FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 12 juni 2012

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1

Datum: 12 juni 2012

Gegevens onderneming : Vonk Tapijt B.V., gevestigd te (1181 BT) Amstelveen, Amsterdamseweg 400, tevens h.o.d.n. Vonk en Vloer, Spaarnweg 26 (2142 EN) Cruquius

Insolventienummer : F12/237

Datum uitspraak : 1 mei 2012

Curator : mr. P. Ingwersen

R-C : mr. W.S.J. Thijs

Dossiernummer curator : 91842

Activiteiten onderneming : winkels in vloerbedekking, detailhandel vloerbedekking Omzetgegevens :

Personeel gemiddeld aantal : 7

Saldo einde verslagperiode : € 16.500,--

Verslagperiode : 1 mei 2012 t/m 31 mei 2012 Bestede uren in verslagperiode : 61 uur en 30 minuten

Bestede uren Totaal : 61 uur en 30 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:

www.potjonker.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Vonk Tapijt B.V., hierna ook te noemen: “Vonk Tapijt” of “de vennootschap” is opgericht op 5 december 1983 en kent sedert die datum slechts één bestuurder: Antonius Cornelis Maria Vonk, geboren op 27 juli 1948 en wonende te Heemskerk. Tovo Beheer B.V. is enig aandeelhouder. Deze vennootschap wordt beheerst door de heer A.C.M. Vonk.

1.2 Winst en verlies:

2009: € 66.959,-- (verlies na belastingen) 2010: € 84.461,-- (verlies na belastingen)

2011: € PM verlies (in onderzoek; geen jaarrekening) 1.3 Balanstotaal:

2009: € 454.106,00 2010: € 341.649,00

De vennootschap heeft jarenlang een positief eigen vermogen gehad. In 2011 is dat overgegaan in een negatief eigen vermogen.

1.4 Lopende procedures:

Op het moment van het uitspreken van het faillissement was geen procedure lopende. Wel, zo is de curator gebleken, is bij arrest van 3 april 2012 een langdurige procedure afgesloten. Bij arrest van 3 april 2012 heeft het Gerechtshof Amsterdam – kort gezegd – verzoekster veroordeeld tot het betalen van een nieuwe huurprijs aan de verhuurster Ruyvenoord Ontwikkelings- en Beleggingsmaatschappij B.V. voor de bedrijfsruimte in het bedrijfsgebouw Spaarneweg 26 te Cruquius ad € 9.274,58 per maand ingaande 1 april

(2)

2002, verhoogd met de overeengekomen indexering, wettelijke rente en kosten. Op 5 april 2012 heeft voormelde Ruyvenoord het arrest betekend en inclusief de verschuldigde kosten aanspraak gemaakt op betaling van een bedrag ad € 493.080,83.

1.5 Verzekeringen:

In onderzoek.

1.6 Huur:

De vennootschap huurt de locatie Spaarneweg 26 te Cruquius van Ruyvenoord Ontwikkelings- en Beleggingsmaatschappij B.V. te Haarlem. Voorafgaand aan het faillissement was de huurovereenkomst door de vennootschap opgezegd tegen 1 maart 2013.

Voor de vestiging in Amstelveen bestond een huurovereenkomst met Rappange Administratie B.V., als lasthebber van de eigenaar Tukker.

In verband met de hierna te melden door de heer Vonk gerealiseerde doorstart van de tapijthandel in Amstelveen is de huurovereenkomst met Vonk Tapijt B.V. in onderling overleg beëindigd per 7 mei 2012. Per diezelfde datum huurt Vonk Interieur B.V. de bedrijfsruimte in Amstelveen.

1.7 Oorzaak faillissement:

De curator verwijst naar hetgeen hierboven vermeld is met betrekking tot lopende procedures. Het arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 3 april 2012 is voor curanda directe aanleiding geweest om onverwijld over te gaan tot het aanvragen van het eigen faillissement.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek. De curator heeft tevens in onderzoek de reserveringen die in voorbije jaren via een voorziening op de balans in de vennootschap zijn opgenomen. De curator heeft een onderzoek ingesteld naar de administratie van de vennootschap.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.:

7

2.2 Aantal in jaar voor faill.:

7

2.3 Datum ontslagaanzegging:

7 mei 2012.

Op 23 mei 2012 heeft de intakebijeenkomst UWV plaatsgevonden. Het salaris over april 2012 was voldaan. Voor zover de curator kan nagaan verloopt de afwikkeling van de loonaanspraken correct en soepel. Er is wel wat vertraging in verband met de grote stroom aan faillissementen. Daags na het faillissement heeft één werknemer ontslag genomen na het accepteren van een nieuwe werkkring.

2.4 Werkzaamheden:

Correspondentie, overleg personeel, aansturen personeel gedurende opzegtermijn, afwikkeling loongarantieregeling, contact en afstemming UWV, etc.

3. Activa Onroerende zaken Niet aan de orde.

(3)

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving:

Het gaat hier om de inventaris c.q. roerende zaken (niet voorraden) die door de curator zijn aangetroffen in de winkelpanden te Cruquius en Amstelveen.

De curator heeft het NTAB opdracht gegeven om de roerende zaken/inventaris in de verschillende locaties op te nemen en te taxeren.

3.7 Verkoopopbrengst:

€ 10.000,-- + PM

Dit bedrag is betaald door Vonk Interieur B.V. voor wat betreft de inventaris/roerende zaken vestiging Amstelveen.

3.8 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus:

De curator oefent ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en behartigt de belangen van de bevoorrechte schuldeisers, die in rang boven de pandhouder en beperkt gerechtigden gaan. Er zijn geen separatisten. De curator erkent het bodemrecht van de fiscus. De opbrengst van de zaken loopt via de boedel.

3.10 Werkzaamheden:

Inventarisatie, correspondentie, telefoongesprekken, contact NTAB, Belastingdienst, verkoopactiviteiten.

Voorraden/ onderhanden werk 3.11 Beschrijving:

De curator heeft direct na zijn aantreden de voorraden laten taxeren door het NTAB. Het NTAB heeft deze voorraden gecontroleerd. De voorraad in Amstelveen stelde weinig voor.

Deze is voor een beperkt bedrag ad € 1.000,-- verkocht in het kader van na te melden doorstart.

Tijdens de opzegtermijn van het personeel is de winkel in Cruquius opengebleven. Daar was meer voorraad aanwezig. De curator heeft gedurende de maand mei een deel van de voorraad kunnen verkopen. De opbrengst bedraagt tot dusverre ruim € 16.000,--. Thans vindt verkoop van het restant van de voorraad plaats

3.12 Verkoopopbrengst:

€ 1.000,-- voor wat betreft de voorraad Amstelveen + PM 3.13 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

3.14 Werkzaamheden:

Inventarisatie, bezoek filialen, inschakelen NTAB, contacten NTAB, verkoop activiteiten, onderhandelingen met doorstarter, aansturen personeel, correspondentie, telefoongesprekken, etc.

Andere activa 3.15 Beschrijving:

Immateriële activa zoals handelsnaam, merken, merknaam en goodwill, onderhanden werk, telefoonnummer, domeinnaam (hierna immateriële activa).

3.16 Verkoopopbrengst:

€ 4.500,--

(4)

3.17 Werkzaamheden:

Onderhandelen met doorstartende partij, alles leidende tot een activaovereenkomst en betaling van voormeld bedrag ad € 4.500,--.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren;

De debiteurenportefeuille stelt weinig voor. Hetzelfde gold voor het onderhanden werk. Per geval heeft de curator oplossingen bewerkstelligd. De debiteurenportefeuille Amstelveen bedroeg per datum faillissement € 170,-- en de debiteurenportefeuille Cruquius per datum faillissement € 112,30.

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en):

Als huisbankier functioneert ABN AMRO Bank N.V. Deze heeft geen vordering op de vennootschap.

5.2 Leasecontracten:

Voor zover bekend bestonden er leaseverhoudingen in verband met bij werknemers in gebruik zijnde auto’s met Tovo Beheer B.V. Deze leasecontracten zijn inmiddels in onderling overleg met de heer Vonk beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden:

Niet aan de orde. Er zijn geen zekerheden verschaft.

5.4 Separatistenpositie:

Niet aan de orde.

5.5 Boedelbijdragen:

Niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

Alle crediteuren worden/zijn aangeschreven ter zake van hun vorderingen en uitgenodigd om hun vordering in te dienen al dan niet voorzien van een claim op eigendomsvoorbehoud. Inmiddels is met een aantal leveranciers afspraken gemaakt. De curator heeft veel leveranciers de gelegenheid gegeven om zogenaamde displays uit de vestigingen op te halen. Dit is telkens zonder problemen verlopen. Het (voormalige) personeel van curanda is daarbij zeer behulpzaam geweest.

5.7 Reclamerechten:

Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten:

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden:

Onderhandelen over uitwinning van de activa en verdeling van de opbrengst, het onderhouden van contacten met leveranciers, het in kaart brengen van claims, correspondentie, telefoongesprekken, etc.

6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten

Niet van toepassing.

(5)

Doorstart

6.4 Beschrijving:

De curator heeft moeten constateren dat er weinig belangstelling bestond voor het voortzetten van de activiteiten. Voor de activiteiten in Cruquius heeft geen enkele gegadigde zich gemeld. Voor de vestiging in Amstelveen bleek uitsluitend de heer A.M.J.

Vonk, namens Vonk Interieur B.V., bereid en in staat om de activiteiten voort te zetten.

6.5 Verantwoording:

Op 7 mei 2012 heeft de curator overeenstemming bereikt met de heer Vonk namens Vonk Interieur B.V. met betrekking tot de verkoop en koop van na te melden activa.

6.6 Opbrengst:

€ 10.000,-- excl. BTW voor wat betreft de inventaris/roerende zaken

€ 1.000,-- excl. BTW voor wat betreft de voorraad

€ 4.500,-- excl. BTW voor wat betreft de goodwill.

€ 15.500,-- totaal

De overeenkomst dienaangaande is getekend op 10 mei 2012. Levering en betaling hebben inmiddels plaatsgevonden.

6.7 Werkzaamheden:

Onderhandelingen, het uiteindelijk sluiten van een overeenkomst met de doorstartende partij, het afwikkelen van allerlei praktische zaken waaronder huurverhoudingen, leveranciers, crediteuren, afstemming van klantgegevens, nutsbedrijven, etc.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht:

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen:

In onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden:

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen:

PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus:

PM

8.3 Pref. vord. van het UWV:

PM

(6)

8.4 Andere pref. crediteuren:

PM

8.5 Bedrag concurrente crediteuren :

€ 2.191,25

8.6 Bedrag betwiste crediteuren:

PM

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden:

Verband houdend met de hierboven vermelde onderdelen, overleg met fiscus, UWV en crediteuren, telefoongesprekken, conferenties, het afwikkelen van claims ter zake van eigendomsvoorbehoud, het teruggeven van displays aan leveranciers, etc.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.:

Op dit moment niet te voorspellen.

9.2 Plan van aanpak:

De curator zit nog midden in de inventarisatiefase. Een deel van de voorraad moet nog verkocht worden. De debiteurenincasso is afgewerkt, benevens de orderportefeuille en onderhanden werk. Afwikkeling moet nog plaatsvinden met betrekking tot leasecontracten, personeel, het indienen van crediteurenvorderingen is niet afgerond, etc.

9.3 Indiening volgend verslag : 1 september 2012

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.potjonker.nl
Gerelateerde onderwerpen :