Verzuimbeleid en vitaliteit

In document Schoolplan Amersfoort. Datum: 7 oktober 2021 (pagina 49-54)

4.28 21ste-eeuwse vaardigheden

5.21 Verzuimbeleid en vitaliteit

Vlinderslag volgt het ziekteverzuimbeleid 2017 van stichting Meerkring en Ska kinderopvang. Wij voeren dit uit om arbeidsongeschiktheid te voorkomen; ziekteverzuim terug te dringen; de wetgeving op dit gebied na te leven.

Onze visie is dat bevlogenheid gestimuleerd wordt wanneer medewerkers gezond en vitaal zijn. Het verlagen van het verzuim is daarmee geen doel op zich maar één van de acties gericht op het verhogen van vitaliteit.

Bij ons staat verzuim structureel op de agenda van het directieoverleg; maken wij gebruik van het aanwezige aanbod zoals het open spreekuur over arbeidsomstandigheden met de bedrijfsarts; de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de bovenschoolse coördinator verzuim in een Sociaal Medisch Overleg; reageren wij op signalen van de (deskundige) medewerkers; voeren wij individuele gesprekken met medewerkers

(functionerings-loopbaangesprekken); zetten wij verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden structureel op de agenda van de teamvergaderingen.

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de leiding van Vlinderslag. De leiding en de medewerker dienen zich te houden aan het protocol bij ziekte en re-integratie (onderdeel van het ziekteverzuimbeleidsplan). Hierin zijn de volgende onderdelen opgenomen: algemene verplichtingen werknemer; algemene verplichtingen werkgever; rechten van de medewerker (vastgelegd in de vernieuwde arbo-wet); dossieropbouw; verzuimprotocol (Wet Poortwachter).

De leiding is verantwoordelijk voor het op een correcte wijze en tijdig doorgeven van ziek- en herstelmeldingen (in AFAS personeelsinformatiesysteem). De leiding houdt regelmatig (wekelijks) contact met de zieke; relevante post en andere informatie van Vlinderslag worden doorgestuurd en stimuleert de betrokkenheid van collega’s bij de situatie waarin de zieke zich bevindt.

5.22 Mobiliteitsbeleid

Voor het schooldeel van Vlinderslag kunnen we in deze paragraaf noemen dat Meerkring het beleid op mobiliteit heeft verwoord in het beleidsdocument Doorstroom- en Herplaatsing (geactualiseerd in 2015). De leiding bespreekt de wens tot mobiliteit in het kader van ontwikkeling met de leerkrachten. Jaarlijks in het voorjaar worden de

mogelijkheden voor vrijwillige- en verplichte doorstroom naar een andere Meerkringschool bepaald.

6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Vlinderslag maakt met haar schooldeel, onderdeel uit van stichting Meerkring en Ska kinderopvang. Samen met nog 20 scholen voor regulier of gericht onderwijs (hoogbegaafden, speciaal (basis)onderwijs en taalklassen) realiseren wij het Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort. Voor Vlinderslag is gekozen voor een plat en geïntegreerd organisatie model waar professionals werken in zelfsturende units. Het organisatieplaatje ziet er grafisch als volgt uit:

Directie

De integraal verantwoordelijk IKC directeur stuurt het gehele kindcentrum en alle diensten aan. De directeur is resultaat verantwoordelijk voor Vlinderslag. Onder diens verantwoordelijkheid kunnen leidinggevende taken gedelegeerd worden al naar gelang de ervaring van de unit leider en naar inzicht van de directeur (bijv.

functioneringsgesprekken, voorstellen voor nieuw beleid etc.).

Units

Er wordt gewerkt in twee units die zijn ingericht op leeftijd:

• een unit ‘Jonge kind’ voor de leeftijd 2-7 jaar.

• een unit 8-12 jaar.

De units omvatten alle daarbij behorende diensten; speelleergroepen, bso 2-7 jaar en school, bso kinderen 8-12 jaar.

De dagelijkse leiding van de unit is in handen van een integraal werkende en functioneel verantwoordelijke unitleider.

De unitleider is voortrekker en cultuurdrager en een spin in het web voor de directeur.

Naast deze twee units is er:

• een unit ‘expertise & innovatie/ontwikkeling’ (E&I/O).

In deze unit (vergelijkbaar met een stafafdeling) is de expertise van het hele IKC samengebracht, hierbij kan gedacht worden aan:

• intern begeleiding,

• voorschoolse educatie (jonge kind) specialist,

• expertise portefeuilles leerkrachten.

• Het inzetten en ontwikkelen van talenten van kinderen, medewerkers en ouders,

• Samenwerking met het veld rond om de school (van SWV tot wijkteam, van GGD tot gemeente Amersfoort) De functie van unitleider is er een voor medewerkers met passende vaardigheden en ambities in het leidinggeven.

Deze werkwijze biedt de beoogde unitleiders de gewenste groeiruimte in taken en verantwoordelijkheden. De functie kan zowel als kweekvijver dienen als ook geschikt zijn voor medewerkers die willen doorgroeien naar een ander ambitieniveau

Kernteam

De unitleiders vormen samen met de directeur het kernteam/ management team van het IKC. De directeur en unitleiders worden gevoed door beide moederorganisaties (lijn/staf).

In het kernteam worden jaarlijks de taken en verantwoordelijkheden geëvalueerd. Daar waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd en/of voorgesteld. Functie- en rolbeschrijvingen, ervaringen en recente ontwikkelingen zorgen voor een uitgebalanceerde onderlinge verdeling. De huidige verdeling (schooljaar 19-20) is bijgevoegd.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers

Ons IKC kent een stabiel team bestaande uit gemotiveerde en kundige leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Dit team van professionals heeft een logische opbouw van startende, vakbekwame en excellent functionerende professionals. Vlinderslag streeft naar een sterk team. Een team dat de basis vormt voor het adequaat uitvoeren van de dagelijkse opdracht. Een teamlid op Vlinderslag dient pedagogisch en didactisch sterk te zijn. De professionele attitude is aanwezig. En, belangrijk, de wil en vaardigheid om samen te werken in een bredere context dan een onderwijs of opvangorganisatie moet er zijn.

Onderwijsondersteunend personeel

Vlinderslag heeft de ambitie om integraal te werken. Het zoeken naar combinatiefuncties is daarbij een voor de hand liggende stap om te zetten. Naast de IKC directeur en de unitleiders is het onderwijsondersteunend personeel (OOP) de meest logische groep medewerkers om naar te kijken. Een onderwijsassistent als pedagogisch medewerker in de speelleergroep of de BSO, een pedagogisch medewerker van de BSO ’s ochtends als onderwijsassistent in groep 3;

voor alles en iedereen een mooi streven.

Op Vlinderslag kennen we de volgende OOP-functies:

• Onderwijs assistent

• Huismeester en administratie Professionals in ontwikkeling

Het is goed om stil te staan bij het feit dat er aan de professionele cultuur in een IKC nieuwe eisen worden gesteld. Dit zal aanpassingen gaan vragen maar ook uitdagingen en kansen bieden.

Van alle IKC medewerkers wordt verwacht dat zij vak-, en afdeling overschrijdend kunnen denken en handelen in het belang van het kind. Niet de eigen werksoort staat voorop, noch het eigen vakinhoudelijke denken en ook niet de eigen (mogelijk eenzijdige) vakkennis. Wat goed voor het kind is leidend bij het handelen.

De professionals die nu binnen de eigen werksoort eenzijdig georiënteerd zijn in een mono disciplinair team moeten met elkaar een vanzelfsprekende samenwerking aan gaan waarbij de som meer moet opbrengen dan de

afzonderlijke delen (1+1=3).

Naast het hebben van een gedegen vakkennis en deze kunnen uitdragen zijn vaardigheden vereist als: creativiteit en innovatief vermogen, zelfreflectie en leiderschap (eigenaarschap), openheid en om kunnen gaan met feedback, ICT vaardigheden en media wijsheid. MBO opgeleide medewerkers en HBO opgeleiden zullen elkaar moet gaan aanvullen, met elkaar afstemmen en gaan samenwerken in een nieuwe professionele aanspreek cultuur.

In die nieuwe cultuur is het model van de T-shape professional als lid van een T-shape team leidend. De T-shape professional is een succesfactor in het welslagen van het IKC. Alle medewerkers moeten kunnen en willen ontwikkelen naar de nieuwe competenties. Zowel om de leefwerelden met elkaar te verbinden waarin kinderen opgroeien (gezin, school, opvang, buurt), maar ook om complexe vraagstukken rond opvoeden, ontwikkelen en onderwijzen integraal aan te pakken . Het team moet in gezamenlijkheid besluiten kunnen nemen, diagnoses stellen, analyses maken, perspectief ontwikkelen en plannen uitwerken, uitvoeren en de processen en resultaten volgen. Voor de unitleiders en IKC directeur en alle professionals is dit een groeiproces

Bestuurlijke afspraken

Zoals bij de inleiding van deze paragraaf wordt genoemd ligt er een samenwerkingsovereenkomst tussen de moederorganisaties voor IKC Vlinderslag waarin alle afspraken over de vergaande samenwerking zijn vastgelegd en geborgd.

Integraal werken blijft daarin het uitgangspunt. De moederorganisaties hebben een dagelijks bestuur (stuurgroep) aangesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van het bevoegd gezag. Zij hebben als taak het juist naleven van de samenwerkingsovereenkomst. Zij zijn bevoegd om de leiding van het IKC op hoofdlijnen hierop aan te sturen. De moederorganisaties blijven eindverantwoordelijk voor hun onderdeel binnen het IKC. In de

samenwerkingsovereenkomst zijn de bevoegdheden van de IKC directeur nader uitgewerkt. Daarnaast worden werkafspraken gemaakt met de IKC directeur en de unitleiders over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dagelijkse gang van zaken en de invulling van de taken. De IKC directeur legt verantwoordelijkheid af aan een stuurgroep bestaande uit bestuurders van beide moederorganisaties

Functie- en rolbeschrijvingen

In het functieboek van Meerkring en Ska staan de volgende op Vlinderslag betrekkende functie- en rolbeschrijvingen beschreven:

functie

• IKC directeur

• adjunct directeur (Meerkring specifiek)

• HBO coördinator opvang (Ska specifiek voor Ska)

• VE-specialist

• Pedagogisch specialist (werkzaam op kdv en bso)

• Leerkracht L10 en L11

• Pedagogisch medewerker

• OOP – onderwijsassistent

• OOP – huismeester

• OOP – administratie rol

• Unitleider Unit 2-7, 8-12 en E&I

• Intern Begeleider (Meerkring specifiek)

Inspraak

De school heeft de beschikking over een ouderraad (vereniging) en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

Transitie naar nieuwe organisatie

De komende jaren zal de transitie van De Vlindervallei, Kleine Vlinder en Vlinderstruik naar Vlinderslag de aandacht krijgen die het verdient. Zorgvuldig en in samenspraak met alle betrokkenen (teams, inspraakorganen en besturen) wordt er gewerkt aan de uitgangspunten van de samenwerkingsovereenkomst tussen Meerkring en Ska (dd. dec 2018).

ontwikkelpunten periode 2019-2023

Werken aan Vlinderslag betekent ook aandacht hebben voor het bij elkaar brengen van verschillende belangen, inzichten en/of bestaande structuren. Voor de komende periode* zijn de volgende ontwikkelpunten geformuleerd:

• Adjunct directeur met de rol van Unitleider

In het functiebouwwerk van het onderwijsdeel is thans een adjunct-directeur opgenomen. De noodzaak van deze

functie heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. In het organogram van het IKC Vlinderslag staat deze functie niet opgenomen. De Meerkring functie van adjunct-directeur blijft in het onderwijs- functiebouwwerk opgenomen en wordt aangevuld met de rol van unitleider. Bij het ontwerpen van deze rolbeschrijving is in deze combinatie voorzien.

• Coördinator Opvang met de rol van Unitleider

In het functiebouwwerk van het opvangdeel is thans een coördinator opvang opgenomen. De noodzaak van deze functie heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. In het organogram IKC Vlinderslag staat deze functie niet opgenomen. De Ska-functie coördinator is in het opvang- functiebouwwerk opgenomen op HBO niveau en wordt aangevuld met de rol van unitleider. Bij het ontwerpen van deze rolbeschrijving is in deze combinatie voorzien.

• Combinatie rol IB met rol van Unitleider

In het functiebouwwerk van het onderwijsdeel kent de rol van IB een belangrijke plaats. De noodzaak van deze rol zorgt op dit moment voor veel beweging op bestuursniveau (Meerking). De rol van IB is gekoppeld aan de functie van leerkracht L11. In het organogram staat de functie L11 met de rol IB niet expliciet opgenomen. Het belang van deze rol vraagt wel aandacht; de rol IB valt samen met de rol van unitleider. Bij het ontwerpen van deze rolbeschrijving is in deze combinatie voorzien. De komende periode zullen we goed kijken hoe de verdeling van tijd tussen de

verschillende deelgebieden binnen de Unit E&I gaat uitpakken. Er mag geen afbreuk gedaan worden op bestaande zorgstructuren binnen opvang en onderwijs. Het moet juist leiden tot goede zicht op ontwikkeling van 2 tot 13 jaar waardoor er effectief en passend ingezet kan worden op het vergroten van kansen voor de kinderen van Vlinderslag.

Het speelveld van Unit E&I is nu al maatwerk. Het beslaat het hele terrein van wijkgericht werken en samenhang aanbrengen tussen alle mogelijke vormen van het huidige begeleiden en arrangeren.

• Restricties aan integraal werken onder andere door verscherpte wetgeving AVG

Bij de opstart van het IKC-traject was de urgentie van AVG niet tot volle wasdom gekomen. Het uitwisselen door werken onder elkaars verantwoordelijkheid kan leiden tot situaties die wettelijk gezien niet volledig AVG-proof zijn.

Hiervoor hebben we uiteraard aandacht. De komende periode kijken we goed naar wat wel en wat niet mag en welke oplossingen we hiervoor kunnen aandragen. Dit in overleg met beide bestuurders en de inspraakorganen.

• Samenwerking IKC-directeur en regiomanager Ska

De IKC-directeur is integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Vlinderslag. Deze verantwoordelijkheid is in ontwikkeling. Dit is niet van de ene op de andere dag geregeld. Binnen deze samenwerking staat naast het afstemmen van verantwoordelijkheid ook het leren van elkaars sector op de agenda. Voor het IKC valt de IKC-directeur rechtstreek onder de bestuurder van Ska (en Meerkring), de tactische en operationele afstemming wordt gedaan in samenwerking met de regiomanager van Ska.

• Inspraak van apart naar samen, van MR en OC naar IKC-raad?

Welke vorm van inspraak is ideaal? Welke vorm van inspraak is haalbaar? Wat uiteindelijk de meest passende vorm van inspraak voor Vlinderslag is, moet blijken. Naast good-practices op dit onderwerp zal Vlinderslag hiervoor expertise bij de AOB inhuren. Dit op voorspraak van de MR van het huidige onderwijsdeel van Vlinderslag.

*….we werken de komende periode aan….

In de bovenstaande tekst wordt vaak de woordencombinatie ‘we werken de komende periode aan….’ gebruikt. Hier wordt de gehele planperiode bedoeld. Met dien verstande dat er in de samenwerkingsovereenkomst een

evaluatiemoment is vastgelegd. Deze evaluatie gaat vooraf aan het verlengen van de overeenkomst na twee jaar (dec. 2021). In overleg met MR en OC wordt een lijst met evaluatiepunten samengesteld. Basis hiervoor is de samenwerkingsovereenkomst en dit IKC-beleidsplan.

Actiepunt Prioriteit

uitwerken beoogde organisatiestructuur gemiddeld

Coördinator Opvang met de rol van Unitleider gemiddeld

Combinatie rol IB met rol van Unitleider gemiddeld

Restricties aan integraal werken onder andere door verscherpte wetgeving AVG gemiddeld

Samenwerking IKC-directeur en regiomanager Ska gemiddeld

6.2 Groeperingsvormen

Het schooldeel gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In enkele gevallen worden er combinatieklassen

gevormd, soms is er sprake van parallelklassen. De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van een sociogram en onderwijsbehoeften van leerlingen. De school plaatst de leerlingen dus tactisch. De lessen worden in het

algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij rekenen en begrijpend lezen wordt het klassenverband – indien noodzakelijk- doorbroken. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften- en/of leerachterstand krijgen in de 'OPP-groep' (vanuit het Schoolarrangement) op eigen niveau instructie voor rekenen, spelling en/of begrijpend lezen.

In document Schoolplan Amersfoort. Datum: 7 oktober 2021 (pagina 49-54)

GERELATEERDE DOCUMENTEN