Het bekwaamheidsdossier

In document Schoolplan Amersfoort. Datum: 7 oktober 2021 (pagina 46-49)

4.28 21ste-eeuwse vaardigheden

5.15 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door Meerkring en zijn opgenomen in het Afas Insite digitale personeelsdossier. Het bekwaamheidsdossier is zowel zichtbaar voor de leerkracht als de schoolleiding. Verder is het ook mogelijk voor de leerkracht om een portfolio te vullen in het digitale personeelsdossier. In het portfolio verzamelt de werknemer ‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Dit portfolio is alleen zichtbaar voor de individuele leerkracht. De schoolleiding zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te laten werken en door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten Gescoorde competentielijstjes

Verslagen van feedbackgesprekken (bv volgend op een klassenbezoek) Overzicht van de gemaakte afspraken

Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

5.16 Intervisie

De professionals van Vlinderslag participeren binnen het kindcentrum in ontwikkelgroepen. Deze ontwikkelgroepen worden samengesteld in onderlinge afstemming tussen medewerkers en kernteam. We hebben in het kindcentrum de volgende ontwikkelgroepen: rekenen, taal en lezen, gezond- en pedagogisch gedrag (SEO) en talentontwikkeling.

Iedere ontwikkelgroep kent een voorzitter en één of meerdere specialisten (L11/Master). Aan de orde komen gezamenlijke thema’s die integraal worden uitgewerkt. De thema’s hangen samen met de Grote ontwikkeldoelen, onderwijskundige- en opvangdoelstellingen van kindcentrum Vlinderslag. In overleg worden de thema’s –voorzien van concrete opdrachten- door de directie toegekend aan de groepjes.

Op gezamenlijke studiemomenten is er ruimte voor ontwikkelgroepen om (nieuwe) kennis, vaardigheden en verbeteringen( nieuwe wetenschappelijke inzichten) te delen met alle professionals die werkzaam zijn in het kindcentrum en hierover afspraken te maken en deze vast te leggen in zogenoemde 'kwaliteitskaarten'. De studiedagen zijn voor de directie tevens momenten om het integraal werken te monitoren en de missie en visie levendig te houden. Zo worden de scores van zelf-beoordelingen , doelstellingen en resultaten per schooljaar, jaarplannen en pedagogische visie gedeeld en besproken.

5.17 Functioneringsgesprekken

Voor het schooldeel van Vlinderslag geldt dat de directie jaarlijks een functioneringsgesprek voert met alle medewerkers. We beschikken over een beleidsdocument Gesprekkencyclus Meerkring. Tijdens het

functionerings(FDR)gesprek staat het FDR-formulier (POP) van de medewerker centraal. In het FDR-gesprek wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: werkdruk,

loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, mobiliteit en de mate van bekwaamheid (start-, basis- of vakbekwaam) van de leraar.

Voor het opvangdeel van Vlinderslag volgen we de gesprekkencyclus van Ska kinderopvang. Deze planperiode willen we één Vlinderslag-gesprekkencyclus hebben gerealiseerd.

Actiepunt Prioriteit

Eén Vlinderslag-gesprekkencyclus laag

5.18 Beoordelingsgesprekken

Het schooldeel van Vlinderslag beschikt over een beleidsdocument Gesprekkencyclus Meerkring 2012. De directie voert een beoordelingsgesprek bij de overgang van een tijdelijke naar een vaste benoeming en kan op basis van het functioneren de verkorte bijzondere Gesprekscyclus conform het beleid laten starten.

Regulier wordt er eens per twee jaar een beoordelingsgesprek gevoerd met iedere medewerker. Bij dit

beoordelingsgesprek wordt ons competentieprofiel gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders, en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. De directie geeft tevens

een oordeel over de mate van bekwaamheid van de leraar: start-, basis- of vakbekwaam. Op basis van alle beoordelingen stelt de directie een teamfoto op (Mijnschoolteam). Na bespreking en analyse daarvan worden er schoolverbeterpunten vastgesteld.

Voor het opvangdeel van Vlinderslag volgen we de gesprekkencyclus van Ska kinderopvang. Deze planperiode willen we één Vlinderslag-gesprekkencyclus hebben gerealiseerd.

Actiepunt Prioriteit

Eén Vlinderslag-gesprekkencyclus laag

5.19 Professionalisering

Professionalisering komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken en is onderdeel van ons 'scholingsplan' en 'personeelsbeleid'. De gevolgde team- en individuele scholing wordt bijgehouden in het scholingsplan.

Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of het opgestelde FDR-formulier (POP) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team minimaal twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

Er is (nóg) geen apart professionaliseringsplan voor de medewerkers (onderwijs en opvang) van Vlinderslag. We verwijzen hier naar de bestaande opleidingsplannen zoals Meerkring Academie, Ska Academie en het scholingsplan van OBS Vlindervallei. De komende periode willen we een meer op kindcentrum gericht opleidingsplan gereed hebben voor Vlinderslag.

Gevolgde teamscholing 2015-2019

Jaar Thema Organisatie

2015-2016

2016-2017 TalentenLab; Mindset Begeleiding inspectiebezoek 2017-2018 Implementatie nieuwe Taalmethode

Bouwstenen IKC Muziekimpuls / EDI

2018-2019 Taxonomie van Bloom; hoger orde denkvragen Spelend leren (ob) / Talent fluisteraar

Gevolgde persoonlijke scholing 2015-2019

Thema Organisatie Aantal medewerkers

Dyslexie en Dyscalculie 2

Omgaan met kinderen met ADHD 3

Omgaan met spellingproblemen 1

Kwaliteitszorg 1

Omgaan met rekenproblemen 2

Specifieke expertise van het team:

1. Specialist Rekenen

2. Specialist Zorg/begeleiding

3. Specialist Taal- en leesonderwijs (Bouw, dyslexie, leesmotivatie) 4. Specialist Woordenschat

5. Specialist Leren 6. Specialist Gedrag

7. Specialist Opleiden in school

Actiepunt Prioriteit

Eén professionaliseringsplan Vlinderslag gemiddeld

5.20 Teambuilding

Op Vlinderslag organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor het kindcentrum, de medewerkers, leerlingen en ouders.

De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team, naast de individuele scholing, samen een aantal cursussen. De inspiratiemiddagen van ABC en

Samenwerkingsverband zijn hiervan voorbeelden.

We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. We drinken vijf keer per week ’s morgens voor schooltijd en 's middags na 14:30 uur gezamenlijk koffie en thee en bespreken dan meer 'informele' zaken. Vlinderslag organiseert op studiemomenten een gezamenlijke lunch, een gezellig samenzijn met kerst, een afsluiting aan het eind van het schooljaar. Daarnaast is er jaarlijks een personeelsuitje. Door het jaar heen zijn er ook enkele (facultatieve) momenten waarop gezamenlijk en informeel een hapje en drankje genuttigd kan worden, hierover vindt afstemming met directie plaats.

In document Schoolplan Amersfoort. Datum: 7 oktober 2021 (pagina 46-49)

GERELATEERDE DOCUMENTEN