a, b − x } > 0 ⇒ kies bijvoorbeeld δ = 12 min {x − a, b − x }

⇒ B(x , δ) = ]x − δ, x + δ[ ⊂ ]a, b[

⇒ x is een inwendig punt van ]a, b[ 

Illustratie: De factor 12 is natuurlijk niet essentieel

a

x − δ x x + δ b

(48)

Complexe getallen (C)

• uit deze hulpstelling volgt direct dat

x ∈ ]a, b[ ⇒ x is een inwendig punt van [a, b] • analoog: volgende eigenschappen

- Een eindpunt van een niet-gedegenereerd gesloten interval is een ophopingspunt van dat gesloten interval

- Een eindpunt van een niet-gedegenereerd open interval is een ophopingspunt van dat interval

(49)

Complexe getallen (C)

Complexe getallen (C)

• thuis doornemen!

⇒ getallenverzamelingen ingevoerd en besproken:

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C

eerste deel van de cursus: hoofdzakelijk R

volgende hoofdstuk: invoering begrippen voor het ‘vertalen’ van praktische problemen naar wiskundige problemen

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Om in aanmerking te komen voor herregistratie, dien je als verpleegkundige in vijf jaar tijd dat je geregistreerd bent, 184 punten te behalen.. Van die 184 punten, moet je ten

Overige bestendigheden bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout Toepassing lanen en brede straten, smalle straten, parken,

• Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come in contact with water9. sAfety instructions -

In de regel zullen gemeenten dergelijke afspraken niet in de registratie opnemen, waardoor de door Divosa en CBS gepubliceerde cijfers weliswaar een beeld geven van het aantal

gedaente van blauw- of zwartagtige puys- ten 7' de welke ? naer eene verzweêring, op meer of min tyd geneézen. Het is met het voortplanting-vogt van deze on- middelyke

tQtQt v qŒ]_GI`mv ZfBENgVbBFRj‡bRbNg[­v RbZ‚ÁjÂEJ^]_ZgZfBERh…†BFXYuWv ÃUB‰Jj‡bRhGŽ[$SjS$XH[jXY]$u$BER½]_ZfGIN ²pV½GYBFXYBEio`hGH…WN ²HqŸt v Äev

[r]

De aanvrager dient de noodzakelijkheid van afwijking van de maximale lengte uitdrukkelijk te motiveren. Het feit dat de toegang tot het perceel gebruikelijk moet dienen

b) -Use PREOS.xls to determine the atmospheric boiling point for isooctane by finding the temperature where the fugacity ratio is 1 using Solver.. -List the instructions you

e) Describe the Boltzmann superposition principle.. The scattered intensity is measured as a rate, counts per time. So it might make sense that the average rate is calculated in

Toegepaste kunst, design en techniek, vorm, kleur, constructie, mixed media, samenwerkingsopdracht.. Presenteren: Presenteer je podiumontwerp aan

Het KNMI heeft de seizoenen (winter, lente, zomer, herfst) over de periode 1901-2007 op basis van de temperatuur een cijfer gegeven.. Dit jaarcijfer staat in de laatste kolom

Het KNMI heeft de seizoenen (winter, lente, zomer, herfst) over de periode 1901-2007 op basis van de temperatuur een cijfer gegeven..

De dagen zijn veel langer, omdat het ‛s morgens vroeg licht is en ‛s avonds laat donker wordt.. In de natuur is alles groen en we brengen dit warme seizoen met een ijsje bij het

Bepaal de rang en de signatuur van φ2. Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren

7.1 above is equal to the largest absolute value of an eigenvalue of

(5) een speciale rol zullen spelen en dat oplossing met behulp van integraaltransformatie mogelijk zal zijn. Inderdaad blijken integraalvergelijkingen van dit type

Deze soort was steeds met slechts enkele exemplaren aanwezig (11 waarn.). Pediastrum duplex: slechts vier maal waargenomen, steeds in de binnengracht. Pediastrum limneticum:

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en de meeste teams hebben al toegezegd om aan te treden, met dit jaar een oude bekende, het Friese Wijnjewoude Na dit toernooi

Maar als extra beloning hebben zij voor de wedstrijd van VVW 1 tegen Siveo een voorwedstrijd gespeeld tegen elkaar en zijn zij met de spelers van beide eerste elftallen het veld

Maar nog meer ben ik trots op alle mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de club, want zonder hen zou ik deze waardering nooit hebben gekregen.. Ik wil dan ook

snijden. Beide teams hadden kansen, maar benutte deze niet. 30 seconden voor het einde begon Lazio Roma aan hun laatste en gelijk beste aanval. Tikkie Takkie voetbal door de

Het was heel erg gaaf om mee te lopen met het eerste team van Woubrugge en omdat het zo druk was op deze feestdag in de bestuurskamer heb ik Stan en het hele team niet