Wijk bij Duurstede Cothen Langbroek

18  Download (0)

Hele tekst

(1)

Wijk bij Duurstede Cothen

Langbroek

“Duurzaam en bloeiend, menselijk en dienstbaar”

Verkiezingsprogramma 2022-2026 Gemeenteraadsverkiezingen

Opgesteld door de plaatselijke commissie i.s.m. de fractie

(2)

Voorwoord

Na bijna vier jaar coalitie staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. In 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Het waren bewogen jaren, waarin we onze liberale standpunten geregeld met verve hebben verdedigd. Daardoor hebben we diverse

verkiezingspunten uit 2018 kunnen realiseren.

Denk aan de energietransitie en de daarbij behorende bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) waarbij we moesten kiezen uit zon- en windenergie. Mede dankzij de standvastigheid van de VVD dat we geen windturbines op Wijks grondgebied willen, zijn de Goyerbrugplannen niet uitgebreid naar ons mooie Wijk.

We mogen van de provincie door de lobby van de ons helaas veel te vroeg ontvallen VVD- wethouder Eric Balemans, buitenstedelijk 280 extra woningen bouwen, bovenop de 250 die we al toegezegd hebben gekregen.

We hebben de OZB gedurende de gehele periode alleen verhoogd om de inflatie te corrigeren, daar waar in omliggende gemeenten verhogingen van 10 tot 20 procent geen uitzondering waren.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar een bypass voor rotonde de Geer. Daaruit is gebleken dat onze inzet voor een turborotonde en een fietstunnel het beste scenario is waarmee doorstroming en veiligheid worden gegarandeerd. Dat betekent een betere doorstroming voor het extra verkeer vanuit de toekomstige woonwijk Geer III en veiligheid voor onze schoolgaande jeugd. Wie kan daar nou tegen zijn?

Voor u ligt ons VVD-verkiezingsprogramma, waarmee we volgend jaar de verkiezingen in gaan. Het is programma met reële punten, zaken die van belang zijn voor onze gemeente.

Waarmee we de signalen uit de samenleving serieus nemen en onze verantwoordelijkheid nemen. Want regeren is vooruitzien én bestuurlijk verantwoordelijkheid durven nemen, ook als het lastige besluiten betreft. Dat is de DOENERS mentaliteit.

We gaan de verkiezingen vol vertrouwen met u tegemoet, met als doel weer de grootste partij te worden. Voor een nog prachtiger, levendiger, bedrijviger en daarmee

toekomstbestendig en vitaal Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek!

Sybren van der Velden

Lijsttrekker VVD Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek

(3)

Inhoud

Voorwoord ... 1

Inhoud ... 2

1. Dienstbare gemeente ... 3

1.1. Waar het belang van de inwoners voorop staat ... 3

1.2. Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen ... 4

1.3. Waar we verstandig met ons geld omgaan ... 4

1.4. Waar we over de gemeentegrens heen kijken ... 5

2. Duurzame gemeente ... 6

2.1. Waar je goed en betaalbaar kunt wonen ... 6

2.2. Waar we de wijk groen en leefbaar houden ... 7

2.3. Waar vervoer van A naar B vlot gaat ... 7

2.4. Vol slimme en duurzame oplossingen ... 8

3. Bloeiende gemeente ... 10

3.1. Waar ondernemers en bedrijven de ruimte krijgen ... 10

3.2. Waar we trots zijn op onze boeren ... 11

3.3. Waar de historische binnenstad bruist en bezoekers aantrekt ... 11

3.4. Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden ... 12

3.5. Waar we veilig zijn en waar we ons veilig voelen ... 12

3.6. Waar criminaliteit wordt aangepakt ... 13

4. Menselijke gemeente ... 14

4.1. Met liefdevolle zorg, dichtbij huis. ... 14

4.2. Waar je prettig kunt opgroeien ... 15

4.3. Waar onderwijs een gelijke start biedt ... 16

4.4. Waar we gezond zijn, sporten, bewegen en recreëren ... 16

(4)

1. Dienstbare gemeente

De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor inwoners, waarbij inwoners gestimuleerd worden slimme oplossingen te verzinnen voor een bloeiende en een duurzame gemeente. We zijn continu op zoek naar minder heffingen en lagere lokale belastingen voor inwoners en ondernemingen en zoeken daarbij de beste verbinding met onze omgeving.

1.1. Waar het belang van de inwoners voorop staat

De gemeente is er voor haar inwoners en hun belang staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.

Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen goed leesbaar en begrijpelijk.

Als gemeentelijke overheid verlenen wij onze diensten volgens de

behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Daarmee presenteren wij ons als een dienstbare en betrouwbare gemeente.

De digitale dienstverlening van de gemeente is modern en van goede kwaliteit.

Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt gedurende 24 uur per dag.

Het stadskantoor is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een

medewerker te spreken in plaats van een computer.

De gemeentewerf krijgt ruimere openingstijden zodat het gemakkelijker wordt voor onze inwoners om bewust met afval om te gaan.

De gemeente zorgt ervoor dat de ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

Wanneer er sprake is van een datalek, worden de juiste procedures gevolgd.

Een transparante overheid is het fundament voor een eerlijke overheid. De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies. Onze ambitie voor klanttevredenheid is 8.

De gemeente werkt samen met andere overheden en instanties om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen te gaan en te bestraffen.

(5)

1.2. Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

Om de kansen te pakken die Wijk bij Duurstede te bieden heeft, zullen inwoners, politici en de gemeente samen moeten werken. We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Draagvlak is van groot belang.

Het enthousiasme binnen de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers, verenigingen en inwoners zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen. We denken proactief mee met deze doeners!

We ondersteunen het nemen van maatschappelijke initiatieven.

Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt, betrokken.

Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.

Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente luistert ook naar de ‘stille meerderheid’ die moeite heeft de weg naar de gemeente te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.

1.3. Waar we verstandig met ons geld omgaan

Iedere euro belastinggeld die de gemeente uitgeeft, is en wordt opgebracht door hardwerkende ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom doelmatig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de

leefomgeving. Daarom wordt de OZB ten hoogste verhoogd met de inflatiecorrectie.

Op termijn zien wij graag dat de woonlasten dalen naar het landelijk gemiddelde.

De hondenbelasting is een achterhaalde belasting en is daarom al in veel gemeenten afgeschaft. Ook in Wijk bij Duurstede wordt deze belasting afgeschaft.

Een grotere arbeidsparticipatie leidt ertoe, dat lokale heffingen en belastingen door een grotere groep worden opgebracht.

Kwaliteit van ambtelijk apparaat mag niet lijden onder bezuinigingen/kortingen. Deze kwaliteit betaalt zich terug.

Optimaal gebruik maken van samenwerking in de regio en subsidies

De gemeente betrekt plaatselijke ondernemers in projecten en onderhoud. Bij gelijke offertes, gaan plaatselijke ondernemers voor.

We willen dat inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of (klimaat bestendig) aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar.

(6)

1.4. Waar we over de gemeentegrens heen kijken

Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Om alle kansen te benutten die Wijk bij Duurstede te bieden heeft, moeten we ook kijken naar onze buurgemeenten en verder. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee financieel of maatschappelijk voordeel wordt behaald. In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk.

Het bouwen van extra woningen heeft mogelijk invloed op de verkeersdruk op de toegangswegen. Voor het verbeteren van de verkeersstroom over de N229 en andere toegangswegen stelt de gemeente zich krachtig op richting de provincie om de belangen van Wijk bij Duurstede te benadrukken.

Het opwekken van duurzame energie is een veel groter vraagstuk dan enkele het grondgebied van wijk bij Duurstede. In groter Utrechts verband werken gemeenten samen aan een visie (Regionale Energie Strategie) en worden standpunten van individuele gemeenten gerespecteerd. Wij dragen uit, dat onze prachtige gemeente met veel cultureel en landelijk erfgoed zich niet leent voor grote windturbines. Wijk bij Duurstede blijft vrij van grote windturbines.

(7)

2. Duurzame gemeente

Wij willen dat inwoners zich prettig voelen in hun dorp en stad, waarin betaalbare woningen en een groene en leefbare omgeving belangrijk is. Als we willen reizen dan moet dat veilig en vlot gebeuren. Wonen, werken en reizen doen we op een slimme manier waarin we zoeken naar duurzame oplossingen voor de gemeente, inwoners en ondernemers.

2.1. Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis zou een thuis moeten zijn. De plek waar je je veilig en prettig kunt voelen.

Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Dat is misschien wel het belangrijkste vraagstuk van dit moment. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kan aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek hoog. Als VVD willen wij dat er 1000 nieuwe woningen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen).

Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, senioren en jonge gezinnen krijgt van ons prioriteit. Wij zetten in op 1000 nieuwe woningen tot 2026 in plan Geer III, zodat men betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen.

Door te bouwen stimuleren we de doorstroming bij zowel sociale huur, als bij vrije huur en koopwoningen. Zo krijgen we het voor elkaar dat het voor ouderen die kleiner willen wonen, aantrekkelijker wordt de eengezinswoning te verlaten voor een

levensloopbestendige woning en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor starters.

Binnenstedelijk drogen de bouwmogelijkheden op. Daar waar we buiten de rode contouren de ruimte krijgen om te bouwen moeten we hoger denken dan

eengezinswoningen.

De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals een

knarrenhof, verplaatsbare woningen, het ombouwen van bedrijven naar woningen en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het versnellen van de woningbouw. Op gemeentelijk niveau willen we de besluitvorming ook versnellen.

Statushouders hebben wettelijk recht op woonruimte. De invloed van deze groep op de kans op een woning voor eenieder die start op de woningmarkt is groot. Daarom wil de VVD alternatieve woningen ter beschikking stellen voor de statushouders en jonge starters. Denk hierbij aan verbouwde bedrijfs- en/of kantoorpanden,

gezamenlijke woonvormen of tijdelijke woningen.

We huisvesten niet meer statushouders in onze gemeente dan ons wettelijk wordt opgelegd.

We willen optimaal inzetten op de transformatie van het bedrijventerrein in Cothen naar woningen.

De gemeente zal haar bijdrage leveren aan de opdracht tot verduurzaming van woningen door informatievoorziening en ondersteuning van initiatieven.

Als er gebouwd wordt, houden we rekening met de laatste technologische

ontwikkelingen op duurzaamheid. Nieuwe wijken/huizen behouden een aansluiting op het aardgasnet. Zo zijn we voorbereid op overschakeling naar waterstof als

brandstof.

(8)

2.2. Waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van je straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, balkon, steeg en straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven.

Natuur is belangrijk en verdient bescherming. We realiseren ons echter dat wonen, ondernemen, natuur en recreatie uitstekend in balans samen kunnen gaan.

Woningbouw is cruciaal. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is.

We hebben ons in de raadsperiode 2018-2022 sterk gemaakt voor het op orde brengen van het groen in onze gemeente. Dit willen we blijven doen. Zo moet de gemeente zich inzetten voor het bijhouden van struiken, bomen en gras, dus niet overal met het huidige veel te zware materiaal. Bovendien moeten ook andere openbare gebieden onderhouden blijven. Hierdoor wordt de leefbaarheid en het aanzicht sterk verbeterd. Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van inwoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd.

Inwoners kunnen afval zo goedkoop en zo duurzaam mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. De “Diftar” regeling wordt zorgvuldig geëvalueerd. Als uit de evaluatie blijkt dat deze regeling niet goed werkt, zal er naar andere oplossingen worden gekeken. We zorgen ook dat ondergrondse containers tijdig worden geleegd en goed bereikbaar zijn voor omwonenden.

Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker. Dit betekent meer toezicht.

We willen een goed werkend toekomstbestendig riool en betaalbare rioolheffing. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, bijdraagt aan de kosten.

Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing is kostendekkend.

In de meest idyllische gemeente van Nederland (Zoover 2017) past geen (rivier)slib opslag of (rivier)slib stortplaats in de Bosscherwaarden.

We willen het authentieke karakter van het Langbroekerwetering-gebied behouden met een goede balans tussen recreatie, veiligheid, werken en prettig wonen.

2.3. Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe en op een veilige manier van A naar B te komen. Als de doorstroming goed is en je niet in een file voor een rotonde staat kan iedereen op tijd bij zijn of haar afspraak te komen. En het is bovenal belangrijk dat verkeerssituaties veilig zijn voor alle weggebruikers.

Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom blijven we werken aan een goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en openbaar vervoer.

Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming en voorkomen we onnodige uitstoot door files.

(9)

Verkeersveiligheid krijgt van ons prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs en de routes naar onze scholen, veilig in. Dat doen we in samenwerking met provincie, politiediensten, ouders en buurtbewoners.

De Markt is autoluw en blijft dat ook. Parkeren in de gemeente blijft gratis. Dat is goed voor de ondernemers en bezoekers in de binnenstad. Daarom willen we dat er genoeg parkeerplaatsen zijn rond de binnenstad.

Het is belangrijk de verkeersveiligheid bij het verlaten en het binnenrijden van de stad Wijk bij Duurstede te verbeteren, met name tijdens de spitsuren. De VVD wil de verkeersveiligheid sterk verhogen door de rotonde Geerweg-Graaf van Lynden- Sandenburgweg om te bouwen tot een turborotonde met fietstunnel, net als in Cothen. Uitgevoerd onderzoek bevestigt dat dit de veiligheid verhoogt. Een

turborotonde verbetert naast de verkeersveiligheid ook de doorstroming van en naar Utrecht en Amersfoort. Dat betekent ’s ochtends sneller op je werk en ’s middags eerder thuis.

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe inrichting van de Zandweg en voor de eerdergenoemde rotonde Geerweg-Graaf van Lynden-Sandenburgweg.

We willen Wijk bij Duurstede beter verbinden. Wie vanuit onze gemeente naar Amersfoort, Maarsbergen of Utrecht rijdt, komt vast te staan bij Doorn of Bunnik. Dit veroorzaakt ongewenst gebruik van binnenwegen waar ook schoolgaande kinderen fietsen. De VVD wil dat de gemeente zich in de Provincie hard maakt voor de doorstroming op de hoofdwegen en veiligheid op de binnenwegen. Daar waar mogelijk meer losliggende fietspaden om het verkeer te scheiden en veiliger te maken.

We willen een veilig fietspad naar de Gravenbol en blijven naar mogelijkheden hiertoe zoeken tijdens de komende dijkverzwaring.

We willen een fietspad van onze gemeente naar Houten langs het kanaal.

We willen een voetpad naast het fietspad bij de Boterslootweg.

2.4. Vol slimme en duurzame oplossingen

Wijk bij Duurstede moet verduurzamen. Huizen gaan in de loop van de tijd van het aardgas af en nieuwe energiebronnen worden aan steeds belangrijker. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid is essentieel voor onze toekomst. Daarnaast biedt het kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en kansen voor onze ondernemers.

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.

Wij ondersteunen het streven naar een CO2-neutraal Wijk bij Duurstede in 2050, conform het nationaal klimaatakkoord. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen.

(10)

Wij zijn voorstander van innovatie op alternatieve energiebronnen. Hierbij staat voorop, dat de inwoners geen nadeel mogen ondervinden van de opwekking van energie. Dus geen grote windturbines in Wijk bij Duurstede of dicht bij onze gemeentegrenzen.

We maken het zo gemakkelijk mogelijk om duurzame initiatieven op te zetten en om zonnepanelen en laadpalen te installeren door regels te verminderen en procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie.

Op daken van publieke gebouwen stimuleren we de plaatsing van zonnepanelen.

Nieuwbouw door of in opdracht van de gemeente is altijd duurzaam. Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen en groene daken.

We stimuleren ondernemers om zonnepanelen op een verantwoorde manier op hun bedrijfspanden te plaatsen.

Wijk bij Duurstede ligt aan de Lek en wordt door de Kromme Rijn doorkruist. Wij willen onderzoeken in welke mate de rivieren kunnen bijdragen aan het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door het bouwen van mini-waterturbines.

De huidige 60 ha uitgezette zonnevelden in onze gemeente zijn voldoende tot 2030.

Om niet meer kostbare landbouwgrond te verliezen, blijft het daarbij.

Biovergisters leveren minder rendement, meer overlast en meer vervuiling op dan aanvankelijk werd verwacht. De VVD is tegen uitbreiding van biovergisters in onze gemeente.

De VVD ziet kernenergie als belangrijke mogelijkheid in de nationale energievoorziening.

(11)

3. Bloeiende gemeente

Lokale ondernemers zijn belangrijk voor een bloeiende gemeente, of ze nu in het buitengebied, op een bedrijventerrein of in de binnenstad zitten. Wij willen ze de ruimte geven om optimaal en duurzaam te ondernemen. Samen met de inwoners zorgen we ervoor dat onze historische binnenstad bruist, waarbij culturele voorzieningen belangrijk zijn ontspanning en toerisme. Daarin voelen we ons veilig omdat criminaliteit bij de bron wordt aangepakt.

3.1. Waar ondernemers en bedrijven de ruimte krijgen

Bedrijven in de regio zijn belangrijk voor de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers en bedrijven, dan gaat het goed met de gemeente. Maar de coronacrisis heeft een aantal van onze Wijkse-, Cothense- en Langbroekse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde loopt, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom faciliteren wij ondernemers en bedrijven de komende periode. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

Door ondernemers en bedrijven de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen.

De gemeente zal zoveel mogelijk lokaal zakendoen. Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De facturen worden door de gemeente binnen 14 dagen betaald.

We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers en bedrijven terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Ook na de coronacrisis.

Vergunningen worden zo snel mogelijk verstrekt.

Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij de gemeente actief en oplossingsgericht meedenkt.

Ondernemers en bedrijven krijgen van de gemeente maximaal 1 aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.

Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk, ook na de coronacrisis.

De gemeente stimuleert ondernemers om activiteiten, bedrijfsmodellen op te zetten, gericht op de jongeren in de gemeente. Er is een nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de Wijkse jongeren. Dit enthousiasmeert de jongeren om binnen de gemeente wonen, te werken en te ontspannen.

We willen de ruimte bieden voor horeca in de passantenhaven, in ieder geval gedurende het vaarseizoen. Dat maakt onze mooie stadshaven extra aantrekkelijk.

(12)

Ondernemers uit onze gemeente krijgen de ruimte en worden gestimuleerd om mee te dingen naar de aanbestedingen van de gemeente.

Wij hebben onze agrarische ondernemers keihard nodig. Zij horen bij onze

gemeente. Zij zorgen mede voor ons voedsel. We willen dat de agrarische sector kan blijven investeren en innoveren en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

3.2. Waar we trots zijn op onze boeren

We hebben veel waardering voor onze boeren in de fruitteelt, veeteelt en landbouw.

Dankzij hun harde werk hoeven we ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.

Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij ze de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.

Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud van natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van

biodiversiteit in Nederland. Dat is ook belangrijk voor onze economie. Natuurgebied blijft toegankelijk voor inwoners en toeristen.

Wij stimuleren duurzame veehouderij. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.

3.3. Waar de historische binnenstad bruist en bezoekers aantrekt

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Door in het centrum wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. Een stad en de gemeente komen pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Met een veilig en aantrekkelijk centrum trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettige stad, die klaar is voor de toekomst.

We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal.

Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige binnenstad vol met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.

We bestrijden leegstand in de binnenstad, maar ook in de andere winkelgebieden door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Ook verruimen we de vestigingsmogelijkheden en denken we in mogelijkheden hoe het wel kan. Knellende regels of bestemmingsplannen worden waar nodig aangepast.

Zo maken we de stad prettig en leefbaar.

Parkeren in en rond de binnenstad blijft gratis.

We willen betere mogelijkheden voor het stallen van fietsen en uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische fietsen.

Recreatie en toerisme is cruciaal voor onze lokale economie. De VVV blijft hierbij een belangrijk vertrekpunt.

Het museum wordt, mits betaalbaar, verplaatst naar het oude stadhuis op de Markt.

(13)

3.4. Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden

In Wijk bij Duurstede zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, sportverenigingen, bibliotheken en dorpshuizen een belangrijke rol. In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan onze Nederlandse identiteit. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, een culinair event of carnaval, in Wijk bij Duurstede is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is.

Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel.

Archeologie geeft inzicht in onze mooie en boeiende geschiedenis in de vorm van interessante vondsten rond de huidige- en ook vroegere stroom van de Rijn. De

“Limes” heeft de status van Unesco Werelderfgoed en biedt toeristen interessante inzichten in onder meer de Romeinse grens en die periode. Deze rijkdom gaan we optimaal benutten.

We weten dat een theater niet zonder subsidie overeind kan blijven, ook niet in Wijk bij Duurstede. Daarom moet de gemeente hierin investeren. Dit doet zij echter niet zomaar. Samen met de eigenaar van het theater wordt gekeken naar optimalisatie en waar de subsidie voor gebruikt wordt.

Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht en de carnavalsoptocht.

We vinden het belangrijk dat er voor de jongeren meer wordt georganiseerd in Wijk bij Duurstede. Ondernemers worden gestimuleerd om zowel tijdelijke als permanente initiatieven te ontwikkelen.

Jongeren zijn onze toekomst. De gemeente gaat samen met de stichting Binding met hen in gesprek over hun wensen en behoeftes.

3.5. Waar we veilig zijn en waar we ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Wijk bij Duurstede veilig kan wonen, verblijven, werken, recreëren en ondernemen, zodat de stad niet alleen veilig is, maar eenieder er zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving.

Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances op tijd op locatie zijn als je ze nodig hebt. Ook overige hulpdiensten moeten goed bereikbaar en benaderbaar zijn.

(14)

In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventie en WhatsApp-groepen. Inwoners, gemeente en wijkagenten werken daarbij samen. Wij stimuleren een dekkend buurtpreventienetwerk.

Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels

overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die hulpverleners hinderen, pakken we keihard aan.

3.6. Waar criminaliteit wordt aangepakt

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

Criminelen zijn brutaal en innovatief. Senioren vormen een kwetsbare groep in onze samenleving die bescherming verdient. Wij zorgen ervoor, dat deze groep wordt voorzien van preventief advies over bijvoorbeeld babbeltrucs.

Vroegsignalering kan voorkomen dat jongeren van het rechte pad geraken. Daarom is het belangrijk, dat overal waar jongeren bijeen zijn deze signalen worden

opgevangen en doorgegeven naar de betreffende hulpverleners.

Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat deze jongeren afglijden naar de georganiseerde criminaliteit.

Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.

Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Zo willen we dat ze, indien nodig, gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten in de stad te vergroten.

Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.

(15)

4. Menselijke gemeente

Wij willen goede en liefdevolle zorg dichtbij huis, waarin onze inwoners centraal staan.

De jongeren moeten prettig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Daarin geeft het onderwijs iedereen een gelijke start en zorgen we dat er voldoende ruimte is voor sport en recreatie zodat we gezond kunnen leven.

4.1. Met liefdevolle zorg, dichtbij huis.

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk de boodschappen kan doen.

De inwoners van Wijk bij Duurstede blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom blijven we in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

Wij stimuleren het plaatsen van brandmelders in woningen.

Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is. Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, vinden we dat er binnen 3 weken opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen 1 week geregeld.

We ontzorgen onze mantelzorgers. Hierbij blijft “stichting Binding/steunpunt Stand-by- Duurstede” een belangrijke rol vervullen in nauwe samenwerking met het WMO-loket.

Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen.

Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol.

Zo zorgen we voor de basisondersteuning in het dagelijks leven en helpen we ze op weg indien zwaardere of gespecialiseerde hulp nodig is.

De VVD wil een huisartsenpost binnen 10 kilometer afstand, bijvoorbeeld in het Diakonessenhuis in Doorn.

(16)

4.2. Waar je prettig kunt opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij, door een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het best. Daar zijn we trots op en dat willen we graag behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd normaal kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig.

Normaliseren noemen we dat. Nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost.

Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook de verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen.

Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen.

Het voorkomen dat hulp nodig is, preventie, is zeer belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.

De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met echtscheidingen, schuldenproblematiek, verslaving of gezondheidsproblemen van de ouders. Door vroegtijdig naar het gehele gezin te kijken kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden. Een regievoerder draagt zorg voor optimale coördinatie,

bijvoorbeeld de wijk-GGD-er.

Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra benadrukt. Door met scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen.

(17)

4.3. Waar onderwijs een gelijke start biedt

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen hoe we in Nederland met elkaar omgaan en wat daarbij onze normen en waarden zijn. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Samen met het onderwijs wordt “thuiszitten”

voorkomen of - waar nodig - aangepakt.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de

peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. Op school wordt Nederlands gesproken.

School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben

nadrukkelijk een taak bij de vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.

School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen door diverse doelgroepen worden gebruikt.

Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes.

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. In onze gemeente zetten we ons actief in voor het sluiten van afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen.

4.4. Waar we gezond zijn, sporten, bewegen en recreëren

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, zorgt voor zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Het is belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is, zeker nu we steeds ouder worden. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. Daarnaast biedt onze gemeente vele

mogelijkheden om de vrije tijd door te brengen. Zowel cultureel/historisch, op het water of in het landelijke buitengebied.

We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een sport- of speelveld plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt gecompenseerd.

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving.

Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samen werken zodat zij problemen op tijd signaleren.

Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen inwoners om actief mee te denken.

(18)

Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een vast gedeelte van het Jeugd Sport en cultuurfonds aan deze groep inwoners.

Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van de faciliteiten.

Sportevenementen zijn een manier om te verbinden, mensen in beweging te krijgen en Wijk bij Duurstede op de kaart te zetten. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om voor elkaar te krijgen dat deze in Wijk bij Duurstede plaatsvinden.

In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie – op welke grond dan ook - is geen plek in Wijk bij Duurstede.

De Gravenbol biedt een mooie gelegenheid tot recreatie aan het water in een natuurgebied. Dit moet schoon en veilig kunnen gebeuren, net als de fietsroute er naartoe.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :