Eersel RAADSINFORMATIE

Hele tekst

(1)

I illllttilt ]il til1tiltil]tiltiltilt til ilt

gemeente

Eersel RAADSINFORMATIE

ktçlt¿*øwtu i*

e¿tu

Onderwerp: Reacties op concept-Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020

Van:

Team Welzijn

Datum:

2 november 2016

Doel:

ter informatie

Volgnr:

16.17422

Op maandag 27 oktober

jl.

is er een inloopavond geweest over dit onderwerp. Hieronder op uw verzoek t.b.v. de oordeelsvormende bijeenkomst (le O) van 10 november a.s. een samenvatting van de ontvangen reacties, die integraal zijn bevoegd. De ambtelijke toets moet nog plaats vinden en dit gebeurt richting besluitvorming in de commissievergadering (2" O) van 6 december en de raadsvergadering van 20 december 2016.

ALGEMEEN

1.

TennisverenÍging Súeensel (bijlage

l/

geeft aan in het verleden een negatieve ervaring te hebben gehad met samenwerking wat nu gepromoot worden. Dit was toen tennisvereniging Knegsel enkele jaren geleden gedwongen moest verhuizen.

Reactie: v.k.a

2.

Voetbalvereniging Dosko '32 (bijlage 2) constateert dat we terug gaan van 6 naar 3 sportparken omdat er € 112.000,-- bezuinigd moet worden. Dit tast de leefbaarheid van de kleine kernen en welzijn van de burgers aan en is in strijd met de Toekomstvisie van de gemeente Eersel.

Reactie: de stelpost van € 112.000,-- is als mogelijke bezuiniging in de begroting opgenomen. Als dit bedrag niet haalbaar blijkt te zijn, gaat dit ten laste van de algemene reserve van de gemeente.

3.

Voetbalvereniging Dosko '32 (bijlage 2) suggereert dat een structurele bezuiniging weer geinvesteerd zou moeten worden.

Reactie: v.k.a

4.

Yoor Voetbalvereniging DEES (bijlage 3) is de boodschap duidelijk maar vindt het jammer dat de financiën de boventoon voeren in het rapport. Het motiveert en enthousiasmeert

onvoldoende om te gaan samenwerken. DEES staat volledig achter toekomstige samenwerking met allerlei disciplines in hun kern en wil daar graag samen met de gemeente aan gaan

werken. Wel vinden zij dat we moeten stoppen met de lijvige rapporten en dat het beleid verder moet reiken dan2O2O.

Reactie: de samenwerking wil de gemeente ook, vandaar de titel van her rapport "Het belang van contact".

5.

Voetbalvereníging Knegselse Boys (bijlage 4) merkt op dat eerder door de gemeenteraad is besloten is om niet over te gaan tot gedwongen samenvoeging van sportparken. Zij stellen daarbij 25 vragen die voor hen beantwoord moeten worden voordat zij een zienswijze kunnen indienen.

Reactie: de vragen zullen (zo veel als mogelijk) richting Knegselse Boys beantwoord worden

1

16.17422

(2)

gemeeîte

Eers el

cfu!

i*P¿*unÅÅ*5to

6.

Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (bijlage 5) is van mening dat er in het rapport onvoldoende aandacht wordt besteed aan de groep mensen met een beperking.

Het INCLUSIEF BELEID wordt vergeten en zou alsnog in de breedste zin van het woord integraal in het rapport moeten worden genomen.

Reactie: het INCLUSIEF BELEID is opgenomen in het Welzijnskader en er zal in het concept- Toekomstbestendig accommodatiebeleid een passage van overgenomen worden.

7.

Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (bijlage 5) maakt zich zorgen over de afspraak in het gedoogakkoord dat de gemeente gaat sturen op "een redelijke balans tussen het aantal leden en kosten van accommodaties".

Reactie: de "vergeten groepen" waaronder de mensen met een beperking krijgen aandacht van onze buurtsportcoaches.

8.

Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel (bijlage 5) mist normen en maatstaven over Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid.

Reactie: zie hierboven onder 6. Bovendien zijn in het Toekomstbestendig accommodatiebeleid enkel de kaders opgenomen.

9.

Tennisvereniging Vessem (bijlage 6) geeft een uitgebreide visie op het rapport en geeft daarbij voor allerlei onderwerpen handreikingen en/of alternatieve suggesties. Zij begrijpen dat het niet vanzelfsprekend is dat er geïnvesteerd wordt in niet-toekomstbestendige

accommodaties maar willen graag met de gemeente in overleg om de levensvatbaarheid van hun vereniging te bespreken c.q. aan te tonen. Bovendien kiezen zij voor gezamenlijke inkoop al het gaat over renovatie van banen en LED-verlichting.

Reactie: ook de gemeente gaat voor overleg en mogelijk gezamenlijke inkoop.

10. Tennisvereniging Vessern (bijlage 6,) heeft destijds aangeboden de voormalige

korfbalaccommodatie in Vessem te hergebruiken en daarin "nieuwe" kleedlokalen voor de tennisvereniging te realiseren. Hierbij was een concrete bezuiniging mogelijk die door de gemeente toen is afgewezen.

Reactie: één van de redenen van de politieke keuze van toen was het geplande renovatiejaar van de tennisaccommodatie, dat toen nog ver weg lag.

11. Voetbalvereniging Dosko '32 (bijlage 2) citeert dat in het rapport naast het economisch rendement, ook het maatschappelijk rendement telt. Welke waarde wordt hier aan gehecht?

Reactie: bedoeld wordt hier het kader op bladzijde 11. Hierbij verwijzen wij naar de demografische ontwikkelingen op bladzijde 6, die bij de gezamenlijke uitwerking per kern nader geanalyseerd zullen worden.

12. Voetbalvereniging Dosko '32 (bijlage 2) vraagt zich af of onderzocht is wat het effect van sluiten van sportparken is op de sportparticipatiegraad, de gezondheid van de jeugd en de leefbaarheid van de kernen.

Reactie: zoals beschreven wordt op bladzijde 10 "stimuleert het college de gebruikers van de sportaccommodaties in een dialoog actief tot (intensivering van) onderlinge samenwerking en werkt samen met hen bovengenoemde marsroute uit". Pas dan zullen de effecten inzichtelijk worden.

13. Voetbalvereniging Dosko'32 (bijlage 2) verzoekt eerst (financiële) gesprekken op basis van relevante gegevens te laten plaatsvinden, voordat de gemeenteraad een beleid vast stelt.

2 16.17422

(3)

gemeente

Eersel

efu+

i*o¿yu a*úÅrt5to

Reactie: voordat er gesprekken plaatsvinden is het nodig dat de gemeenteraad de richting/kaders vast stelt.

14. Voetbalvereniging Vessem (bijlage Z) stelt dat de sociale functie van een voetbalvereniging in een kleine kern groter is dan die van breedtesporten of een zwembad en dat dit bij toewijzing van budgetten meegenomen moet worden.

Reactie: op dit moment is het wel zo dat in onze gemeente alleen de "basissporten" gesubsidieerd worden.

15. VoetbalverenÍgÍng EFC (bijlage B) constateert dat beschreven wordt welke bezuinigingen mogelijk zouden zijn, maar mist de keuzes die de gemeente voorstaat en wanneer.

Reactie: zie voor hiervoor de aanbeveling op bladzijde 30.

ovERztcHT KoSTEN BUTTENSPORTACCOMMODATTES (BLZ. 49)

16. Voetbalvereniging Vessem (bijlage 7) vindt dat het niet terecht dat in de berekening van de kosten per lid kapitaallasten worden meegenomen. Niet iedere vereniging heeft die namelijk.

Reactie: Het overzicht is gemaakt om uw raad een beeld te geven van wat de totale begrote kosten zijn voor de buitensportaccommodaties en daar horen ook kapitaallasten bij.

17. Voetbal- en kortbalvereniging Vessem (bijlage 5) constateren dat de totale kosten die uitgegeven worden voor de buitensportaccommodaties (ruim € 600.000,--) maar een schijntje is

van het totale budget van de gemeente Eersel.

Reactie: v.k.a

18. Voetbalvereníging EFC (bijlage B,) is dezelfde mening toegedaan en is van mening dat de gemeente een visie moet uitspreken wat de plannen zijn voor de 6 individuele

voetbalverenigingen.

Reactie: dit wordt pas helder bij de gezamenlijke uitwerking van het systeem. Daarom is het bedrag bij scenario 6.1 een PM-post.

19. Tennísvereniging Sfeensel (bijlage

l)

constateert dat de jaarlijkse onderhoudskosten van de baanverlichting verdubbeld zijn nu de gemeente het onderhoud ervan verzorgt.

Reactie: Vanaf 1 januari 2014 verzorgt de gemeente ook het onderhoud van de baanverlichting.

Voor de overige sporten was dat al het geval. Na inventarisatie van de verlichting op de diverse tennisparken bleek dat er op diverse parken sprake was van tekortkomingen en achterstallig onderhoud.. Hiervoor en voor het af te sluiten onderhoudscontract is in de begroting van 2016 een bedrag opgenomen dat verdeeld is op basis van het aantal banen. Mogelijk zijn de werkelijke kosten in Steensel iets lager.

20. Voetbalvereniging Dosko '32 (bijlage

2)

is van mening dat een kostprijs georiënteerd tarievenstelsel niet gebaseerd kan worden op begrotingscijfers en het overzicht zou kosten bevatten die niet aan Dosko'32 toegerekend kunnen worden.

Reactie: Het overzicht is enkel gemaakt om uw raad en de diverse verenigingen een beeld te geven van wat de totale begrote kosten zijn voor de buitensportaccommodaties

3 16.17422

(4)

gefleente

Eersel

21. Voetbalvereniging Dosko '32 (bijlage 2) wil schriftelijk vernemen dat het plafondbedrag per lid

€ 150,-- gaat bedragen. Tegelijkertijd wordt gesteld dat andere scenario's directe bezuinigingen opleveren.

Reactie: € 150,-- is het bedrag dat als gekozen wordt voor scenario 6.1E in 2O2O behaald moet gaan worden. Als gekozen wordt voor een ander scenario wordt vastgehouden aan het huidige systeem.

22. Voetbalvereniging EFC (bijlage B,) vindt dat in een kostenopzet ook en werkelijke kosten van voorgaande jaren meegenomen moeten worden.

Reactie: dit gaat t.z.t. gebeuren bij de uitwerking van het systeem.

BOUWSTEEN2

KWALTTETTACCOMMODATTES(ONDERDEELPRTVATTSEREN ONDERHOUD GEBOUWEN

23. Tennisverenìgíng Súeensel (bijlage

l/

wil privatisering van hun park verder doorvoeren en is

van mening dat vergelijkbare verenigingen ook moeten privatiseren.

Reactie: Tennisvereniging Steensel heeft een grote groep vrijwilligers, maar dat is niet bij alle verenigingen het geval. Met tennisvereniging Steensel zal t.z.t. in overleg gegaan worden over welke werkzaamheden nog meer in eigen beheer uitgevoerd zouden kunnen. Gedwongen privatisering levert voor sommige verenigingen onoverkomelijke problemen op.

24. Tennisvereniging Vessern (bijlage 6) heeft een accommodatie die voor 2022 op de planning staat gerenoveerd te worden. Tot dat moment is wat hen betreft privatisering niet aan de orde.

Hun basisaccommodatie voldoet op dit moment niet, terwijl zij met het oog op de toekomstige renovatie flink geinvesteerd hebben in hun niet-basisvoorziening.

25. Tennisverenigíng Vessem (bijlage 6) wil graag meer inzicht in het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) van hun accommodatie en het Meerjarig investeringsprogramma (MlP) met betrekking tot hun accommodatie.

Reactie:: de kosten van het MIP zijn niet opgenomen in het financieel overzicht. De geplande renovatie bij tennisvereniging Vessem komt in het toekomstig overleg met de tennisvereniging ter sprake en t.z.t. via de Voorjaarsnota in de gemeenteraad.

26. Voetbalvereniging EFC (bijlage 8) overweegt de stoppen met de privatisering van de gebouwen. De kosten zijn veel hoger dan de vergoeding die de gemeente verstrekt.

Reactie: de huidige kosten zijn gebaseerd op de MOP 2007 tlm 2016. Per 1 januari 2017 komt er een nieuwe 1O-jarige MOP.

BOUWSTEEN2

KWALTTETTACCOMMODATTES(ONDERDEELPRTVATTSEREN VELDONDERHOUD)

27. Voetbalvereniging EFC (bijlage B) overwoog open te staan voor privatisering van het vefdonderhoud. Gezien de kosten die gemeente Eersel nu begroot minus de 15% i.v.m zelfwerkzaamheid maakt EFC voorlopig een pas op de plaats.

Reactie: bij het toekomstig overleg over mogelijke pilot-verenigingen die het veldonderhoud willen privatiseren, zal er ook overleg zijn met EFC.

28. Tennisvereniging Vessem (bijlage 6) suggereert dat nu pas een korting van 15% wordt toegepast bij de geprivatiseerde vereniging.

4 16.17422

(5)

geweente

Eersel

Rø"^ft6.L

cw)

i*¿¿*r^ræ!Àrqlþ

Reactie: dit is niet het geval omdat de gemeenteraad hiertoe al besloten heeft bij het Sport- en accommodatiebeleid 2012-2016 (is dus bestendig beleid). Pas vanaf 2017 wordt het daadwerkelijk toegepast omdat er nieuwe 1O-jarige MIP's komen voor 2017 llm 2026

BOUWSTEEN 3 EIGEN DOMSVERHOUDINGEN

29. Tennisvereniging Vessem (bijlage 6) suggereert dat zij eigenaar zijn van de niet- basisvoorziening.

Reactie: juridisch is dat niet het geval omdat de gemeente eigenaar is van de grond en door

"natrekking" daardoor ook van de opstallen.

BOUWSTEEN

6

TARTEVEN- EN SUBSTDTEBELETD (SPORT- EN JEUGDAGCOMMODATTES)

30. Voetbal- en kortbalvereníging Vessem (bijlage

7)

zijn van mening dat het niet terecht is dat de gemeentelijke subsidie enkel gebaseerd wordt op het aantal actieve leden. Er moet ook rekening gehouden worden met passieve leden die vrijwilligerswerk doen voor de club, het aantal toeschouwers dat de verrichtingen van het vaandelteam komt bekijken en deelnemers en bezoekers van andere door de vereniging georganiseerde activiteiten (Pinkstertoernooi, mountainbike tocht e.d.)

31. Voetbalvereniging Knegselse Boys (bijlage 4) is dezelfde mening toegedaan.

32. Voetbalvereniging Súeensel (bijlage 9) is dezelfde mening toegedaan 33. Voetbalverenígíng EFC (bijlage B) is dezelfde mening toegedaan.

Reactie: Ook tijdens de inloopavond is gebleken dat meerdere verenigingen vragen hebben over wat een actief lid is. Het uitgangspunt is dat iemand een actief lid genoemd wordt als hij of zij activiteiten verricht die gekoppeld zijn aan de doelstelling van de vereniging, in dit geval in competitieverband of recreatief sporten. De richting voor de hoogte van het subsidiebedrag per actief lid is gebaseerd op het gedoogakkoord.

34. Voetbalvereniging EFC (bijlage B) vraagt wat de achterliggende gedachte is van het systeem van doorberekening van totale kosten en een daartegenover een subsidie stellen.

Reactie: dit is verwoord in de samenvatting op bladzijde 3-4.

35. Tennisvereníging Sfeensel (bijlage

l)

suggereert dat er bij hen een huur in rekening gebracht gaat worden die trapsgewijs verhoogd zal worden naar 25o/o van de kosten en vervolgens verhoogd worden met de prijsindex CPl.

Reactie: Tennisvereniging Steensel beschrijft hier scenario 6.18 en niet het voorgestelde scenario 6.1E

BOUWSTEEN

7

BEZETTING (RENOVAT¡E TENNISBANEN)

36. Tennisvereniging Sfeensel (bijlage 1) maakt de opmerking het niet terecht te vinden dat de gemeente voor toekomstige renovaties reserveringen doet die gebaseerd zijn op kosten van gravelbanen. Geen enkele vereniging in onze gemeente heeft nog gravelbanen.

Reactie: bij vorige renovaties hebben alle verenigingen (m.u.v. TV Knegsel) de meerkosten voor all weatherbanen (kunstgras of smashcourt) zelf betaald. Tot nu toe stond in het Sport- en

5 16.17422

(6)

gemeente

Eersel

accommodatiebeleid dat de basisvoorziening voor tennis gravel banen zijn. Omdat de hoogte van de vergoedingen van de gemeente aan de verenigingen voor het dagelijks onderhoud van de banen verlaagd zijn en ook gebaseerd zijn op all weatherbanen, ligt het voor de hand om de reservering voor toekomstige renovaties daar op aan te passen.

37. Tennisvereniging Súeensel (bijlage

l)

merkt op dat 25 jaar geleden in eigen beheer en op eigen kosten 2 extra banen zijn aangelegd en zou het zuur te vinden als deze t.g.v. een lager ledenaantal nu ingeleverd zouden moeten worden.

Reactie: v.k.a.

38. Tennisvereniging Vessem (bijlage 6) is van mening dat bondsnormen voor het aantal benodigde banen op basis van het aantal leden niet leidend mogen zijn. Net als bij andere sporten moeten ze als richtlijn gehanteerd worden. Er zijn teveel andere omstandigheden die van invloed zijn.

Reactie: de normen worden ook niet als leidend gehanteerd, maar zijn net als de normen van de KNVB (voetbal) richting gevend.

BOUWSTEEN 8 FUNCTIECLUSTERING EN MULTIFUNCTIONALITEIT

39. Jong Nederland Vessem (bijlage l0) reageert zeer geschrokken op het voornemen om Jeugdhuis De Spil in Vessem te saneren. De blokhut is van belang voor de leefbaarheid van het dorp Vessem en de scoutingactiviteiten (touwklimbanen, pendulesprongen, vlotten bouwen en kampvuur stoken) vereisen een natuurlijke omgeving. Deze activiteiten kunnen niet

georganiseerd worden in een gemeenschapshuis of op een sportpark. Bovendien wordt getwijfeld over de vermelde kosten, die voor de gemeente overigens minimaal zijn.

Reactie: de vermelde kosten zijn ontleend aan de begroting 2016 en het klopt dat sanering de komende jaren geen bezuinigingen oplevert. Dat is op zijn vroegst 2027 wanneer de renovatie gepland staat. De kosten hiervoor worden t.z.t. elders opgenomen, te weten in het Meerjarig investeri ngsprogram ma (M I P).

Bijlagen:

1.

Reactie van Tennisvereniging Steensel

2.

Reactie van voetbalverenigíng Dosko'32 Duizel

3.

Reactie van voetbalvereniging DEES Wintelre

4.

Reactie van voetbalvereniging Knegselse Boys Knegsel

5.

Reactie Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel

6.

Reactie van Tennisvereniging Vessem

7.

Reactie van voetbalvereniging en korfbalvereniging Vessem

8.

Reactie van voetbalvereniging EFC Eersel

9.

Reactie van voetbalvereniging Steensel 10. Reactie van Jong Nederland Vessem

L

6 16.17422

(7)

ß;^o7u /

Toekomstig accom modatiebeleid

Graag willen wij als Tennisvereniging Steensel reageren op het concept " Toekomst Bestendig Accommodatiebeleid" 70L7

-

2O2O

Het is een transparant document waarin de visie van de gemeente Eersel duidelijk is

weergegeven.

De boodschap is helder; Samenwerking tussen verenigingen en meer Zelfwerkzoamheid, waardoor een Financreel voordeel in de komende jaren kan worden gerealiseerd.

Somenwerking:

Wat samenwerking betreft heeft TV Steensel een negatieve ervaring!

Toen enkele jaren geleden Tennisvereniging Knegsel gedwongen moest verhuizen van het centrum naar het sportpark, hebben wij nadrukkelijk een samenwerking aangeboden.

Deze actie werd niet door het college ondersteund en dus voelde het toenmalige bestuur van TV Knegsel zich niet geroepen serieus met Steenselom de

tafelte

gaan.

Terwijl wij verschillende pogingen hebben ondernomen en meerdere scenario's voor TV Knegsel hadden uitgewerkt, werd het door de wethouder afgedaan als, pol¡t¡ek n¡et haalbaar.

Hiermee werd ruim € 250,000,- onnodig uitgegeven (het is makkelijk winkelen met gemeenschapsgeld)

Nu zijn er twee tennisverenigingen met overcapaciteit, wat een bestuurlijke visie!

Zelfwerkzaomheid:

Met hulp van onze enthousiaste vrijwilligers hebben wij een fraai en goed onderhouden sportpark.

Daar zijn we trots op en bieden een ruim aanbod aan activiteiten vooronze leden.

Maar al deze inspanning worden straks beloond met een huur voor de accommodatie, die trapsgewijs zal worden verhoogd naar 25Yo van de kosten en vervolgens verhoogd met de prijsindex CPl.

Dat geeft ons een slecht gevoel !

En hebben wij wel invloed op de kosten?

Denk daarbij aan kosten en werkzaamheden die buiten ons gezichtveld door de gemeente kunnen worden doorgevoerd.

Daarom willen wij optimaalgebruik maken van onze privatisering en de

verantwoordelijkheid voor het sportpark geheelvoor onze rekening nemen, met de supervisie van de gemeente op afstand.

Onze mening is dat vergelijkbare verenigingen moeten privatiseren, dat spaart aanzienlijk in de kosten.

Financieel:

Het exploitatie overzicht 20L6 is een transparant en helder document, dat per vereniging inzicht geeft op kosten en subsidie stromen !

Wij hebben hierover toch een aantalvragen en opmerkingen.

-Bij renovatie van de banen wordt rekening gehouden met de vervanging van gravel,

terwijl

wij kunstgras hebben liggen, dat is aanzienlijk duurder.

L

(8)

Deze zg. all weather banen maakt tennis het hele jaar mogelijk, groot voordeel bij sportbeoefen¡ng.

Bij de renovatie in 2006 hebben wij kunstgras gekozen en moesten het verschil in kosten bijpassen.

Dit dreigt bij de renovatie in 2O2L wederom te gebeuren.

-Het onderhoud van de verlichting is vorig jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeente geplaatst de kosten zijn € 3078,- met als contractant Heijmans lnfra

Tot de overname hadden wij een onderhoudscontract van € 1500,- met als contractant Hak spotvelden verlichti ng.

Op dit soort kosten verhogingen zitten w'rj niet te wachten.

-TV Steensel heeft ca.25 jaar geleden, haar baancapaciteit van 3 banen uitgebreid naar 5, deze 2 extra banen zijn in eigen beheer aangelegd en bekostigd.

Met als doel meer activiteiten voor onze leden te kunnen organiseren en het jaarlijks opentoernooi, met 250 deelnemers uit de regio.

Als we nu volgens de ledentelling, L baan teveel in gebruik hebben, zal het toch zuur zijn dat de gemeente met negatíeve maatregelen komt m.b.t. deze overcapaciteit.

Namens bestuur

Tennisvereniging Steensel

2

(9)

á¡vT, z

Geachte heer/mevrouw,

Met belangstelling hebben wij als bestuur van R.K.V.V. DOSKO '32 te Duizel het CONCEPT-Toekomstbestendig Accommodatiebeleid 2017 -2020 rapport van september 2016 doorgenomen. ln het Welzijnskader 2017-2020 worden de sociaal maatschappelijke doelstellingen bepaald en aangegeven. Het middel om deze doelstellingen te bereiken is venvoord in het toekomstbestendig accommodatiebeleid op een laagdrempelige manier voor alle inwoners mogelijk maken deel te nemen aan bijvoorbeeld ontmoeten, sporten, het verenigingsleven, cultuur en ontwikkeling. Meer specifiek wordt de toekomstvisie uitgesproken om met minder sportparken binnen de gemeente door te gaan en vanaf 2017 structureel

112.000,- per jaar te bezuinigen.

Tot onze spijt blijkt het rapport inhoudelijk echter zeer inconsistent en ontbreekt

cruciale informatie die noodzakelijk is voor een besluitvorming als bestuursorgaan. De huidige rapportage kan derhalve op geen enkele manier gezien worden als een adequate manier om betrokkenen inspraak te geven, omdat simpelweg de

belangrijkste informatie daarvoor ontbreekt. Dit werd voor ons bevestigd tijdens de inloopavond op 24 oktober 2016, aangezien er geen adequate antwoorden konden worden gegeven op onze vragen. Wij zullen onze bezwaren en vragen onderstaand puntsgewijs nader toelichten :

R.K.V.V. DOSKO'32 DTJIZEL

O Als toekomstvisie wordt als uitgangspunt genomen dat er minder sportparken dienen te komen. Deze toekomstvisie wordt twee zinnen later al aangeduid als 'eindsituatie'. Desondanks wordt in het rapport verder nergens expliciet

gesproken over hoe deze eindsituatie er in de ogen van de gemeente er uit dient te zien. Mogen wijconcluderen dat de eindsituatie van de gemeente bestaat uit het samenvoegen van 6 naar 3 sportparken binnen de gemeente, aangezien er vastgehouden wordt aan de structurele bezuiniging van

€.112.000.- per jaar (hoofdstuk 2)? Tijdens de inloopavond werd overigens ten sterkste ontkent dat de gemeente de beperking van het aantal sportparken voor ogen heeft. Graag vernemen wij exact welke scenario's de gemeente voor ogen heeft, dan wel heeft laten doorrekenen. Het opgestelde haalbaarheidsrapport, waarvoor een externe adviseur is ingeschakeld, moet hierin naar wij aannemen ook hebben voorzien.

De titel van het beleid draagt de naam 'Het belang van contact'. Mooie titel, maar lijkt tegenstrijdig te zijn met het beleid om de'ontmoetingsplaatsen'

a

(10)

tegelijkertijd te verminderen. Een belangrijke reden om in te zetten op de halvering van sportparken is gelegen, zo zegt het beleidsstuk, in de

demografische ontwikkelingen en de terugloop van aantal leden. Graag zien wij hierin een nadere onderbouwing voor onze club. Kan men een trend zomaar één-op-één vertalen naar onze gemeente en haar kernen? Het ledenaantal van DOSKO'32 is immers gestegen en er zijn volop nieuwbouw-ontwikkelingen.

Het beleidsplan geeft aan dat, naast het economische rendement, ook het maatschappelijk rendement telt. Wat verstaat de gemeente hieronder en op welke wijze is dit, of wordt dit, in kaart gebracht? Welke waarde wordt hier echt aan gegeven?

Er is sprake van een goede sportparticipatiegraad onder de inwoners van onze gemeente. Tevens wordt aangegeven dat het accommodatieaanbod, verdeeld over de 6 kernen, een 'groot goed' is. Laagdrempelig, betrokkenheid en sociale cohesie is groot. Zijn de eventuele gevolgen van het sluiten van sportparken in beeld gebracht? - wat is het effect op de sportparticipatiegraad? - wat betekent dit voor de gezondheid (van onze jeugd)? - wat zijn de consequenties voor de leefbaarheid in de verschillende kernen? Kortom wat is het effect op het welzijn van onze burgers?

De Gemeente Eersel heeft als toekomstvisie de volgende punten hoog op de agenda geplaatst:

-

stimuleren sociale cohesie

-

vitaliteit in het dorp

-

evenwichtige opbouw kleine kernen

-

bereikbare voorzieningen

-

participatiestaat

Derhalve graag een verduidelijking op de, ons inziens, tegenstrijdige visie om het voorzieningenaanbod in de kernen te verschralen (minder sportparken).

Graag vernemen wij van de gemeente waar de te realiseren structurele

bezuiniging voor aangewend gaat worden? Helaas blijkt nergens uit het rapport dat deze bezuiniging geïnvesteerd zal gaan worden in diverse

accommodatieaanbod;

ln de samenvatting wordt aangegeven dat er gesprekken met alle gebruikers hebben plaatsgevonden over de toekomstbestendigheid van de accommodatie.

Het gesprek dat tussen DOSKO'32en de gemeente heeft plaatsgevonden was nimmer aangekondigd als zijnde een formeel gesprek over de

toekomstbestendigheid, vandaar dat onze voormalige

voozitter

destijds samen

R.K.V.V. DOSKO'32 DUIZEL

a

a

a

a

a

(11)

met slechts één bestuurslid het gesprek is aangegaan. Daarnaast zien wij al onze leden en niet-leden (toeschouwers, ouders, grootouders, etc.) als gebruikers van onze accommodatie. Zodoende is het naar onze mening onterecht om dit op deze wijze te venrvoorden;

Er wordt gesproken over een kostprijs georiënteerd tarievenstelsel, hetgeen betekent dat er een kostprijsdekkende huur wordt overeengekomen. Graag ontvangen

wijde

cijfers van de exploitatie van de buitensportaccommodaties zoals vastgesteld door de accountant in de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015.

Een begroting geeft immers geen reële weergave van de daadwerkelijk ten behoeve van DOSKO'32 gemaakte kosten. Bovendien bevat de begroting kostenposten die niet toerekenbaar zijn aan DOSKO '32 (o.a. vergoeding klein onderhoud velden) en ontbreekt de door ons betaalde onroerende zaak belasting als zijnde een inkomstenpost. Op basis van de huidige gegevens in het rapport kunnen wij op geen enkele wijze een accurate berekening maken van de aanbevolen jaarlijkse huursom voor de velden;

Naast een kostprijsdekkende huur gaat de aanbeveling uit van een subsidiebeschikking per actief lid met een plafondbedrag. Tijdens de

inloopavond werd de voetbalverenigingen toegezegd dat, indien op dit moment de kosten hoger zijn dan het plafondbedrag, er uitgegaan mag worden van het maximale subsidiebedrag van

150,- per actief lid. Graag ontvangen wij uw schriftelijke akkoord hierop, alsmede stellen wij voor om dit aan te passen in de huidige concepttekst;

Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er een aanbeveling wordt gedaan door een externe adviseur om bouwsteen 6.1E te volgen, hetgeen in 2017 vanwege een overgangsjaar geen bezuiniging oplevert, zonder dat er berekeningen zijn gemaakt van de mogelijke bezuinigingen vanaf 2018 en verder. Dit terwijl bouwsteen 6.18 vanaf 2017 direct een aanzienlijke besparing oplevert en zelfs vanaf 2018 zorgt voor het behalen van de beoogde bezuinigingsdoelstelling.

Hierbij verzoeken wij de gemeente om deze voor DOSKO'32 belangrijke informatie te overleggen;

ln het rapport wordt opgemerkt dat de voorgestelde bezuiniging van

1 12.000,- vanaf 2017 reeds als stelpost is opgenomen. Kunnen wij hieruit concluderen dat de accountant van de gemeente deze bezuiniging als zijnde voldoende onderbouwd heeft aangemerkt? Op basis van de aanbevelingen op pagina 30 zien wij namelijk in de aanbevolen situatie een bezuiniging van maximaal

€ 23.500,- Blijkbaar is de doelstelling om vanaf 2017 structureel

1 12.000,- te

R,K.V.V. DOSKO 32 DUIZEL

o

a

a

a

(12)

bezuinigen alweer direct losgelaten en wordt deze door de externe adviseur als niet haalbaar/wenselijk geacht;

We hebben nu kunnen concluderen dat de doelstelling om reeds in 2017 de gewenste bezuiniging te behalen is losgelaten. Bovendien geeft het rapport zelf aan dat het eenvoudig is om vanaf 2021 de beoogde bezuiniging te realiseren (en er op basis van de doorberekende aanbevelingen nergens uit blijkt dat het eerder überhaupt haalbaar is). Wat is in dat geval de reden voor deze

drastische beleidswijziging met als eindsituatie 3 in plaats van 6 sportparken met slechts anderhalf jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

Tijdens de inloopavond werd aangegeven dat de bewoordingen in het Toekomstbestend ig Accom modatiebe leid 20 17 -2020 rapport n iet te zw aar opgepakt moesten worden en het rapport slechts een middel is om

verenigingen meer bekend te laten zijn met de kosten die door de gemeente gedragen worden. Doelstelling was om vervolgens hierover met elkaar in overleg te treden. Als dit het geval is, is de gemeente het dan met ons eens dat dit de omgekeerde wereld is? Normaliter zou er in onze ogen eerst in overleg met betrokkenen gekeken moeten worden naar de behoeften, mogelijkheden, wensen, etc., zodat vervolgens gekeken kan worden hoe dit zich verhoudt tot het te voeren beleid. Nu wordt ons enkel, op zeer korte termijn, verzocht om te reageren op een rapport waarin de piketpaaltjes reeds zijn uitgezet. Hierdoor krijgen de diverse verenigingen niet de kans om tijdig gehoord te worden, om zo nog van enige invloed te kunnen zijn. Ons verzoek is derhalve om eerst de (financiële) gesprekken op basis van alle relevante gegevens te laten

plaatsvinden, alvorens de Raad een beleid vaststelt;

Wordt door aan te geven dat het rapport slecht een middel is om met elkaar in overleg te treden niet volledig voorbij gegaan aan politieke beweegredenen voor het herziene accommodatiebeleid c.q. de wens om een kostenneutraal accommodatiebeleid binnen de gemeente Eersel te handhaven?

R.K.V.V. DOSKO'32 DUIZEL a

o

o

Resumerend zijn wij namens R.K.V.V. DOSKO'32van mening dat het rapport onvoldoende feiten, onderbouwingen en informatie geeft om beschouwd te kunnen worden als beslis- of inspraakdocument. Het ontbreekt ons ook aan een eenduidige visie wat de gemeente nu echt verstaat onder'de kracht van contact'. Dit is immers de titel van het vastgestelde welzijnskader 2017-2020, waarin o.a. wordt gesproken over het belang van sociale samenhang en leefbaarheid, samenredzaamheid en

herkenbaar & dichtbij. Op welke wijze wil de gemeente hier concreet inhoud aan geven

(13)

(mogelijke demografische ontwikkelingen afgezet tegen maatschappelijk effect en leefbaarheid) en welke rol zou het verenigingsleven hierin bijvoorbeeld kunnen spelen?

Vorenstaande door ons geopperde bezwaren en onduidelijkheden zijn te omvangrijk en zwaarwegend. Een beslissing met zo'n potentieel enorme impact op de inwoners van de diverse kernen, dient wat ons betreft expliciet onderdeel uit te maken van een verkiezingsprogramma en zou moeten worden uitgesteld tot na de komende gemeenteraadsverkiezingen over slechts anderhalf jaar.

Graag ontvangen wij een schriftelijke reactie voordat het concept rapport voor akkoord door de Raad besproken (en geaccordeerd) gaat worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur R.K.V.V. DOSKO'32

R.K.V.V. DOSKO 32 DUIZEL

(14)
(15)

,6¡/y" 'r

Onderwerp

: Eerste feedback (concept) Toekomstbestendig Accommodatiebeleid 2OL7-2020 Wintelre 29 oktober 20L6

Beste gemeente,

Na kennis te hebben genomen van het CONCEPT Toekomstbestendig Accommodatiebeleid 2017- 2020 en deel te hebben genomen aan de inloopavond op 24 oktober j.1., heeft v.v. DEES nadrukkelijk de behoefte om gebruik te maken van de mogelijkheid om tot 31 oktober enkel schriftelijk te mogen reageren.

Werk aan de winkel

v.v. DEES staat met bekende passie en betrokkenheid van haar bestuur en vrijwilligers midden in de Eerselse samenleving en is vanuit die verbinding prima op de hoogte van datgene wat het nu voorliggende (concept) beleid teweeg brengt bij de verenigingen. Niet direct iets om als gemeente enkel trots op te zijn en daarom heeft v.v. DEES geen enkele twijfel dat de gemeente Eersel door de diverse verenigingen uitgebreid terugkoppeling heeft ontvangen of gaat ontvangen op tal van inhoudelijke punten in het concept. Voor dit moment vertrouwende op de gemeentelijke motivatie

"Het belang van contact", titel van het (concept) Toekomstbestendig Accommodatiebeleid, hecht v.v.

DEES er waarde aan dat ontvangen feedback ook daadwerkelijk vanuit deze motivatie en oprecht vanuit "samen" ter harte wordt genomen. En daarmee alle verenigingen daadwerkelijk serieus neemt. De (maatschappelijke) waarde van alle verenigingen gaat namelijk véél en véél verder dan een optelsom van actieve leden, vermenigvuldigd met een bedrag per sporter. Jammer genoeg lijkt namelijk het financiële karakter (de bezuiniging), het bovenliggende doel te zijn van het (concept) Toekomstbestendig Accommodatiebeleid. Temeer omdat veelal wél is geprobeerd om in het rapport de financiële aspecten concreet te benoemen, maar dit in veel mindere mate het geval is voor wat betreft de overige waarden van duurzaam verenigings-, sport- en accommodatiebeleid. Daarmee kent het (concept) Toekomstbestendig Accommodatiebeleid voor dit moment en wat ons betreft een weinig concreet en zeer beperkt motiverend, enthousiasmerend en tweezijdig karakter. Een dergelijk karakter is wat ons betreft noodzakelijk om beleid in de breedte van het maatschappelijke belang geaccepteerd en geoperationaliseerd te krijgen. Kortom: Werk aan de winkel!

Couleur locale!

Met'werk aan de winkel'wilv.v. DEES de, in spreekwoordelijke zin, nog onvoldoende zuiver geplaatste bal niet terug kaatsen naar de gemeente. lntegendeel! Vanuit v.v. DEES juist een oproep om dit samen te doen; Door Eendrocht En Samenspel én couleur localel Laatstgenoemde is namelijk de belofte zoals deze in een eerder stadium door de gemeente is gedaan en waarin v.v. DEES niet teleurgesteld wenst te worden. Daarbij opgemerkt dat het nu voorliggende concept in eerste beleving eerder afbreuk doet aan deze belofte dan verdergaand inhoud.

W

DEES

(16)

ln deze eerste feedback dus geen (verdere) opsomming van vragen, terechtwijzingen en uitingen van maatschappelijk onbegrip, vertaalt vanuit het (concept) Toekomstbestendig Accommodatiebeleid en op dit moment nog resulterend in een gevoel van verbazing en teleurstelling, maar bovenliggend een oproep aan de gemeente om nu daadwerkelijk couleur locale de handen uit de mouwen te gaan steken met de lokaal betrokken verenigingen en, met alle respect voor de achterliggende interne motivaties, te stoppen met het opleveren van dikke rapporten (nu weer 55 pagina's) en het besteden van blijkbaar schaarse financiële middelen daaraan. Dit terwijl het beleid niet verder reikt dan 20201

We beseffen dat het doen van deze oproep bewust iets van confrontatie in zich draagt, maar het voor v.v. DEES wenselijke effect hierbij is er juist een van participatie. Veel liever wil v.v. DEES feitelijk en samen aan de slag metgedragen richtingen, met helderheid én met lef en visie gemaakte keuzes die veel meer dan nu een duurzame toekomst kennen. Wat is nu namelijk de maatschappelijke waarde van een voortdurende slepende (politieke) discussie over te volgen beleid, waarbij

simpelweg de visie niet verder reikt dan een paar jaar en de aanpak eerder hoog-over dan lokaal-op- maat? Eén ding is zeker: Leefbaarheid, vitaliteit en maatschappelijke bereikbaarheid en

betrokkenheid in de kernen reikt vele malen verder dan een rapport met een horizon tot 2020!

Leefbaarheid, vitaliteit en maatschappelijke bereikbaarheid en betrokkenheid is waar v.v. DEES voor staat en wat we elke dag opnieuw, 7 dagen in de week, in Wintelre tastbaar laten zijn voor onze spo rters, vrijwi I lige rs, sponso ren, su pporters e n inwoners I

Daad bii het woord I

Graag verwijst óók v.v. DEES naar enkele citaten uit de toekomstvisie:

"...Neost economisch rendement telt moatschoppeliik rendement en inzet von dorpsinwoners. De gemeente wil vroegtijdig heldere afspraken maken met dorpsroden en moatschoppelijk middenveld over het beoogde economisch en moatschappelijk rendement en hoe we dit kunnen bereiken..."

o...We gebruiken accommodoties zo multifunctioneel mogelijk. De aanwezigheid von voorzieningen in een dorp zijn afhonkelijk van het gebruik ervan door bewoners. tnitiatieven moeten von onderop komen. De toekomst van de dorpen is wat de inwoners zelf von de dorpen willen maken. Elk dorp heeft ziin eioen sfeer en eiaen voorzieninqenpokket..."

Kortom: Couleur locale via heldere afspraken naar een multifunctioneel eigen sportpark voor Wintelre! Laat dit dan de bovenliggende meer duurzame visie zijn om mee aan de slag te gaan.

Daarbij aangegeven dat v.v. DEES vanuit deze visie en vanuit gezamenlijk gedragen motivaties concreet in gesprek is met o.a. v.v. Vessem (jeugd) en k.v. Winty (integraal). Daarnaast heeft v.v.

DEES afgelopen jaar veel aandacht besteed aan haar visie op Sportpark De Meren, beschreven in haar document "Sport en beweging in de Kern", met aansprekende subtitel: Van (deel)voorzieningen naar een integraal park in Wíntelre voor duurzaam sporten, bewegen en ontmoeten voor iedereen!

Niet alleen v.v. DEES en k.v. Winty zijn enthousiast over deze ambitie, maar ook verenigingen als Jong Nederland lijken hier enthousiasme in te vinden. Wat ontbreekt om deze lokale visie verder tot

wasdom te brengen, waarbij deze visie wat ons betreft uitstekend past bij een toekomstbestendig accommodatiebeleid in de breedte, is een meer betrouwbare gemeentelijke overheid.

(17)

Vitaalvan start!

Via deze weg doet v.v. DEES een oproep aan de gemeente en in het bijzonder haar verantwoordelijke wethouder om samen met de betrokken Wintelrese (sport)verenigingen deze handdoek op te pakken. Waar vinden we het juiste gemeentelijke loket om creatief, vernieuwend en met een duurzame visie en besluitvaardigheid samen verder inhoud te geven aan een vitaal

toekomstperspectief?

Stel voor dat deze brief intern 1:1 wordt gedeeld met de verantwoordelijk wethouder en v.v. DEES op korte termijn wordt uitgenodigd voor een gesprek hierover. ln afwachting.

Met vriendelijke groet, v.v. DEES

E. Segers Voorzitter

(18)
(19)

V.V. Kuregselse

Boys

e

ç

Gemeente Eersel Dijk 1s

55214W Eersel

/

,8r lT

Knegsel 28-10-2016

Onde rwe rp : Conce pt toe komstbeste ndig accom modatie beleid Z0L7 - 2020

Geachte heer, Mevrouw,

Bij deze de opmerkingen en vragen welke VV Knegselse Boys heeft naar aanleiding van het concept toe ko m st beste n d ig acco m m od atie be leid 2OL7 -2O2O

Op me rki nge

n

m

bt

co

ncept

toe ko mstbeste nd ig accom

modatiebeleid

2017 -

2420.

Met betrekking tot Scenario 6.L E:

De omschriiving actief líd behelst ons inziens niet alleen de leden welke wedstrijden spelen welke georganiseerd worden door de KNVB, maar dient te worden uitgebreíd met de actieve leden welke actief aan voetbal deelnemen en lid zijn van de Knegselse Boys maar niet deelnemen aan door de KNVB georganiseerde wedstrijden zoals mini pupillen (spelen onderling tussen diverse verenigingen in de Kempen), veteranen welke elke week op donderdagavond onderling trainen, veteranen welke deelnemen aan walking voetbal, e,d, Ook zijn wíj van mening dat leiders/trainers/begeleiders ook als actief lid dienen te worden aangezien omdat zij wel degelíjk een actieve rol vervullen binnen de hoofdactiviteit van een voetbalvereniging,

ïevens zijn wij als bestuur van de Knegselse Boys dat binnen de gemeenschap ook een

maatschappelijke rol vervuld binnen de Knegselse gemeenschap zoals rnaatschappelijk samen zijn tijdens de jeugdwedstrijden op zaterdag en seniorenwedstrijden op zondag. Tijdens deze wedstrijden komen inwoners van Knegsel uit alle leeftijdsgroepen naar sportpark de Breemakker om te

supporteren, zoals bijvoorbeeld ouders, opa's en oma's. Ook is het voor alleenstaande dorpsgenoten een uitje op in contact te komen met andere mensen, (=sociaal aspect). Met dit aspect is ín dit concept geen rekening gehouden. Zoals ook sociaal als kostenaspect,

Sportpark "De Breemakks¡'¿ r p.å.rde Kranenpoel 29,5511MC Knegsel. Bankrelatie:Rabobank Knegsel 12.61.90.771

(20)

V.V. Knegselse ÍJ

Boys

Vra

gen

m

bt

con ce

pt

toe komstbeste n d ig accom modatiebe le

id

2017

-2020,

Uw antwoorden op onderstaande vragen moeten door VV Knegselse Boys worden bestudeerd alvorens VV Knegselse Boys conclusies kan trekken en dientengevolge kan reageren om een zienswijze in te kunnen dienen. ln de vastgesteldê begroting 2016 is besloten dat door de

gemeenteraad niet is besloten tot het gedwongen samenvoegen ven sportparken. Het moet van onderaf aan gedragen worden. Dat is een wezenlijk besluit en meg niet ontkracht worden.

Vraag L. samenvatting blz. 3.

Welke eindsituatie wil de gemeente bereiken in relatie

tot

de consenus met de gebruikers over de te nemen stappen?

vraag 2. Welke stappen staat de gemeente voor? Welke plan van aanpak ligt hieraan ten grondslag?

vraag 3. Welke marsroute is er concreet uitgestippeld in relatie

tot

het plan van aanpak?

vraag 4. Welk economisch en maatschappelijk effect wil de gemeente bewerkstelligen?

vraag 5. Op welke wijze blijft de laagdrempelige manier gehandhaafd zodat alle inwoners deel kunnen blijven nemen aan de activiteiten georganiseerd door de afzonderlijke verenigingen? Welke aspecten worden hiervoor opgenomen in het plan van aanpak?

vraag 6. ln welke mate wordt er onderscheid gemaakt tussen economisch en maatschappelijk effect?

vraag 7,b12.4. ln hoeverre blijven de accommodaties in beeld in relatie tot de

demografische ontwikkelingen afgezet tegen het maatschappelijk effect en de leefbaarheid?

vraag 8. Welke normen en indicatoren worden gehanteerd bij het begrip vitale verenigingen?

vraag 9.Wat is de relatie tussen het betalen van een symbolisch bedrag en een bedrag per speelveld? Welke indicatoren zijn hier van toepassing?

vraag 10, Wat kunnen de mogelijke consequenties zijn om een kostprijs georienteerd tarievenstelsel in te voeren in relatie

tot

de leefbaarheid en op welke wijze is daarop gereageerd?

Sportpark "De Breemakke¡" r p.ä.ide Kranenpoel 29,5511 MC Knegsel. Bankrelatie: Rabobank Knegsel 12.61.90.771.

(21)

íJ I

V.V. Knegselse Boys

vraag 11. ln de subsidiebeschikking wordt een bedrag per actief lid vastgesteld op basis van de huidige netto-gemeentelijke kosten met een plafondbedrag. Welke indicatoren zijn hier op van toepassing? ln hoeverre zijn de consequenties onderzocht in relatie tot de

leefbaarheid en vitale verenigingen?

vraag 12. Welke onderzoeksmethodieken hebt u hierbijtoegepast gerelateerd aan vastgestelde ind icatoren?

vraag 13, ln hoeverre blijft het uitgangspunt laagdrempelig gebruik voor iedereen overeind en welke indicatoren koppelt u hieraan?

vrâag 14. Wat betekent dit concreet voor de leefbaarheid?

vraag 15, blz. 5. ln hoeverre wordt voldaan in dit concept aan de uitgangspunten in de goedgekeurde begroting 2014-2017 en het vastgelegde beleid uit te dragen om mogelijke mogelijkheden te onderzoeken mbt eventuele samenvoeging via de natuurlijke weg.

vraag L6. Welke concrete indicatoren zijn hiervoor opgesteld en hoe worden deze toepast?

vraag 17, ln diezelfde begroting zijn

voor

de renovaties sportvelden middelen opgenomen.

Wanneer en welke toplaagrenovatie heeft er laatstelijk plaatsgevonden?

vraag 18 blz. 10. Wat houdt het beoogde economisch en maatschappelijk effect in gerelateerd aan de buitensport en de eigen sfeer en het eigen voorzieningenpakket?

vraag 19, Welk gemeentelijk plan van aanpak is verbonden aan het in sarnenspraak gaan met de verenigingen om naar mogelijkheden te zoeken om hun levensvatbaarheid en vitaliteit te vergroten? Hoe concretiseert u dat?

vraag 20. blz. 11. Welke plannen heeft de gemeente ontwikkeld mbt het leveren van maatwerk per dorp los van het principe bestuur op afstand. Wanneer en hoe worden deze plannen inhoudelijk ontvouwd?

vraag 21. Welke plannen van aanpak en indicatoren heeft de gemeente mbt de meer zelfwerkzaamheden van de verenigingen in relatie tot professionalisering?

Sportpark "De Breemakke¡r'r p,ä.ide Kranenpoel 29,5511 MC Knegsel. Bankrelatie: Rabobank Knegsel 12.61.90,171.

(22)

/

V.V. Knr.grel".

Boys

vraag 22. ls dat niet in strijd met de demografische opbouw, huurverhoging, meer zelfwerkzaamheid?

vraag 23, Wordt de vergoeding welke de sportverenigingen ontvangen ook geindexeerd dit in relatie met de huurverhogingen?

vraag 24. Wat wordt bedoeld met het invoeren van een kostprijsgeorienteerd

tarievensteJsel? Kunt u dat concretiseren? ls dat niet in strijd met het minder verwerven van sponsoren (sponsor moe), hogere huur, minder opbrengsten van kantines, en meer

zelfwerkzaamheid, minder leden?

vraag 25, Waarom wordt de term symbolische huur niet bij alle sportverenigngen ingevoerd? Vanwaar dit onderscheid?

Met vriendelijke groet,

/t/ A

[']p,Jr^Jaqru¡J

VV Knegselse Boys Paul Swaans Secretaris

De Kranenpoel 29 5511 MC Knegsel

Mailadres: paj.swaans@kpnmail.nl

Sportpark "De Breemakker". p.a,:de Kranenpoel29, 5511 MC Knegsel. Bankrelatie;Rabobank Knegsel 12.61.90.771

(23)

EERSEL

f

Platform voor Mensen met een Beperking, gemeente Eersel

PMB

@

Aan:

Van:

Datum:

Ondennerp:

Gemeente Eersel

Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) gemeente Eersel 29 oktober 2016

Zienswij ze Toekomstbestend ig accommodatiebe leid 20 17 -2420

Hierbij maakt het Platform voor Mensen met een Beperking gebruik van de geboden mogelijkheid om een zienswijze, bedenking, af te geven op het concept Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017- 2020, genaamd "het belang van contact".

L.

Vooraf: PMB spreekt gewoonlijk via de WMO Adviesraad. Vanwege het korte tijdsbestek is een goede afstemmíng nu níet mogelijk vandaar dat deze zienswijze rechtstreeks wordt afgegeven.

Overigens komt in deze zienswijze níets nieuws aan de orde maar wordt bíjzondere aandacht gevraagd voor mensen met een beperking, een schijnbaar vergeten thema of in ieder geval sterk onderbelicht thema in het voorliggende (concept) rapport.

2.

Bij de evaluatie van het Welzijnsprestatieplan 20L5-20L8 en bíj het rapport "de kracht van contact"

heeft PMB, meestal via de WMO Adviesraad, haar inbreng geleverd en steeds aandacht gevraagd (en gekregen)voor mensen met een beperking. Een groep mensen die getalsmatig altijd een minderheid vormt, maar ook een groep mensen díe gewoon mee wil doen in de samenleving. ln het voorlíggende boekwerk "de kracht van contact" is daarvan weinig terug te vinden. En dat terwijl PMB op de

dorpsbijeenkomst Eersel ook aandacht híervoor vroeg, net zo goed als bv. de vertegenwoordiger van de Albatros dat deed. ln het toegevoegde karige verslag van deze avond ín de Muzenval in Eersel

staat helaas niets daarover vermeld. Een ander opvallend detail is de aandacht voor het thema duurzaamheid, dat in het voorliggende (concept)rapport wel aandacht kríjgt. Een voorbarige conclusie zegt dan, dat bv. zonnecollectoren op een accommodatie belangrijker zíjn dan een goede bereikbaarheíd, toegankelijkheid en bruikbaarheíd (BTB)van die accommodatie. ln het bijzonder voor mensen met een beperking zou BTB altijd vanzelfsprekend moeten zijn. ls een voorwaarde om gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

3.

INCLUSIEF BELEID lijkt nagenoeg volkomen vergeten als we de inleiding van het boekwerk "het belang van contact" voorbij zijn. ln de inleiding worden argumenten genoemd die als bouwstenen kunnen dienen voor toekomstbestendig accommodatiebeleid. Daaronder ook INCLUSIEF BELEID.

Heel teleurstellend en tegelijk zorgelijk is dat al die argumenten vervolgens worden uitgewerkt behalve INCLUSIEF BELEID. En dat terwijl daarvoor toch alle reden ís nu onlangs het VN verdrag díenaangaande eindelijk ook in ons land werd geratíficeerd. En ook omdat het College van B&W INCLUSIEF BELEID nastreeft. Slechts één keer komt hierna in het (concept) rapport INCLUSIEF BELEID

Secretariaat: J.M.M. (Jan) de Mol, Gebr. Hoeksstraat 39, 5521 BL Eersel.

T el. : 0497 - 5 13 2 3 8, E-mail : info@pmbeersel. nl www.pmbeersel.nl

(24)

PMB met een Platform Beperking, voor Mensen

gemeente Eersel

EERSEL

nog aan de orde en dat is bij de oprichting van nieuwe accommodaties. Voor INCLUSIEF BELEID is

echter juist voortdurend attente aandacht nodig!

4.

PMB maakt zich zorgen over de afspraak in het gedoogakkoord, dat de gemeente financíeelgaat sturen op "een redelijke balans tussen (aantal?) leden en kosten van accommodaties". Enerzijds is dit te begrijpen, maar anderzíjds baart dit ook zorgen als mensen met een beperking in beeld komen.

Denk bv. aan reumazwemmers, g-voetballers, rolstoeltennissers, etc. Altijd vormen zíj getalsmatig een minderheid, terwijl ook deze mensen gewoon mee willen doen. Van de gemeenschap, dus ook van de gemeente, mag verwacht worden dat hen daarvoor optimaal kansen worden geboden. Wat we hiermee wíllen aangeven is dat bij financiële sturing méér komt kijken dan alleen maar tellen.

Zeker in deze tijd van PARTICIPATIE is bereídheíd nodíg om beleíd te ontwíkkelen voor ALLE

inwoners, dus ook voor mensen die per defínitie een minderheíd vormen.

5.

PMB (Platform voor Mensen met een Beperking) gemeente Eersel vroeg al herhaaldelijk aan de gemeente of het iets méér mag zijn als het gaat over Bereíkbaarheid, Toegankelijkheid en

Bruikbaarheid (BTB)van openbare gebouwen en de openbare ruímte. Met iets meer bedoelen we dan iets meer dan de normen en maatstaven die worden gegeven in het HANDBOEK BTB. Hierover zijn goede contacten met de gemeente en meestal ook oplossingen als het weer eens mis gaat want ook dat gebeurt regelmatíg. ln dit beleidsstuk níets over dit onderwerp, helemaal niets! Verder dan het bouwbesluit komt men wat dit onderwerp betreft niet. Jammer, helaas ook veelzeggend.

6

Een hoog MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT haalje pas echt als iedereen, dus ook iemand met een beperking, mee kan en mag doen in de samenleving. Daarom vraagt PMB om INCLUSIEF BELEID in de breedste zijn van het woord, alsnog integraal op te nemen in het voorliggende (concept) beleidsstuk.

Hoogachtend, JMM (Jan )de Mol

Secr. PMB gemeente Eersel

c.c. WMO Adviesraad gemeente Eersel

Secretariaat: J.M.M. (Jan) de Mol, Gebr. Hoeksstraat 39, 5521 BL Eersel.

T el. : 0497 - 5 13 2 3 8, E-mail : info@pmbeersel. nl www.pmbeersel.nl

(25)

¿

Vessem, 31- oktober 2016

Beste Laurens/Raadsleden,

Hieronder een puntsgewijze reactie van het bestuur van TV Vessem op hoofdelementen van het toegestuurde Concept-Toekomstig Accommodatie beleid 2OI7-2020. Onze zienswijze bevat naast een kritische blik op het concept rapport, ook handreikingen en/of alternatieve suggesties. Het zal

jullie niet verbazen dat gebeurtenissen uit het recente verleden van invloed zijn op onze zienswijze.

t.

Minder sportparken binnen de Gemeente Eersel

De toekomst visie gaat uit van minder sportparken binnen de gemeente. TV Vessem heeft hierover de volgende mening

il.

Sportparken in de dorpen moeten in principe gehandhaafd blijven daar ze een groot maatschappelijk bela ng d ienen

Alleen daar waar continuiteit van betreffende verenigingen op deze sportparken niet gewaarborgd is, kan het volgende overwogen worden

.

Het delen van de accommodatie (clubhuis en kleedkamers) met andere verenigingen op hetzelfde sportpark om zo de lasten te verlagen

.

Het samengaan van de vereniging met een andere vereniging op één locatie/sportpark

2.

Alleen terughoudende investeringen in afwachting van consensus

Het concept accommodatiebeleid schrijft dat in bestaande accommodaties, in afwachting van consensus met gebruikers, alleen nog zeer terughoudend wordt geïnvesteerd (hoogst

noodzakelijk onderhoud voor instandhouding). Niet duidelijk hier is op welk punt er consensus bereikt moet worden. Feit is dat er in TV Vessem, in tegenstelling tot veel andere verenigingen, op korte en middel lange termijn aanzienlijke invester¡ngen gedaan moeten worden. Benodigde investeringen zijn o.a.:

Vervanging van de toplaag van de kunstgrasbanen (2019)

De kunstgrasbanen zijnin2O04 aangelegd en komen, op basis van afspraken met de Gemeente, in aanmerking voor renovatie in 2019. TV Vessem heeft zijn financieel beleid afgestemd op de afspraak met de Gemeente, waarin is bepaald dat de Gemeente ieder jaar geld reserveert voor de renovatie van de toplaag.

Re novatie/nieuwbouw van de kleed kamer s (20221

De kleedkamers van'TV Vessem voldoen niet aan de normen van deze tijd. Ze zijn gewoonweg te smal (2 meter vs. een breedte norm van 3 meter) en te klein en we moeten ons regelmatig verontschuldigen wanneer gasten gebruik maken van onze kleedkamers tijdens de externe KNLTB competit¡e. Ook het feit dat de

(bezoekers)toiletten zich letterlijk in de kleedkamers bevinden is een doorn in het oog en

Å¡ za; 4

il.

(26)

ilt.

komt de hygiëne niet ten goede. Komt bij dat als men de kleedkamer binnenloopt, douchende en afdrogende sporters zich te kijk gezet voelen daar men dan vanuit de gang vrij zicht heeft in de kleedkamer en douches.

Volgens "De normen en richtlijnen voor clubaccommodaties van tennis" (rapport KNLTB)

geldt bij een tennisvereniging met 4 banen

.

Een minimaal kleedkamer oppervlak van 8 m2 voor zowel dames als heren

=> vârìwêBê de verwarmingsketelkast in de kleedkamers, de draairichting van de deuren (toilet en entree) is deze ruimte effectief niet beschikbaar.

'

Een minimale wasruimte van 5 m2 per kleedkamer (inclusief toilet en wastafel)

.

Een breedte van minimaal 3 meter => de breedte is nu slechts 2 meter en leidt tot ongewenst fysiek contact.

.

Om voldoende vloeroppervlak te behouden is het van belang rekening te houden met de draairichting van de deuren. (door de lay-out van onze kleedkamers wordt veel ruimte verloren wat ten koste gaat van de omkleedruimte)

.

Directe inkijk vanuit de gang in de kleedruimte wordt bij voorkeur voorkomen.

Het is dan ook om bovenstaande redenen dat TV Vessem destijds een concreet plan heeft ingediend bij de Gemeente om de toenmalige korfbalaccommodatie te renoveren en om te bouwen tot kleedkamers die welaan gestelde normen voldoen. De Gemeente heeft dit plan afgewezen met als argument dat de renovatie gelden pas in 2022

beschikbaar komen. Overige verzoeken zoals vervangen van lichtarmaturen en vloer in de gang (die uiteindelijk door TV Vessem zelf bekostigt is) zijn om diezelfde reden afgewezen.

Vervanging/renovatie van de lichtinstallatie (Z.s.m. door LED vervangen)

De verlichtingsinstallatie (8 masten die 4 banen verlichten) van TV Vessem dateert van L992 en is inmiddels bijna 25 jaar oud. De huidige technische staat van deze installatie is

niet stabiel en geeft veel storingen. Hieronder een overzicht van geregistreerde storingen in de afgelopen jaren:

1.

December 201L: lichtmast baan 1 kapot

2.

Tussentijds diverse malen zekeringen/stoppen vervangen die door vocht in de mast doorgeslagen waren

3.

April 20L3: 3 lampen door firma Heijmans vervangen omdat ze kapot waren

4.

6 november 20L3: lamp kapot

5.

24 Oktober 20L4: lamp baan 3 kapot

6.

21 november 2074: lamp baan 1 kapot

7.

26 December20l,4: lamp baan 4 kapot

8.

27 januari 2014: lamp baan 4 kapot

9.

30 mei2015: lamp baan 1 kapot

10. 11 september 20L5: kapotte zekeringen baan 2 en baan 3

1l-. L8 september 2015: kapotte zekeringen baan 2 vervangen door zwaardere stoppen 16A ipv 104, lamp vervangen baan 2, sleutelschakelaar gemaakt L2. 24 september 201-5: kapotte lamp baan 3 => lamp vervangen door Heijmans 13. 31 augustus 2016: Tijdklok kapot en inmiddels vervangen

14. 5 september 201"6:Lamp baan 2 kapot

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :