U ITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

In document Business Intelligence Analyse e-trade (pagina 38-0)

Uitgangspunt voor dit onderzoek is de bestaande virtuele markplaats applicatie e-Trade en het handelsproces zoals dat loopt rondom deze applicatie.

Randvoorwaarde voor dit project is afstemming op bestaande datawarehouse en BI-tools binnen Flora Holland.

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

3 PROJECTPLANNING EN PROJECTAANPAK 3.1 PROJECT ORGANISATIE

De projectorganisatie ten behoeve van de uitvoering van het project is als volgt:

Projectgroep E -trade Ontwikkeling Henri Wilbers (Projectleider VAA)

Fred Haak (Projectleider FH ) Berrie de Mik (FH) Erik Sevens (VAA)

Sub-Project BI Analyse E -trade Freek Soetens

Begeleiding Fontys:

Adri Cornelissen Stuurgroep FloraHolland

Management

Stuurgroep E -trade techniek Corné van Aaken (VAA)

Will Kroot (VAA )

Projectgroep E -trade Exploitatie

Begeleiding VAA:

Will Kroot Erik Sevens

Begeleiding FH:

Fred Haak Berrie de Mik

Figuur 3-1: De projectorganisatie

Naam: Functie Organsatie

Fred Haak Projectleider projectgroep e-Trade ontwikkeling FloraHolland Berrie de Mik Lid projectgroep e-Trade ontwikkeling FloraHolland

Corné van Aaken Lid Stuurgroep e-Trade Techniek VAA ICT Consultancy Will Kroot Lid Stuurgroep e-Trade Techniek (Begeleider) VAA ICT Consultancy Henri Wilbers Projectleider Projectgroep e-Trade ontwikkeling VAA ICT Consultancy Erik Sevens Lid projectgroep e-Trade ontwikkeling (Begeleider) VAA ICT Consultancy Freek Soetens Lid Subproject BI Analyse e-Trade VAA ICT Consultancy Adri Cornelissen Afstudeerstagebegeleider Fontys Fontys Hogeschool ICT

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

3.2 ACTIVITEITEN

Onderstaande opsomming betreft de stappen (en stapactiviteiten) die uitgevoerd moeten worden tijdens het project. Hier is ook in opgenomen de afronding in de vorm van het vanuit de opleiding vereiste stage rapport.

Nr. Stap(activiteit) naam 1 Verkenning

1.1 Vaststellen business model FloraHolland

1.2 In kaart brengen commerciële handelsproces e-Trade 2 Informatie Analyse

2.1 Identificeren stakeholders 2.2 Vaststellen KPI’s

3 Gegevens- en Architectuuranalyse 3.1 Vaststellen benodigde data

3.2 Vaststellen benodigde bronsystemen 3.3 Infrastructuuronderzoek FloraHolland 4 Ontwerp / Realisatie

4.1 Functioneel ontwerp BI toepassing 4.2 Ontwerp datawarehouse en ETL 4.3 Ontwerp Rapportages

4.4 (Realisatie) 5 Afronding 5.1 Stage Rapport 3.3 PROJECT AANPAK

Hieronder de fasering zoals die ook besproken is in de opdrachtomschrijving. Bij iedere fase wordt aangegeven welke technieken of methodes gebruikt zullen worden om de beoogde producten te kunnen realiseren.

1. Verkenning

1.1. Vaststellen Business Model FloraHolland

De verkenning van de processen van FloraHolland en de bloemsierteelt branche worden verkend door middel van een bezoek aan de bloemenveiling in Naaldwijk. Daar worden de processen van

‘plant tot klant’ geheel doorlopen. Dit verschaft inzicht in de praktijk en verschaft meer ‘feeling’ met de opdracht. Verder wordt input vanuit de medewerkers van FloraHolland gebruikt om deze vast te stellen.

1.2. In kaart brengen commerciële handelsproces e-Trade

De processen rondom de e-Trade applicatie worden in kaart gebracht met behulp van de procesbeschrijving virtuele marktplaats v3.00. In dit document worden de processen rondom e-Trade eenduidig en begrijpelijk beschreven voor alle stakeholders van e-e-Trade. De handleidingen van Trade voor de aanvoerders en kopers vormen ook een bron voor informatie omtrent de e-Trade toepassing. Verder is er ook de mogelijkheid tot vragen van input vanuit FloraHolland met betrekking tot e-Trade processen.

2. Informatie analyse

2.1. Identificeren stakeholders

De (voorlopige) stakeholder (Kweker) wordt specifiek gemaakt. Er wordt een contactpersoon gespecificeerd waarmee afspraken kunnen worden gemaakt om input te krijgen voor de volgende stap.

2.2. Vaststellen KPI’s

Om KPI’s effectief te inventariseren is een bepaalde interviewmethodiek gewenst. Deze interviewmethodiek wordt onderzocht en eigen gemaakt alvorens met de daadwerkelijke interviews te beginnen. Zodra deze interviewmethodiek voldoende wordt beheerst worden afspraken gemaakt met de contactpersonen van de stakeholders om de KPI’s boven water te krijgen. Deze KPI’s worden daarna geïnventariseerd en gerapporteerd aan de projectgroep zodat deze kunnen worden gefiatteerd.

3. Gegevens- en Architectuuranalyse 3.1. Vaststellen benodigde data

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

Door de vastgestelde KPI’s te analyseren en te vergelijken met de beschikbare data in de bronsystemen kan worden vastgesteld welke data nodig is uit die bronsystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de technische ontwerpen van e-Trade en eventueel andere bronsystemen.

3.2. Vaststellen benodigde bronsystemen

Als de benodigde data is geïnventariseerd worden de benodigde bronsystemen in kaart gebracht.

Deze bronsystemen worden later gekoppeld aan de datawarehouse.

3.3. Onderzoek huidige infrastructuur en tools FloraHolland

Omdat binnen FloraHolland al een datawarehouse met BI applicatie aanwezig is wordt deze infrastructuur eerst onderzocht op mogelijkheden van koppeling van de e-Trade BI toepassing met de bestaande BI toepassing binnen FloraHolland.

4. Ontwerp / Realisatie

4.1. Functioneel ontwerp BI toepassing

Een ontwerp van de totale BI toepassing dat een kader schept voor verdere uitwerking in de vorm van ontwerpen van het datawarehouse en ETL en ontwerp van Rapportages. Dit product vormt een soort van uitgangspunt voor de volgende fases.

4.2. Ontwerp datawarehouse en ETL

Het datawarehouse wordt ontworpen in de vorm van een relationele database. Datamarts worden beschreven. Verder wordt in deze fase beschreven hoe de data vanuit de

bronsystemen naar target wordt getransformeerd en geladen (Extraction, Transformation, Load). Hiervoor is het erg handig om het datamodel en overige metadata van het bronsysteem beschikbaar te hebben.

4.3. Ontwerp Rapportages

Aan de hand van de gewenste KPI’s worden rapportages ontworpen.

4.4. (Realisatie)

Onderdelen binnen e-Trade en/of binnen architectuur FloraHolland worden gerealiseerd volgens ontwerp.

3.4 TIJDSPLANNING

Hieronder worden de gedefinieerde activiteiten in de tijd gezet.

Week

4.3 Ontwerp Rapportages 4.4 (Realisatie)2

5. Afronding

5.1 Stage Rapport3

1 Omdat de er een afhankelijkheid is van de stakeholders tijdens de fase ‘Vaststellen KPI’s’ is ervoor gekozen de fase

‘Architectuuronderzoek FH’ te starten terwijl de fase ‘Vaststellen KPI’s’ nog niet is afgerond.

2 Zo mogelijk wordt (onderdeel van) het ontwerp gerealiseerd, afhankelijk van de doorlooptijd van de vorige fases.

3 Met de fase ‘Stage Rapport’ kan worden begonnen voordat het project is afgerond. Er is ook een tussenrapportage vereist

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

3.5 OP TE LEVEREN PRODUKTEN

In de onderstaande tabel is vermeld wanneer gepland is welke producten op te leveren. Deze planning is gebaseerd op bovenstaande tijdsindeling.

Mijlpaal Product Opleverdatum Stap(act.)

1 Business model en procesbeschrijving e-Trade

Week 9:

27-02-2009

Verkenning

2 Inventarisatie KPI’s Week 13:

27-03-2009

Informatie Analyse

3 Gegevensanalyserapport Week 17:

24-04-2009

Gegevens Analyse 4 Functioneel ontwerp BI toepassing Week 19:

08-05-2009

3.6 COMMUNICATIE EN RAPPORTAGE

FloraHolland VAA ICT

1. Iedere twee weken vind er overleg plaats met de leden van de projectgroep e-Trade. Hierbij zijn ook Berrie de Mik en Fred Haak van FloraHolland aanwezig. Tijdens dit overleg wordt onder andere ook de voortgang van dit project besproken en/of gerapporteerd.

Het is tevens mogelijk om buiten dit projectoverleg input en steun te krijgen vanuit FloraHolland.

2. Verder vind er intern binnen VAA ICT Consultancy voordurend afstemming en fiattering plaats van de tussenproducten en eindversies.

3. Vanuit de Fontys Hogescholen wordt een wekelijkse voortgangsrapportage verwacht in de vorm van een logboek dat iedere week op de sharepoint van Fontys wordt gepost. Het Plan van Aanpak, de tussenrapportage en het stagerapport worden allemaal gecommuniceerd naar Fontys stagebegeleider. Deze geeft hier feedback op. Halverwege de stage is er een terugkomdag. Op deze dag komen alle stagiaires die op dat moment stagelopen samen op de Fontys om

ervaringen uit te wisselen en feedback te ontvangen van de stagedocent. Uiteraard is het ook mogelijk voor de student om tussentijds procesgerelateerde en/of inhoudelijke vragen te stellen aan de stagedocent. Aan het eind van de stage wordt door de begeleiders van VAA ICT Consultancy een viertal beoordelingsformulieren (zie stagebrochure) ingevuld.

Frequent versie management is belangrijk om overzicht te bewaren zowel voor de projectleden als voor de stuurgroep. Concept versies zullen beginnen met een 0. De definitieve versie start met het getal 1.

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

Bijlage B: Logboeken

Logboek week 6

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten

2-2-2009 2,0 Kennismakingsgesprek met Technisch Directeur Will Kroot 6,0 Inlezen in E-trade en Flora Holland

3-2-2009 6,0 Inlezen in Flora-Holland 1,0 Overleg Projectteam E-trade 1,0 Aanpassing opdrachtomschrijving

4-2-2009 7,0 Eerste opzet Plan van Aanpak 1,0 Overleg PvA

5-2-2009 6,0 Bedrijfsbezoek Flora Holland Handelsproces in kaart brengen 2,0 Opdracht omschrijving aanpassen

6-2-2009 4,0 Opstellen PvA

2,0 Onderzoek Interview technieken KPI 2,0 Onderzoek Handelsproces Flora Holland

Totaal: 40,0

Logboek week 7

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten 9-2-2009 3,0 Eerste versie PvA afgerond

1,0 Opdrachtomschrijving aanpassen adv input Erik 1,0 Inlezen in BI (Computable)

3,0 Werken aan v0.2 PvA 10-2-2009 5,0 Werken aan v0.2 PvA

2,0 Inlezen in BI (Computable) 1,0 Updaten blog en sharepoint

11-2-2009 5,0 PvA v0.3

2,0 Business Model format zoeken 1,0 Verdiepen in business model FH

12-2-2009 3,0 Verdiepen Businessmodel FloraHolland

2,0 Mogelijkheden om businessmodel in kaart te brengen 1,0 Bespreken PvA 0.3

16-2-2009 0,5 Urenverantwoording invullen week 7 2,0 Businessmodel format zoeken

0,5 Overleg met Berrie PvA 0.6 en Businessmodel FH 18-2-2009 4,0 PvA 0.7 23-2-2009 8,0 Vrije dag (carnaval)

24-2-2009 0,5 Urenverantwoording

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

2,0 Eerste opzet gemaakt tussenrapportage 4,0 Procesbeschrijving e-Trade

4-3-2009 5,0 Procesbeschrijving e-Trade 2,0 Interviewmethodiek KPI

1,0 Afspraak maken Berrie, logboek, bedrijfsmodel FH

5-3-2009 1,0 Overleg Berrie Bedrijfsmodel/Procesbeschrijving e-Trade/ afspraken interviews 2,0 Definitief maken PvA en verspreiden

3,0 Bedrijfsmodel FloraHolland v0.2 2,0 Procesbeschrijving e-Trade

6-3-2009 2,0 Bedrijfsmodel FloraHolland v0.2 2,0 KPI Interviewtechniek 4,0 Procesbeschrijving e-Trade

Totaal: 40,0

Logboek week 11

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten

9-3-2009 2,0 Gesprek stagebegeleider fontys (+Voorbereiding) 1,0 Bedrijfsmodel FH v0.2

3,0 Afspraken maken voor interviews (afstemming) 2,0 Vragen voor interviews maken

13-3-2009 4,0 Vragen voor interviews 4,0 Procesbeschrijving e-Trade

1,0 Afpsraak maken met contactpersoon 3,0 Interviewmethodieken onderzoeken (tips)

19-3-2009 1,0 Overleg met Berrie over werkzaamheden contactpersonen 2,0 Interview methode 23-3-2009 1,0 Bespreken interview vragen

5,0 Interview vragen 2,0 Tussenrapportage

24-3-2009 2,0 Gesprek Berrie Interviews 1,0 Afspraak maken interviews

26-3-2009 2,0 Afspraken maken en bevestigen interviews 4,0 Interview vragen definitief maken 1,0 Bespreken interviewvragen 1,0 Voorbereiden interviews 27-3-2009 8,0 Vrij

Totaal: 40,0

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

1,0 Interview Jan van Dam 1,0 Interview Pig Dekkers

1,0 Interview Vincent den Breejen 1,0 Interview Piet Evers 1,0 Architectuur onderzoek doelen vaststellen 0,5 Overleg Berrie

17-4-2009 1,0 Afspraak Maken Rudo Hoekman 2,0 Kengetallen andere branches

2,0 Andere Kengetallen (uit andere branches) 2,0 Voorbereiding Infrastructuur Analyse

23-4-2009 6,0 Informatie Analyse

1,0 Andere Kengetallen (uit andere branches) 1,0 Overleg + Diversen

24-4-2009 8,0 Informatie Analyse

Totaal: 40,0

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

Logboek week 18

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten 27-4-2009 5,0 Informatie Analyse v0.2

3,0 Voorbereiding Afspraak Rudo Hoekman

28-4-2009 1,0 Voorbereiding Gesprek Rudo Hoekman 2,0 Gesprek Rudo Hoekman

2,0 Informatie Analyse v0.2

3,0 Eerder naar huis, Erik terugbrengen

29-4-2009 4,0 Informatie Analyse v0.2

4,0 Verwerken informatie Rudo Hoekman

30-4-2009 8,0 Koninginnedag

1-5-2009 8,0 Informatie Analyse v0.2

Totaal: 40,0

Logboek week 19

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten 5-5-2009 8,0 Vrije dag

6-5-2009 4,5 Informatie Analyse v0.2 1,0 Mogeijkheden grafieken 1,0 Overleg Erik

1,0 Overleg Berrie

0,5 Eerder naar huis Erik weg brengen 7-5-2009 8,0 Informatie Analyse v0.2

8-5-2009 8,0 Informatie Analyse v0.2

9-5-2009 3,0 Onderzoek Rapportage mogelijkheden 2,0 Grafiekmogelijkheden bekijken 3,0 Informatie Analyse v0.2

Totaal: 40,0

Logboek week 20

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten 11-5-2009 6,0 Informatie Analyse v0.2

1,0 Overleg Will

1,0 Gegevensanalyse opstart

12-5-2009 6,0 Informatie Analyse (metertjes) 1,5 Overleg Erik en Will

0,5 Eerder weg, Erik wegbrengen

13-5-2009 5,0 Informatie Analyse v0.2

3,0 Gegevens Analyse, Rudo Hoekman, Vincent den Breejen.

14-5-2009 8,0 Informatie Analyse v0.2

15-5-2009 6,0 Informatie Analyse v0.2 2,0 Stageverslag

Totaal: 40,0

Logboek week 21

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten 18-5-2009 4,0 Informatie Analyse v0.3

4,0 Afstudeerscriptie v0.1

19-5-2009 2,0 Feedback Erik Informatie Anlyase v0.3 3,0 Informatie Analyse v0.4

Afstudeerscriptie BI analyse e-Trade

Logboek week 22

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten 25-5-2009 3,0 Afstudeerscriptie v0.1

1,0 Afstudeerzittingen regelen 4,0 Informatie Analyse v0.4

26-5-2009 3,0 Informatie Analyse v0.4 4,0 Afstudeerscriptie

1,0 Bespreken Informatie Analyse v0.4

27-5-2009 5,0 Informatie Analyse v0.4 3,0 Gegevens Analyse

28-5-2009 4,0 Begin maken ontwerp 3,0 Gegevens analyse 1,0 Afstudeerscriptie v0.1

29-5-2009 5,0 v0.1 Ontwerp 1,0 Afstudeerscriptie v0.1

2,0 Eerder naar huis, Erik wegbrengen

Totaal: 40,0

Logboek week 23

Datum Uren Uitgevoerde activiteiten 2-6-2009 8,0 2e Pinksterdag

3-6-2009 8,0 Afstudeerscriptie v0.1

4-6-2009 8,0 Afstudeerscriptie v0.1

5-6-2009 8,0 Afstudeerscriptie v0.1

6-6-2009 8,0 Afstudeerscriptie v0.1

Totaal: 40,0

In document Business Intelligence Analyse e-trade (pagina 38-0)