47 vallen en hij optreden moet om

In document INLANDSCHE BEVOLKING (pagina 55-61)

DE RESIDENTIE MENADO

47 vallen en hij optreden moet om

Jak stanowi art. 22 ust. 6f updof, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w art. 22 ust. 6c updof, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwar-tałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wskaźnik ten jest corocznie publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”.

UWAGA!

Od 2012 r. „Monitor Polski” jest publikowany wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej http://monitorpolski.gov.pl. Na tej stronie znajdują się rów-nież wersje elektroniczne „Monitora Polskiego” z wcześniejszych lat.

Dotychczas publikacja taka następowała zawsze w drugiej połowie października. Niedawno opublikowany wskaźnik wzrostu dla 2014 r. wynosi 0,2% (zob. komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. – M.P., poz. 931). Dla wcześ-niejszych lat wskaźnik ten wyniósł:

n 1% (dla 2013 r. – M.P. z 2013 r., poz. 823), n 4% (dla 2012 r. – M.P. z 2012 r., poz. 783), n 4,2% (dla 2011 r. – M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 966), n 2,5% (dla 2010 r. – M.P. z 2010 r. Nr 76, poz. 957), n 3,5% (dla 2009 r. – M.P. z 2009 r. Nr 68, poz. 883).

Wskaźniki dla wcześniejszych lat są z punktu widzenia opodatkowania sprzedaży domów i mieszkań nieistotne, gdyż przychody ze sprzedaży domów i mieszkań nabytych lub wybu-dowanych przed 1 stycznia 2009 r. nie podlegają już (tj. w 2014 r.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 10 ust. 1 pkt 8 updof).

Należy zwrócić uwagę, że waloryzacji podlegają wyłącznie koszty nabycia oraz koszty wy-tworzenia nieruchomości lub prawa majątkowego. Nie podlegają waloryzacji koszty nakładów poniesionych na nieruchomości oraz prawa majątkowe w okresie jego posiadania. Dotyczy to niestety również nakładów na budowę domów na gruncie stanowiącym własność podatnika.

22 SPRZEDAŻ DOMU LUB MIESZKANIA ...

5. dochód ze sprzedaży domu lub mieszkania

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży domu lub mieszkania podlega dochód (art. 30e ust. 1 updof). Jest on ustalany według wzoru:

D = P – K + OA gdzie:

P – oznacza przychód z odpłatnego zbycia domu lub mieszkania (zasady określania wysokości tego przychodu zostały omówione w części 3. Wysokość przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania),

K – oznacza koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania (zasady określa-nia wysokości tego kosztu zostały omówione w części 4. Koszty uzyskaokreśla-nia przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania),

OA – odpisy amortyzacyjne dokonane od sprzedawanego domu lub mieszkania.

PrzykłAd

Osoba fizyczna sprzedała mieszkanie za 320 000 zł (VAT z tytułu sprzedaży nie wystąpił).

Zwaloryzowany koszt nabycia tego mieszkania to 262 271 zł.

Scenariusz A. Przedmiotowe mieszkanie nie było amortyzowane. W tej sytuacji dochód z jego sprzedaży to 57 729 zł (320 000 zł – 262 271 zł).

Scenariusz B. Przedmiotowe mieszkanie było amortyzowane (niekoniecznie dlatego, że zostało uznane za środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej; amortyzowane mogą być również, przykładowo, mieszkania, których wynajem jest opodatkowany na zasa-dach ogólnych), a dokonane odpisy amortyzacyjne wyniosły 24 000 zł. W tej sytuacji dochód ze sprzedaży mieszkania to 81 729 zł [320 000 zł – (262 271 zł + 24 000 zł)].

Dochodów ze sprzedaży domu lub mieszkania nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 updof). Dochody takie nie są zatem opodatkowane według skali podatkowej. Są one opodatkowane na zasadach określonych specjalnie dla nich przepisami art. 30e updof (według stawki 19%). Więcej na ten temat w części 7. Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży domu lub mieszkania.

6. zwolnienie od podatku obejmujące dochód ze sprzedaży domu lub mieszkania przeznaczony na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof dochód (lub część dochodu) ze sprzedaży domu lub mieszkania może być zwolniony od podatku. Przed szerszym omówieniem tego zwolnienia należy podkreślić, że jest to obecnie jedyne zwolnienie od podatku obejmujące dochody (przy-chody) ze sprzedaży domu lub mieszkania. W szczególności nie obowiązuje już (nawet na mocy przepisów przejściowych):

1) zwolnienie od podatku obejmujące przychody ze sprzedaży domów lub mieszkań, w których podatnik był zameldowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą sprzedaży (tzw.

ulga meldunkowa),

2) zwolnienie od podatku przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny.

23

SPRZEDAŻ DOMU LUB MIESZKANIA ...

6.1. Zakres zwolnienia

Zwolnienie od podatku, wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, obejmuje dochody z od-płatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e updof, w tym dochody ze sprzedaży domów lub mieszkań, przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.

Zwolnienie to jest:

1) limitowane, tj. przysługuje w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży domu lub mieszkania;

2) ograniczone czasowo, tj. obejmuje dochody przeznaczone na własne cele mieszkaniowe przez okres dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż domu lub mieszkania.

Zakres zwolnienia można ustalić z zastosowaniem wzoru:

DZ = D × (WM : P) gdzie:

DZ – oznacza kwotę dochodu zwolnioną od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, D – oznacza kwotę dochodu ze sprzedaży domu lub mieszkania (zob. część 5. Dochód ze

sprzedaży domu lub mieszkania),

WM – oznacza wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż domu lub mieszkania (odnośnie do poję-cia tych wydatków – zob. punkt 6.2. Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe), P – oznacza przychód ze sprzedaży domu lub mieszkania (zob. również część 3. Wysokość

przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania).

PrzykłAd

W kwietniu 2014 r. podatnik sprzedał mieszkanie. Z tytułu sprzedaży osiągnął przychód w kwocie 320 000 zł. Zwaloryzowanym kosztem uzyskania tego przychodu była kwota 180 000 zł. Do końca 2016 r. na własne cele mieszkaniowe podatnik wyda kwotę 260 000 zł.

W tej sytuacji: D = 140 000 zł (320 000 zł – 180 000 zł), WM = 260 000 zł, zaś P = 320 000 zł.

Oznacza to, że kwota dochodu zwolnionego od podatku wynosi 113 750 zł, tj. 140 000 zł ×

× (260 000 zł : 320 000 zł) = 140 000 zł × 0,8125 = 113 750 zł.

W analizowanym przypadku cała kwota dochodu ze sprzedaży domu lub mieszkania jest zwolniona od podatku, jeżeli na własne cele mieszkaniowe (w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż domu lub mieszkania) przeznaczony zostanie cały przychód osiągnięty z tej sprzedaży (lub kwota większa).

PrzykłAd

Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że do końca 2016 r. na własne cele mieszkanio-we podatnik wyda ponad 320 000 zł. Oznaczałoby to, że kwota dochodu zwolnionego od po-datku wynosi 140 000 zł, gdyż 140 000 zł × (320 000 zł : 320 000 zł) = 140 000 zł × 1 = 140 000 zł.

24 SPRZEDAŻ DOMU LUB MIESZKANIA ...

6.2. Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe

Pojęcie wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, definiuje art. 21 ust. 25 updof. Katalog tych wydatków jest kata-logiem zamkniętym, tzn. że inne niż wymienione w art. 21 ust. 25 updof wydatki nie mogą być uznane za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe. Z punktu widzenia uzyskiwania przycho-dów ze sprzedaży domu lub mieszkania określone przepisami art. 21 ust. 25 updof wydatki na własne cele mieszkaniowe dzielą się na dwie grupy (zob. tabelę).

Nie wszystkie jednak wydatki określone w art. 21 ust. 25 updof uważa się za wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. Z art. 21 ust. 28 updof wynika, że nie są takimi wydatkami wydatki poniesione na:

1) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

2) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części – przeznaczonych na cele rekreacyjne.

1) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w ta-kim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nie-ruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie grun-tu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budyn-kiem lub lokalem,

2) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jed-norodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

3) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udzia-łu w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie dwóch lat od końca roku sprzedaży domu lub mieszkania grunt ten zmieni przezna-czenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

Wydatki poniesione na:

25

SPRZEDAŻ DOMU LUB MIESZKANIA ...

4) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lo-kalu mieszkalnego (przez własny budynek, lokal lub pomiesz-czenie rozumie się budynek, lokal lub pomieszpomiesz-czenie stano-wiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni miesz-kaniowej lub udział w takich prawach – art. 21 ust. 26 updof), 5) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele

mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego (przytoczona powyżej definicja własnego bu-dynku, lokalu lub pomieszczenia ma zastosowanie również w tym przypadku).

Nie ma przy tym przeszkód, aby ze środków otrzymanych ze sprzedaży domu lub mieszka-nia były finansowane dwa lub więcej z wymienionych wydatków, jak również, przykładowo, aby nabywane były dwa lub więcej budynków mieszkalnych, dwa lub więcej mieszkań, czy dwie lub więcej działek. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgosz-czy z 30 czerwca 2009 r., sygn. ITPB2/415-358/09/BK:

MF

(...) cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia, określone zostały enumeratyw-nie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Należy zauważyć, że w obowiązującym staenumeratyw-nie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do nabycia tylko jednego lokalu mieszkalnego. Zatem każdy z za kupionych lokali, stano-wiący jego własność, może wyczerpywać dyspozycję art. 21 ust. 25 pkt 1. W konsekwencji or-gan podatkowy wyjaśnił, że: (...) gdy środki uzyskane ze zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczy Pan na własne cele mieszkaniowe, których katalog zawiera ust. 25 art. 21 ustawy, dochód uzy-skany z jego zbycia zwolniony będzie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 usta-wy o podatku dochodousta-wym od osób fizycznych. Przeznaczenie przychodu na własne cele mieszkaniowe podatnika, w tym przypadku na zakup dwóch mieszkań, nie będzie zatem skut-kować powstaniem obowiązku zapłaty podatku.

6.3. Dokumentowanie wydatków na własne cele mieszkaniowe

Przy stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, mogą być uwzględniane wyłącznie wydatki udokumentowane. Przepisy nie ograniczają przy tym sposobu dokumentowania tych wydatków. Podatnicy mają w tym zakresie pewną swobodę. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2014 r., sygn.

IBPBII/2/415-407/14/ŁCz:

MF

(...) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określo-nego sposobu dokumentowania poniesiookreślo-nego wydatku. W przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, również wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy speł-nieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych, spoczywa na podatniku,

26 SPRZEDAŻ DOMU LUB MIESZKANIA ...

który wywodzi z tego określone skutki prawne. Natomiast organ podatkowy weryfikujący możli-wość skorzystania ze zwolnienia uprawniony jest żądać od podatników przedłożenia tów, z których będzie wynikało, kiedy i przez kogo wydatki zostały poniesione. Takimi dokumen-tami mogą być m.in. rachunki, faktury VAT, paragony, umowy, akt notarialny, dokumenty potwierdzające spłatę kredytu, bądź też inne dokumenty, które ten fakt mogą w sposób wiary-godny potwierdzić.

W przypadku dokumentowania wydatków na własne cele mieszkaniowe za pomocą doku-mentów imiennych (w szczególności faktur) konieczne jest, aby były to dokumenty wystawio-ne na uwzględniającego te wydatki podatnika. Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku wydatków ponoszonych przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej. W przy-padkach takich – bez konieczności uwzględniania tylko części udokumentowanych wydatków – należy dopuścić uwzględnianie wydatków potwierdzonych dokumentami (w szczególności fakturami) wystawianymi na obojga małżonków.

Należy unikać dokumentowania wydatków fakturami wystawionymi na drugiego z małżon-ków pozostającego we wspólności majątkowej. Organy podatkowe najczęściej bowiem od-mawiają prawa do uwzględniania takich wydatków przez małżonka, który nie został wskazany na fakturze. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2014 r., sygn. IPPB1/415-474/14-2/AM:

MF

(...) faktura wystawiona na imię i nazwisko Wnioskodawcy będzie w rozpatrywanej spra-wie stanowiła podstawę udokumentowania wydatku poniesionego przez niego na bu-dowę budynku mieszkalnego. Nie można uznać natomiast, że faktura(y) wystawiona na imię i nazwisko żony Wnioskodawcy uprawnia do uznania tych wydatków jako poniesionych przez Wnioskodawcę.

6.4. Wydatki poniesione przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania

Omawiane zwolnienie (art. 21 ust. 1 pkt 131 updof) obejmuje wydatki poniesione począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w któ-rym nastąpiło odpłatne zbycie. Takie brzmienie przepisu wyłącza możliwość uwzględniania przy ustalaniu prawa do omawianego zwolnienia wydatków poniesionych przed dniem odpłatnego zby-cia, w tym z otrzymywanych na poczet sprzedaży zadatków. Jak czytamy w interpretacji indywidu-alnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2012 r., sygn. IPPB2/415-937/11-4/MS1:

MF

(...) z przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż Wniosko-dawczyni nie zawarła jeszcze ostatecznej umowy sprzedaży, a otrzymany zadatek zamie-rza wydatkować na zakup nowego mieszkania jeszcze przed terminem podpisania osta-tecznej umowy sprzedaży. Tymczasem podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest wyłącznie przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nie-ruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przy czym początkiem terminu, od jakie-go można ponosić wydatki uwzględnione do obliczenia dochodu zwolnionejakie-go zjakie-godnie z wcześ-niejszymi wyjaśnieniami – jest dzień odpłatnego zbycia, który w niniejszej sprawie jeszcze nie

27

SPRZEDAŻ DOMU LUB MIESZKANIA ...

nastąpił. Powyższe oznacza, że zakup nowego mieszkania sfinansowany otrzymanym zadatkiem – a więc poniesiony przed datą odpłatnego zbycia – nie będzie mógł być uwzględniony do oblicze-nia dochodu zwolnionego.

PrzykłAd

22 marca 2014 r. podatnik zawarł umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania i otrzymał za-datek w kwocie 40 000 zł. Przyrzeczona umowa sprzedaży została zawarta 10 lipca 2014 r.

Wcześniej, tj. 30 czerwca 2014 r., podatnik wpłacił otrzymaną jako zadatek kwotę na poczet zakupu innego mieszkania. Wydatku tego – jako poniesionego przed sprzedażą dotychczaso-wego mieszkania – podatnik nie może uznać za wydatek na własny cel mieszkaniowy upraw-niający do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

6.5. Wydatki dotyczące składników majątku wspólnego małżonków

Wydatkami na własne cele mieszkaniowe są również te dotyczące składników majątku wspól-nego małżonków, np. nabycie mieszkania przez małżonków pozostających we wspólności ma-jątkowej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 lutego 2011 r., sygn. ILPB2/415-1288/10-2/ES, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 kwietnia 2012 r., sygn. IBPBII/2/415-91/12/JG). Dotyczy to również sytuacji, gdy wydatki takie są finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży domu lub mieszkania stanowiącego odrębny majątek jednego z małżonków. Jak czytamy w interpretacji indy-widualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 listopada 2011 r., sygn. ITPB2/415-750/11/IL:

MF

(...) wydatkowanie przed upływem dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w któ-rym nastąpiło odpłatne zbycie, tj. w przedmiotowej sprawie do końca 2013 r., całości środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży mieszkania, stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni, na nabycie do majątku wspólnego małżonków nieruchomości w po-staci budynku mieszkalnego oraz na remont własnego budynku spełnia przesłanki zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PrzykłAd

W 2010 r. żona odziedziczyła mieszkanie po rodzicach. Sprzedała je na początku 2014 r. Całą uzyskaną ze sprzedaży kwotę małżonka przeznaczyła na zakup do majątku wspólnego działki budowlanej, na której małżeństwo planuje wybudować dom. Wydatek na zakup działki będzie w tej sytuacji w całości wydatkiem przeznaczonym na własne cele mieszkaniowe w rozumie-niu art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

6.6. Wydatki na spłatę kredytów (pożyczek) oraz odsetek od kredytów (pożyczek) jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Wydatkami na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, mogą być również wydatki poniesione na spłatę kredytów (pożyczek) oraz odsetek od kredy-tów (pożyczek) zaciągniętych przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania.

28 SPRZEDAŻ DOMU LUB MIESZKANIA ...

W takich przypadkach zwolnienie nie ma zastosowania do części wydatków, które podatnik uwzględnił, korzystając z ulg podatkowych przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz do tej części wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 updof, którymi zostały sfinanso-wane wydatki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 updof, uwzględnione przez podatnika korzystają-cego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 updof).

Powoduje to, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, nie ma zastoso-wania do dochodów przeznaczonych przez podatników na spłatę kredytów, od których odsetki zostały odliczone w ramach tzw. ulgi odsetkowej. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lutego 2013 r., sygn. IBPBII/2/415-1502/12/MW:

MF

(...) zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy nie ma zastosowania w przypad-ku spłaty kredytu, który był przedmiotem innych ulg podatkowych. Przepis ten miał na celu wyeliminowanie sytuacji, kiedy z racji zaciągnięcia tego samego kredytu podatnik korzystałby z kilku ulg. Zwrócić też należy uwagę na fakt, że odliczane od podstawy opodatkowa-nia w ramach ulgi odsetkowej były wprawdzie odsetki od kredytu, a nie kapitał, jednakże odsetki nalicza się wszak od kwoty kapitału. Kwota kapitału była więc bazą do naliczania odsetek, a więc kwota kapitału była uwzględniona przez podatnika korzystającego z ulgi odsetkowej. To natomiast realizuje wprost dyspozycję art. 21 ust. 30 ustawy zabraniającą uznania za wydatek na cel miesz-kaniowy spłaty kredytu, którego dotyczyło korzystanie przez wnioskodawcę z ulgi odsetkowej.

Zdarza się przy tym, że kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a)–c) updof, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż prefero-wane zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika. W takich przypadkach – jak stanowi art. 21 ust. 29 updof – za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się te przy-padające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a)–c) updof oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a)–c) updof.

PrzykłAd

W 2011 r. podatnik kupił mieszkanie, zaciągając w tym celu kredyt. W 2012 r. zaciągnął kolejny kredyt – na zakup samochodu. W 2013 r. połączył oba kredyty kredytem konsolidacyjnym na kwotę 250 000 zł, z czego 210 000 zł dotyczyło wcześniejszego kredytu mieszkaniowego.

W 2014 r. podatnik sprzedał mieszkanie. W tej sytuacji wydatki na spłatę kredytu konsolida-cyjnego oraz odsetek od tego kredytu będą stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe w 84% (210 000 zł : 250 000 zł = 0,84, czyli 84%).

6.7. Wydatki zagraniczne jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Wydatkami uprawniającymi do zwolnienia są nie tylko te dotyczące budynków oraz mieszkań położonych w Polsce oraz zaciąganych w Polsce kredytów i pożyczek. Wydatkami takimi są również:

1) wydatki dotyczące budynków oraz lokali położonych w innych niż Polska państwach członkow-skich Unii Europejskiej oraz na terytorium Islandii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii,

29

SPRZEDAŻ DOMU LUB MIESZKANIA ...

2) wydatki na spłatę kredytów (pożyczek) oraz odsetek od kredytów (pożyczek) zaciągniętych w bankach mających siedzibę w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europej-skiej oraz na terytorium Islandii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii.

W takich przypadkach – jak stanowi art. 21 ust. 27 updof – omawiane zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwój-nego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

7. Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży domu lub mieszkania

W zakresie, w jakim dochód uzyskany ze sprzedaży domu lub mieszkania nie jest objęty zwolnieniem od podatku, dochód ten jest opodatkowany podatkiem dochodowym w wysoko-ści 19% (art. 30e ust. 1 updof). Od dochodu tego w trakcie roku nie trzeba opłacać zaliczek na podatek. Jest on opodatkowany dopiero po zakończeniu roku, tj. do końca kwietnia następ-nego roku obowiązkiem podatnika jest zapłata podatku od dochodu ze sprzedaży domu lub mieszkania.

7.1. Zeznanie PIT-39

Dochody ze sprzedaży domów lub mieszkań są opodatkowane w ramach szczególnego ro-dzaju zeznań PIT, tj. zeznań PIT-39. Aktualnie obowiązujący wzór tego zeznania (oznaczony in-deksem 5) określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 2013 r.

w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowią-zujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1303).

w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowią-zujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1303).

In document INLANDSCHE BEVOLKING (pagina 55-61)