krijg van zakelijke regten betreffen. (1)

In document 'BIBLIOTHEEK KITLV, (pagina 113-118)

(1) Bijv. de tilel van aankomst van eene er j'dienstbaarheid, van het regt van opstal, van erf/jaclitsregt, vangrondrenten , van vruchtgebruik, en de geoorloofde erfstellingen over de hand ten behoeve van klein-kinderen en afstammelingen van broeders en zusters, die bij ons vol-gens de a r t t . 7 4 3 , 7 6 0 . 7 6 7 , 7 8 4 , 8 0 7 , en 1033N. moeten worden o v e r g e s c h r e v e n in d e d a a r t o e b e s t e m d e r e g i s t e r s , zullen in N. I. behooren openbaar te worden gemaakt op de wijze bij art. 620 bepaald; art. 696, 7 1 3 , 7 2 0 , 7 3 7 , 760 en 98G L

« a c t e n , waarbij onroerende zaken worden vervreemd,

«loegescheiden , v e r d e e l d , bezwaard of o v e r g e d r a g e n ,

« o p straffe van nietigheid , in authentieken vorm moeten

« w o r d e n o p g e m a a k t ; als hoedanige mede beschouwd

« w o r d e n d e in gebruikelijken vorm afgegevene uittreksels

« u i t de rollen of registers van het v e n d u - d e p a r t e m e n t ,

« s t r e k k e n d e tot bewijs van den verkoop van g o e d e r e n ,

« door tusschenkomst van genoemd departement b e w e r k

-« s t e l l i g d , in gevolge de daaromtrent bestaande of later

«vast te stellen v e r o r d e n i n g e n ; » na in art. 618 te h e b -ben bevolen dat « d e acten van boedelscheiding, voor zoo

« v e r r e die over onroerende goederen l o o p e n , mede

« moeten worden openbaar gemaakt op de wijze , bij art.

« 6 2 0 v o o r g e s c h r e v e n : » e n , na eindelijk, in art. 6 1 9 ( 1 ) te hebben vastgesteld , dat « aan den verkrijger, geen

«afschrift der acte van vervreemding of boedelscheiding

«zal worden afgegeven, zonder daartoe door den

vervreem-« d e r of den deelgenoot uitdrukkelijk verleende

magti-« g i n g , hetzij bij de acte zelve, hetzij bij eene latere

« a u t h e n t i e k e acte , alsdan gelijktijdig en op dezelfde wijze

«als de acte van vervreemding of scheiding openbaar te

« m a k e n . Bij gebreke van zoodanige m a g t i g i n g , zal de

«bewaarder der hypotheken weigeren de acte 1er

open-« b a a r m a k i n g aan te nomen. Alle o p e n b a a r m a k i n g , in

«strijd met deze b e p a l i n g , is n i e t i g , onverminderd de

«verantwoordelijkheid, zoowel van don ambtenaar d i e ,

« zonder de vereischte m a g t i g i n g , het afschrift heeft u i t

-« g e g e v e n , als van den bewaarder d i e , zonder dat van

« die magtiging is g e b l e k e n , de openbaarmaking heeft

Wie mei die openbaarmaking belast zijn , wordt bepaald in de artt.

1221 en volg., waarbij gelijkertijd bevolen wordt, dat die acten ter inzage zullen zijn van allen , die zulks vorderen , aan welke ook afschriften moeten worden uitgeleverd. Zie hieronder blad/.. 550 , volg.

(1) Vgl. art. 1227 /. = a. 1263 K.

- 33

« gedaan ;» schrijft in art. 620 de wetgever voor, dat « m e t

« i n a c h t n e m i n g der voorschriften, vervat in d e d r i e v o o r

-« gaande a r t i k e l e n , de openbaarmaking geschiedt door

« het overbrengen ten kantore van den bewaarder der

« h y p o t h e k e n , binnen welks k r i n g de te leveren of op te

« d r a g e n onroerende zaken zijn g e l e g e n , van een a u t h e n

-« tiek en volledig afschrift der authentieke acte of van

« h e t vonnis, en door het te boek stellen van dit afschrift

« in het daartoe bestemd register.— De belanghebbende

« zal te gelijker lijd een tweede authentiek afschrift of

«een authentiek uittreksel van de acte of het vonnis

« a a n b i e d e n , ten einde daarop door den bewaarder te

«doen aanleekenen den dag der o v e r b r e n g i n g , mitsgaders

« hel deel en het nummer van het register, »

Door den authenlieken vorm te bevelen voor alle acten van eigendomsovergang, en wel op straffe van nietigheid, wilde men waken tegen de onzekerheid der eigendommen. De inschrijving dier acten in openbare, ter inzage van a l l e n , openliggende boeken strekt ten zelfden einde. Maar al die zorg was voor de toekomst.

Het verledene echter moest ook zooveel mogelijk bij ge -holpen worden. Het middel daartoe aan de hand gege-ven is vervat in de belangrijke bepalingen der hier vol-gende art. 6 2 1 , 622 , 6 2 3 I.

« I e d e r , » zegt a r t . 6 2 1 , «zal zijn eigendotnsregl op

«onroerende z a k e n , waarvan hij bezitter i s , mogen doen

«uitwijzen door den raad van j u s t i t i e , binnen welks

«regtsgebied die zaken gelegen zijn.» De wettelijke bepalingen op de burg. regtsvordering regelen de wijze , waarop de/e regtsvordering zal k u n n e n worden ingesteld in dier voege, dat h i j , die zijn regt wil doen uitwijzen, onder overlegging van de daartoe betrekkelijke bescheiden , aan den raad van justitie een me! r e -denen omkleed verzoekschrift indienen m o e t , waarin de goederen naar hunnen a a r d , ligging en grootte, zoo na

3

mogelijk omschreven moeien worden, en waarbij tevens p r o c u r e u r moet worden gesteld en woonplaats gekozen binnen den afstand van tien palen van het g e b o u w , waar de raad van justitie zitting houdt. De raad gelast daarop de nederlegging van verzoekschrift en bescheiden ter zijner griffie, ter inzage van b e l a n g h e b b e n d e n , en tevens, dat van het gedaan verzoek drie, met tusschenruimte van minstens eene maand opvolgende, a a n k o n digingen zullen worden gedaan in het officieel n i e u w s -blad ; die aankondigingen zullen moeten behelzen de voornamen en namen des v e r z o e k e r s , zijne werkelijke en gekozene woonplaats, zijn verzoek, opgave van het g o e d , naar de daarvan bij het verzoekschrift gedane omschrijving , en aanwijzing van den gestelden procureur.

Op het verzoek kan eerst uitspraak worden gedaan na-dat de laatste afkondiging drie maanden oud zal zijn.

Binnen dien termijn kan ieder belanghebbende tegen het verzoek in verzet k o m e n , door eenen p r o c u r e u r ter griffie van den raad daarvan eene verklaring te doen afleggen, welke binnen ééne maand door eene dagvaarding in den gewonen vorm moet zijn achtervolgd op straffe van verval van het verzet. Indien het verzet tot grond h e e f t , dat de verzoeker het goed niet bezit, wordt het geding als pogsessoire zaak behandeld ; als gewone zoo hem betwist wordt het bewijs van zijn eigendomsregt.

Zoo geen verzet plaats vond , of het vervallen of onge-grond verklaard werd , kan de raad , na verhoor van het openbaar ministerie, het verzoek toewijzen ; in welk geval het vonnis openbaar moet worden gemaakt door het te plaatsen in het officiële nieuwsblad , zoowel als in de Nederlandsche Staats-Courant ; in beiden na drie maanden ééumaal te herhalen. Gedurende den tijd van één jaar, na de laatste aankondiging in de ISederl.

Staats-Courant, staat nog voor ieder, die niet vroeger is opgekomen , verzet, open tegen het vonnis , even als

_ 35 —

tegen een vonnis bij verstek gewezen. En indien dan vóór den afloop van dezen termijn geen verzet heeft plaats gehad , of het gedaan verzet ongegrond is ver-klaard , zal de' griffier van den raad , « na ommekomst

«van den termijn van hooger beroep , of van dien van

« cassatie , » eene schriftelijke verklaring afgeven , ten be^

wijze , dat het vonnis van eigeudoms-uitwijzing voor geen verzet meer vatbaar is ( 1 ) .

Dit vonnis /al d a n , volgens art. 6 2 2 , door den be-l a n g h e b b e n d e , onder overbe-legging van de verkbe-laring des-griffiers, ten kantore van den bewaarder der hypotheken openbaar worden g e m a a k t , in voege als bij art. 6 2 0 »•

voorgeschreven; en Mcanneer de/e overlegging en te

«boekstelling heeft plaats gehad, wordt de b e z i t t e r , in

„alle met derden over zoodanige goederen plaats gehad

«hebbende handelingen, als eigenaar b e s c h o u w d , » « * 6 2 3 . Ten slotte h o u d t titel 3 , in art. 6 2 4 , nog de opmerke-lijke bepaling i n , dat «er geene verandering wordt ge-f r a g t in de regten der opgezeleneu van de.door de

re-« g e r i n g a a n bijzondere personen afgestane landgoederen of

« g r o n d e n ; blijvende die r e g t e n , bepaaldelijk ten aanzien

«van bezit en e i g e n d o m , zoodanig als zij t h a n s , hel zij

«volgens de oude herkomslen en gewoonten, hetzij

vol-«gens bijzondere verordeningen bestaan , zonder dat door

«de voorschriften van dit W e t b o e k op die r e g t e n , of in

«het algemeen op de onderlinge verhouding lusschen die

«ingezetenen en l a n d e i g e n a a r s , eenige inbreuk wordt

«gemaakt.»

Titel 4, Fan de refften en verpligtingen tusschen eigenaars van naburige erven, biedt eene zonderlinge afwijking aan.

(I) Zie de art. 8 0 0 « . wtg.der 2de afd., tan uitwijzing van eigen-domsregt op onroerende zaken, in tit. 6, van eenige bijzondere regts-plegingen, van Boek 111 dos Reglements op de liurg. Rrçtev: voorde sad. von just, op Java en het hooggcrcgtsliüf van N. I.

lu JNederland mag i e d e r ei g e n a u r zijn n a b u u r

In document 'BIBLIOTHEEK KITLV, (pagina 113-118)

GERELATEERDE DOCUMENTEN