TWINTIGSTE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 10 februari 2010

Hele tekst

(1)

in het door de rechtbank in Amsterdam op 2 mei 2003 uitgesproken faillissement van:

JOMED N.V.

te Amsterdam

faillissementsnummer: 03.0233-F (surseance van betaling: 03.003-S)

Curator: mr. R.J. graaf Schimmelpenninck

(Houthoff Buruma N.V., Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam) Rechter-commissaris: mevrouw mr. W.A.H. Melissen

(2)

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

1.1 Opmerking vooraf

2. WERKZAAMHEDEN CURATOR 2.1 Vierde tussentijdse uitdeling 2.2 De schuldeiserscommissie

2.3 Afwikkeling ("wind down") van de JOMED Groep

2.4 Vaststellingsovereenkomst (“Settlement Agreement”) aansprakelijkheid voormalige bestuurders, commissarissen & accountants

2.5 Tijdsbesteding curator en medewerkers van de curator

3. BEZITTINGEN EN SCHULDEN JOMED N.V.

3.1 Activa 3.2 Passiva

4. STAND VAN ZAKEN JOMED GROEPSVENNOOTSCHAPPEN PER ULTIMO JUNI 2009

4.1 Algemeen

4.2 Opmerkingen per vennootschap

5. PLANNING EINDE FAILLISSEMENT EN TWEEDE FAILLISSEMENT 5.1 Slotuitdeling

5.2 Overwogen scenario’s

6. DIVERSEN

6.1 Indienen van vorderingen 6.2 Tussentijdse uitdelingen

6.3 Informatieverstrekking aan schuldeisers BIJLAGEN

1 Overzicht van reeds verschenen openbare verslagen 2 Goedgekeurde vierde tussentijdse uitdelingslijst 3 Ontvangsten en betalingen Kas Bank € rekeningen

4 Ontvangsten en betalingen van het begin van de surseance van betaling tot en met 31 december 2009

5 Organogram JOMED Groep per 30 juni 2009

(3)

1. INLEIDING

1.1 Opmerking vooraf

Dit verslag is het twintigste openbaar verslag in het faillissement van JOMED N.V.

en heeft betrekking op de periode tussen 30 juni 2009 en 10 februari 2010. Dit ver- slag dient gelezen te worden in samenhang met de eerdere verslagen (voor een overzicht van de reeds verschenen verslagen wordt verwezen naar bijlage 1).

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt verantwoording af te leggen over de stand van de boedel van JOMED N.V. of om daarin een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan dit verslag.

2. WERKZAAMHEDEN CURATOR

2.1 Vierde tussentijdse uitdeling

De curator heeft een vierde tussentijdse uitdeling gedaan. De eerste drie uitdelin- gen bedroegen in totaal 77%. Deze vierde uitdeling bedroeg 22%. De goedge- keurde uitdelingslijst is als bijlage 2 aan dit verslag gehecht. Met deze uitdeling bedraagt het totale uitdelingspercentage tot op heden 99%. Voor een planning van de afronding van het faillissement van JOMED N.V. en mogelijke vervolgscena- rio’s, wordt verwezen naar § 5 van dit verslag.

2.2 De schuldeiserscommissie

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de schuldeiserscommissie tussen- tijds schriftelijk op de hoogte gesteld van relevante ontwikkelingen; in deze periode vond geen schuldeiserscommissievergadering plaats.

2.3 Afwikkeling ("wind down") van de JOMED Groep

§ 4 van dit verslag bevat een overzicht van de afwikkeling van de JOMED Groep voor zover dienaangaande relevante ontwikkelingen zijn te vermelden.

2.4 Vaststellingsovereenkomst (“Settlement Agreement”) aansprakelijkheid voormalige bestuurders, commissarissen & accountants

Tussen de curator enerzijds en de aangesproken bestuurders, commissarissen en accountants anderzijds, is een minnelijke regeling tot stand gekomen. Deze rege- ling houdt in dat deze aangesproken partijen – zonder op enigerlei wijze aanspra- kelijkheid te erkennen – tegen finale kwijting over en weer, een bedrag van in to- taal EUR 4 miljoen betalen aan de boedel. Ook zijn de vorderingen die een aantal van de aangesproken partijen hebben ingediend in het faillissement, voor het grootste deel ingetrokken. Met deze regeling komt een zeer kostbare en tijdroven- de procedure tot een einde. De crediteurencommissie, de grotere schuldeisers in het faillissement en de rechter-commissaris hebben met deze regeling ingestemd.

De regeling is inmiddels volledig uitgevoerd.

(4)

2.5 Tijdsbesteding curator en medewerkers van de curator

De curator en zijn medewerkers hebben in de periode tussen 30 juni 2009 en 31 december 2009 in totaal 300,7 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillisse- ment.

3. BEZITTINGEN EN SCHULDEN JOMED N.V.

3.1 Activa

Ten aanzien van de activa van JOMED N.V. heeft zich het volgende voorgedaan.

3.1.1 Stand van de faillissementsrekening d.d. 10 februari 2010

Faillissementsrekeningen € 11.043.504

US$ 69.554

Het hiervoor genoemde bedrag omvat de saldi per 10 februari 2010 op bankreke- ningen die direct onder beheer van de curator staan.

Overzichten van ontvangsten en uitgaven in de periode tussen 30 juni 2009 en 31 december 2009 zijn opgenomen in bijlage 3. Voorts is als bijlage 4 een overzicht van de inkomsten en uitgaven over de periode tussen de aanvang van de voorlo- pige surseance van betaling en 31 december 2009 bijgevoegd.

3.1.2 Deelnemingen

Over de minderheidsdeelneming in Pathway Medical Systems Inc. is te melden dat de curator beschikt over een waarderingsrapport dat is opgesteld ten behoeve van Pathway Medical Systems Inc. Uit dit rapport volgt dat het belang dat JOMED N.V.

nog houdt in deze vennootschap een bescheiden waarde heeft. De curator zal in het kader van de verdere vereffening onderzoeken of het belang aan bestaande aandeelhouders kan worden overgedragen.

3.1.3 Intragroepsvorderingen

Ten aanzien van de intragroepsvorderingen wordt opgemerkt dat verdere voort- gang is geboekt in de afwikkeling van een aantal dochtervennootschappen (zie onder § 4 hierna).

3.2 Passiva

Ten aanzien van de passiva van de boedel van JOMED N.V. kan het volgende worden opgemerkt.

3.2.1 Boedelvorderingen

In de verslagperiode is één boedelvordering ingediend door een ex-werknemer, voor verrichte werkzaamheden. Het betreft een werknemer die op urenbasis voor de curator werkzaamheden heeft verricht en een geringe declaratie heeft inge- diend. Verder wikkelt de curator boedelvorderingen af in verband met door hem ingeschakelde advocaten in Australië, Brazilië, Duitsland en Luxemburg.

(5)

3.2.2 Betwiste concurrente vorderingen

Met inachtneming van de opmerkingen die zijn opgenomen ten aanzien van de hieronder genoemde vorderingen, geldt dat er thans geen resterende betwiste vor- deringen meer zijn. Daarmee staat op dit moment het passief van de boedel vast;

de vierde tussentijdse uitdelingslijst (bijlage 2) geeft de totale omvang van het passief weer.

3.2.3 Geschatte rentevorderingen, opgekomen over de periode van het faillissement Op grond van artikel 128 Faillissementswet (“Fw”) kan rente op vorderingen op een failliete vennootschap slechts geverifieerd worden, voor zover deze is opge- komen tot op de dag van de faillietverklaring. Hoewel de later opgekomen rente niet geverifieerd kan worden, loopt deze echter wel door en wordt deze rente op- eisbaar wanneer het faillissement geëindigd is. De rentevorderingen, opgekomen over de periode van het faillissement van JOMED N.V. worden door de curator ge- schat op een bedrag van meer dan EUR 30 miljoen. Deze schatting is gebaseerd op een beëindiging van het faillissement in februari 2010 (zie verder onder § 5).

4. STAND VAN ZAKEN JOMED GROEPSVENNOOTSCHAPPEN PER ULTIMO DECEMBER 2009

4.1 Algemeen

Naast de onderstaande opmerkingen per vennootschap, vermeldt de curator dat het proces van afwikkeling van de groepsvennootschappen vooral afhankelijk is van de liquidatie van JOMED France Sarl en de door JOMED France Sarl te beta- len intercompany-vorderingen. Nu deze betaling spoedig zal geschieden, is de ver- wachting dat de liquidatie van de overige groepsvennootschappen binnen afzien- bare tijd plaats zal vinden.

4.2 Opmerkingen per vennootschap

Als bijlage 5 bij dit verslag gaat een organogram van de JOMED groep. Voor zo- ver bepaalde vennootschappen hieronder niet worden besproken, geldt dat ten aanzien van die vennootschap op dit moment geen bijzonderheden zijn te melden.

4.2.1 JOMED Benelux SA (Luxemburg)

JOMED N.V. is momenteel de enige overgebleven schuldeiser van deze vennoot- schap. De curator van JOMED Benelux SA wacht nog op een laatste uitdeling uit Frankrijk (van JOMED France Sarl).

4.2.2 JOMED i Helsingborg International AB

Medio april 2009 heeft overleg plaatsgevonden tussen (de curator van) JOMED N.V. en de curator van JOMED AB. In dat overleg zijn afspraken gemaakt over de definitieve afwikkeling van JOMED AB. Indien en zodra Jomed France Sarl betaalt, kan deze afwikkeling gefinaliseerd worden.

(6)

4.2.3 JOMED France Sarl

Teneinde deze vennootschap definitief af te wikkelen was vereist dat de drie over- blijvende (intragroeps-) schuldeisers hun vordering op JOMED France Sarl deels zouden kwijtschelden. Deze kwijtschelding heeft inmiddels plaatsgevonden. Mo- menteel is de curator van JOMED France Sarl doende de formaliteiten omtrent de vereffening en de laatste uitdeling in orde te brengen. Deze betaling wordt spoedig verwacht.

5. PLANNING EINDE FAILLISSEMENT EN TWEEDE FAILLISSEMENT

5.1 Slotuitdeling

De curator is voornemens op korte termijn een vijfde slotuitdeling ad 1% te doen, waarna het faillissement na 100% uitdeling op de geverifieerde vorderingen zal eindigen. Op het moment dat het faillissement eindigt, zal JOMED N.V. als rechts- persoon in liquidatie voortbestaan. De activa worden gevormd door het overblij- vende actief uit de liquidatie in het faillissement. De schulden worden bovenal ge- vormd door vervallen rente op de geverifieerde vorderingen, opgekomen over de periode van het faillissement.

Het resterende actief wordt geschat op een bedrag van ongeveer EUR 20 miljoen.

Het resterende actief wordt ten dele gevormd door intercompany-vorderingen. De hoogte hiervan is en blijft onzeker totdat de bedragen op de boedelrekening zijn bijgeschreven.

De passiva bedragen naar verwachting meer dan EUR 30 miljoen. De vennoot- schap in liquidatie zal dus meteen na het einde van het faillissement weer materi- eel insolvent zijn. Hoewel er na het einde van het faillissement dus activa resteren, komen deze ten goede aan de schuldeisers in het huidige faillissement voor ver- vallen, niet geverifieerde rente. Een uitkering aan aandeelhouders is dan ook niet te verwachten.

5.2 Overwogen scenario’s

Nu in beginsel een faillissement eindigt wanneer 100% van de geverifieerde schulden zijn voldaan, maar in het vermogen van JOMED N.V. na het eindigen van het faillissement nog baten aanwezig zullen zijn, heeft de curator enkele ver- volgscenario’s overwogen:

1. de vereffening op grond van Boek 2 Burgerlijk Wetboek (“BW”);

2. een “na-verificatie”; en 3. een tweede faillissement.

Hieronder worden de verschillende scenario’s kort weergegeven en de keuze voor een tweede faillissement (optie 3) toegelicht.

(7)

5.2.1 Vereffening op grond van Boek 2 BW

Eén van de door de curator overwogen scenario’s is een vereffening op grond van Boek 2 BW door een vereffenaar. Dit is ook het scenario waar aanvankelijk vanuit is gegaan door een aantal schuldeisers (St. Jude Medical Japan Co. Ltd.; Caerus Fund Ltd.; Gaia Offshore Masterfund Ltd.; HFTP Investment LLC en ADJO Corpo- ration N.V., tezamen goed voor een ruime meerderheid van het tekort in faillisse- ment) bij het aangaan van de schikking als beschreven onder § 2.4 van dit ver- slag. Deze schuldeisers hebben onderling ook over het te volgen scenario afspra- ken gemaakt. Het betreft hier echter geen afspraak tussen alle crediteuren en de afspraak bindt dan ook niet alle crediteuren.

Een vereffening op grond van Boek 2 BW is slechts mogelijk wanneer alle schuldeisers hiermee instemmen. Indien en zodra een enkele crediteur niet zou instemmen met een Boek 2 vereffening, dan is de vereffenaar op grond van art.

2:23a lid 4 BW, alsnog gehouden het faillissement aan te vragen. Hierdoor zou de verdere afwikkeling te veel afhankelijk worden van één enkele schuldeisers. Dit scenario heeft dan ook niet de voorkeur.

5.2.2 “Na-verificatie”

De curator heeft overwogen binnen het huidige faillissement aan crediteuren de mogelijkheid proberen te bieden hun vorderingen, uit hoofde van de rente opge- komen over de periode van het faillissement, te laten verifiëren teneinde op deze vorderingen een uitkering te doen binnen het huidige faillissement. Belangheb- benden zouden echter kunnen betogen dat art. 128 Fw hieraan in de weg zou staan. Indien een dergelijk betoog gehoor zou vinden bij een rechter, zou hiermee de juridische basis van het handelen van de curator nadat er 100% op de oor- spronkelijke geverifieerde vorderingen is uitbetaald, komen te ontvallen. Dit scena- rio heeft dan ook niet de voorkeur.

5.2.3 Tweede faillissement

Een derde scenario is een tweede faillissement. Dit scenario heeft de voorkeur en is afgestemd met de rechter-commissaris.

Nu na een 100% uitdeling het huidige faillissement eindigt, zal de rechtbank ten aanzien van de JOMED N.V., welke als rechtspersoon blijft voortbestaan, een ver- effenaar dienen te benoemen.

De curator zal de rechtbank verzoeken hem tot vereffenaar te benoemen. Nu de verwachte hoogte van voornoemde vorderingen de nog aanwezige baten zullen overtreffen, zal de vereffenaar genoodzaakt zijn een tweede faillissement aan te vragen. De curator, dan vereffenaar, zal de rechtbank tevens verzoeken hem ook tot curator in dit tweede faillissement te benoemen.

Het scenario van een tweede faillissement behoeft niet wezenlijk langer te duren dan een Boek 2 BW vereffening, wanneer alle schuldeisers op een lijn zitten. Ge-

(8)

zien de vergaande besprekingen tussen enkele grote schuldeisers onderling, be- staat de hoop dat crediteuren ook hier tot een vergelijk moeten kunnen komen.

Anderzijds is er geen reden aan te nemen dat een tweede faillissement langer zal duren, dan een Boek 2 BW vereffening. Mochten er conflicten ontstaan dan zou- den deze, naar aangenomen moet worden, ook zijn ontstaan in een Boek 2 BW vereffening. Het voorgestelde scenario heeft daarboven het grote voordeel dat de afwikkeling plaatsvindt binnen een juridische procedure met beproefde geschilbe- slechtingsprocedures.

De curator beoogt zo spoedig mogelijk tot een afronding van het huidige faillisse- ment te komen en zal aansluitend een tweede faillissement aanvragen. Hierna kan waarschijnlijk binnen zes weken een verificatievergadering worden gehouden. Cre- diteuren worden dan ook nu reeds verzocht de indiening van hun vordering in het tweede faillissement voor te bereiden.

6. DIVERSEN

6.1 Indienen vorderingen

Aangezien de verificatievergadering op 2 oktober 2003 heeft plaatsgevonden, is het niet langer mogelijk vorderingen ter verificatie in te dienen. Dit laat onverlet dat onder Nederlands insolventierecht schuldeisers die zich nog niet hebben aange- meld nog steeds de mogelijkheid hebben mee te delen in de (uiteindelijke) uitke- ring aan de concurrente schuldeisers, bijvoorbeeld door het aantekenen van ver- zet tegen een uitdelingslijst. Schuldeisers die menen recht op uitkering te hebben, wordt aangeraden contact op te nemen met een Nederlandse advocaat.

6.2 Tussentijdse uitdelingen

Op 20 juli 2009 heeft een vierde tussentijdse uitdeling plaatsgevonden. Naar ver- wachting zal in februari 2010 een slotuitdeling volgen, zie § 2.1 van dit verslag.

6.3 Informatieverstrekking aan schuldeisers

De openbare verslagen van de curator zijn te raadplegen via www.houthoff.com.

Op de site gaat u naar 'service' en vervolgens naar 'faillissementen'.

Het volgend openbaar verslag zal naar verwachting in april 2010 verschijnen. Dit verslag zal tevens het eindverslag zijn. Indien daartoe aanleiding mocht bestaan, zal de curator de schuldeisers tussentijds informeren. Schuldeisers die bericht per e-mail wensen te ontvangen van het verschijnen van berichten, kunnen een e- mailadres doorgeven aan d.heems@houthoff.com.

Een Engelse vertaling van dit verslag is eveneens te raadplegen op www.houthoff.com. Bij een verschil tussen het Nederlandse verslag en de Engelse vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst. De openbare verslagen liggen koste-

(9)

loos ter inzage bij de faillissementsgriffie van de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank verstrekt geen kosteloze exemplaren.

Amsterdam, 10 februari 2010.

mr. R.J. graaf Schimmelpenninck Gustav Mahlerplein 50

1082 MA Amsterdam, Nederland Postbus 75505

1070 AM Amsterdam, Nederland T + 31 20 605 6387

F + 31 20 605 6708

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :