FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1

Datum: 27 november 2012

Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart

Insolventienummer : F12/533

Datum uitspraak : 16 oktober 2012

Curator : mr. P. Ingwersen

R-C : mr. A.J. Wolfs

Dossiernummer curator : 92398

Activiteiten onderneming : Ontwikkelen en produceren van maatwerk software.

Adviesbureau op het gebied van communicatie, marketing, grafische vormgeving en website-ontwikkeling.

Omzetgegevens : PM

Personeel gemiddeld aantal : 4 Saldo einde verslagperiode : € 0,00

Verslagperiode : 16 oktober 2012 t/m 23 november 2012 Bestede uren in verslagperiode : 14 uur en 42 minuten

Bestede uren Totaal : 14 uur en 42 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:

www.potjonker.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Synchronicity/Design B.V. is opgericht op 6 juni 2005 en kent vanaf de oprichting twee bestuurders: H.M. van Schaik Beheer B.V. en R.H. Veen Beheer B.V. Deze vennootschappen worden respectievelijk op hun beurt weer bestuurd door R.H. Veen, wonende te Haarlem en H.M. van Schaik, wonende te Maarn.

De aandelen worden gehouden door R.H. Veen Beheer B.V. en H.M. van Schaik Beheer B.V., ieder voor 50%.

1.2 Winst en verlies:

De curator is de financiële gegevens c.q. administratie nog steeds wachtende. Hij heeft diverse malen gerappelleerd. Bestuurders hebben toegezegd om de administratie aan te leveren.

1.3 Balanstotaal:

Op grond van de openbare gegevens bedroeg het balanstotaal in 2006 € 152.683,--, in 2007 € 55.337,-- en in 2008 € 175.222,--. De jaarrekeningen vanaf 2009 zijn nimmer gepubliceerd.

1.4 Lopende procedures:

Deze zijn de curator niet bekend.

1.5 Verzekeringen:

(2)

Hiermede is de curator niet bekend. Voorafgaand aan het faillissement waren de feitelijke activiteiten van de vennootschap al beëindigd. Het kantoor aan de Wagenweg 98 zwart te Haarlem was ontruimd en verlaten bij uitspraak faillissement.

1.6 Huur:

De vennootschap huurde kantoorruimte aan de Wagenweg 98 zwart te Haarlem. Op basis van een uitspraak van de rechtbank Haarlem, sector kanton, d.d. 19 september 2012 is de huurovereenkomst per 19 september 2012 ontbonden en werd Synchronicity/Design B.V.

veroordeeld om de bedrijfsruimte aan de Wagenweg te ontruimen, leeg op te leveren en de sleutels over te dragen aan verhuurder, D.J. Bos en D. Bos. Voorts werd Synchronicity/Design B.V. veroordeeld tot betaling van de achterstallige huur. De heren H.M. van Schaik en R.H. Veen zijn medeveroordeeld om grond van voormeld vonnis. Zij hebben zich naast de vennootschap persoonlijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst jegens Bos.

1.7 Oorzaak faillissement:

De heren Veen en Van Schaik voeren als belangrijkste oorzaak voor het faillissement aan de teruglopende omzet in de vennootschap, de problematische liquiditeitspositie en de algemene verslechtering van de markt/economische ontwikkelingen. Dit gevoegd bij de ontruiming van de kantoorruimte zoals hiervoor vermeld leidde tot de beslissing om het eigen faillissement van de vennootschap aan te vragen. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.:

0

2.2 Aantal in jaar voor faill.:

In de jaren 2008/2009 zou sprake zijn geweest van drie personeelsleden. Het personeelsbestand is in de loop der jaren tot 0 gereduceerd.

2.3 Datum ontslagaanzegging:

Niet aan de orde.

3. Activa Onroerende zaken Niet aan de orde.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving:

Het gaat hier om wat inventaris c.q. roerende zaken die in het kader van de ontruiming van het kantoorpand voorafgaand aan het faillissement reeds door de heren Veen en Van Schaik in beheer is genomen. Voorafgaand aan het faillissement zijn zij deze activa via Marktplaats gaan verkopen. Een bescheiden opbrengst van € 417,-- hebben zij direct na uitspraak faillissement aan de curator afgedragen. Een ander deel van de inventaris, te weten twee wachtkamerstoelen en twee halogeenlampen, alsmede wat aardewerkpotten en een roldeurarchiefkast staan nog bij Marktplaats te koop. Dienaangaande houdt de curator overleg met de heren Van Schaik en Veen. De curator heeft al snel de conclusie getrokken dat de activa te weinig waarde vertegenwoordigen om deze door een professioneel taxateur te laten taxeren.

3.7 Verkoopopbrengst:

€ 417,--

(3)

3.8 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus:

De curator oefent ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en de belangen te behartigen van de bevoorrechte schuldeisers, die in rang boven de pandhouders en beperkt gerechtigden gaan. De curator erkent het bodemrecht van de fiscus. De opbrengst van de zaken loopt via de boedel.

3.10 Werkzaamheden:

Inventarisatie, overleg met betrekking tot verkoopactiviteiten Voorraden/ onderhanden werk

3.11 Beschrijving:

Van voorraden is geen sprake. Met betrekking tot één klant, te weten Greetz, was nog sprake van onderhanden niet uitgefactureerd werk. Dit is inmiddels uitgefactureerd ten bedrage van respectievelijk € 3.461,94 en € 6.128,50.

3.12 Verkoopopbrengst:

De curator hoopt in een volgend verslag te melden dat het uitgefactureerde onderhanden werk is voldaan.

3.13 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

3.14 Werkzaamheden:

Inventarisatie, correspondentie, overleg, telefoongesprekken.

Andere activa 3.15 Beschrijving:

Immateriële activa zoals handelsnaam, merken, merknaam en goodwill.

3.16 Verkoopopbrengst:

Nihil

3.17 Werkzaamheden:

Er heeft zich tot dusverre geen enkele gegadigde hiervoor gemeld.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren;

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement zou er nog een debiteurenportefeuille zijn van ruim € 26.000,-- inclusief BTW. De curator heeft de debiteurenportefeuille in onderzoek. De curator heeft de bankinstellingen waar de vennootschap rekeningen had lopen, ABN AMRO Bank en ING Bank, gevraagd om bankafschriften zodat de mutaties voorafgaand aan het faillissement en daarna kunnen worden verwerkt. De curator is zowel van ING als van ABN AMRO Bank de betreffende gegevens nog wachtende.

4.2 Opbrengst:

PM

4.3 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

4.4 Werkzaamheden:

Aanmanen debiteuren, bijhouden stand debiteuren, contacten met bankinstellingen, correspondentie, telefoongesprekken.

(4)

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en):

De vordering van ABN AMRO Bank N.V. bedraagt € 124.550,81.

De vordering van ING Bank bedraagt € 17.741,89.

5.2 Leasecontracten:

Voor zover bekend bestonden er een leaseverhoudingen.

5.3 Beschrijving zekerheden:

De zekerheden van de ABN AMRO Bank zijn de navolgende:

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Van Schaik en Veen.

Voor zover de curator bekend heeft ING Bank geen zekerheden bedongen.

5.4 Separatistenpositie:

Niet aan de orde.

5.5 Boedelbijdragen:

Niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

Alle crediteuren zijn aangeschreven ter zake van hun vorderingen en uitgenodigd om hun vordering in te dienen al dan niet voorzien van een claim op eigendomsvoorbehoud. De eerste vorderingen komen binnen.

5.7 Reclamerechten:

Tot dusverre niet van toepassing.

5.8 Retentierechten:

Tot dusverre niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden:

Afstemming posities banken, onderhandelingen over uitwinning van de activa en verdeling van de opbrengst, het onderhouden van contacten met crediteuren en het in kaart brengen van mogelijke aanspraken, claims en het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de vorderingen, correspondentie, telefoongesprekken.

6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten

Niet van toepassing.

Doorstart

Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht:

De curator ontbeert de administratie. Hij heeft de bestuurders de gelegenheid gegeven om deze bij hem af te leveren. Tot dusverre heeft de curator niets ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen:

De jaarrekeningen over de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn niet gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

Over de laatste jaren ontbreekt deze.

(5)

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden:

Verband houdend met de hierboven genoemde onderdelen.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen:

P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus:

€ 66.977,--

8.3 Pref. vord. van het UWV:

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren:

P.M.

8.5 Bedrag concurrente crediteuren :

€ 162.618,25

8.6 Bedrag betwiste crediteuren:

P.M.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden:

Verband houdend met alle hierboven vermelde onderdelen, overleg met fiscus, telefoongesprekken, het afwikkelen ter zake van claims van eigendomsvoorbehoud indien van toepassing, etc.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.:

Op dit moment niet te voorspellen.

9.2 Plan van aanpak:

De curator zit in de inventarisatiefase. Er moeten nog activa worden verkocht. De curator ontbeert een behoorlijke administratie. De debiteurenincasso zal nog afgewerkt moeten worden. Afstemming met banken. De curator hoopt bij een volgend verslag meer informatie te kunnen verschaffen na raadpleging administratie etc.

9.3 Indiening volgend verslag:

1 maart 2013.

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.potjonker.nl
Gerelateerde onderwerpen :