Bloeiende gemeente

In document Wijk bij Duurstede Cothen Langbroek (pagina 11-15)

Lokale ondernemers zijn belangrijk voor een bloeiende gemeente, of ze nu in het buitengebied, op een bedrijventerrein of in de binnenstad zitten. Wij willen ze de ruimte geven om optimaal en duurzaam te ondernemen. Samen met de inwoners zorgen we ervoor dat onze historische binnenstad bruist, waarbij culturele voorzieningen belangrijk zijn ontspanning en toerisme. Daarin voelen we ons veilig omdat criminaliteit bij de bron wordt aangepakt.

3.1. Waar ondernemers en bedrijven de ruimte krijgen

Bedrijven in de regio zijn belangrijk voor de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers en bedrijven, dan gaat het goed met de gemeente. Maar de coronacrisis heeft een aantal van onze Wijkse-, Cothense- en Langbroekse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde loopt, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom faciliteren wij ondernemers en bedrijven de komende periode. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

Door ondernemers en bedrijven de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen.

De gemeente zal zoveel mogelijk lokaal zakendoen. Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De facturen worden door de gemeente binnen 14 dagen betaald.

We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers en bedrijven terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Ook na de coronacrisis.

Vergunningen worden zo snel mogelijk verstrekt.

Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij de gemeente actief en oplossingsgericht meedenkt.

Ondernemers en bedrijven krijgen van de gemeente maximaal 1 aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.

Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk, ook na de coronacrisis.

De gemeente stimuleert ondernemers om activiteiten, bedrijfsmodellen op te zetten, gericht op de jongeren in de gemeente. Er is een nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de Wijkse jongeren. Dit enthousiasmeert de jongeren om binnen de gemeente wonen, te werken en te ontspannen.

We willen de ruimte bieden voor horeca in de passantenhaven, in ieder geval gedurende het vaarseizoen. Dat maakt onze mooie stadshaven extra aantrekkelijk.

Ondernemers uit onze gemeente krijgen de ruimte en worden gestimuleerd om mee te dingen naar de aanbestedingen van de gemeente.

Wij hebben onze agrarische ondernemers keihard nodig. Zij horen bij onze

gemeente. Zij zorgen mede voor ons voedsel. We willen dat de agrarische sector kan blijven investeren en innoveren en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

3.2. Waar we trots zijn op onze boeren

We hebben veel waardering voor onze boeren in de fruitteelt, veeteelt en landbouw.

Dankzij hun harde werk hoeven we ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.

Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij ze de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.

Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud van natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van

biodiversiteit in Nederland. Dat is ook belangrijk voor onze economie. Natuurgebied blijft toegankelijk voor inwoners en toeristen.

Wij stimuleren duurzame veehouderij. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.

3.3. Waar de historische binnenstad bruist en bezoekers aantrekt

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Door in het centrum wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. Een stad en de gemeente komen pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Met een veilig en aantrekkelijk centrum trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettige stad, die klaar is voor de toekomst.

We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal.

Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige binnenstad vol met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.

We bestrijden leegstand in de binnenstad, maar ook in de andere winkelgebieden door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Ook verruimen we de vestigingsmogelijkheden en denken we in mogelijkheden hoe het wel kan. Knellende regels of bestemmingsplannen worden waar nodig aangepast.

Zo maken we de stad prettig en leefbaar.

Parkeren in en rond de binnenstad blijft gratis.

We willen betere mogelijkheden voor het stallen van fietsen en uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische fietsen.

Recreatie en toerisme is cruciaal voor onze lokale economie. De VVV blijft hierbij een belangrijk vertrekpunt.

Het museum wordt, mits betaalbaar, verplaatst naar het oude stadhuis op de Markt.

3.4. Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden

In Wijk bij Duurstede zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, sportverenigingen, bibliotheken en dorpshuizen een belangrijke rol. In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan onze Nederlandse identiteit. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, een culinair event of carnaval, in Wijk bij Duurstede is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is.

Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel.

Archeologie geeft inzicht in onze mooie en boeiende geschiedenis in de vorm van interessante vondsten rond de huidige- en ook vroegere stroom van de Rijn. De

“Limes” heeft de status van Unesco Werelderfgoed en biedt toeristen interessante inzichten in onder meer de Romeinse grens en die periode. Deze rijkdom gaan we optimaal benutten.

We weten dat een theater niet zonder subsidie overeind kan blijven, ook niet in Wijk bij Duurstede. Daarom moet de gemeente hierin investeren. Dit doet zij echter niet zomaar. Samen met de eigenaar van het theater wordt gekeken naar optimalisatie en waar de subsidie voor gebruikt wordt.

Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht en de carnavalsoptocht.

We vinden het belangrijk dat er voor de jongeren meer wordt georganiseerd in Wijk bij Duurstede. Ondernemers worden gestimuleerd om zowel tijdelijke als permanente initiatieven te ontwikkelen.

Jongeren zijn onze toekomst. De gemeente gaat samen met de stichting Binding met hen in gesprek over hun wensen en behoeftes.

3.5. Waar we veilig zijn en waar we ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Wijk bij Duurstede veilig kan wonen, verblijven, werken, recreëren en ondernemen, zodat de stad niet alleen veilig is, maar eenieder er zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving.

Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances op tijd op locatie zijn als je ze nodig hebt. Ook overige hulpdiensten moeten goed bereikbaar en benaderbaar zijn.

In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventie en WhatsApp-groepen. Inwoners, gemeente en wijkagenten werken daarbij samen. Wij stimuleren een dekkend buurtpreventienetwerk.

Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels

overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die hulpverleners hinderen, pakken we keihard aan.

3.6. Waar criminaliteit wordt aangepakt

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

Criminelen zijn brutaal en innovatief. Senioren vormen een kwetsbare groep in onze samenleving die bescherming verdient. Wij zorgen ervoor, dat deze groep wordt voorzien van preventief advies over bijvoorbeeld babbeltrucs.

Vroegsignalering kan voorkomen dat jongeren van het rechte pad geraken. Daarom is het belangrijk, dat overal waar jongeren bijeen zijn deze signalen worden

opgevangen en doorgegeven naar de betreffende hulpverleners.

Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat deze jongeren afglijden naar de georganiseerde criminaliteit.

Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.

Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Zo willen we dat ze, indien nodig, gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten in de stad te vergroten.

Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.

In document Wijk bij Duurstede Cothen Langbroek (pagina 11-15)