4 Onderwijskundig beleid

In document Schoolplan Amersfoort. Datum: 7 oktober 2021 (pagina 22-39)

4.1 Onze missie

Kindcentrum Vlinderslag wil kinderen (2-12 jaar) in de wijk Kruiskamp Koppel gelijke kansen bieden, waardoor zij zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen tot democratisch wereldburger.

Dit doen wij door in het kindcentrum voor alle kinddiensten te werken vanuit één visie en pedagogisch klimaat.

Waarbij ruimte is voor spelen, leren, ontdekken en ontmoeten. Een veilige omgeving waar burgerschapsontwikkeling in activiteiten centraal staat. Kindcentrum Vlinderslag is een maatschappelijke onderneming waar kinderen,

professionals en ouders hun talenten maximaal kunnen inzetten en ontwikkelen. Ouderbetrokkenheid en participatie staat hoog in het vaandel. Wij denken op deze manier een antwoord te geven op de behoeften in de wijk.

Wij hanteren binnen ons onderwijs het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Ons kindcentrum staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Spelen, leren, ontmoeten!

Onze kernwaarden zijn:

Ontwikkelen

Wij volgen de ontwikkeling van elk kind volgens de nieuwste inzichten en werken met erkende (voor)schoolse educatieve programma's en thema's. Hiermee bieden wij ieder kind de kans zich te ontwikkelen, zowel de kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben als de kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. We stimuleren kinderen, professionals en ouders om gebruik te maken van hun talenten en kwaliteiten en deze breed in te zetten en te ontwikkelen.

Ontmoeten

De ontmoeting wordt actief gestimuleerd. Ontmoeting tussen de veelkleurigheid in de maatschappij, cultuur en levensbeschouwing van mensen; kinderen, professionals en ouders. We beschouwen verschillen als een meerwaarde en er is ruimte en respect voor een ieders overtuiging. Allemaal worden we "rijker" van deze ontmoetingen en we leren denken in gelijkwaardigheid als basis voor burgerschap: Samen zijn we op de wereld.

Ontplooien

We laten de kinderen zien dat de wereld groter is dan thuis en het kindcentrum. Kinderen worden opgevoed naar democratisch burgerschap en voorbereid op de uitdagingen van de maatschappij waarin zij leven.

Zodanig dat ze zich erin thuis voelen en er volwaardig aan deelnemen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren nadenken en leren hoe ze hun eigen gefundeerde mening kunnen vormen. Zo beginnen kinderen hun eigen leven zelf vorm te geven, creatief en zelfbewust.

Ondernemen

We richten ons met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige verbetering van onderwijs, kinderopvang, strategie, producten, diensten en markten. We zoeken constant naar vernieuwing en zijn alert op (on)mogelijkheden. We signaleren nieuwe benaderingen en vertalen die naar het kindcentrum en de wijk.

We spelen pro-actief in op ontwikkelingen in de markt. We nemen verantwoorde risico's. We werken samen resultaatgericht aan de visie van de organisatie en iedereen draagt zijn steentje bij.

De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.

Onze parels

Het schooldeel van Vlinderslag levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), daar bovenop heeft Vlinderslag ook veel toegevoegde waarde; 'onze parels' (eigen kwaliteitsaspecten).

Parel Standaard 1. Op IKC Vlinderslag krijgen kinderen die boven de basisondersteuning

vallen, ondersteuning binnen het schoolarrangement; OPP-groep.

2. Op IKC Vlinderslag werken de professionals uit onderwijs en opvang samen in ontwikkelgroepen (onderzoeksteams/PLG's)

3. Op IKC Vlinderslag hebben we een passend en flexibel dagarrangement, passend bij de doelgroep en/of talent

4.2 Onze visie

Visie op kind diensten

In het kindcentrum zijn speelleergroepen, basisschool en buitenschoolse opvang samengebracht onder één dak, met één leiding en één team . Met onze diensten willen wij aansluiten bij de wensen van ouders: betaalbare opvang in de eigen wijk, goede kwaliteit en aansluiting van openingstijden bij de werktijden en goed onderwijs. We willen een dagarrangement waarbij de brede talentontwikkeling van kinderen tot bloei kan komen. Beweging en gezonde voeding zijn daarbij van belang, maar ook activiteiten op gebied van techniek, muziek en andere kunst vormen. We vinden hierin aansluiting bij de activiteiten van de Amersfoortse Brede Scholen Combinatie (ABC) zodat een breed palet van activiteiten ontstaat voor de kinderen van het kindcentrum én van de wijk.

Wij bieden de kinderen een veilige omgeving om in op te groeien; zowel emotioneel als fysiek en we zetten daarbij het kind centraal. Op de speelleergroepen en school werken we doelgericht en planmatig, met kleine stappen, naar meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen. Waarbij eigenaarschap en betrokkenheid bij het

ontwikkelproces van de kinderen belangrijke succesfactoren zijn.

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de toekomst is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden.

Een doorgaande ononderbroken ontwikkelingslijn is daarbij essentieel. De doorgaande lijn is er van speelleergroepen naar school en van school naar bso en vice versa.

Wat willen we de kinderen in het kindcentrum meegeven? (woorden van het Vlinderslagteam)

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:

zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs onderwijs op maat geven: differentiëren

gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen

kinderen zelfstandig (samen) laten werken Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Vlinderslag biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven convergente gedifferentieerde instructie en kinderen verwerken de lesstof op hun eigen niveau (3 niveaus). Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra

ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie 21ste eeuwse vaardigheden

Het begrip 21ste eeuwse vaardigheden wordt heden ten dage te pas en te onpas gebruikt. Wij herkennen ons meer in de omschrijving die het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) hanteert; generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving.

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen

functioneren in hun toekomstige leven. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover)

communiceren een steeds meer centrale rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op ons kindcentrum willen we daarom gericht aandacht besteden aan;

Samenwerking en communicatie Kennisconstructie

ICT gebruik

Probleemoplossend denken en creativiteit Planmatig werken

De gerichtheid van Vlinderslag op deze vaardigheden heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement).

Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Visie op excellentie

Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2019-2023 te ontwikkelen als een excellente school. Wij willen uitblinken, omdat excellent onderwijs goed is voor onze leerlingen en onszelf, maar ook voor onze marktpositie.

We zullen ons bij onze strategie richten op brede resultaten en een excellentieprofiel (waarin blinken we uit? Wat is er uniek aan ons schoolconcept?)

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Kleurrijk (Wereldwijsheid - Leef)

Vlinderslag is een openbaar kindcentrum. Onder openbaar verstaan wij niet hetzelfde als neutraal. We kiezen weliswaar niet specifiek partij, maar houden ons verre van afzijdig. We staan voor samenspraak, gelijkwaardigheid, dialoog en samenwerking. We staan open voor mondiale ontwikkelingen en moedigen positieve ontwikkelingen aan die de wereld verduurzamen. Dat doen we door het respect te vergroten voor alle culturele, etnische of religieuze groepen en door op zoek te gaan naar verbindende en universele waarden. Op die manier dragen we bij aan wederzijds begrip en sociale cohesie in de samenleving.

We zien dat terug doordat wij als openbare kindcentrum expliciet aandacht schenken aan een van de vensters 'Vensters op Kleurrijk':

‣ de kracht van diversiteit

‣ de waarde van democratie

‣ duurzame ontwikkeling

‣ mondiale betrokkenheid

We verwachten van leerlingen dat zij in staat zijn te laten zien verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun eigen handelen en hoe dat kan bijdragen aan het welbevinden van de ander.

We verwachten van medewerkers dat zij leerlingen hiertoe in staat stellen door met en van elkaar te leren en de gemeenschapszin verder te versterken.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. Onze belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)

2. We besteden gericht aandacht aan de sociale-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving binnen de Vreedzame School)

3. We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie 4. Op ons kindcentrum besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Vlinderslag besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Vlinderslag is onderdeel van ABC-Kruiskamp-Koppel. Deze samenwerking biedt aan alle kanten de mogelijkheid om de wereld van buiten binnen te halen een andersom. Deze samenwerking richt zich op kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers en andere professionals in de wijk.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van Vlinderslag zijn:

- We leren kinderen om binnen de groep en het kindcentrum verantwoordelijkheid te dragen voor hun omgeving:

door het maken van groepsafspraken,

door kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen spullen, die van een ander en van Vlinderslag.

alle groepen werken met een takenbord, hierop staan de taken die in samenspraak met de kinderen bedacht zijn en die door kinderen uitgevoerd mogen worden.

oudere kinderen jongere kinderen laten begeleiden bij maandsluitingen, vieringen en of andere Vlinderslagactiviteiten,

oudere kinderen aan peuters en/of kleuters laten voorlezen,

doorbrekende groepsactiviteiten te organiseren waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar activiteiten uitvoeren of een optreden verzorgen.

- We leren kinderen om ook buiten de groep en/of in de wijk verantwoordelijkheid te nemen door een veelvoud aan activiteiten te organiseren bijvoorbeeld:

sport en spel. Kinderen kunnen solliciteren voor 'Junior Sportivators'. Kinderen initiëren onder begeleiding van Sportivators sport en spelactiviteiten voor kinderen binnen de school.

kinderen kunnen deel uitmaken van de leerlingen- en/of kinderraad.

opleiden van leerling-mediatoren,

door het schoonhouden van Het Vlinderpark, het opruimen van zwerfvuil in de wijk, het inzamelen van kleding voor hergebruik,

aandacht voor het milieu; eigen watergebruik, oude batterijen of elektrische apparaten inleveren,

het meedoen aan een sponsorloop voor een goed doel, het samenwerken in ABC-activiteiten met andere scholen.

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen (zie lessentabel)

2. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen (zie lessentabel)

3. De school geeft damles in de bovenbouw en doet mee aan het Amersfoortse Damtoernooi 4. Onze school beschikt overeen methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling

5. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal emotionele ontwikkeling

6. We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect (IV/V), dan volgt er actie (groepsplan))

7. We houden bij hoeveel groepsplannen en individuele groepsplannen er paar jaar in een groep worden uitgevoerd

8. We houden een incidentenregistratie en ongevallenregistratie bij, waarbij we ook evt vervolg acties uitzetten en deze monitoren

9. Onze school biedt leerlingen/een groep weerbaarheidstraining aan

10. Er is een model en werkwijze ontwikkeld voor de horizontale (lkr) en verticale (dir.) verantwoording van de scores (LVS)

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

(OR2)

3,5

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart gebracht. Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en ons aanbod vastgesteld. Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de

samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

Actiepunt Prioriteit

Jaarplan ontwikkelgroep gezond en pedagogisch gedrag gemiddeld

4.6 Leerstofaanbod

Ons kindcentrum richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe beiden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Ons kindcentrum biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. In het kader van de “eigen opdracht” bieden we ook het Vlinderslag Verrijkingsaanbod, Ta(a)lentklas, huiswerkklas, ondersteuning aan leerlingen boven de basisondersteuning (Schoolarrangement), Rots en watertraining en een grote verscheidenheid aan (na)schoolse sport-, spel en creatieve activiteiten. Onze belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen

2. Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen

3. Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling 4. Ons aanbod richt zich op actief burgerschap

5. Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie 6. Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Aanbod (OP1) 3,36

Basiskwaliteit PO 2021 - Aanbod (OP1) 3,77

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Het schooldeel van Vlinderslag biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen. Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (op-plussen). Daardoor borgen we dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de

referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Schatkist Cito-toetsen Taal voor kleuters (1-2) Kijk!

Lijn 3 Taal- en

leesmethode (groep 3)

Methodegebonden toetsen (groep 3)

Taal Actief 4 Methodegebonden toetsen (groep 4 t/m 8) Cito Taalverzorging (groep 6 t/m 8), Cito-eindtoets (groep 8)

Technisch lezen Lijn 3 Estafette

Methodegebonden toetsen (groep 3), Cito-DMT, Avi-toetsen

Protocol Leesproblemen - Dyslexie

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Methodegebonden toetsen, Cito-toetsen Begrijpend lezen

Cito Begrijpend lezen hulpboek

Cito-eindtoets

Spelling Lijn 3

Taal Actief 4

Cito-toetsen Spelling

Cito-eindtoets

Schrijven Pennenstreken Methodegebonden toetsen Engels Hello World 7 t/m 8 Methodegebonden toetsen

Rekenen Getal en ruimte junior

Methodegebonden toetsen, Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde, Cito Basisbewerkingen

Cito-toetsen Rekenen voor kleuters (1-2) Cito-eindtoets

Geschiedenis Brandaan Methodegebonden toetsen

Aardrijkskunde Meander Methodegebonden toetsen Natuur en techniek Naut Methodegebonden toetsen

Verkeer VVN Methodegebonden toetsen

Theoretisch verkeersexamen (groep 7) Praktisch verkeersexamen (groep 7)

Tekenen Moet je doen

Team Talento Handvaardigheid Moet je doen Team Talento

Muziek Moet je doen

Team Talento

Drama Moet je doen

Team Talento Bewegingsonderwijs Basislessen Sociaal-emotionele

ontwikkeling

Vreedzaam Leerling Scol, Leerkracht Scol, Kwaliteitszorginstrument

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

4.8 Taal/leesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct aan de slag met kinderen met een taalachterstand. Daar waar nodig [als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor geven] zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren). Onze belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan

2. Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator

3. De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school (zie lessentabel) 4. We hebben normen en ambities vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal

5. De school geeft technisch lezen in alle groepen

6. De school heeft zicht op de ontwikkeling van leerlingen door het gebruik van methode en methode onafhankelijke toetsen (landelijk genormeerd)

7. De leraren werken bij taal en lezen met groepsplannen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Actiepunt Prioriteit

Jaarplan ontwikkelgroep Taal/lezen gemiddeld

NPO Begrijpend lezen en luisteren hoog

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate

In document Schoolplan Amersfoort. Datum: 7 oktober 2021 (pagina 22-39)

GERELATEERDE DOCUMENTEN