FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 27 augustus 2012

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2

Datum: 27 augustus 2012

Gegevens onderneming : Kennemer Onderhoudsbedrijf B.V. (v/h Ripperda B.V.), gevestigd te (2013 AJ) Haarlem aan de Garenkokerskade 19

Insolventienummer : F12/179

Datum uitspraak : 3 april 2012

Curator : mr. P. Ingwersen

R-C : mr. W.S.J. Thijs

Dossiernummer curator : 91747

Activiteiten onderneming : Onderhouds- en schildersbedrijf

Omzetgegevens : Bruto omzetresultaat 2009: € 3.471.520,-- Bruto omzetresultaat 2010: € 3.480.509,-- Bruto omzetresultaat 2011: € 4.335.605,-- Bruto winst 2009: € 49.825,--

Bruto winst 2010: -/- € 393.385,-- Bruto winst 2011: -/- € 78.188,-- Personeel gemiddeld aantal : 33

Saldo einde verslagperiode : € 381.428,91

Verslagperiode : 1 mei 2012 t/m 24 augustus 2012 Bestede uren in verslagperiode : 40 uur en 30 minuten

Bestede uren Totaal : 127 uur en 54 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:

www.potjonker.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Zie vorige verslag.

1.2 Winst en verlies en balanstotaal:

Zie vorige verslag.

1.3 Lopende procedures:

Geen.

1.4 Verzekeringen:

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Met Commandeur Assurantiën B.V., die de assurantieportefeuille beheerde, zijn alle aan de boedel toekomende restituties afgestemd.

Inmiddels is een bedrag qua restituties ad € 12.705,19 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

1.5 Huur:

Zie vorige verslag.

(2)

1.6 Oorzaak faillissement:

Zoals uit het vorige verslag blijkt, heeft de curator de oorzaak en de aanloop van het faillissement nader onderzocht. Thans kan de curator daarover het navolgende melden.

Anders dan door sommige betrokkenen bij het faillissement, ook publiekelijk, dienaangaande wordt gesuggereerd, is de curator niet van oordeel dat het faillissement is aangevraagd onder verdachte omstandigheden. Integendeel, op grond van de curator ter hand gestelde gegevens blijkt zonneklaar dat de vennootschap in een toestand was komen te verkeren dat zij had opgehouden te betalen. Op directie en aandeelhouders rustte doodeenvoudig de plicht om het faillissement aan te vragen. Elk ander scenario zou tot nog meer schade voor crediteuren aanleiding hebben gegeven.

Samenvattend zijn de oorzaken van het faillissement gelegen in een combinatie van:

- sterk teruglopende liquiditeiten;

- het wegvallen van grote klant(en) zoals Ymere als gevolg van het mislopen van de aanbesteding;

- het verminderde werkaanbod en geannuleerde opdrachten klanten;

- hoge kostenstructuur vanwege te veel personeel in relatie tot het verminderde werkaanbod;

- veel (langdurig) ziekteverzuim;

- marges die steeds verder onder druk.

Ymere was de afgelopen jaren goed voor 30 tot 40% van de omzet. Daarnaast was Ymere een zeer belangrijke klant voor de werkzaamheden in de wintermaanden. Het wegvallen van Ymere zorgde voor een groot continuïteitsprobleem. De liquiditeit liep snel terug en er was per direct sprake van overtollig personeel. Begin 2012 werd duidelijk dat de orderportefeuille slonk. Veel opdrachten werden uitgesteld of ingetrokken. Het economisch klimaat en de malaise in de bouw waren daar debet aan. Eind 2011/begin 2012 werd duidelijk dat er maar voor 40% van de werknemers werk was. Er moest snel actie genomen worden om medewerkers te laten afvloeien. Door de vennootschap is juridisch advies ingewonnen en is met bijstand van het ingeschakelde advocatenkantoor actie ondernomen richting UWV. Kennelijk overspoeld door werk heeft de afwikkeling bij het UWV veel te lang op zich laten wachten. Het UWV heeft jegens de vennootschap daarvoor ook excuses aangeboden. De beslistermijn van UWV was ruim overschreden. Door de ingetreden insolventie is het UWV uiteindelijk nooit toekomen aan een besluit.

Begin 2012 werd een negatief resultaat van € 375.000,-- voorzien. Dat begrote tekort liep in de eerste maanden van 2012 verder op. Het bleek niet mogelijk de voortzetting of buitengerechtelijke liquidatie te financieren. Uiteindelijk was het aanvragen van het faillissement de enige reële optie.

2. Personeel

Zie vorige verslag.

Het UWV heeft alle aanspraken van het personeel grotendeels verwerkt en uitbetaald. De meeste werknemers maken aanvullend aanspraak op achterstallige betalingen in het kader van zogenaamde tijd-voor-tijd-dagen. Deze aanspraken worden door het UWV niet vergoed. Betrokkenen kunnen hun vorderingen dienaangaande bij de curator indienen.

3. Activa

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 24 juli 2012 € 381.428,91.

Onroerende zaken Niet aan de orde.

Bedrijfsmiddelen Zie vorig verslag.

(3)

Onderhanden werk Zie vorig verslag.

Andere activa Zie vorig verslag.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren;

In het vorige verslag is vermeld dat de debiteurenportefeuille is verkocht aan Garenkokers B.V. De inning van de debiteurenportefeuille is nagenoeg afgerond. Voor zover de curator niet voor de boedel bestemde bedragen heeft ontvangen, zijn deze grotendeels afgestort bij Garenkokers B.V., thans geheten Ripperda Vastgoedbehoud B.V. Verwezen wordt verder naar het financiële verslag.

De debiteurenbetalingen zijn binnengekomen op de oude rekeningen van de vennootschap bij respectievelijk ABN-AMRO Bank N.V. en Rabobank. Deze rekeningen zullen te zijner tijd worden opgeheven na afrekening met Ripperda Vastgoedbehoud B.V. Ook moet nog afgerekend worden met de Belastingdienst inzake de door de vennootschap onderhouden G-rekeningen.

4.4 Werkzaamheden:

Inventarisatie debiteurenportefeuille, contacten met doorstartster, correspondentie, telefoongesprekken.

5. Bank / Zekerheden 5.2 Leasecontracten:

De curator heeft gedurende de afgelopen verslagperiode uitgebreid contact onderhouden met RCI Financial Services B.V. over de door de laatste gefinancierde auto’s. Een aantal auto’s was/is contractueel ondergebracht bij Ripperda Beheer B.V. Met betrekking tot de door curanda geleasde auto’s heeft afstemming plaatsgevonden met RCI c.q. haar advocaat aangaande de verkoop van deze auto’s. Na verkoop bleef RCI zitten met een restant vordering ad € 17.150,48. Deze is bij de curator ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden:

De banken hadden geen zekerheden. De vennootschap werd in hoge mate gefinancierd door Ripperda Beheer B.V. Dienaangaande had Ripperda B.V. geen zekerheden bedongen.

De curator acht deze omstandigheid mede van belang bij de beoordeling van de gang van zaken leidend tot het faillissement en betrekt deze omstandigheid ook bij het nader te noemen onderzoek naar de rechtmatigheidaspecten van het faillissement.

5.4 Separatistenpositie:

Niet aan de orde.

5.5 Boedelbijdragen:

Niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

De afgelopen periode hebben crediteuren zich gemeld inzake mogelijke claims c.q.

aanspraken eigendomsvoorbehoud. In alle gevallen kon tot een bevredigende oplossing geraakt worden. De doorstartster heeft, indien daartoe aanleiding bestond, aangetroffen zaken correct teruggegeven. De betreffende crediteuren is verzocht dienaangaande een creditnota af te geven.

(4)

5.7 Reclamerechten:

In behandeling, tot dusverre niet aan de orde.

5.8 Retentierechten:

Tot dusverre niet gemeld.

5.9 Werkzaamheden:

besprekingen over uitwinning van de activa en verdeling van de opbrengst, het onderhouden van contacten met leveranciers, het in kaart brengen van eigendomsvoorbehoud, onderzoeken rechtsgeldigheid claims, correspondentie, telefoongesprekken, conferenties, etc.

6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden:

De curator heeft in het kader van het realiseren van een doorstart de onderneming tot 13 april 2012 voortgezet.

Doorstart

6.4 Beschrijving:

Zie vorige verslag.

6.6 Opbrengst:

Zie vorige verslag.

6.7 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht:

De boekhouding is in orde.

7.2 Depot jaarrekeningen:

De jaarrekeningen zijn alle jaren, op één jaar na, op tijd gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2012 is acht dagen te laat gedeponeerd. Volgens vaste jurisprudentie is dit een onbelangrijk verzuim.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden:

Verband houdend met de hierboven genoemde onderdelen.

(5)

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen:

€ 128.225,28 + P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus:

€ 149.093,00

8.3 Pref. vord. van het UWV:

€ 72.283,11

8.4 Andere pref. crediteuren:

€ 10.830,02 + P.M.

8.5 Bedrag concurrente crediteuren :

€ 740.663,55

8.6 Bedrag betwiste crediteuren:

P.M.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden:

Verband houdend met de hierboven vermelde onderwerpen, overleg met fiscus, UWV en crediteuren, telefoongesprekken, conferenties, het afwikkelen ter zake van claims van eigendomsvoorbehoud, etc.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.:

Op dit moment niet te voorspellen.

9.2 Plan van aanpak:

De curator doet thans onderzoek naar de rechtmatigheidaspecten en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

9.3 Indiening volgend verslag:

Over drie maanden.

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.potjonker.nl
Gerelateerde onderwerpen :