Ledentevredenheidsenquête 2021

Hele tekst

(1)

2021

Ledentevredenheidsenquête

Verslag t.b.v. hoofdbestuur

(2)

Colofon

Auteur: Frank ten Doeschot, Laurens Leijdekkers

Contactgegevens: Kanaaldijk 12 7555 PN Hengelo

hoofdbestuur@wschool.nl

Versie: 1.3

Datum: 12-09-2021da]

(3)

Inhoudsopgave

Samenvatting en vervolgacties ... 4

1. Inleiding ... 8

2. Accommodatie en randvoorwaarden ... 10

3. Verenigingsbeleid en bestuur ... 15

4. Normen en waarden ... 19

5. Verenigingsgevoel en sfeer ... 23

6. Communicatie ... 27

7. Vrijwilligers ... 30

8. Totaaloordeel ... 32

(4)

Samenvatting en vervolgacties

Accommodatie en randvoorwaarden

De afgelopen jaren is er veel door de vereniging geïnvesteerd in het complex, en is het materiaalbeheer beter opgepakt. Dat is terug te zien in de resultaten. Ruim negen op de tien respondenten (91%) vinden dat het sportpark in een goede staat verkeerd. De waardering voor de velden blijft daar enigszins bij achter. Hoewel nog altijd 71% tevreden is, vindt 21% dat het beter kan en is 8% echt ontevreden. Uit de gegeven toelichtingen blijkt dat vooral te liggen in de kwaliteit van het grastrainingsveld en de capaciteit van verlichte trainingsvelden.

Tot de randvoorwaarden behoren verder de hoeveelheid en kwaliteit van spelmateriaal (ballen, doeltjes en hesjes) en de wedstrijdkleding. Over deze aspecten is 86 tot 90% tevreden. Niettemin zijn er enkele verbeterpunten benoemd zoals de beschikbaarheid van doeltjes op de trainingsvelden, organisatie van de kledinguitgifte, de kwaliteit van broeken en sokken, de passendheid van de kleding (te klein/te groot).

Verbeterpunt Prioriteit Reflectie en/of actie

Kwaliteit grastrainingsveld Hoog Korte termijn: overleg met Gildebor

Lange termijn: mogelijkheden kunstgras/hybride verkennen

Capaciteit verlichte trainingsvelden

Laag Middellange termijn: verder onderzoeken in relatie tot groei

Veiligheid fietspad rond fietsenstalling

Hoog Is al onder de aandacht bij bestuur. Er is/wordt o.a. een bord geplaatst

Vlaggen grensrechters Hoog Korte termijn: nieuwe aanschaffen

Lange termijn: onderdeel maken materiaalbeheer Nieuwe banken hoofdveld Middel Staat al in onderhoudsplan

Kwaliteit broeken/sokken, passendheid kleding

Middel Korte termijn: bespreken met kledingcommissie

Trainingsdoeltjes Hoog Voor zover bekend is er geen sprak van tekort, maar is het meer een kwestie van verdelen?

Verenigingsbeleid en bestuur

Sinds maart 2020 heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat het verenigingsleven tijdelijk stil heeft gestaan. Veel respondenten (88%) zijn tevreden over hoe de vereniging is omgegaan met deze situatie. Een compliment aan allen die zich hiervoor hebben ingezet! Niettemin is het onderdeel beleid en bestuur relatief het minst gewaardeerde onderdeel van de enquête. Er is ruimte voor verbetering als het gaat om het uitdragen van het beleid van de vereniging, een krappe meerderheid van 52% vindt dat dit voldoende gebeurt. In mindere mate geldt ook voor de benaderbaarheid van het bestuur (71% tevreden) en de mate waarin wordt geluisterd naar de leden (63% tevreden).

(5)

Verbeterpunt Prioriteit Reflectie en/of actie

Luisteren naar de leden Middel De enquête is een goed middel. Zeker iets om over enkele jaren te herhalen

Middellange termijn: nadenken over nieuwe vormen van ‘participatie’ naast ALV. Hoe zit het met de jeugdraad?

Communicatie wordt veel als algemeen verbeterpunt genoemd

Uitdragen van beleid (waar staan we voor

Hoog We hebben veel uitvoeringsplannen, maar geen overkoepelende missie/visie op papier terwijl we daar wel duidelijke ideeën over hebben:

duurzaam, maatschappelijk betrokken,

multifunctioneel complex, ambitie om te groeien Korte termijn: nagaan of alles op de website beschikbaar is

Middellange termijn: uitwerken missie/visie en uitdragen

Verbeteren naleving van de regels (v.b. corona, maar ook roken en alcohol, gedrag in en om het veld)

Hoog Hoe gaan we dit doen?

Normen en waarden

Ondanks dat een deel van de leden van mening is dat het niet duidelijk is waar de vereniging voor staat (zie hierboven), vinden 8 op de 10 respondenten (81%) dat het duidelijk is wat normaal gedrag is binnen de vereniging. De mate waarin leden elkaar respecteren ongeachte eventuele verschillen en er vriendelijk met elkaar wordt krijgt ook instemming van rond de 80% van de respondenten. De mate waarin men vindt dat er passend wordt opgetreden tegen leden die ongewenst of onsportief gedrag vertonen, blijft hier wat bij achter: 65% vindt dat dit voldoende wordt gedaan, 28% ziet ruimte voor verbetering en 7% vindt dat dit onvoldoende gebeurt. In de toelichtingen wordt er wel door meerdere personen op gewezen dat dit beter gaat dat pakweg 5 jaar geleden, maar wordt er door anderen op gewezen dat er ondanks de rookvrije afspraken veel gerookt wordt langs de velden.

Verbeterpunt Prioriteit Reflectie en/of actie Optreden tegen leden die

ongewenst of onsportief gedrag vertonen

Middel Nadenken over wijze van handhaven/elkaar aanspreken (zie ook hierboven)

Spelregels duidelijk communiceren (op het sportpark)

Verenigingsgevoel en sfeer

Veruit de meeste respondenten (83%) voelen zich verbonden met SV Wilhelminaschool. Ook wordt de sfeer binnen het team als zeer goed ervaren (87%). Tenslotte zijn de geënquêteerden erg tevreden (91%) over de sfeer binnen de vereniging en over de activiteiten (89%) die door de vereniging georganiseerd worden. Aandachtspunt bij verenigingsgevoel en sfeer is de aandacht die aan niet-selectieteams worden gegeven. Hoewel 69% vindt dat er voldoende aandacht voor deze teams is, geeft ook een groep aan dat de aandacht beter kan (27%).

(6)

In de reacties wordt meerdere keren aangegeven dat de normen en waarden prominenter binnen de vereniging zichtbaar mogen worden gemaakt. Ook is benoemd dat bepaalde ouders die ongewenst gedrag (roken, te fanatiek coachen) vertonen, door andere ouders of het bestuur moeten worden aangesproken. Verder is een aantal keren aangegeven dat het verschil en aandacht tussen

selectieteams en niet-selectieteams erg groot is. Daarentegen wordt ook gezien dat de nieuw opgezette circuit training eraan bijdraagt dat dit verschil kleiner wordt in de onderbouw. Precies zoals dit is bedoeld dus.

Verbeterpunt Prioriteit Reflectie en/of actie Uitdragen van beleid. Op welke

wijze kunnen wij onze normen en waarden uitdragen?

Middel We hebben veel uitvoeringsplannen, maar geen overkoepelende missie/visie op papier terwijl we daar wel duidelijke ideeën over hebben:

duurzaam, maatschappelijk betrokken,

multifunctioneel complex, ambitie om te groeien Kort: nagaan of alles op de website beschikbaar is Middellang: uitwerken missie/visie

Nadenken/meepraten over technisch beleid plan. Moet men in de onderbouw selecteren?

Middel Het technisch beleidsplan loopt tot 2022. De TC gaat het huidige plan onder de loep nemen en eventueel herzien.

Communicatie

Ruim 84% van de respondenten vindt dat zaken als wedstrijdprogramma’s, afgelastingen of plotse wijzigingen tijdig worden gecommuniceerd. Ook is een ruime meerderheid (78%) van mening dat de vereniging voldoende communiceert (bijvoorbeeld per nieuwsbrief, website, of social media) met leden. Toch is er ook een groep (15%) die van mening is dat dit beter kan en een groep die hier ontevreden over is (7%). Het lijkt er wel op dat SV Wilhelminaschool communicatievormen (zoals nieuwsbrief, website, of social media) gebruikt die aansluiten bij onze leden en betrokkenen (84%).

In de reacties is een aantal keer aangegeven dat de teamindeling via social media bekend zijn gemaakt en dat niet iedereen daar gebruik van maakt. Hierdoor waren ouders niet op de hoogte van de nieuwe indeling. Ook wordt aangegeven dat er vaker, meer en tijdiger gecommuniceerd mag worden op onze kanalen.

Verbeterpunt Prioriteit Reflectie en/of actie

Teamindelingen mailen Hoog Komend seizoen indelingen ook mailen (mailbestand nieuwsbrief)

Clubblad uitbrengen Laag Een volledige papieren uitgave is achterhaald.

Wel zouden we meeneemexemplaren van de nieuwsbrief via een mooie display in de kantine beschikbaar kunnen stellen.

Nieuws sneller brengen Middel Mediateam is afhankelijk van info uit de club ->

meer correspondenten?

Zodra er input (voor social media) is geleverd, moet dat er zsm op

(7)

Vrijwilligers

Vrijwilligers is het grootste kapitaal binnen een vereniging. Zonder vrijwilligers is er niks mogelijk en SV Wilhelminaschool wil dan ook voldoende aandacht geven aan zijn vrijwilligers. Gelukkig is ruim 77% van de respondenten het hiermee eens. Dat betekent ook dat er een groep is die het niet helemaal eens is met de stelling, hoewel we hier de afgelopen jaren veel aandacht aan hebben gegeven. Helaas is er maar één reactie geplaatst over op welke wijze het bestuur vrijwilligers in het zonnetje heeft gezet.

Ruim 41% van de geënquêteerden vindt dat de vereniging er niet genoeg aan doet om vrijwilligers te vinden. In de reacties wordt aangegeven dat het niet altijd bekend is welke vacatures er zijn en op welke wijze nieuwe vrijwilligers worden geworven.

Verbeterpunt Prioriteit Reflectie en/of actie

Zichtbaarheid vacatures Hoog Voor ouders en andere betrokken is het niet duidelijk voor welke vacatures mensen worden gezocht en wat die taken inhouden.

Functieprofielen opstellen Hoog Functieprofielen opstellen, omdat er

onduidelijkheid is over taken/functie-inhoud Organiseren vrijwilligers markt Midden Meer zichtbaarheid creëren omtrent vacatures Waardering vrijwilligers Midden Hebben we al het nodige voor in gang gezet. Wat

kunnen/moeten we nog meer doen?

Totaaloordeel

Gemiddeld wordt SV Wilhelminaschool met een 8,2 beoordeeld. Dit is een cijfer waar wij enorm trots op mogen zijn. Niemand gaf een onvoldoende en vrijwel iedereen gaf een 7 of hoger.

In de reacties wordt vaak aangegeven dat er veel georganiseerd wordt (29x), ook in coronatijd. Ook zijn er veel complimenten voor onze accommodatie (19x) en de inzet van vrijwilligers, commissies en bestuur (14x). Last but not least, wordt ook gezelligheid (12x) vaak genoemd.

Natuurlijk zijn er altijd zaken die verbeterd kunnen worden. Vooral zaken op het gebied van

communicatie (14x) worden vaak genoemd. Ook wordt betrokkenheid vanuit ouders en roken op het complex genoemd. Ook zijn er respondenten (14x) die geen verbeterpunt kunnen benoemen.

(8)

1. Inleiding

Aanleiding

Wij als bestuur zijn er voor de leden, ouders, supporters en andere betrokkenen bij de vereniging.

Wij vinden het dan ook belangrijk om te luisteren naar de inbreng die zij hebben. De jaarlijkse ledenvergadering (ook toegankelijk voor ouders!) wordt helaas maar door een kleine specifieke groep bezocht, en in coronatijd was er sowieso minder gelegenheid voor contact tussen bestuur en leden. Een enquête is dan een laagdrempelige manier om van een grote groep respondenten de meningen te verzamelen. Dit alles was voor ons voldoende aanleiding om een vragenlijst op te stellen en uit te zetten.

Uitvoering

• Enquête heeft online gestaan van 3 juli tot 1 september 2021 en kon op uitnodiging (via e- mail of WhatsApp-groepen) worden ingevuld.

• Om de respons te stimuleren zijn drie prijzen uit de webshop verloot.

• In totaal hebben 139 leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren de vragenlijst ingevuld; 7 vragenlijsten zijn uit het systeem verwijderd vanwege dubbeling. De grafieken op de volgende pagina laten zien dat er een mooie spreiding is naar type respondent, geslacht en leeftijd.

• 3 personen hebben in de enquête aangegeven contact te willen met een bestuurslid. Met 2 van hen is ondertussen contact geweest.

Een supporter geeft aan ongelukkig te zijn met de gang van zaken rondom de verlenging van het contract van de hoofdtrainer. De wijze van evaluatie waarbij de hoofdtrainer samen met de hele spelersgroep zat, zorgt dat niet iedereen het achterste van de tong wil laten zien.

Een ouder heeft zijn dochter net bij de voetbal. Ten tijde van het invullen van de vragenlijst wist hij nog niet veel van het reilen en zeilen bij een voetbalvereniging. Ondertussen speelt zijn dochter in een team en geeft hij aan dat de communicatie vanuit leiders en coördinator helder is.

(9)
(10)

2. Accommodatie en randvoorwaarden

Samenvattende tabel

Stelling % oneens+

helemaal oneens

% deels eens, deels oneens

% eens+

helemaal eens 8A. De vereniging heeft

voldoende materiaal beschikbaar zoals hesjes, ballen en doelen.

3% 10% 87%

8B. De materialen zoals hesjes, ballen en doelen zijn van goede kwaliteit

1% 9% 90%

8C. Ik ben tevreden over de kwaliteit van de velden

8% 21% 71%

8D. Het sportpark is in een goede staat (parkeergelegenheid, prullenbakken, verlichting,

veiligheid enzovoort)

3% 6% 91%

8E. Ik ben tevreden over de kwaliteit van de wedstrijdkleding van de club

2% 12% 86%

(11)
(12)

Toelichtingen

Speler van de week moet team van de week worden. Weekblad fc de dukdalf moet terug komen.

2de trainingsveld dramatisch.

Ben niet meer op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bij sportpark heb ik een 1 gescoord. Dit heeft er mee te maken dat ik het fietspad rond de fietsenstalling erg gevaarlijk vind. Het is niet overzichtelijk. Ik heb hier al meermaals meldingen over gemaakt. De accommodatie is verder super.

De club is constant bezig te verbeteren ook qua accommodatie.

(13)

De club wil groter worden, maar dan moeten ze wel meer velden gaan krijgen met verlichting.

De kwaliteit van de wedstrijdkleding is goed. Alleen jammer dat er niet voldoende voorraad is en dus niet alle kleding voor de kleinsten aanwezig is (eerste wedstrijd met een te klein shirt en geen sokken)

De nieuwe shirtjes voor de jeugd zijn te klein of te groot.

De sokken hebben een slechte, niet aansluitende pasvorm aan de voeten.

De vaste beheerders van de gemeente hebben een fantastische job op het sportpark. Met iets meer liefde en fanatisme is daar ook zeker nog wat verbetering mogelijk! Het

sportpark is uitstekend, het moet een sport zijn om dat tot in de puntjes te verzorgen!

Hartelijke groet, Paul Mulder Dikke prima

Er mogen wat mij betreft nieuwe vlaggen voor grensrechters komen. Wat er nu voor handen is, is best wel triest.

Er zijn nog kansen in sponsering.

Fietspad (bocht bij de ingang ) geen overzicht wat er uit de bocht komt Ga zo door.

Geen Heb ik niet

Het grastrainingsveld is vaak na 8 weken helemaal kapot omdat we natuurlijk zoveel jeugd hebben dat is een minpuntje.

Oppassen dat je niet te groot word of een trainingsveld erbij proberen te regelen.

Het grastrainingsveld zou wat mij betreft wel iets beter kunnen. We trainen daar met vier groepen tegelijk en dan zou belijning wel handig zijn en iets meer hoge hekken zodat je wat vrijer bent met je afwerkoefeningen. Verder moet je toch vaak voor de training goaltjes die kant op slepen. Wanneer er voldoende goaltjes zijn op ieder trainingsveld hoef je niet zo veel te slepen.

Het trainingsveld kan wel beter.

Het trainingsveld minder gebruiken want na een tijdje word het een soort van zandbak Het vijfde heeft hesjes gekocht en we merken dat die elke week verminderen in aantal.

Waarschijnlijk worden die door andere teams ook gebruikt.

Ik zou ook voor T-shirt met korte mouw gaan. In de zomer is het behoorlijk warm om met lange mouw te voetballen.

Kleding zou beter kunnen, maar desinteresse en gebrek 'klantvriendelijkheid' t.o.v. leden laat al te wensen over bij kledingcommissie. Algemeen bekend overigens.

Kunststof planken op de banken aan het hoofd veld.

Meer jeugddoelen en een veel beter gras trainingsveld zou erg fijn zijn.

Meer verlichting bij de velden

Met sponsor in ieder geval alle selectie elftallen samentrekken qua kleding

(14)

Nu zijn alle velden top, maar door de overbelasting van het kleine trainingsveld blijft daar weinig van over

Sokken zijn van mindere kwaliteit

Soms denk ik dat gezien de groei v.d. club, kijk naar het aantal jeugdteams dat we krap zitten in de velden.

Strakker organiseren kleding, anticiperen op aantallen, gebruik rugnummers ter bewaking aantallen

Tenue, shirt met korte mouw i.p.v. lange mouw.

Tijdens de wedstrijd in de rust van het eerste de koffie misschien warme chocomelk serveren bij koud weer in het hokje onder de geluidsman. Nu moet je soms erg lang wachten omdat er ook veel aan de bar wordt verkocht. Ik snap dat dit ook een personeels dingetje is. Maar het zou de verkoop wel eens kunnen verhogen.

Trainingsveld is altijd in slechte staat midden in het seizoen.

Trainingsveld is vaak belabberd na een half seizoen.

Trainingsveld mag iets beter voor de rest alle velden zien er goed uit.

Veel water op de velden. Maar daar kan de club weinig aan doen. Meer bankjes langs de velden, ook bij het kunstgrasveld. Ik zag bij Tubantia volgens mij eens, dat zij met linten werken die van het ene hek naar het andere gespannen worden (op vaste punten vastmaken) waardoor de jeugdveldjes altijd de juiste, rechte maat hebben en er niet steeds met petjes een veld uitgezet hoeft te worden. Op de lijn daarna wel her en der een petje om het lint wat vaster te zetten. Maar lijkt me veel uitzetwerk verschillen.

Verlichting op het kunstgras moet nog beter worden afgesteld.

Vindt het niet kunnen dat je gebruikte broekjes en sokken krijgt aan het begin van elk seizoen.

Voldoende plek om te parkeren. Wellicht een apart deel inrichten voor bromfietsen / motoren zodat die niet op de fietsparkeerplaats hoeven te staan

Voor het op niveau houden van het park een klusploeg die bijvoorbeeld een halve dag in de twee weken of maand klussen doen die de kwaliteit van het park ten goede komt.

Vraag 8e is voor ons lastig onze dochter is pas bij de club Wasmachine voor hesjes.

Wat bankjes langs het veld.

Wedstrijdkleding niet altijd uniform. Lange mouw te warm in voorjaar. Iedereen heeft verschillende en soms versleten sokken aan. Geen logo meer op sokken doen, beter op broekje.

Zie eerdere opmerking aangaande de kleding.

(15)

3. Verenigingsbeleid en bestuur

Samenvattende tabel

Stelling % oneens+

helemaal oneens

% deels eens, deels oneens

% eens+

helemaal eens 9A. Het bestuur is gemakkelijk

te benaderen

4% 25% 71%

9B. Het is voor mij bekend wat het beleid van de vereniging inhoudt (wat het bestuur belangrijk vindt)

20% 28% 52%

9C. Het bestuur luistert naar wensen en ideeën van leden

1% 36% 63%

9D. Ik ben tevreden over hoe de vereniging met de coronacrisis is omgegaan

4% 8% 88%

(16)
(17)

Toelichtingen

Allemaal neutraal... geen idee wie in het bestuur zit en nog nooit hoeven te benaderen Bij deze nog een dikke pluim voor hoe er met corona is omgegaan door de club, met alles wat georganiseerd is voor de jeugd. Daar mogen we trots op zijn!

Bovenstaande vragen kan ik niet invullen ivm pas lid

Corona: coördinator aangesteld maar weinig gezien. Het barpersoneel en andere vrijwilligers

zijn geen agenten!

De club moest tijdens corona luisteren naar de regering echter zitten daar allemaal hersenloze bestuurders

Een echte vereniging avond creëren op de donderdag. Bij elkaar komen van verschillende commissies en besturen. (Uiteraard naast de teams die trainen).

Eerlijk gezegd heb ik nog nooit contact gezocht met leden van het bestuur dus ik kan deze vragen niet goed beantwoorden.

Eerste personeel. Na de 2e lockdown minder. Ouders stonden langs het veld. Geen corona post meer. Geen goed voorbeeld geef je dan af.

Eerste vragen onbekend; tot op heden geen contact (nodig) gehad met bestuur Fijn dat er werd gekeken naar mogelijkheden ipv onmogelijkheden tijdens Corona Geen

geen

Heb ideeën genoeg, maar niet de energie om deze alléén ten uitvoer te brengen ( met enkele andere vrijwilligers die m.i. óók genoeg energie en tijd in vrijwilligerstaak stoppen).

Heb ik niet

Hulde aan de inzet van het bestuur. Het zijn gekke en lastige tijden.

Iedereen kon in en uit lopen. Bij de jeugd stonden zelfs opa’s en oma’s te kijken.

Ik heb nog niets met het bestuur van doen gehad na een jaar. Ik heb ze nog niet gezien of gesproken of er iets van gehoord

(18)

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit jaar niet op de ledenvergadering ben geweest. Daardoor heb ik de doelen niet helder. Maar daar kun je zelf wat aan doen (stukken inlezen of vergadering bijwonen), dat is dus een verbeterpunt voor de leden zelf!

Ik zou niet weten wie er allemaal precies in het bestuur zit en wat ze doen.

In de kantine te weinig afstand, zeker in de eerste maanden, niemand greep in

Omdat onze zoon nog niet heel lang bij jullie voetbalt kan ik sommige vragen niet helemaal invullen

Pluspunt!! tijdens de coronacris is er nog genoeg georganiseerd voor de jeugd Positieve input van coördinatoren en trainers/leiders tijdens de corona-periode

Suggestie: identiteit duidelijker door de belangrijkste beleidsregels zichtbaar te maken op het park, in de kantine, website enz.

Toppers! Tijdens de Corona is er altijd gekeken wat wel mogelijk was en hier is na gehandeld, erg tevreden!

Wilheminaschool is een club die goed bezig is, maar er bestaat altijd ruimte voor verbetering.

Zeer accuraat mbt tot coronaperiode. Groot compliment

Zoals ik al eerder heb aangegeven ze hebben veel activiteiten georganiseerd voor alle elftallen onder de 18 jaar

(19)

4. Normen en waarden

Samenvattende tabel

Stelling % oneens+

helemaal oneens

% deels eens, deels oneens

% eens+

helemaal eens 10A. Het is duidelijk hoe

iedereen zich hoort te gedragen binnen de vereniging

2% 17% 81%

10B. Er wordt passend opgetreden tegen leden die ongewenst of onsportief gedrag vertonen

7% 28% 65%

10C. Iedereen binnen de vereniging respecteert elkaar (ongeacht eventuele verschillen)

2% 21% 77%

10D. Iedereen binnen de vereniging gaat vriendelijk met elkaar om

2% 16% 82%

(20)
(21)

Toelichtingen

Belangrijk om dit te communiceren en ernaar te handelen.

Een permanent uiting van waar we als club voor staan en wat onze normen en waarden zijn. Op een prominente plaats. Zodat deze normen en waarden en het besef daarvan dieper in de clubcultuur verankerd worden.

Geen Heb ik niet

Het is een stuk beter t.o.v. Vijf jaar geleden, maar ik zou de normen en waarden duidelijker zichtbaar willen zien op het park, website en kantine. Maar ook

bespreken/delen met de leden in b.v. ledenavonden. Daar hoort ook bij aanspreken! Bij wangedrag langs de lijn bijvoorbeeld MOET er worden aangesproken! Bestuursleden zouden daar het voortouw in kunnen nemen. Als we dat doen en volhouden zal het imago zienderogen verder verbeteren.

In een ons-kent-ons cultuur is het vaak lastig voor sommigen om elkaar aan te spreken op onrespectabel gedrag naar elkaar. Beetje 'laissez-faire' gedrag, want verantwoordelijke personen willen vooral lief en aardig gevonden worden. Gaat wel steeds beter overigens met daadkrachtig optreden tegen degene die zich in dit opzicht misdragen.

Lastige vragen dit. Ik ervaar geen problemen binnen mijn eigen 'kring' bij

Wilhelminaschool. Maar ik schrik soms best wel van het 'fanatisme' van ouders maar ook van leiders! tijdens wedstrijden.

Het zijn jonge kinderen. Die voor hun plezier voetballen. En ja, dat kun je serieus en met de nodige inzet doen, anders kun je beter thuisblijven. Maar sjeetje zeg. Hoe het er soms aan toe gaat. Waarbij veelal vaders als leider optreden. Met mi vaak onvoldoende kennis van de persoontjes in het team (hoe zitten ze in elkaar, in hun vel, hoe maak je ze beter, wat hebben ze nodig etc). Ik vind dat de aanspreekcultuur daarbinnen erg erg matig is.

Leiders en trainers maken de regels ook bespreekbaar met ouders wat wel en niet getolereerd wordt.

(22)

Let op drankgebruik onder de 18

Meeste neutraal, nog niet mee gemaakt

Misschien dat je ergens op de club een spandoek maakt waarop staat: wij zijn tegen discriminatie.

Ouders blijven langs het veld staan i.p.v. achter het hek. Roken tijdens training door ouders die kijken. Men spreekt de ouders hier niet op aan. Evenals in corona tijd de ouders die gaan kijken naar trainingen en of wedstrijden terwijl dit niet mocht. Mensen ergens op aanspreken vinden ze lastig.

Vraag b en C onbekend

We zijn een echte buurt vereniging.

Zoo doorgaan

(23)

5. Verenigingsgevoel en sfeer

Samenvattende tabel

Stelling % oneens+

helemaal oneens

% deels eens, deels oneens

% eens+

helemaal eens 11A. Ik voel mij verbonden met

de vereniging

3% 14% 83%

11B. In mijn team heerst een positieve sfeer

1% 12% 87%

11C. In de vereniging heerst een positieve sfeer

1% 8% 91%

11D. Er worden leuke

activiteiten georganiseerd binnen de vereniging

4% 7% 89%

11E. De vereniging geeft voldoende aandacht aan niet- selectieteams

4% 27% 69%

(24)
(25)

Toelichtingen

1 zoon speelt al langer in selectie teams, de jongste niet. Er bestaat wel degelijk verschil tussen teams. Dus nee, ik vind niet dat er altijd voldoende aandacht is voor de lagere teams.

Activiteiten voor de jeugd zijn super alleen wat meer voor de volwassenen is er bijna niks Beter opgeleide trainers voor alle teams

Bij mijn team spreek ik over “het kantineteam” ;)

Door toepassing van de circuittraining is dat nog eens verbetert Een sterk punt binnen de vereniging.

Geen Heb ik niet

(26)

Het niveau tussen de selectieteams en de het 1e elftal daarachter is te groot

Ik ben enthousiast over de circuittraining vanaf volgend seizoen voor alle jeugdteams (tm 13)! Goed dat dit ook voor het 2e of 3e team is.

Ik persoonlijk had liever gezien dat ze niet alleen uitgaan van een eerste team binnen de leeftijd het verschil tussen 1e en 2de of 3de teams is naar mijn mening veel te groot waardoor ze van lagere elftallen moeilijk kunnen aanhaken. Vb 1ste speelt hoofdklasse 2de speelt 4de of 5de klasse hier mag naar mijn mening maar 1 of 2 klasses tussen zitten bereik je als vereniging veel meer.

Ik heb geen zicht of ze aandacht besteden aan niet selectie teams Jullie mogen wel vaker dingen organiseren ook voor de iets ouderen

Selecteren in de O9 enz is echt onzinnig, zorgt voor veel verloop. Spelen met vriendjes veel belangrijker. Zo houd je ze aan boord.

Verhouding jongens-meiden qua activiteiten en organisatie wedstrijden en bv techniektraining niet gelijkwaardig.

Vraag 11 e ben ik het niet mee eens. Hier moet echt aandacht aan besteed worden.

Vraag 11 e, zie eerder opmerking

(27)

6. Communicatie

Samenvattende tabel

Stelling % oneens+

helemaal oneens

% deels eens, deels oneens

% eens+

helemaal eens 12A. Zaken als

wedstrijdprogramma,

afgelastingen of plotse wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd

4% 12% 84%

12B. De vereniging

communiceert (bijvoorbeeld per clubblad, website, of social media) voldoende met leden

7% 15% 78%

12C. De vereniging gebruikt communicatievormen (zoals nieuwsbrief, website, of social media) die aansluiten bij mijn voorkeur

4% 12% 84%

(28)

Toelichtingen

Clubblad moet terug komen Clubblad??

Geen

Heb ik al eerder aangegeven waar ik vind dat het aan schort Heb ik niet

Hulde aan de wedstrijd secretaris

(29)

Ik denk, en weet het wel zeker, dat leden en/of ouders onze sociale media (nog) meer moet gebruiken. Er zijn er naar mijn mening nog genoeg die het niet of te weinig gebruiken. Ik kan dit in een vergadering of gesprek wel nader toelichten

Ik mis geregeld dingen omdat ik het niet op Facebook zie. Zo wist ik niets over de teamindeling. Ook de communicatie via de mail krijg ik niet of bijna nooit. De communicatie via whatsapp komt wel over.

Ik vind soms dat een activiteit die georganiseerd is veel te laat of niet terug is te zien op Social media. Kun je veel meer uithalen denk ik. Ik vind de nieuwsbrief vaak heel summier.

Ik vond het niet goed dat de bekendmaking van de nieuwe teamindeling bekend werd gemaakt via een link op facebook. Voor degene die geen facebook hebben werd mijn inziens bij hun te laat bekend in welk team er volgend seizoen wordt gespeeld. Dit gebeurde nu via via. Beter lijkt het mij om dit via de mail of groepsappjes bekend te maken.

Info op de nieuwe media borden (zoals bord voor kleedkamer indeling)

Misschien dat wschool een eigen app maakt waar veel in word gecommuniceerd Via appgroep teams komt niet altijd alles(op tijd) door

(30)

7. Vrijwilligers

Samenvattende tabel

Stelling % oneens+

helemaal oneens

% deels eens, deels oneenss

% eens+

helemaal eens 13A. Ik vind dat de vereniging

voldoende aandacht geeft aan haar vrijwilligers

6% 17% 77%

13B. Ik vind dat de vereniging genoeg doet om nieuwe

vrijwilligers te vinden

10% 31% 59%

(31)

Toelichtingen Geen

Heb ik niet

Collega trainer Marcel is bij zijn afscheid prachtig in het zonnetje gezet. Leuk gedaan!

Er zijn er altijd te weinig

In het verleden zijn mijn man en ik beiden actief geweest als vrijwilliger. Mede dankzij het slap optreden van het toenmalige bestuur en coördinatoren zijn wij en andere vrijwilligers gestopt na een paar kleine akkefietjes

13B weet ik niet

Ik heb geen idee hoe men op zoek gaat naar nieuwe vrijwilligers.

Ik vind het persoonlijk normaal dat je als lid een steentje bijdraagt aan de vereniging. Dit zou de norm moeten zijn binnen de vereniging. Ik vind het lastig in te schatten in welke mate dit al zo is.

Kan veel beter.

ik vind dat erbij de nieuwe aanmelding een lijstje moet komen met vrijwilligers taken en dat je er 1tje minimaal moet aanvinken of meer contributie betalen

Proactief benaderen van ouders die met trainingen/wedstrijden aan de lijn staan.

Geen idee over 13B dus neutraal

De werving van vrijwilligers gaat nu via mond op mond en zou beter kunnen als er iets georganiseerd wordt. Nu weet men ook niet waarvoor ze zich op kunnen geven.

Kleding voor trainers / leiders is er buiten de jas niet

(32)

8. Totaaloordeel

Als je een cijfer zou moeten geven met betrekking tot jouw algemene tevredenheid over de vereniging, wat voor cijfer geef je dan? 1 (=het laagste) – 10 (=het hoogste)

Rapportcijfer Aantal %

1-5 0 0%

6 2 1%

7 23 16%

8 74 51%

9 41 28%

10 5 3%

Gemiddeld rapportcijfer: 8,2

Twee open vragen naar wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden:

Wat gaat goed bij S.V. Wilhelminaschool?

128 van de 139 respondenten hebben zaken benoemd

Informatieverschaffing. Beheer terrein (binnen en buiten). Activiteiten t.g.v. jeugdspelers.

Aandacht voor de jeugd.

Activiteiten organiseren voor de jeugd

Afgelopen jaren is het sportpark behoorlijk opgeknapt Alles

Alles wel snel dingen geregeld ook met het corona jaar oefen potjes tegen elkaar vond ik leuk

Alles wel, sfeer, gebondenheid, mooie club Alles, super dat de BSO nu gestart is

Ben NIET meer op de hoogte.

Betrokkenheid en kwaliteit van vrijwilligers.

Betrokkenheid, activiteit, accommodatie, sportiviteit met gezelligheid Betrokkenheid. Er wordt veel georganiseerd.

Bijna alles behalve de indelingen Binding met elkaar

Clubbinding Clubgevoel Clubliefde

Clubliefde , onderling contact en betrokkenheid Communicatie

(33)

Communicatie is goed Complex mooi gerenoveerd.

Contact trainers, info over wedstrijden, sfeer

Dat de club voor de jeugd op dit moment super goed bezig is.

Dat het een gezonde voetbalclub is waar veel gerealiseerd word De accommodatie

De accommodatie en velden zien er schitterend uit De accommodatie ziet er goed uit!

De activiteiten commissie. Het bestuur.

De faciliteiten en materialen om alle facetten van het voetbal te kunnen spelen en ontwikkelen zijn de afgelopen jaren flink verbeterd.

De jeugd

De jeugdopleiding. Gedreven ouders die zich willen inzetten. De trainingen die gewoon door zijn gegaan. Activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd. Kortom, ik ben er trots op wschool zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. De accommodatie wordt ook steeds mooier.

De leiding en coaching

De onderlinge wedstrijden enzo die zijn geregeld in de coronatijd zijn heel goed geweest De saamhorigheid die er heerst

De teamspirit

De trainingen zijn erg leuk en een leuk team bij Wilhelminaschool

De veldbezetting voor trainingen en wedstrijden. De kantine diensten en het schoonhouden van de club.

De verbeteringen aan het sportpark De wedstrijden

De zaken zijn goed geregeld

Dingen organiseren voor de kinderen Doorstroming van de jeugd

Een club in ontwikkeling Een goed bestuur Eigenlijk alles wel.

Eigenlijk alles..ook in deze coronatijd

Enthousiasme en voor de jeugd wordt er veel georganiseerd.

Er gaat heel veel goed zeker de laatste jaren. Kijk maar eens op en rond ons sportpark Er is veel activiteit

Er kan altijd gevoetbald worden. Veel georganiseerd.

Er worden veel leden verwelkomd Er wordt aan elk lid gedacht.

(34)

Er wordt veel georganiseerd voor iedereen.

Er wordt veel georganiseerd.

Er wordt veel voor de jeugd georganiseerd. Met name in de corona periode.

Fijne kantine en een mooi complex

Fijne samenwerking tussen de vele vrijwilligers. Positieve inzet.

gastvrijheid, gezelligheid, goede begeleiding jeugd Geen klachten. leuke club

Gemoedelijkheid en de hoeveelheid wat er georganiseerd wordt als club Gezellig, faciliteiten

Gezellig, goede accommodatie, veel aandacht voor meidenvoetbal Gezelligheid

Gezelligheid en activiteiten Gezelligheid,

Gezelligste club met goede begeleiding en duidelijke regels Goede communicatie, je voelt je erg welkom.

Goede toekomst visie Heel veel.

Heldere communicatie via app en mail. Goede sfeer.

Het financiële beleid gaat nu volgens mij aardig goed.

Het is een leuke club die veel doet voor de jeugd.

Het spel aanbod voor jong en oud. Naast de voetbal ook leuke activiteiten. De briefing naar leiders. Sponsoren worden ook in coronatijd niet vergeten.

Het verbeteren van het gebouw en kleedkamers Het voetballen

Iedereen wordt gezien

Ik ben alleen (redelijk) op de hoogte wat betreft de jeugd 'zaken'. Daar merk ik veel enthousiasme en betrokkenheid van ouders en vrijwilligers om mooie activiteiten voor de kinderen neer te zetten. Ik vind de prijzen (lidmaatschap en kantine) netjes.

ik denk dat er zeer goed met de jeugd omgegaan word en dat we hierdoor groeien.

Ik vind dat de club mooie en grote stappen maakt!

Innovatie, goed club beleid!

Jeugd betrokkenheid Jeugd voetbal Jeugdafdeling

Kinderen krijgen goede trainingen.

Leuke trainingen en veel enthousiasme bij de jeugdleiders Mooie voetbalclub waar iedereen elkaar kent en altijd gezellig is Niet alles gaat goed maar het komt altijd weer goed

(35)

Nvt

onze zoon beleeft er veel plezier

Opkomst vd jeugd, gezelligheid in de kantine Organisatie

Organisatie ,ledenwerving Organisatie staat goed.

Organiseren van activiteiten

Prima club, worst veel georganiseerd voor de jeugd, op zowel sportief gebied als ontspanning.

Rand gebeuren o.a. clubhuis dames afdeling verbouwing hechte band met de club Saamhorigheid, goede intentie om kinderen met plezier te laten voetballen Saamhorigheid, warme club

Sfeer

Sfeer, accommodatie, communicatie en ontwikkeling van de vereniging

Sfeer, gezelligheid, samenhorigheid, betrokkenheid, iedereen kent iedereen. De gemoedelijkheid is Top! Een plezier om op zaterdag op het sportpark te zijn.

Sfeer, organisatie van alles, veel voor de jeugd, mooi complex, financieel zijn we gezond Top club goede communicatie

Trainingen, (oefen)wedstrijden, leuke andere activiteiten die geregeld worden Veel

Veel georganiseerd, ook in de C tijd. Aanstelling technisch jeugdcoördinator voor alle jeugd. Goede sfeer

Veel sociale contacten en veel leuke vrijwilligers

Veel verbeteringen rond het clubgebouw en de kantine. Veel informatievoorziening Velden, materialen, accommodatie

Verbeteringen accommodatie

Voor een club die draait op vrijwilligers is alles perfect en professioneel geregeld.

Voor selectieteams is er volop aandacht.

Wat mij betreft alles

Wedstrijdzaken/wedstrijdsecretariaat top geregeld! Jeugd goed geregeld. Alles staat in het teken van het plezier van de spelers.

Weet ik niet

Wordt best veel georganiseerd

Wordt veel georganiseerd voor de jeugd

(36)

Wat zou beter kunnen bij S.V. Wilhelminaschool?

116 van de 139 respondenten hebben iets ingevuld.

Niet het 1e voortrekken. Meer vrijwilligers. Spelers/ouders niet het gevoel geven dat er vriendjespolitiek wordt bedreven qua indeling teams.

Geen zicht op door Corona 1e elftal hoger niveau

Accommodatie verlichting velden

Algeheel rookverbod langs de velden. Alleen roken toestaan onder de overkapping. Er wordt met wedstrijden en trainingen nog steeds gerookt langs de lijn

Betere begeleiding van vrijwilligers bij lagere teams. Nu slechte communicatie richting ouders en kinderen, slechte opkomst bij trainingen en wedstrijden (hoewel er op gegeven moment meer dan 20 spelertjes op papier stonden). Dit betreft niet de hogere teams.

Onze oudste speelt in een selectie team. Daar is over het algemeen alles prima geregeld Betrekken van meer ouders... maar goed dat speelt bij elke vereniging

Betrokkenheid ouders

Betrokkenheid van leden omgezet naar daadwerkelijk structureel wat doen Bij elke jeugdwedstrijd wel een (jeugd)scheidsrechter aanwezig

Bij het open mogen van de kantine, ook tijdens trainingen Blijf zo doorgaan

Bloemetje of kaartje sturen bij ziekte leden, zeker bij de ouderen ik vermoed dat dit nu niet goed geregeld is.

Communicatie

Communicatie tussen commissies

Communicatie tussen teams en verenigingen.

Communicatie voor nieuwe leden

Communicatie zet dingen ook op FB website of Twitter Communicatie, andere trainer voor het 1e

communicatie, niveau spelers / trainers

Conditie van het grastrainingsveld, en ook in een non corona jaar wat meer evenementen zoals toernooien etc voor non selectie

Dames voetbal

Dat selectie teams die hoog spelen mogen trainen op goeie velden en niet op een knollentuin

De communicatie met ons als ouders

De lagere elftallen vallen wat mij betreft buiten de boot. Ze moeten veel zelf regelen. Vaak geen scheidsrechter bv. Ook qua trainers. Er gaat teveel aandacht naar de hogere

elftallen.

De meiden teams hebben minder spullen om te gebruiken tijdens trainingen

(37)

De velden, er komen steeds meer teams, maar te weinig velden

De wedstrijdkleding is niet op orde of te laat. Beter vooraf inventariseren wat nodig is voor de teams. Een keeper van 9 jaar kan niet in maat 164 keepen. Er is ook geen voorraad om te ruilen.

Doordat we groeien met de jeugd wordt de sportaccommodatie te klein en dan bedoel ik vooral de trainingsvelden. Nu heb je er nog 2 maar straks in de winter kun je op het normale gras niet fatsoenlijk meer trainen.

Doorgaan Doorgaan zo

Doorschuiven van spelers naar hogere teams zodat ze vast kunnen wennen aan een hoger niveau

EHBO. Buitenkraantje.

Elke team het zelfde zorgen voor voldoende trainers

Er zullen altijd dingen beter kunnen maar ik vind dat wij gedurende de Corona

maatregelen voortreffelijk werk hebben verricht en daardoor ons ledenaantal goed op pijl hebben weten te houden

Faciliteiten kantine Geen idee

Geen idee

Geen idee. Ik ben zeer tevreden.

Geen ideeën

Gezelligheid in de kantine

Goed opgeleide trainers voor álle jeugdelftallen. Onafhankelijke beoordeling van spelers bij teamindeling.

Heb geen verbeter punten Heb ik zo geen antwoord op

Het Abe Kootstra Stadion in ere herstellen. Kan de jongste jeugd daar ook trainen. Beter luisteren naar spelers uit de lagere teams. Het gaat niet alleen om de spelers uit de hogere teams. Tevens is dit ook van toepassing voor de coördinatoren. Misschien is het ook goed om personen die verschillende petten op hebben een hoed af te pakken.

Het omroep hokje voor het hoofdveld moet weg. Om het zicht vanaf het terras naar het hoofdveld te verbeteren.

Het vernieuwen van het VvdV toernooi.

Hier kan ik niet echt een antwoord opgeven aangezien mijn kinderen inmiddels zelf hun weg goed weten binnen de vereniging. Ik ben niet meer nauw betrokken bij een team.

Ik ben tevreden

Ik heb hiervoor te weinig inzicht.

Ik zie graag een scheidsrechter commissie voor de senioren komen.

Imago door wangedrag! Strakker optreden tegen wangedrag.

(38)

In relatie tot voorgaande antwoord. Voor een club die draait op vrijwilligers... dat mag wat mij betreft vaker in communicatie uitingen gebruikt worden. Ik hoor vaker zaken als 'dan moet de club dit of dat'. Ik vind dat erg makkelijk en kaats het balletje dan subtiel terug.

De verwachtingen van ouders worden blijkbaar steeds groter. Met het afdoen van de contributie lijkt het haast een goedkope verkapte kinderopvang voor enkelen. Misschien kan er een wervende campagne bedacht worden om het geklaag om te zetten in nieuwe vrijwilligers functies? Ik doel op kleine deeltaken en verantwoordelijkheden die mensen leuk vinden om te doen. Voor mensen die wel wat willen maar geen tijd hebben voor een totaal pakketje.

Indeling Indelingen

Investeren in vrijwilligers. Komt ook door corona en daar kan bestuur niks aan doen Jongens rond de 12 vallen vaak tussen wal en schip.

Erg weinig voetbal terwijl het wel kon dit jaar Kan zo niks bedenken!

Kantine professionaliseren Kleding 1 lijn.

Kleding, materialen, ballen, lange termijn beleid met selecteren

Leiders/trainers meer betrekken bij samenstelling teams volgende seizoen. Meer proberen teams bij elkaar te houden.

Leuke activiteiten

Meer aandacht voor kinderen van gezinnen met financiële problemen

Meer aandacht voor selectie het moet een aanzicht worden om in het eerste te spelen.

Gezondere kantine Meer activiteiten

Meer leven in de club, van jeugd richting selectie en andersom!

Betere communicatie bestuur-> TC-> selectie.

Meer rekening houden met de afvallers van de selectieteams

Meer thema avonden voor volwassenen. Meer waardering naar de vrijwilligers. Motiveer meer mensen de selectie door middel van het aantal wedstrijden van spelers bij houden en bijv bij 50 of 100 die speller in het zonnetje te zetten. Of ipv een speler van de week een team van de week met eigen tribunetje en met vlagen kunnen zwaaien bij het opkomen.

Meer velden of nieuwe velden Meer vrijwilligers

Meer vrijwilligers

Meer zorg (algemeen) voor de voetbalmaterialen en een totaal rookverbod op het terrein Momenteel gaat alles goed

Momenteel niets

(39)

Niets Niks

nog meer de ontwikkeling van het kind centraal staat en dat iets minder over de ouders gaat

Nvt Nvt Nvt Nvt

Omgaan met eerste selectie met betrekking kiezen van een trainer. Vooraf geen overleg met staf en dan de evaluatie met trainer en spelersraad (ONMOGELIJK)

Omgaan met vrijwilligers. Meer afstemmen met deze groep.

Ondersteuning lagere teams (scheidsrechter, trainer)

Op sportief gebied valt er nog wel het een en ander te verbeteren , het moet mijn inziens meer over voetbal gaan en minder om gezelligheid , verder is overal zo , bij andere clubs het zelfde probleem , dat er te snel in vriendenteams worden opgericht .

Opleiding jeugd trainers.

Programma kwa opstarten seizoen, oefenwedstrijden eerder delen Resultaten 1E elftal.

Selectiespelers 1 en 2 en senioren (recreatie) zien we nauwelijks terug bij de training en begeleiding van onze jeugd. Dat is jammer en dat kan heel veel beter!

Soms communicatie

Structuur/ beleid handhaven, iets minder onder-onsjes Te veel vriendjespolitiek, ongelijke behandeling

Teamindeling

Teamindeling. Heel veel vriendjespolitiek. Al lijkt het dit jaar niet zo te zijn. Maar alle voorgaande jaren zeker.

Tenue, i.p.v lange mouw shirts overgaan naar shirts met korte mouw Trainingsveld (gras)

Uitgifte nieuwe sokken Uitstraling naar buiten,

Vergeleken met de jongens vind ik dat de meiden wat achterblijven in organisatie van onderlinge wedstrijden/toernooitjes en andere zaken (techniek/parcour training bv). Daar zou mi door de club meer aandacht aan geschonken kunnen worden. Ik denk dat dat een taak van de coördinator is, waarbij de vraag gelijk opkomt of dit met de toename van meiden, niet door min 2 personen gedaan moet worden.

Ik vind daarnaast het anti rookbeleid nog niet echt helemaal lopen. Ondanks de corona maanden, dus maanden niet geweest, maar daarvoor zag ik nog vaak (ook vrijwilligers!) gewoon langs de lijn roken.

(40)

Ik zou het heel gastvrij vinden als er op zaterdagochtend een soort van gastheer/vrouw bij de poort staat, die de gasten ontvangt en verwijst naar de kleedkamer en het veld. Geen getuur op de schermen (ook mooi!) Maar een levend, warm ontvangst. Zelf meegemaakt ergens. Heel gastvrij!

Ik merk dat de bardiensten vaak worden opgevangen door dezelfde personen. Het is 'leuren' vanuit de leiders soms. Waarbij vaak dezelfde personen maar weer actie ondernemen. Om meer ouderbetrokkenheid te genereren hier misschien eens over nadenken? Verplichte roosters opstellen? Dan evt onderling ruilen... en als je echt niet kunt; afkopen. Dat zijn altijd nog meer 'stappen' dan gewoon maar niet reageren op een verzoek in de groepsapp.

Wees zuinig op je leden.

Denk bij jeugd vooral aan ontwikkelen en minder aan resultaat.

Denk hierbij ook aan de leeftijdskenmerken van kinderen/jeugd.

We zijn er goed in om te benoemen waar spelers niet goed in zijn of zaken die de spelers in de ogen van de begeleiding nalaten.

Er wordt m.i. te weinig naar het individu zelf gekeken.

Op papier is er beleid, maar in mijn beleving zijn er toch ook te veel eigen bv-tjes, waardoor het wat betreft beleid waarschijnlijk moeilijk te continueren is.

Weet niet Weet zo niks

Weinig, misschien werven van meer jeugd.

Zijn nog maar net lid

Zou nóg meer georganiseerd kunnen worden, met name voor recreatieve teams, hiervan zijn leiders/trainers doorgaans ook minder 'gemotiveerd' iets te ondernemen. Bij

meidenafdeling is dit anders, goed geregeld. Hebben vele oefenwedstrijden, toernooien etc.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :