Strategisch beleid

In document Schoolplan Amersfoort. Datum: 7 oktober 2021 (pagina 68-76)

9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Zoals in de inleiding van dit plan staat uitgelegd; De koers van Vlinderslag is gebaseerd op twee strategisch beleidsplannen; van Meerkring en van Ska kinderopvang.

Opvallend genoeg blijken de onderliggende waarden veel overlap te hebben. We hopen dat we binnen ons

Vlinderslagplan er in geslaagd zijn om beide werelden samen te brengen. In de dagelijkse praktijk zetten we stappen in de goede richting. Het op papier krijgen van de gezamenlijke route is best een ingewikkelde klus.

Neemt niet weg dat we een begin hebben gemaakt en meer dan dat; een heus IKC beleidsplan.

Voor de volledigheid vinden wij het van belang om de krachtige samenvattingen van zowel het strategisch beleid van Meerkring en van Ska kinderopvang onder de aandacht te brengen.

Toon en timing verschillen, het beste voor kinderen organiseren bindt ons!

Meerkring

" Binnen Meerkring stellen we onszelf een samenhangende opdracht voor de komende vier jaar om onze talenten te ontdekken en onszelf te versterken. En om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en hun ontdekkingstocht om zich toe te rusten voor de toekomst. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Willen we dat ons onderwijs -ook op langere termijn- kinderen vaardig, kritisch, zelfbewust, sociaal en dus succesvol en gelukkig maakt, dan zullen we hartstochtelijk moeten blijven leren en nieuwe wegen verkennen. We zullen vandaag moeten investeren in het onderwijs van morgen. Met inzet van onze eigen nieuwsgierigheid en gezamenlijke professionalisering, door integratie van vakgebieden en door betekenisvolle leerervaringen te creëren.

Dit leerproces is uitdagend en van ons allemaal.

De komende vier jaar geven we concreet invulling aan de energiegebieden Eigen-wijsheid, Wereldwijsheid en Bevlogenheid om zo daadwerkelijk te 'scholen voor het leven':

1. Eigen-wijsheid; leerlingen leren zichzelf te kennen, hun talenten te ontdekken en hun persoonlijkheid te vormen 2. Wereldwijsheid; leerlingen leren deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving met respect voor anderen 3. Bevlogenheid; medewerkers die het verschil maken."

De doelstellingen van Meerkring staan beschreven in het strategisch beleidsplan 2019-2023.

Ska kinderopvang

'It’s a beautiful day for a beautiful day! '

"Als Ska lopen we voorop, zijn we innovatief en altijd op ontdekkingstocht. We zijn marktleider in Amersfoort en omgeving. Een rol die we serieus nemen. We zijn een gezonde kinderopvang. Gezonde opvoeding, gezonde voeding en gezond bewegen zijn onze pijlers. We geven ‘onze’ kinderen een goede start waar ze in hun verdere leven plezier van hebben. Wij zijn er voor onze kinderen, en ook voor hun ouders. Wij delen graag onze kennis en kunde met hen, ontzorgen waar kan en ondersteunen waar nodig.

Waar staan we voor? Groei op eigen wijze Waar gaan we voor? De wereld verandert en wij veranderen mee! Onze kernwaarden Elke dag brengt iets nieuws en er valt dus altijd iets te ontdekken en te beleven. Wij zijn in beweging, zien kansen en durven te dromen. We beleven, leven en tonen lef. Beleef. Leef. Lef. BELEEF Waarom binnen lijntjes blijven als daarbuiten meer te beleven valt? LEEF Het leven is een feestje maar je moet wel zelf de slingers

ophangen. LEF! Je weet nooit wat je kunt, totdat… je het probeert!

1 Wij doen het op onze eigen - eigenwijze - wijze Wij staan samen ergens voor. We hebben passie voor ons vak, en we gaan voor een eigen – eigenwijze – aanpak. Wij zijn één. Eén merk, één team. Onze missie is groei op eigen wijze; onze pay-off is daarom: ‘ Ska Eigen wijze kids Groei op eigen wijze betekent: Elk kind bij ons kan zijn eigen pad volgen. Groei op eigen wijze betekent ook: we zijn trotse marktleider met lef en een duidelijke eigen kleur.

2 De wereld verandert en wij doen mee! De wereld verandert continu. Elke dag brengt iets nieuws. Hoe mooi is het dat wij onze kinderen – de komende generatie - daarop kunnen voorbereiden. Wij zijn nieuwsgierig en blijven in beweging. We omarmen veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. We ontwikkelen ons op ons vakgebied, we werken aan onze eigen duurzame inzetbaarheid, en delen onze kennis.

3 Wij lopen voorop! Wij lopen voorop. We durven nieuwe wegen te bewandelen en we willen innoveren en verbeteren.

Het is onze drive om kinderen te helpen ontwikkelen wat ze in hun verdere leven nodig hebben, zoals 21e eeuwse vaardigheden. En natuurlijk maken we die onszelf ook eigen. Ook voor ons professionals is het belangrijk om mediawijs, digitaal vaardig, kritisch, creatief, communicatief en gericht op samenwerking te zijn.

4 Onze klanten? Onze fans! Onze ouders zijn onze klanten. Wij zijn dagelijks met hen in gesprek. Om uit te wisselen hoe de dag voor de kinderen is verlopen en over hoe zij zich ontwikkelen, maar ook om ouders te betrekken bij de opvang. In de breedste zin van het woord. Groeien doen we samen! Wij zijn ondernemend, klantgericht en komen onze afspraken na. Want daar krijgen we blije klanten van!

5 Wij willen iedere dag beter worden! We zijn professionals en wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid.

Problemen gaan wij niet uit de weg, maar bespreken we juist met elkaar. Van fouten leren wij. We stimuleren elkaar om het beste uit onszelf en elkaar te halen. We staan open voor feedback en we spreken elkaar aan. Feedback vragen - én geven - is gezond. En er is moed voor nodig, maar hé: Beleef – Leef – Lef. En wil je groeien in je vak?

Stel dan gewoon die vraag! Of ga er gewoon voor. Je weet immers nooit wat je kunt, totdat... je het probeert! 6 We hebben fun! We doen het samen! Dat betekent dat we optimaal gebruik maken van onze talenten in ons dagelijks werk. Wij zijn van betekenis voor onze kinderen. Dat is een verantwoordelijke opdracht, dat weten we, maar we vertrouwen op onze deskundigheid, onze kennis en kunde, en op onze creativiteit. Zo komen we met elkaar in een goede flow! Een goede flow betekent positieve energie! En dat stralen we uit! Zo nu en dan eens lekker gek doen en buiten de lijntjes kleuren is prima! Fun is besmettelijk. Plezier straalt plezier uit en trekt plezier aan!"

Doelstellingen beschreven in "Ons DNA. Ons paarse bloed."

Domein Actiepunten bestuursrapportage 2019 t/m 2019 Prioriteit Organisatie Alle medewerkers zijn bevlogen in het uitoefenen van hun vak. gemiddeld Extra paragraaf (3) De school heeft zijn bedrijfsvoering, met name financiën, formatie en

ICT, op orde.

gemiddeld

Privacy De school heeft een aantoonbare goede reputatie. gemiddeld Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en

sociale integratie

gemiddeld

Onderwijs De school biedt doelgericht en eigentijds onderwijs. gemiddeld Extra paragraaf (1) De school biedt onderwijs dat minimaal voldoet aan alle kwaliteitseisen. gemiddeld Extra paragraaf (2) De school heeft een team van medewerkers dat professioneel en

vakbekwaam handelt.

gemiddeld

Profilering en marketing

De school biedt projectgericht onderwijs m.b.t. wereldwijsheid en actief burgerschap.

laag

10 Actiepunten 2019-2023

Hoofdstuk /

paragraaf Mogelijk actiepunt Prioriteit

Streefbeeld Op Vlinderslag beschikken we over doorgaande leerlijnen voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

hoog

Ons onderwijs richt zicht op de samenhang in het onderwijsaanbod.

Integratie van taal en rekenen bij de zaakvakken (WO-methodes);

thematisch werken en de inzet van ICT.

gemiddeld

Op Vlinderslag beschikken we over leerlijnen digitale geletterdheid en leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de 21ste eeuwse

vaardigheden. Ons curriculum (dagarrangement) bereidt kinderen voor op de toekomst.

gemiddeld

Op Vlinderslag stemmen we het aanbod af op individuele behoeften (niveau, tempo, interesse) van kinderen en monitoren we de ontwikkeling.

gemiddeld

Op Vlinderslag hebben we oog voor het vergroten van zelfinzicht, werken we aan vaardigheden en attitude en ontwikkelen van interesses en kwaliteiten bij kinderen.

gemiddeld

Op Vlinderslag onderkennen we de kracht van diversiteit en de waarde van democratie, hebben we aandacht voor duurzame ontwikkeling en tonen we mondiale betrokkenheid.

gemiddeld

Op Vlinderslag hechten we belang aan vitaliteit, bevlogenheid en het tonen van lef en durf. Leveren van kwaliteit als basis.

hoog

Beleidsplan 2020 t/m 2023:

Organisatie

Alle medewerkers zijn bevlogen in het uitoefenen van hun vak. gemiddeld

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (3)

De school heeft zijn bedrijfsvoering, met name financiën, formatie en ICT, op orde.

gemiddeld

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Privacy

De school heeft een aantoonbare goede reputatie. gemiddeld

Beleidsplan 2020 t/m 2023:

Leerstofaanbod

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

gemiddeld

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Onderwijs

De school biedt doelgericht en eigentijds onderwijs. gemiddeld

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (1)

De school biedt onderwijs dat minimaal voldoet aan alle kwaliteitseisen. gemiddeld

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (2)

De school heeft een team van medewerkers dat professioneel en vakbekwaam handelt.

gemiddeld

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Profilering en marketing

De school biedt projectgericht onderwijs m.b.t. wereldwijsheid en actief burgerschap.

laag

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Jaarplan ontwikkelgroep gezond en pedagogisch gedrag gemiddeld

Taal/leesonderwijs Jaarplan ontwikkelgroep Taal/lezen gemiddeld

NPO Begrijpend lezen en luisteren hoog

Rekenen en wiskunde

Jaarplan ontwikkelgroep rekenen hoog

NPO Rekenen hoog

Extra ondersteuning NPO Jonge Kind, intensivering aanbod unit 2 - 8 jaar gemiddeld NPO Interventie(s) op individuele kinderen en groepen hoog Talentontwikkeling Jaarplan ontwikkelgroep talent

Beleid ontwikkelen m.b.t. de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden

Concrete doelen en invulling wat we op Vlinderslag doen aan talentontwikkeling en met welk resultaat

gemiddeld

De leiding van Vlinderslag

De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes

Coördinator Opvang met de rol van Unitleider Combinatie rol IB met rol van Unitleider

Samenwerking IKC-directeur en regiomanager Ska

gemiddeld

Restricties aan integraal werken onder andere door verscherpte wetgeving AVG

gemiddeld

Inspraak Inspraak van apart naar samen, van MR en OC naar IKC-raad. gemiddeld Aandachtspunten

Financieel beleid

Een éénduidige financieel Vlinderslagstelsel gemiddeld

Didactisch handelen De leraar zorgt voor opdrachten die ervoor zorgen dat de leerlingen de leerstof (gaan) begrijpen

De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

gemiddeld

Zorg en begeleiding De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep) leerlingen

gemiddeld

De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen

hoog

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

hoog

Passend onderwijs Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende) begeleiding zijn gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling

hoog

Resultaten De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)

hoog

Samenwerking De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

hoog Hoofdstuk /

paragraaf Mogelijk actiepunt Prioriteit

11 Meerjarenplanning 2020-2021

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op Vlinderslag beschikken we over doorgaande leerlijnen voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Op Vlinderslag stemmen we het aanbod af op individuele behoeften (niveau, tempo, interesse) van kinderen en monitoren we de ontwikkeling.

Op Vlinderslag hebben we oog voor het vergroten van zelfinzicht, werken we aan vaardigheden en attitude en ontwikkelen van interesses en kwaliteiten bij kinderen.

Op Vlinderslag onderkennen we de kracht van diversiteit en de waarde van democratie, hebben we aandacht voor duurzame ontwikkeling en tonen we mondiale betrokkenheid.

Op Vlinderslag hechten we belang aan vitaliteit, bevlogenheid en het tonen van lef en durf.

Leveren van kwaliteit als basis.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (3)

De school heeft zijn bedrijfsvoering, met name financiën, formatie en ICT, op orde.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Privacy

De school heeft een aantoonbare goede reputatie.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Leerstofaanbod

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (1)

De school biedt onderwijs dat minimaal voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Jaarplan ontwikkelgroep gezond en pedagogisch gedrag

Taal/leesonderwijs Jaarplan ontwikkelgroep Taal/lezen Rekenen en wiskunde Jaarplan ontwikkelgroep rekenen Talentontwikkeling Jaarplan ontwikkelgroep talent De leiding van

Vlinderslag

De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes

Organisatiestructuur uitwerken beoogde organisatiestructuur

Restricties aan integraal werken onder andere door verscherpte wetgeving AVG Didactisch handelen De leraar zorgt voor opdrachten die ervoor zorgen dat de leerlingen de leerstof (gaan)

begrijpen

Zorg en begeleiding De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep) leerlingen

Resultaten De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

12 Meerjarenplanning 2021-2022

Hoofdstuk /

paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op Vlinderslag beschikken we over leerlijnen digitale geletterdheid en leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de 21ste eeuwse vaardigheden. Ons curriculum (dagarrangement) bereidt kinderen voor op de toekomst.

Op Vlinderslag stemmen we het aanbod af op individuele behoeften (niveau, tempo, interesse) van kinderen en monitoren we de ontwikkeling.

Op Vlinderslag hebben we oog voor het vergroten van zelfinzicht, werken we aan vaardigheden en attitude en ontwikkelen van interesses en kwaliteiten bij kinderen.

Op Vlinderslag onderkennen we de kracht van diversiteit en de waarde van democratie, hebben we aandacht voor duurzame ontwikkeling en tonen we mondiale betrokkenheid.

Op Vlinderslag hechten we belang aan vitaliteit, bevlogenheid en het tonen van lef en durf.

Leveren van kwaliteit als basis.

Beleidsplan 2020 t/m 2023:

Organisatie

Alle medewerkers zijn bevlogen in het uitoefenen van hun vak.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (3)

De school heeft zijn bedrijfsvoering, met name financiën, formatie en ICT, op orde.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Privacy

De school heeft een aantoonbare goede reputatie.

Beleidsplan 2020 t/m 2023:

Leerstofaanbod

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Onderwijs

De school biedt doelgericht en eigentijds onderwijs.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (1)

De school biedt onderwijs dat minimaal voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (2)

De school heeft een team van medewerkers dat professioneel en vakbekwaam handelt.

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Jaarplan ontwikkelgroep gezond en pedagogisch gedrag

Taal/leesonderwijs Jaarplan ontwikkelgroep Taal/lezen NPO Begrijpend lezen en luisteren Rekenen en

wiskunde

Jaarplan ontwikkelgroep rekenen

NPO Rekenen

Extra ondersteuning NPO Jonge Kind, intensivering aanbod unit 2 - 8 jaar NPO Interventie(s) op individuele kinderen en groepen Talentontwikkeling Jaarplan ontwikkelgroep talent

Organisatiestructuur uitwerken beoogde organisatiestructuur

Restricties aan integraal werken onder andere door verscherpte wetgeving AVG Inspraak Inspraak van apart naar samen, van MR en OC naar IKC-raad.

Aandachtspunten Financieel beleid

Een éénduidige financieel Vlinderslagstelsel

Didactisch handelen De leraar zorgt voor opdrachten die ervoor zorgen dat de leerlingen de leerstof (gaan) begrijpen Resultaten De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling

leerresultaten PO) Hoofdstuk /

paragraaf Verbeterdoel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

13 Meerjarenplanning 2022-2023

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op Vlinderslag stemmen we het aanbod af op individuele behoeften (niveau, tempo, interesse) van kinderen en monitoren we de ontwikkeling.

Op Vlinderslag hebben we oog voor het vergroten van zelfinzicht, werken we aan vaardigheden en attitude en ontwikkelen van interesses en kwaliteiten bij kinderen.

Op Vlinderslag onderkennen we de kracht van diversiteit en de waarde van democratie, hebben we aandacht voor duurzame ontwikkeling en tonen we mondiale betrokkenheid.

Op Vlinderslag hechten we belang aan vitaliteit, bevlogenheid en het tonen van lef en durf.

Leveren van kwaliteit als basis.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (3)

De school heeft zijn bedrijfsvoering, met name financiën, formatie en ICT, op orde.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Privacy

De school heeft een aantoonbare goede reputatie.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Leerstofaanbod

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Extra paragraaf (1)

De school biedt onderwijs dat minimaal voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Beleidsplan 2020 t/m 2023: Profilering en marketing

De school biedt projectgericht onderwijs m.b.t. wereldwijsheid en actief burgerschap.

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Jaarplan ontwikkelgroep gezond en pedagogisch gedrag

Taal/leesonderwijs Jaarplan ontwikkelgroep Taal/lezen NPO Begrijpend lezen en luisteren Rekenen en wiskunde Jaarplan ontwikkelgroep rekenen

NPO Rekenen

Extra ondersteuning NPO Jonge Kind, intensivering aanbod unit 2 - 8 jaar NPO Interventie(s) op individuele kinderen en groepen Talentontwikkeling Jaarplan ontwikkelgroep talent

Organisatiestructuur uitwerken beoogde organisatiestructuur

Restricties aan integraal werken onder andere door verscherpte wetgeving AVG Didactisch handelen De leraar zorgt voor opdrachten die ervoor zorgen dat de leerlingen de leerstof (gaan)

begrijpen

Resultaten De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

In document Schoolplan Amersfoort. Datum: 7 oktober 2021 (pagina 68-76)