HET SLAVENSCHIP

In document MIe ATUU (pagina 36-41)

Bij kaap Hattera, had een br.eld van een storm p:ewoed.

Drie dagen en dl'ie nachten lang wa all s aan dig"'elen gegaan de con titutie \an de mee te opvarenden niet ui/gezonderd, Onze eiwit, een oudgedi ude in het

\Tacht n pa agierverkeer tusschen Noord n Zuid merika maakte al enk Ie graden lao·zij. Of dat kwam door de ong wone lading kratten, waul'in zi h glin teren-de motoren en ('arro erriën bevonteren-den of door anteren-dere

lading die door de torm ver choven wa ,w t ik niet.

Moet n stuwadoor en kapitein" eten; ik werk hier ma UI' al een hulpje op het moe je dat ik beroep -z emlln b n op Holland che eh uilen. Jn werkelijkheid b n ik dood-gewoon ge jochten. Ik ben behoeftig in e n baantje n blij in de "glory hall" enkrib te hebben plu een con-tract "an twee maand n met eten en drinken, Dat i he 1 wat nadat je ent ijd lang op een bankje van ew York's

entral Park hebt gcwo nd. Dan maar naar Zuid Am rika.

" tewardl"

"Ye Madam", zeg ik n denk aan de laven eh p nuit W st Afrika die HO gel' hier voeren 10 n de Hollander en Poriug ezen c n nieuwe wereld in h t We t n stichtten.

"Gin anel orang I"

,.0 K 1< dy, and a lump of ice."

1 I t 0 krain. k. bali t neen gro p r vu -Tj 1'1. zijn aan boord. De manager laat ied ren dag uren lang op h t 'moorheele cl k ocfeninO' n houd n cn cl, .eh rpe stem van den trainer knalt al: een zweep ovel' de hoof-den der m i je . Werken, slaafje, in Rio mo t de eer te

opvoering plaat hebben en met de zee in de be nen zcebri . Rio je bcnt verloren. De Carioeas zullen vallen onder deze aam al ,an noordelijk charmc en .'chep n "illeJl zeggen. maar als je een hulpsteward ben, blijf j wel uit dc politick 'n houd je to't 1'. En dan de

flink over het kopergroen. Daarna herhale men met lichtere huil n tot het blanke koper doorkomt. Bij ver-moeidheid van de recht r arm u'ebruike m n de Jinker.

Al de 16dt; patrij poort bereikt i , b ginne m n wcer bij de eer tc.

De blonde krull n aan dek zijn even cn opnieuw begonn n n ik hoor de met ijzer b slagen tap-scho nije.

over de plank n klater n. Had ik maar zoo'u krullebo!

in mijn hand inplaat 'van die staalkrull n in olie.

mis chieu zagen mijn handen er dan b ter uit. Wacht maar. in Rio ga ik aan, al, al mo t ik crvoor overboord pringen. Zien zal ik haar en geld voor een kopje Bra-ziliaan che koffie h b ik ook. Du doorrrepocl t!

Er i niet veel aan om de , ereld door e n patrijspoort i aanschouw n. Eén dag zal me echter bijblijven. Het wa op de hoogte van Buhia, to n we bij volkomcn \

ind-tilte een dricma tcr tegenkwamen. die letterlijk alle zeilen had bijgezet om elk zuchtje wind op te vangen.

Er waren w·l e n ~') stuk tuig. waarondcr allcell al 9 kluivcr . Wat e n pro htgezicht. 'Vat n schip lIit c n jongen bo k. Een chte ouderwei che klipper, die met een ladin ... rijst uit Indï' om kaap Hoorn b am 7cilen.

Di wou ik wel e 11, ycrhalen hoor n verteIl n. Tog heel lang blijft het romanti ehc schip zichtbaar en pa: na men vcrdwijn n ma len n zeilen onder e n fel rood getinten horizon. Zon n chip zijn amen ondergegaan.

Dc hlanke patrij poort zict JlU niets mc I' dan water.

Aan stuurboord komt de kust nadcr n nader. \V aar-hijnlijk zuil n wc vanavond nog binnen!oopen. Het wordt nu n I donker en I' eht yooruit komt h t Zuider-krui uit de hem 1 opduik n. De donk,. . b bo chte bergen rijzen , teil Hit h t water n maken een fnn/ru-68

tisch n indruk. Wij varen dicht aan de ombcre I' u~~n

"oorbij en aan h t einde d l' engte aangekomen verr'j t in een h t gcweldigc silhouet van de ~oogc Pao A sucar _ het uikerb"ood - als een reu achtIg hak n teg n de sterrenhemel. Daal'acht r openbaart zich de breede, hoef-ijzerachtige baai van Uia d Janeiro in entral Jlkrans van miltioenen li hteu der wereld ·tad. Een gordel van fonkelende brilliantcn, .... een gezi ht van overweldi-gende schoonheid! En daarbij moet ik vat n wa ch nl Ovcrboord m t di rommel.

Onze boot blijft voor anker liggen in de baai. Morgen ochtend zullen w mer u. Om vicr uur "all hen aan dek", zijn de order. Ik denk er niet aan vannacht in de tinkcndc "'lory hall te lapen, ik weet iet \ cel beters.

Al, alles n:ar bed is kruip ik op het <re pann n dekzeil van ecn der rcddin"'sbooten en staar in de lichtCl'krans tot de oOfTen dichtvallen.

Ual f vi r. Acht I' d iolette bergketen ten 00 t n van de nOfT sluimerend' tad gaat de zon op. M eizaam baant zich de "' uurhal een weg door de mi tige morgen. Eén b rgkam i reed door de tralen ontd oit cn wordt 'rocn.

Nu i ook de top van de Corcovado b reikt, alleen de tad aan zijn vo t ligt nog in de ko He van den jon 'en

dal r • Diep haal ik adem en maak met mijn oog n e n

vijf minuten tijdopnum en prent ze in mijn reheugen.

Niemand aan bord 11 en dc zon zoo zien opgaan al ik.

Alle hen aan dek. . e n tijd meer- voor u' kockeloer n gepeins, er moet c n tapel werk ,'erzet word n. en Troot gedeelte vnn de passagier ontscheept hier' alles moet een grondig bcurt krijgen, want morgen komen nieuwe pas'agiers aan boord yoor anto, Monte ideo en Buenos Aire. Berg n bontbeplakte koffcr ·taan

69

in de gangen en aan dek, ,er Iapen gezich!.en rennen heen en weer, n in de plaa!. yan mooie dansere -je in er"pe n lulle. zie ik a 11 en maar doodgewone, opge-wonden menseh n.

.,Je moel nu in de buurt blijven voor j tip" hebb n ze me g zen'd, .. and rs krijg .jc geen rooie cut."

.. Hoe b do I je, in de buurt blijven?"

.. Nou, zooal ik jc ze"', blijf in de bllurl rondhang n tol ze m [,ken dal j op i t. wacht. Blijf maar plakk TI

bij de"'enen di j hel mee.·l h bt creholpen. Als dal niet baal. ach t rvolg z a Is het ,leelüc gewet 1l tol aan de gangplank."

,. 'n dan?"

,.En dan. n dan. jc lijkt w 1 "'ek! Je z gl. gewoon. ik hoop dal. e n goede r i~ h bt g had en dat alles naar w zin g w esl is, n dat veel, oorspo cl en plezier zult hehben in Rio. 'n zoo."

En zoo! Ik wil graag bedi nen en afwa s h n en

'chrobb n '11 alle mog lijke rommel opknapp 11, maar

die t chni k ken ik nog' ni t. tom. maar h 'I. i zoo. Daar moet iel aan g daan word n. Tegcn di één '. die ik altijd gin and orang bra ht. cl urf ik w 1 te praten. Reuze aardig mei je. Maar di kinder n h bb n torh z If niks.

\ e ligg n nu gemeerd aan de kade. D \\'itl.c huiz 'n en wolkcnkrabb I'S hadp)) in cl zonne 'chijn. 11 de kilo-meter lange marmer 11 promcnad lang zee ligl in de w lderio'e eh duw van prachtige palmboom n. Door een kluwen "Van mel1sch n werk ik me lot aan d· lhan opgetrl)kken gangplank.

.. Good-bye young lady. hope )OU llud a nice trip.

.... eh. . .. zou U h t heel erg ,i nden al. ik U vroeg vanmiddag met mij n kopje koffie op de pr menade I.e drinken?"

70

"Oh, I'm EO orry, neemt U mij niet kwalijk, .... U hebt goed voor mij gezorgd, good-bye steward."

Daal' I.a je en buigt beleefd. Drie dollars n tto-winst .... maar je droom is naar de maan. En ze heeHe

June. ,June in January"."'} 't Lijkt wel een lied!

on ense! Wanneer leer ik eindelijk beo'rijp n dal. ik hier voor zaken b n!

Om drie uur mog n enk Ie an ons aan, al ('raan. Ik b n er bij. Hoewel. ... eiITenlijk niet· maar ik heb ITe-ruild met een ander .... oor drie dollar . lk heb me Hij gekocht. Dus toch goede zaken rredaan.

IIet i begin April en nog volop zomer in Rio. Heet geblakerd zijn de huizen en de straten. Had ik maar zoo'n Palm Bea h pakje aan inplaats van dat noordelijke colbertje. Och, wat doet het er eigenlijk toe, ik ben voor nik in Rio. Een kopje Braziliaan ch fabrikaat op een der Boulevard', vooral de bero mde Rio Bran 0 en je zi t de Rioneez n - d Carioca - aan je voorbij fla-n erefla-n. Je zou even denk n in Parij te zijn al het niet

wa' 'OOI' de zwarl-wi lle mozaik be. tra ting en de tropi h gekleede mensch n. De mann n zijn han t

uit-luitend in het wit, de dame zijn wat fleuriger. Aan de overkant van de traat prijkt een groot bord:

O.,,~~/~C"t5 (!1n.~~~'H."tt5

rij I?'nyoudig om dal. t 'nappen. Trouwen, er is f'cn 'a et ,ient van 1 gante, fluweel-oogige Rio RUa , dat ik na h t cl rcl kopje. café on lei!.e" er nog zit.

*) January = Janeiro.

71

Een dure .Iee komt vOOlTijden en twee met para ol

In document MIe ATUU (pagina 36-41)

GERELATEERDE DOCUMENTEN