Duurzame gemeente

In document Wijk bij Duurstede Cothen Langbroek (pagina 7-11)

Wij willen dat inwoners zich prettig voelen in hun dorp en stad, waarin betaalbare woningen en een groene en leefbare omgeving belangrijk is. Als we willen reizen dan moet dat veilig en vlot gebeuren. Wonen, werken en reizen doen we op een slimme manier waarin we zoeken naar duurzame oplossingen voor de gemeente, inwoners en ondernemers.

2.1. Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis zou een thuis moeten zijn. De plek waar je je veilig en prettig kunt voelen.

Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Dat is misschien wel het belangrijkste vraagstuk van dit moment. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kan aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek hoog. Als VVD willen wij dat er 1000 nieuwe woningen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen).

Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, senioren en jonge gezinnen krijgt van ons prioriteit. Wij zetten in op 1000 nieuwe woningen tot 2026 in plan Geer III, zodat men betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen.

Door te bouwen stimuleren we de doorstroming bij zowel sociale huur, als bij vrije huur en koopwoningen. Zo krijgen we het voor elkaar dat het voor ouderen die kleiner willen wonen, aantrekkelijker wordt de eengezinswoning te verlaten voor een

levensloopbestendige woning en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor starters.

Binnenstedelijk drogen de bouwmogelijkheden op. Daar waar we buiten de rode contouren de ruimte krijgen om te bouwen moeten we hoger denken dan

eengezinswoningen.

De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals een

knarrenhof, verplaatsbare woningen, het ombouwen van bedrijven naar woningen en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het versnellen van de woningbouw. Op gemeentelijk niveau willen we de besluitvorming ook versnellen.

Statushouders hebben wettelijk recht op woonruimte. De invloed van deze groep op de kans op een woning voor eenieder die start op de woningmarkt is groot. Daarom wil de VVD alternatieve woningen ter beschikking stellen voor de statushouders en jonge starters. Denk hierbij aan verbouwde bedrijfs- en/of kantoorpanden,

gezamenlijke woonvormen of tijdelijke woningen.

We huisvesten niet meer statushouders in onze gemeente dan ons wettelijk wordt opgelegd.

We willen optimaal inzetten op de transformatie van het bedrijventerrein in Cothen naar woningen.

De gemeente zal haar bijdrage leveren aan de opdracht tot verduurzaming van woningen door informatievoorziening en ondersteuning van initiatieven.

Als er gebouwd wordt, houden we rekening met de laatste technologische

ontwikkelingen op duurzaamheid. Nieuwe wijken/huizen behouden een aansluiting op het aardgasnet. Zo zijn we voorbereid op overschakeling naar waterstof als

brandstof.

2.2. Waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van je straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, balkon, steeg en straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven.

Natuur is belangrijk en verdient bescherming. We realiseren ons echter dat wonen, ondernemen, natuur en recreatie uitstekend in balans samen kunnen gaan.

Woningbouw is cruciaal. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is.

We hebben ons in de raadsperiode 2018-2022 sterk gemaakt voor het op orde brengen van het groen in onze gemeente. Dit willen we blijven doen. Zo moet de gemeente zich inzetten voor het bijhouden van struiken, bomen en gras, dus niet overal met het huidige veel te zware materiaal. Bovendien moeten ook andere openbare gebieden onderhouden blijven. Hierdoor wordt de leefbaarheid en het aanzicht sterk verbeterd. Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van inwoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd.

Inwoners kunnen afval zo goedkoop en zo duurzaam mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. De “Diftar” regeling wordt zorgvuldig geëvalueerd. Als uit de evaluatie blijkt dat deze regeling niet goed werkt, zal er naar andere oplossingen worden gekeken. We zorgen ook dat ondergrondse containers tijdig worden geleegd en goed bereikbaar zijn voor omwonenden.

Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker. Dit betekent meer toezicht.

We willen een goed werkend toekomstbestendig riool en betaalbare rioolheffing. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, bijdraagt aan de kosten.

Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing is kostendekkend.

In de meest idyllische gemeente van Nederland (Zoover 2017) past geen (rivier)slib opslag of (rivier)slib stortplaats in de Bosscherwaarden.

We willen het authentieke karakter van het Langbroekerwetering-gebied behouden met een goede balans tussen recreatie, veiligheid, werken en prettig wonen.

2.3. Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe en op een veilige manier van A naar B te komen. Als de doorstroming goed is en je niet in een file voor een rotonde staat kan iedereen op tijd bij zijn of haar afspraak te komen. En het is bovenal belangrijk dat verkeerssituaties veilig zijn voor alle weggebruikers.

Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom blijven we werken aan een goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en openbaar vervoer.

Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming en voorkomen we onnodige uitstoot door files.

Verkeersveiligheid krijgt van ons prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs en de routes naar onze scholen, veilig in. Dat doen we in samenwerking met provincie, politiediensten, ouders en buurtbewoners.

De Markt is autoluw en blijft dat ook. Parkeren in de gemeente blijft gratis. Dat is goed voor de ondernemers en bezoekers in de binnenstad. Daarom willen we dat er genoeg parkeerplaatsen zijn rond de binnenstad.

Het is belangrijk de verkeersveiligheid bij het verlaten en het binnenrijden van de stad Wijk bij Duurstede te verbeteren, met name tijdens de spitsuren. De VVD wil de verkeersveiligheid sterk verhogen door de rotonde Geerweg-Graaf van Lynden-Sandenburgweg om te bouwen tot een turborotonde met fietstunnel, net als in Cothen. Uitgevoerd onderzoek bevestigt dat dit de veiligheid verhoogt. Een

turborotonde verbetert naast de verkeersveiligheid ook de doorstroming van en naar Utrecht en Amersfoort. Dat betekent ’s ochtends sneller op je werk en ’s middags eerder thuis.

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe inrichting van de Zandweg en voor de eerdergenoemde rotonde Geerweg-Graaf van Lynden-Sandenburgweg.

We willen Wijk bij Duurstede beter verbinden. Wie vanuit onze gemeente naar Amersfoort, Maarsbergen of Utrecht rijdt, komt vast te staan bij Doorn of Bunnik. Dit veroorzaakt ongewenst gebruik van binnenwegen waar ook schoolgaande kinderen fietsen. De VVD wil dat de gemeente zich in de Provincie hard maakt voor de doorstroming op de hoofdwegen en veiligheid op de binnenwegen. Daar waar mogelijk meer losliggende fietspaden om het verkeer te scheiden en veiliger te maken.

We willen een veilig fietspad naar de Gravenbol en blijven naar mogelijkheden hiertoe zoeken tijdens de komende dijkverzwaring.

We willen een fietspad van onze gemeente naar Houten langs het kanaal.

We willen een voetpad naast het fietspad bij de Boterslootweg.

2.4. Vol slimme en duurzame oplossingen

Wijk bij Duurstede moet verduurzamen. Huizen gaan in de loop van de tijd van het aardgas af en nieuwe energiebronnen worden aan steeds belangrijker. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid is essentieel voor onze toekomst. Daarnaast biedt het kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en kansen voor onze ondernemers.

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.

Wij ondersteunen het streven naar een CO2-neutraal Wijk bij Duurstede in 2050, conform het nationaal klimaatakkoord. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen.

Wij zijn voorstander van innovatie op alternatieve energiebronnen. Hierbij staat voorop, dat de inwoners geen nadeel mogen ondervinden van de opwekking van energie. Dus geen grote windturbines in Wijk bij Duurstede of dicht bij onze gemeentegrenzen.

We maken het zo gemakkelijk mogelijk om duurzame initiatieven op te zetten en om zonnepanelen en laadpalen te installeren door regels te verminderen en procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie.

Op daken van publieke gebouwen stimuleren we de plaatsing van zonnepanelen.

Nieuwbouw door of in opdracht van de gemeente is altijd duurzaam. Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen en groene daken.

We stimuleren ondernemers om zonnepanelen op een verantwoorde manier op hun bedrijfspanden te plaatsen.

Wijk bij Duurstede ligt aan de Lek en wordt door de Kromme Rijn doorkruist. Wij willen onderzoeken in welke mate de rivieren kunnen bijdragen aan het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door het bouwen van mini-waterturbines.

De huidige 60 ha uitgezette zonnevelden in onze gemeente zijn voldoende tot 2030.

Om niet meer kostbare landbouwgrond te verliezen, blijft het daarbij.

Biovergisters leveren minder rendement, meer overlast en meer vervuiling op dan aanvankelijk werd verwacht. De VVD is tegen uitbreiding van biovergisters in onze gemeente.

De VVD ziet kernenergie als belangrijke mogelijkheid in de nationale energievoorziening.

In document Wijk bij Duurstede Cothen Langbroek (pagina 7-11)