PSZ Het Parapluutje Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen Haarlem, maart 2014

Hele tekst

(1)

PSZ Het Parapluutje Den Haag

Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen 2014

Haarlem, maart 2014

(2)

Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58

(3)

PSZ Het Parapluutje Den Haag

Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen 2014

INHOUD

Inleiding 5

Samenvatting 6

Legenda 7

Percentages 8

Scores 20

Opmerkingen en suggesties 28

Bijlage: Vragenlijst

(4)
(5)

5 Scholen met Succes

Inleiding

In dit rapport worden de resultaten gegeven van de Oudertevredenheidspeiling 2014.

Dit rapport werd automatisch gegenereerd met behulp van informatiesysteem “Succesdata” dat door Dulmers Management BV voor ‘Scholen met Succes!’ is ontwikkeld.

De tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en personeel zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

• Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie.

• De ouderbetrokkenheid.

• De marktpositie van de school.

De peiling bestaat uit een vragenlijst die door het bestuur zelf is samengesteld en door de

computer verwerkt wordt tot een schoolrapport met een geschreven samenvatting/conclusie en een tabellenoverzicht van de resultaten. Hierin is ook de bestuursbenchmark opgenomen.

Veel succes!

Haarlem, 24 maart 2014

Ronald Dulmers, algemeen directeur

(6)

6 Scholen met Succes

Samenvatting

De peiling is ingevuld door 27 ouders/verzorgers van PSZ Het Parapluutje. Dat is een respons van 90%.

Algemene tevredenheid

Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de peuterspeelzaal geven is 8.15. Het gemiddelde rapportcijfer van alle peuterspeelzalen binnen het bestuur is 8.24.

Schoolgebouw & omgeving

89% van de respondenten is tevreden over de sfeer en inrichting, 93% is tevreden over de hygiëne en netheid van het gebouw.

De meeste ouders vinden dat de buitenspeelplaats voldoende speelmogelijkheden en uitdaging biedt. De veiligheid op de buitenspeelplaats wordt door de meeste ouders goed gewaardeerd, over de veiligheid op de route van en naar de peuterspeelzaal zijn 4 ouders ontevreden.

Begeleiding

74% van de ouders is tevreden over het contact met de leidsters, 1 ouder is hierover ontevreden.

63% van de ouders wordt altijd ingelicht wanneer er zorgen zijn over hun kind. 70% heeft wel eens een 10 minuten gesprek gehad, 26% heeft dit nog nooit gehad.

De leidsters

Over de inzet en motivatie van de leidsters is 85% van de ouders tevreden, één van de ouders is hier ontevreden over. 81% van de ouders is tevreden over hoe de leidsters naar hen luisteren.

Contact met de peuterspeelzaal

Voor 89% van de ouders zijn de regels duidelijk. 21 ouders zeggen dat de regels ook altijd duidelijk zijn voor hun kind, 3 ouders zeggen dat de regels meestal duidelijk zijn voor hun kind.

85% van de ouders vindt dat ze voldoende informatie over de peuterspeelzaal krijgen, volgens 81%

is deze informatie ook duidelijk en begrijpelijk.

Betrokkenheid

59% van de ouders vindt dat ze voldoende worden betrokken bij de activiteiten op de peuterspeelzaal. 52% van de ouders gaat naar de inloopochtenden.

Imago

Volgens 70% staat de peuterspeelzaal bekend als een goede peuterspeelzaal. Op de vraag of ouders enthousiast over de peuterspeelzaal praten antwoordt 56% ‘ja’ en 15% ‘redelijk’.

Sfeer

Volgens 74% van de ouders gaat hun kind met plezier naar de peuterspeelzaal, 19% gaat meestal met plezier en 4% gaat niet met plezier naar de peuterspeelzaal. 85% van de ouders voelt zich prettig op de peuterspeelzaal. 74% van de ouders is tevreden over de omgang van de kinderen onderling.

Ontwikkeling van uw kind

70% is tevreden over de vorderingen van hun kind. Volgens 56% is de zelfstandigheid van hun kind toegenomen sinds het verblijf op de peuterspeelzaal. 44% van de ouders zegt dat hun kind makkelijker contact met anderen kinderen maakt sinds het verblijf op de peuterspeelzaal.

Aanbod van de peuterspeelzaal

74% van de ouders vindt dat er genoeg aandacht is voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid.

Op de vraag of ouders vinden dat hun kind voldoende buiten speelt antwoordt 70% ‘ja’ en 22%

‘meestal’.

Schoolkeuze

85% van de ouders zou een volgende keer weer voor deze peuterspeelzaal kiezen. Ouders hebben de peuterspeelzaal voornamelijk gekozen vanwege de aansluiting met de basisschool. 85% van de ouders zou de peuterspeelzaal aanraden aan andere ouders.

(7)

7 Scholen met Succes

Legenda

Per vraag worden de resultaten in twee vormen weergegeven:

1. Percentages

In bovenstaande voorbeeld leest u van links naar rechts achtereenvolgens:

• De antwoordmogelijkheden (onder elkaar).

• Achter 'Niets ingevuld' staat het aantal personen dat de vraag niet beantwoord heeft.

• Per antwoordmogelijkheid het aantal verkregen antwoorden bij PSZ Het Parapluutje.

• Per antwoordmogelijkheid het percentage verkregen antwoorden bij PSZ Het Parapluutje.

• Per antwoordmogelijkheid het percentage verkregen antwoorden bij het bestuur.

• Grafische weergave van het aantal antwoorden met behulp van een staafdiagram.

• De oranje balken verwijzen naar PSZ Het Parapluutje.

• De blauwe balken verwijzen naar het bestuur.

• Door afrondingen kunnen de percentages afwijken van 100%.

2. Scores

Nee Ja

1 2 3 Score Aantal Respondenten Vergelijking van gemiddelde scores:

• Op de volgende pagina's wordt de gemiddelde waarde van de antwoorden op een vraag weergegeven.

• De gemiddelde waarde wordt weergegeven met behulp van een donker blokje. De spreiding (uitgedrukt in standaarddeviaties) wordt weergegeven met een lichtere kleur links en rechts van het donkere blokje.

• Er geldt: hoe meer de antwoorden van de respondenten op een vraag van elkaar verschillen, des te groter de spreiding (de balk wordt langer). Als alle respondenten hetzelfde antwoord kiezen (d.w.z. men is het helemaal met elkaar eens) dan is de spreiding 0 en wordt er geen horizontale balk afgedrukt.

• In de rechtermarge staan de gemiddelde waarde en het aantal respondenten voor die vraag.

(8)

8 Scholen met Succes

Percentages

Algemeen

1. Op welke dagen bezoekt uw kind de peuterspeelzaal?

2. Is het kind waarvoor u deze lijst invult een jongen of een meisje?

Schoolgebouw

3. Bent u tevreden over de sfeer en inrichting van het gebouw?

4. Bent u tevreden over de hygiëne en netheid binnen de peuterspeelzaal?

Schoolomgeving

5. Bent u tevreden over de speelmogelijkheden op de buitenspeelplaats?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(9)

9 Scholen met Succes

6. Is er voldoende uitdaging voor uw kind op de buitenspeelplaats?

7. Bent u tevreden over de veiligheid op de buitenspeelplaats?

8. Bent u tevreden over de veiligheid op de route van en naar de peuterspeelzaal?

Begeleiding

9. Bent u tevreden over het contact tussen u en de leidsters?

10. Kunt u met uw problemen terecht bij de leidsters?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(10)

10 Scholen met Succes

11. Wordt er met u gesproken als er zorgen zijn over uw kind?

12. Hebben de leidsters tijd voor een gesprek bij het halen en brengen?

13. Heeft u weleens een 10 minuten gesprek gehad over uw kind?

De leidsters

14. Bent u tevreden over hoe de leidsters van uw kind naar u luisteren?

15. Bent u tevreden over de inzet en motivatie van de leidsters?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(11)

11 Scholen met Succes

Contact met de peuterspeelzaal

16. Zijn de regels op de peuterspeelzaal duidelijk voor u?

17. Denkt u dat de regels op de peuterspeelzaal duidelijk zijn voor uw kind?

18. Krijgt u voldoende informatie over de peuterspeelzaal?

19. Is de informatie die u krijgt duidelijk en begrijpelijk?

20. Vindt u het prettig dat u ook informatie over de basisschool krijgt?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(12)

12 Scholen met Succes

21. Krijgt u voldoende informatie over het thema op de groep?

22. Ontvangt u regelmatig themabrieven van de leidsters?

23. Doet u samen met uw kind de activiteiten die in de themabrief beschreven staan?

24. Bent u tevreden over de gelegenheid om met de leidsters te praten?

Betrokkenheid

25. Gaat u naar de inloopochtenden?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(13)

13 Scholen met Succes

26. Wordt u voldoende betrokken bij de activiteiten op de peuterspeelzaal?

27. Vindt u het waardevol om deel te nemen aan de ouderactiviteiten?

Imago

28. Staat de peuterspeelzaal volgens u bekend als een goede peuterspeelzaal?

29. Is de schriftelijke informatie van de peuterspeelzaal aantrekkelijk?

30. Praten de leidsters enthousiast over de peuterspeelzaal?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(14)

14 Scholen met Succes

31. Praten de ouders enthousiast over de peuterspeelzaal?

Sfeer

32. Gaat uw kind met plezier naar de peuterspeelzaal?

33. Vertelt uw kind thuis over de peuterspeelzaal?

34. Voelt u zich prettig op de peuterspeelzaal?

35. Bent u tevreden over de omgang van de kinderen met elkaar?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(15)

15 Scholen met Succes

36. Ervaren u en uw kind voldoende orde en rust op de peuterspeelzaal?

37. Bent u tevreden over de aandacht voor normen en waarden op de groep?

Ontwikkeling van uw kind

38. Bent u tevreden over de vorderingen van uw kind?

39. Is uw kind meer gaan praten gedurende het verblijf op de peuterspeelzaal?

40. Is het spel van uw kind uitgebreid sinds het verblijf op de peuterspeelzaal?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(16)

16 Scholen met Succes

41. Zingt uw kind vaker liedjes sinds het verblijf op de peuterspeelzaal?

42. Is de zelfstandigheid van uw kind toegenomen sinds het verblijf op de peuterspeelzaal?

43. Maakt uw kind makkelijker contact met anderen kinderen sinds het verblijf op de peuterspeelzaal?

44. Zit uw kind lekker in zijn/haar vel?

45. Heeft uw kind vriendjes/vriendinnetjes in de groep?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(17)

17 Scholen met Succes

Aanbod van de peuterspeelzaal

46. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor knutselactiviteiten?

47. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor bewegingsactiviteiten?

48. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid? (Hierbij kunt u denken aan voorlezen, liedjes zingen, gesprekjes voeren e.d.)

49. Vindt u dat uw kind voldoende buiten speelt op de peuterspeelzaal?

50. Bent u tevreden over de aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(18)

18 Scholen met Succes

Schoolkeuze

51. Zou u een volgende keer weer voor deze peuterspeelzaal kiezen?

52. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen omdat hij het dichtstbij is

53. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen om de aansluiting met de basisschool

54. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen omdat er leuke kinderen en ouders op zitten

55. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen omdat de ontwikkeling van mijn kind wordt gestimuleerd

56. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen op advies van het consultatiebureau

57. Ik heb om een andere reden voor deze peuterspeelzaal gekozen

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(19)

19 Scholen met Succes

58. Denkt u dat uw kind door het bezoek aan de peuterspeelzaal beter is voorbereid op de start op de basisschool?

59. Zou u deze peuterspeelzaal aanraden aan andere ouders?

Algemene tevredenheid

60. Welk rapportcijfer geeft u aan de peuterspeelzaal?

Legenda

PSZ Het Parapluutje Bestuur SPCP

Antwoorden PSZ Het Parapluutje Percentage PSZ Het Parapluutje Percentage Bestuur SPCP

(20)

20 Scholen met Succes

Scores

De antwoorden op de vragen 1 en 2 lenen zich niet voor verwerking in een scoreverdelingstabel.

Schoolgebouw

3. Bent u tevreden over de sfeer en inrichting van het gebouw?

Nee Ja 1 2 3

4. Bent u tevreden over de hygiëne en netheid binnen de peuterspeelzaal?

Schoolomgeving

5. Bent u tevreden over de speelmogelijkheden op de buitenspeelplaats?

6. Is er voldoende uitdaging voor uw kind op de buitenspeelplaats?

7. Bent u tevreden over de veiligheid op de buitenspeelplaats?

8. Bent u tevreden over de veiligheid op de route van en naar de peuterspeelzaal?

Begeleiding

9. Bent u tevreden over het contact tussen u en de leidsters?

(21)

21 Scholen met Succes

10. Kunt u met uw problemen terecht bij de leidsters?

Nee Ja 1 2 3

11. Wordt er met u gesproken als er zorgen zijn over uw kind?

12. Hebben de leidsters tijd voor een gesprek bij het halen en brengen?

13. Heeft u weleens een 10 minuten gesprek gehad over uw kind?

Nee Ja 1 2

De leidsters

14. Bent u tevreden over hoe de leidsters van uw kind naar u luisteren?

Nee Ja

1 2 3 Score Aantal Respondenten 15. Bent u tevreden over de inzet en motivatie van de leidsters?

Contact met de peuterspeelzaal

16. Zijn de regels op de peuterspeelzaal duidelijk voor u?

17. Denkt u dat de regels op de peuterspeelzaal duidelijk zijn voor uw kind?

(22)

22 Scholen met Succes

18. Krijgt u voldoende informatie over de peuterspeelzaal?

Nee Ja 1 2 3

19. Is de informatie die u krijgt duidelijk en begrijpelijk?

20. Vindt u het prettig dat u ook informatie over de basisschool krijgt?

21. Krijgt u voldoende informatie over het thema op de groep?

22. Ontvangt u regelmatig themabrieven van de leidsters?

23. Doet u samen met uw kind de activiteiten die in de themabrief beschreven staan?

24. Bent u tevreden over de gelegenheid om met de leidsters te praten?

Betrokkenheid

25. Gaat u naar de inloopochtenden?

(23)

23 Scholen met Succes

26. Wordt u voldoende betrokken bij de activiteiten op de peuterspeelzaal?

Nee Ja 1 2 3

27. Vindt u het waardevol om deel te nemen aan de ouderactiviteiten?

Imago

28. Staat de peuterspeelzaal volgens u bekend als een goede peuterspeelzaal?

29. Is de schriftelijke informatie van de peuterspeelzaal aantrekkelijk?

30. Praten de leidsters enthousiast over de peuterspeelzaal?

31. Praten de ouders enthousiast over de peuterspeelzaal?

Sfeer

32. Gaat uw kind met plezier naar de peuterspeelzaal?

33. Vertelt uw kind thuis over de peuterspeelzaal?

(24)

24 Scholen met Succes

34. Voelt u zich prettig op de peuterspeelzaal?

Nee Ja 1 2 3

35. Bent u tevreden over de omgang van de kinderen met elkaar?

36. Ervaren u en uw kind voldoende orde en rust op de peuterspeelzaal?

37. Bent u tevreden over de aandacht voor normen en waarden op de groep?

Ontwikkeling van uw kind

38. Bent u tevreden over de vorderingen van uw kind?

39. Is uw kind meer gaan praten gedurende het verblijf op de peuterspeelzaal?

40. Is het spel van uw kind uitgebreid sinds het verblijf op de peuterspeelzaal?

41. Zingt uw kind vaker liedjes sinds het verblijf op de peuterspeelzaal?

(25)

25 Scholen met Succes

42. Is de zelfstandigheid van uw kind toegenomen sinds het verblijf op de peuterspeelzaal?

Nee Ja 1 2 3

43. Maakt uw kind makkelijker contact met anderen kinderen sinds het verblijf op de peuterspeelzaal?

44. Zit uw kind lekker in zijn/haar vel?

45. Heeft uw kind vriendjes/vriendinnetjes in de groep?

Aanbod van de peuterspeelzaal

46. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor knutselactiviteiten?

47. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor bewegingsactiviteiten?

48. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid? (Hierbij kunt u denken aan voorlezen, liedjes zingen, gesprekjes voeren e.d.)

49. Vindt u dat uw kind voldoende buiten speelt op de peuterspeelzaal?

(26)

26 Scholen met Succes

50. Bent u tevreden over de aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing?

Nee Ja 1 2 3

Schoolkeuze

51. Zou u een volgende keer weer voor deze peuterspeelzaal kiezen?

Nee Ja 1 2

52. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen omdat hij het dichtstbij is

53. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen om de aansluiting met de basisschool

54. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen omdat er leuke kinderen en ouders op zitten

55. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen omdat de ontwikkeling van mijn kind wordt gestimuleerd

56. Ik heb voor deze peuterspeelzaal gekozen op advies van het consultatiebureau

57. Ik heb om een andere reden voor deze peuterspeelzaal gekozen

(27)

27 Scholen met Succes

58. Denkt u dat uw kind door het bezoek aan de peuterspeelzaal beter is voorbereid op de start op de basisschool?

Nee Ja 1 2 3

59. Zou u deze peuterspeelzaal aanraden aan andere ouders?

Algemene tevredenheid

60. Welk rapportcijfer geeft u aan de peuterspeelzaal?

1 10

(28)

28 Scholen met Succes

Opmerkingen en suggesties

Hieronder worden de opmerkingen weergegeven die ouders/verzorgers hebben toegevoegd aan de Tevredenheidspeiling. Deze opmerkingen zijn letterlijk weergegeven en niet geredigeerd.

- Dat mijn zoon vriendjes en samen speel. Hoop dat leidster hem meer bij andere kinderen zet en zegt samen spelen.

- Het sluit niet helemaal aan bij de basisschool. De oudste begint om 8.20. De jongste begint om 8.45 tussentijd is altijd wachten. Waarom geen inloop van 8.30-8.45 b.v. De leidster zijn zeer betrokken bij de kinderen vindt ik erg fijn.

- Plaats voor buggy’s voor de peuterspeelzaal om ze achter te kunnen laten.

- Bedankt!

- Vraag 51; niet ingevuld, omdat we nog maar een aantal weken naar de peuterspeelzaal gaan en hier nog geen antwoord op weten.

- Mijn kind is pas 4 dagen naar de peuterspeelzaal geweest, dus kan op sommige vragen moeilijk antwoord geven. Omdat ik het niet weet, of nog niet heb meegemaakt.

- Mijn zoon zit pas sinds heel kort op de peuterspeelzaal. Daarom nog een aantal vragen met een ? ingevuld. We hebben echter een zeer positief beeld v/d peuterspeelzaal en alle vertrouwen op een leuke tijd voor onze zoon.

- Het belangrijkste punt is dat onze dochter de laatste tijd het plezier lijkt kwijt te raken in de peuterspeelzaal. Het is lastig haar dan te brengen… De vraag dringt zich op in hoeverre je een kind moet dwingen naar de p.speelzaal te gaan……

(29)

29 Scholen met Succes

Einde Rapportage

avl_otp_2014_442_spcp_40105_11408 Template 230309

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :