REVISTA AMERICANA

In document MIe ATUU (pagina 41-45)

Honderd mooie meisjes!

Du hi r peelt z , ana vond ! En over en uur moet ik élan boord zijn. Het i \ eer e ns prachtig uitgerek ud dat ik jui ,t door dezc truat mo t komen.

Enfin, ik zal n tolk sturen. Op de Rio Branco v~r­

koop n z prachtige, bedwelmende bloemcn. Or hideën, BougainvilIc , Camelia '. Ik zeg het met Camelia .

lIet achterdekjc an de kok druipt van nattigheid en chuim ude zeep. fijn kleer n plakk n al, een dweil aan h t lichaam van het ge chrob en g bocn. E n lange galerij potten n pann n taan t wachten op een beurt.

Vandaacr mo t ik h >lp n in d pantry, want ecn van de jongen' i' dl'Onk n aan boord gekom n en Ii, .. t bewute-loos in de kooi. Z ,,,aren bij de blanke slavinnen geweest

n h bb n de boel op 'teIten gezet. E 11 der Argentijn che toker heeft een me getrokk n tocn ze hem wilden afzetten. Nu ligt 'ie in het ziekenhui . De bIlboy uit de eer te kla heeft 'm ge meerd n een van de matrozen loopt met een blauw oog rond. In de ,ertc 'erdwijn n de contour n van Rio, alleen het suikerbrood wenkt nog een laatst vaarw 1. Adio Rio!

In mijn koffertje heb ik drie dingen. Een st 1 prachtige foto's, de pitlige Carm n Miranda op de gramofoonplaat en een oud. t nen pijp. Ik heb me laten wijs maken dat d ze pipa Ilolande a no tarnt uit den tijd dat de

Hollander in Brazili" waren. Ze hadden zelf nog oud-Holland che taf I en ka ten lIit den tijd van de coloni-satie bij de Bahia d todo 0 anto. Die hcb ik maar laten staan. Trouwen', die zouden cl Brazilian n voor

"c n geld kwijt will n zijn.

D boot wemclt van klcurlingcn. Dc klcul'cn varicereu tus eh n olijf, kop el', bbehout u bJuuw-z\ art. auwe-lijk WUI'CU zij aan boord of zij verwis cId n wcderom van kj lIT·. ] lua t g n eeu van hun kan de g-el'in"'sie deining v rdragen. De lu ht vau h t ,chip i re d, vol-doende om de donkcre gelaat kleur lichter n bleeker te mak n. E n "crble kende ncO' r i' C 'u eicr naardi r

gezicht. Het gch' 1 wordt overwegend gToen. Dat is chter het crgste niet. ln teg n telling met zickc blanken, die met vcrbazingwekk nel g mak over cl> l' tc be te rceling leunen kom '11 d kcurio' (l'ckl de klcurlingen met \'oor dc mond gchouden zakdo,k naai' b n den en gc\' n .... mij, ut te do n. Mijn teo'e1 • mijn koper. mijn , itte wandcn! E n Hollands ,hc huiS\l'Oll\ zou, als ze cr ecn droeg, haal' pct VOOI' mc afnemen, Maar, ik zci het to h. niks is er veranderd in de laatstc dri honderd jaar.

Dit i een la\ens ·hip. De slaven zijn, rij P:C\ ord n en h bb n hun tatus op mij OYCl' rcdragcn. Zoo gaat h t.

Toch mo i ik la h Jl als zoo'n klcine, donkcre peuter ziclig n do dongclukkiu , cl trap af trompclt n mee-k nd zijn hundj somhoog h(mdt. lsof ik all en redclin"

kon br ngt'll. Daar zit een h Ie bank 11 ~ndig n mct bct hoofd "\'001'0' l' in dc vuist n. Ga n jullie to h aan dek fris,ehe ]u ht happ u! Hier b ned n in de drukkende hiHe komt Cl' imm 1'. niet vun. N c, de galci laven bljj ven hencd 11 III het ruim! Hcu h, er is niet verandcrd.

Wij loopcn anto binnen. anto., d'> koffiehav n der wereld. Hij ligt di p naar binnen en wij var n langzaam 7S

teug droog en be tellen een tweede. lIet i al of je tot n verweerde cI'ucil'ixen. Onder d ' hool11en staan stc nen banken voor de lreurend n, die, Ie UI' n lun" hier ... er-toe ' n, \erzonken in de nageda ·ht nis van e 'u dierbare vri nd of famili lid, De ycle z\ aar O'c luierde vrouw 11

zijn jarenlang in diepe "ouw. Men treurt lang in de Zuide-lijke landen en de piët 'it gewijd aan cl n doode is een

·H'randerd in e n bruine zee van modderig slootwater. D La Plata ,puwl hier d geweldige ma. a' lib en 'lijk

·Lang de ku I. ligt uiige.tr kt nonafzienbaar Bueno ll~t en groote mailboot van de Rot terdam-Zuid Amerika Ll~n en daarnaa t Jjgg n djeht bij Ikaar, al, ééu familie. en ik hoef zelfs niel. meer tot aan de gangplank te loopen om re uitaten t. bereik n. Maar I uk is hel niet. Een aardicre manicuri 'te vau EJisabeth Arden.

Waarom in Bueno Aire zoo in dc puntj ? Dat zit zoo. Er wonen nict vermoedende vrienden hier bij wie ik een inval, il plegen. De moeder i e n ri ndin an 1

mijn moeder en de beide zoons, geboren Argentijnen,

roote kantoorgebouwen. winkel en theater, hotels en afés. Het lev n op traat evenaart haast de drukte

Buenos Aires overwippen. Wij spraken af om zekere redenen mijn om tandin'heden geheim te houden. In een opg'ewekte temming kwamen wij op thui en Europa te preken, op om tandicrhcden in den laat ten tijd, op het leven in de uitge trek te pampa en de gezelJigheid der rancheros op hun mooi gelegen haciendas. Waarom ik toch niet mee wilde gaan voor dric maanden, rijden, jagen n vi chen met de Gaucho!> en Vaquel'O .

"Werkelijk, het pijt mij meer dan ik zeggen kan.

mevrou, , maar ik moel 0\' rmoro'en terug, .. ' .. ,mij wachten dring'ende zak n in ew York."

De volgende dag nam mijn ga tvrom mij even opzij.

Of ik haar jongen. nicl mee kon nemen voor een reisje en n Ie je in 't lev n? Ik temde hier graag in toe en b loofde mijn be t te zuIl n do n. Dc jongelui brandden r op met h t avontuur van h t zecman leven kennis te maken. maar to 11 Z h t ,aatwerk, d gangen en patrijspood n onderd k zagen, zijn ze muar weer omgedraaid. Ze me nden dat de lavernij in Zuid Amerika aUnner , as ufge chaft. Dat zij lay n yan hun

'i "en lcy n war n geword n. kwam niet in hen op.

Enkele jaren later, r<ring de oude "Ve tri" mct 1.0 opvarenden in e n torm bij Cape IIattem.. dios mu ha ho . compaiiero d mi vida .... *)

,. Ve tri " ik zal je nooit verrreten.

*) Arg. Tango: "Vaarwel jongen makker van mijn leven .... "

4

In document MIe ATUU (pagina 41-45)