1. DE STAD BRUGGE, met identificatienummer ,

Hele tekst

(1)

Pagina 1 van 9 Stad Brugge Eigendommen

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

1. DE STAD BRUGGE, met identificatienummer 0207.528.035,

alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 279 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur door:

a) de Voorzitter van de Gemeenteraad, mevrouw Annick LAMBRECHT, b) de Algemeen Directeur, de heer Colin BEHEYDT,

handelend in hun respectievelijke hoedanigheid van Burgemeester en Algemeen Directeur van de Stad Brugge, in uitvoering van de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen van 20/12/2021.

Hierna genoemd “de Stad Brugge” of de “concessiegever”

ENERZIJDS EN

DE VZW KONINKLIJKE ROEIVERENIGING BRUGGE (KRB), met ondernemingsnummer 0408.709.795

Met maatschappelijke zetel te 8200 Sint-Andries, Waggelwater 4.

Alhier vertegenwoordigd door:

- de heer Hubert DE WITTE, voorzitter - de heer Oscar DELBEKE, secretaris

Hierna genoemd "KRB" of “de concessiehouder”,

ANDERZIJDS VOORAFGAANDELIJK

Bij overeenkomst dd. 7 augustus 1979, heeft de stad Brugge in concessie gegeven aan de v.z.w.

“Koninklijke Roei- en Watersportvereniging”:

Een sportcomplex bestaande uit een botenhuis met clublokaal, stapelplaatsen, kleedkamers, huisbewakerswoning, afhankelijkheden en erf, gelegen te Brugge, Waggelwater 4, bekend op het kadaster in de sectie B van de 30ste afdeling, perceel nummer 566d2, met een kadastrale oppervlakte van 17 are 49 centiare.

Bij overeenkomst dd. 7 november 1994 (eerste toegevoegde bepaling) werd tussen partijen

overeengekomen dat de concessiehouder zelf instaat voor de bouw van een bijkomende botenloods, en dat de stad de gedane kosten terugbetaalt tot een maximum bedrag van 19.831,48 euro.

Bij overeenkomst dd. 9 oktober 2008 (tweede toegevoegde bepaling) werd tussen partijen

overeengekomen dat de concessiehouder zelf instaat voor de bouw van een extra opslagplaats, en dat de stad de gedane kosten terugbetaalt tot een maximum bedrag van 30.000 euro.

Het onroerend goed werd beschermd als monument onder de naam “Clubhuis van de Sport Nautique” bij Ministerieel Besluit dd. 28/07/2011.

CONCESSIEOVEREENKOMST

BETREFFENDE WATERSPORTCOMPLEX WAGGELWATER 4

(2)

Pagina 2 van 9 De concessieovereenkomst liep af dd. 30/09/2015. Het gebruik werd door de KRB en de Stad Brugge verder gezet. Partijen hebben de bedoeling het gebruik te regulariseren onder de voorwaarden van onderhavige overeenkomst.

Ondertussen verkreeg de KRB dd. 03/05/2021 een omgevingsnummer met nummer

OMV_2020134788 en dit voor de uitbreiding van een botenloods en het exploiteren van een polyvalente zaal.

KRB is eigenares van aanpalende perceel grond (weiland), ten kadaster gekend 30e afdeling Sint- Andries (4e afdeling), sectie B, nummer 566 S, voor een oppervlakte van 695m² groot, om deze te hebben aangekocht jegens mevrouw Géneviève Goethals, blijkens akte verleden voor notaris Henry Van Caillie dd. 12/10/2012.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 18/12/2020 een investeringstoelage (onder voorwaarden) van € 80.000 toegekend voor de uitbreiding van de botenloods.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Grondafstand

KRB staat kosteloos af aan de Stad Brugge, die aanvaardt:

Een perceel grond (weiland), ten kadaster gekend 30e afdeling Sint-Andries (4e afdeling), sectie B, nummer 566 S, voor een oppervlakte van 695 m² groot

Alle kosten ingevolge deze kosteloze grondafstand zijn ten laste van de stad Brugge.

De kosteloze afstand is voor openbaar nut en meer bepaald tot het uitbreiden van de eigendomspositie van de stad Brugge ten behoeve van het watersportcomplex.

Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst

De stad Brugge geeft in concessie aan de KRB die aanvaardt:

Een beschermd monument genaamd “Sport Nautique” op en met grond en aanhorigheden,

bestaande uit een botenhuis met clublokaal, stapelplaats kleedkamers, botenloods, gelegen te 8200 Brugge, Waggelwater 4 gekend ten kadaster in de sectie B percelen 566 D2 en 566 S met een totale kadastrale oppervlakte van 2.489 m², en dit zoals deze goederen indicatief werden aangeduid op bijgaand plan.

Het goed wordt in concessie gegeven in de staat waarin het zich op heden bevindt, gekend door de concessiehouder die verklaart het goed te kennen vanwege het doorlopend jarenlange gebruik tot op heden. De concessiehouder zal het goed bij einde van de overeenkomst in onberispelijke staat terug te geven, behoudens beschadigingen door ouderdom ingevolge een normaal gebruik en overmacht.

(3)

Pagina 3 van 9 Artikel 3. Bestemming

Partijen komen overeen dat KRB de in concessie gekregen onroerende goederen mag gebruiken voor de activiteiten die tot het normale doel van de vereniging en de ruimtes behoren, in het bijzonder secretariaat, clublokaal en cafétaria, kleedkamers met douches, berging voor het sportmateriaal.

KRB zorgt voor alle administratieve vergunningen (omgevingsvergunningen, MER, enz.) en het vervuld zijn van de technische vereisten eigen aan de gewenste bestemming en uitbating, met inbegrip van de brandveiligheid.

KRB verbindt zich ertoe om het goed enkel voor deze bestemming(en) te gebruiken.

De concessiegever geeft toelating aan de concessiehouder om de constructies zoals vergund met de omgevingsvergunning ‘OMV_2020134788’, en waarvoor een infrastructuurtoelage werd toegekend, volgens de regels van de kunst te bouwen. De concessiehouder zal de stad Brugge alle documenten betreffende de bouwwerken bezorgen. (niet limitatief post-interventiedossier, keuringen, ….) KRB verklaart dat ze de wetgeving en bijhorende regelgeving en voorschriften, inzake overheidsopdrachten, zal naleven.

Het is de KRB toegelaten om de infrastructuur gedeeltelijk te laten gebruiken door derden, zolang dit gebruik een zeer tijdelijk en occasioneel karakter kent en in het algemeen bijdraagt tot de werking van de vereniging en haar sportieve doelstellingen.

De concessiehouder krijgt de toestemming om voor een langere duur (meer dan 6 maand) een uitbater te contracteren voor het horeca-gedeelte zonder dat de stad Brugge zou gehouden zijn aan voorwaarden die afwijken van deze in onderhavige overeenkomst. Deze uitbating kan en mag alleen ten dienste staan van, en ondergeschikt zijn aan, de werking als sportvereniging.

De infrastructuur zal ook ter beschikking worden gesteld worden aan andere (sport)verenigingen, gebruikers en de buurt. Het uitgangspunt is om de infrastructuur maximaal open te stellen en de aanwezige infrastructuur zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De KRB maakt zich sterk dat zij een aantrekkelijk prijsaanbod zullen doen en hun maximale medewerking zullen verlenen zodat inwoners van de Stad Brugge en jongeren die wensen gebruik te maken van hun infrastructuur, dit ook kunnen doen.

In geen geval kan de concessiehouder deze bestemming wijzigen of zich beroepen op de stilzwijgende toestemming ter zake van de stad Brugge. Wanneer de concessiehouder de

overeengekomen bestemming van het goed niet respecteert, geldt dit als een grove tekortkoming die een grond vormt tot de ontbinding van de onderhavige overeenkomst.

De concessiehouder moet instaan voor de naleving van de voorschriften inzake milieu,

arbeidsveiligheid, hygiëne, gezondheid en dergelijke met betrekking tot de in concessie gekregen goederen.

Artikel 4. Duur

Deze overeenkomst wordt toegestaan, te rekenen vanaf 01/01/2021, voor een periode van 9 jaar en kan, na evaluatie, eenmalig stilzwijgend verlengd worden voor een zelfde periode.

Elke partij kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen met een aangetekende brief, mits een opzegtermijn van 2 jaar.

De partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst vervroegd beëindigen in gemeen overleg.

(4)

Pagina 4 van 9 Artikel 5. Prijs

De prijs bedraagt 250 EUR per maand en is te betalen de eerste dag van elke maand.

Behoudens andersluidende onderrichtingen van de stad Brugge zal de prijs worden betaald door storting of overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer BE85 0910 1682 7206 na het verkrijgen van een verzoek tot betaling.

De hoger bedongen prijs is gekoppeld aan de gezondheidsindex (basis 2013) en zal jaarlijks op verzoek van de stad Brugge worden aangepast volgens de formule:

Aangepaste prijs = Basisprijs × nieuw indexcijfer Basisindexcijfer

De basisprijs is de prijs vermeld in de onderhavige overeenkomst.

Als nieuw indexcijfer geldt de gezondheidsindex van de maand november voorafgaand aan die van de aanpassing van de bezettingsprijs.

Als basisindexcijfer geldt het indexcijfer van de maand januari 2021, dit is 110,35.

De aanpassing van de bezettingsprijs gebeurt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst.

Artikel 6. Belastingen en taksen

Alle belastingen en taksen van gemeentelijke, provinciale, gewestelijke of federale overheden of andere openbare besturen, verbonden aan het goed of zijn gebruik die nu of later het goed bezwaren, worden gedragen door de concessiehouder

De eventueel te betalen onroerende voorheffing is ten laste van de concessiehouder.

Artikel 7. Onderhoud en herstellingen

De concessiehouder verbindt er zich toe om het goed te onderhouden als een bonus pater familias.

De zogenaamde eigenaarslasten en het buitengewoon structureel onderhoud (hoofdzakelijk i.f.v. het monument) zijn ten laste van de Stad Brugge. De stad Brugge zal daarnaast instaan voor het structureel beheer en onderhoud van de technische installaties (elektriciteit, verwarming, ventilatie,…).

De zogenaamde huurderslasten, inrichting, opschik en het gewoon intern/extern onderhoud, zijn ten laste van de concessiehouder. De KRB zal ook instaan voor alle herstellingen voor zover zij werden veroorzaakt door zijn eigen fout of door de fout van een persoon, dier of zaak waarvoor hij moet instaan.

De concessiehouder moet de sanitaire installaties, leidingen en afvoerbuizen onderhouden op zijn kosten en erover waken dat deze niet verstopt raken. De concessiehouder dient op zijn kosten alle elektrische installaties en apparaten te onderhouden en er op zijn kosten de desgevallende

herstellingen te laten doen door een vakman. Desgevallende wijzigingen aan de elektrische installaties zullen worden gekeurd en het attest dient te kunnen worden voorgelegd aan de Stad Brugge.

De concessiehouder moet instaan voor het reinigen van de dakgoten en het eventueel ledigen van (septische) putten en op haar kosten in te staan voor de vervanging van gebarsten of gebroken ruiten, irrelevant wat de oorzaak van de beschadiging is.

(5)

Pagina 5 van 9 Artikel 8. Privatieve kosten en lasten

Het privatieve verbruik van water, gas, elektriciteit en dergelijke meer, zijn ten laste van de concessiehouder, evenals de huur en de kosten van de meters en toestellen, zoals abonnement, plaatsing, afsluiting of vervanging bij opneming van de standen.

Geen verhaal, in welke zin ook, zal tegen de stad Brugge kunnen worden uitgeoefend in geval van plots of toevallig uitvallen van de verwarming, van de water-, gas- of elektriciteitsbedeling of van andere technische installaties aanwezig in het gebouw, waardoor de huurder ervan afziet om schadevergoeding te eisen van de Stad Brugge.

Artikel 9. Verzekeringen

De Stad Brugge heeft als concessiegever een gecombineerde brandpolis afgesloten die een afstand van verhaal ten voordele van de huurders en gebruikers bevat, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten. Daarin zijn de volgende risico’s gedekt: brand en aanverwante gevaren; storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk; waterschade; glasverzekering en rechtsbijstand.

Op haar beurt verzaakt de Stad Brugge aan het verhaal dat zij ten overstaan van de concessiehouder zou kunnen uitoefenen voor de schade die door de brandpolis gedekt is, het geval van

kwaadwilligheid uitgesloten.

Daarenboven is het verhaal van derden voor gedekte schade ontstaan door het gebouw en waarvoor de concessiehouder aansprakelijk is eveneens verzekerd ten voordele van de concessiehouder.

De concessiehouder verbindt er zich toe bij een Belgische of in België erkende

verzekeringsmaatschappij een verzekering voor zijn “inhoud” af te sluiten met – bij wijze van wederkerigheid - een afstand van verhaal ten overstaan van de verhuurder en haar

verzekeringsmaatschappij, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten.

Onder “inhoud” dient verstaan de inboedel met inbegrip van elke door de huurder aangebrachte vaste installatie en verfraaiing waaronder behang- en schilderwerk.

De concessiehouder verklaart op zijn beurt af te zien van alle verhaal dat hij tegen de concessiegever en zijn verzekeraar zou kunnen uitoefenen voor schade aan zijn “inhoud”, het geval van

kwaadwilligheid uitgesloten.

De concessiehouder is verplicht bij elke vraag van de concessiegever een afschrift van de polis alsmede het bewijs van betaling van de premie voor te leggen zonder dat dit nazicht enige verantwoordelijkheid voor de concessiegever meebrengt.

Artikel 10. Teruggave

KRB dient het in concessie gekregen goed in goede staat terug te geven aan de stad Brugge uiterlijk bij het einde van de onderhavige overeenkomst in de staat waarin het zich bevond behoudens overmacht of ouderdom ingevolge een normaal gebruik en rekening houdend met de desgevallend door de concessiehouder uitgevoerde werken waarmee de stad Brugge instemde.

KRB dient het goed volledig te ontruimen en op te kuisen op het einde van deze overeenkomst.

(6)

Pagina 6 van 9 Artikel 11. Intuïtu personae karakter

Deze overeenkomst heeft een intuïtu personae karakter. Het is KRB verboden om het goed te verhuren of enige andere gebruiksrechten aan een derde, om niet of ten bezwarende titel, toe te staan, behalve deze beschreven in artikel 3.

De ruimtes kunnen en mogen enkel na toestemming van de stad Brugge aan derden ter beschikking worden gesteld. De vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur dient desgevallend

gelijkgesteld te zijn met het vastgestelde stedelijk tarief voor gelijkaardige infrastructuur.

De concessiehouder verklaart uitdrukkelijk afstand te doen voor de ganse duur van de overeenkomst van elk verhaal waarop zij zou menen aanspraak te kunnen maken op grond van de bepalingen van artikel 1386 en artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Veranderingen aan het goed

KRB mag geen veranderingen aanbrengen aan het in concessie gegeven goed zonder de voorafgaande en geschreven toelating van de Stad Brugge en rekening houdend met de gemeentelijke en wettelijke voorschriften ter zake.

Alle opschikkings- en inrichtingskosten van de infrastructuur zijn ten laste van KRB.

Bij het eindigen van de concessieovereenkomst blijven de eventuele uitgevoerde werken of

verbeteringen aan het goed eigendom van de Stad Brugge, zonder dat zij hiervoor enige vergoeding hoeft te betalen.

KRB mag geen emblemen, versieringen, affiches, vaandels, publiciteitsborden, prenten enzovoort (laten) ophangen met enig politiek, religieus, ideologisch of filosofisch karakter of die strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden.

Artikel 13. Bezoek- en gebruiksrecht

Gedurende de ganse looptijd van deze overeenkomst zal de Stad Brugge of zijn afgevaardigde het goed mits afspraak met de concessiehouder mogen bezichtigen.

De stad Brugge zal na overleg, kosteloos gebruik mogen maken van de infrastructuur. Dit gebruik wordt steeds in onderling overleg afgesproken en vastgelegd, en dit volgens de beschikbare kalender. (niet op de gebruikelijke trainings- en wedstrijdmomenten)

Artikel 14. Hoofdelijkheid

De concessiehouder is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden ten aanzien van de stad Brugge of zijn rechtsopvolgers met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 15. Woonstkeuze

Zowel voor de duur van deze overeenkomst als voor alle gevolgen ervan nadien kiest KRB woonst op de zetel van de VZW.

Artikel 16. Bevoegdheid

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke machten van de plaats van de ligging van het goed.

Artikel 17. Registratie

De concessiehouder verbindt zich ertoe om deze overeenkomst op zijn kosten te laten registreren.

(7)

Pagina 7 van 9 Artikel 18. Bijzondere voorwaarden

A) De Stad Brugge verwijst uitdrukkelijk naar de Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, de concessiehouder verbindt er zich toe deze op straffe van ontbinding na te leven. Daarnaast dient KRB toe zien dat er geen illegale middelen gebruikt worden in het in concessie gekregen goed.

B) KRB dient in te staan voor het afsluiten van alle lokalen na gebruik en staat op zijn kosten in voor het reglementair verwijderen van afval.

Het afval moet in containers worden opgeborgen.

Het afval moet zo snel mogelijk ter ophaling worden aangeboden en mag geen aanleiding geven tot overlast.

C) Om het indringingsrisico te beperken zal KRB erover waken dat waardevolle zaken goed worden opgeborgen, waar nodig extra wordt beveiligd, en de aanwezigheid van cashgeld tot een minimum wordt beperkt.

D) KRB zal er ook op toezien dat de gebruikers van de infrastructuur of personen die onder haar toezicht vallen geen hinderende of potentieel beschadigende activiteiten (zoals gooien met projectielen) zullen beoefenen op en rond het complex, dit om schade aan het gebouw en de technische installaties maximaal te voorkomen.

E) KRB zal haar leden aanmanen om hun voertuigen en rijwielen ordelijk en veilig te parkeren, rekening houdend met haar ligging langs een druk jaagpad.

F) De activiteiten door KRB mogen geen overlast bezorgen voor de omliggende buurt. Geluid of muziek spelen op het terras is enkel toegelaten mits specifieke vergunning/toelating van de stad Brugge.

Opgemaakt in drie exemplaren te Brugge op 03/12/2021.

Bijlagen:

- plan in concessie gegeven grond en gebouwen

Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

Het derde exemplaar is bestemd voor de registratie.

Namens VZW Koninklijke Roeiclub: Namens de Stad Brugge:

De voorzitter De Algemeen Directeur De Voorzitter van de Gemeenteraad Hubert DE WITTE

De secretaris Colin BEHEYDT Annick LAMBRECHT

Oscar DELBEKE

(8)

Pagina 8 van 9

(9)

Pagina 9 van 9 Stad Brugge Eigendommen

Bijlage : plan

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :