• No results found

Gebruikte afkortingen

In document Staat van Zoönosen 2019 | RIVM (pagina 85-88)

AMC Academisch Medisch Centrum

https://www.amc.nl/web/Research.htm AUMC Amsterdam Universiteit Medisch

Centrum

AVG Algemene Verordening Gegevens-

bescherming

Awb Alegemene wet bestuursrecht

BARF Bones and Raw Food

BoNT Botulinum neurotoxines

BSE Bovine spongiforme encefalopathie

CAP Community acquired pneumonia

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek http://www.cbs.nl

cfu zie kve

COI Cost of Illness

COKZ Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangele- genheden

COVETLAB Collaborating Veterinary Laboratories DALY Disability Adjusted Life Years zie voor

verdere uitleg https://www.volksgezondhei- denzorg.info/definitie-en-methode-ziektelast- berekening

DWHC Dutch Wildlife Health Centre http://www.dwhc.nl

EBLV European Bat Lysavirus

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control http://ecdc.europa.eu/en/Pages/ home.aspx

EFSA European Food Safety Authority http://www.efsa.europa.eu

ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay, test voor aantonen antilichamen (serologie) of antigeen

EMR Euregio Maas-Rijn

EPiS Epidemic Intelligence information System, besloten informatiesysteem van ECDC https://epis.ecdc.europa.eu/

Erasmus MC Erasmus Medisch Centrum Rotterdam http://www.erasmusmc.nl/

ESBL Extended Spectrum Bèta Lactamase, bepaalde vorm van antibioticum resistentie

EU Europese Unie https://europa.eu/european- union/index_nl

FAO Food and Agriculture Organisation FD Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht

http://www.uu.nl/organisatie/faculteit-dierge- neeskunde

GCP Grenscontrolepost

GD Gezondheidsdienst voor Dieren in

Deventer http://www.gddiergezondheid.nl GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst http://

www.ggd.nl/

GHSA De Global Health Security Agenda Gwwd Gezondheids- en Welzijns Wet voor

Dieren http://wetten.overheid.nl/ BWBR0005662/2015-01-01

HKRS Hemorragische koorts met renaal syndroom

HPAI Hoog Pathogene Aviaire Influenza

HUS Hemolytisch Uremisch Syndroom

ICTV International Committee on Taxonomy of Viruses

IFA/IFT Immuno Fluorescence Assay/Test, test om antilichamen (IFA/IFT) of antigenen (directe IFA/IFT) aan te tonen

IGZ Inspectie voor de gezondheidszorg IGJ Inspectie voor de Gezondheidszorg en

Jeugd https://www.igj.nl/

IRAS Institute for Risk Assessment Sciences, onderdeel van FD en fac. Geneeskunde https://www.uu.nl/organisatie/faculteit- diergeneeskunde/over-de-faculteit/departe- menten/iras

ISIS Infectieziekte Surveillance Informatie Systeem van RIVM

KI Kunstmatige Inseminatie

kve kolonie vormende eenheden; kiemgetal; Engels: colony forming units (cfu). Maat voor het aantal levende micro-organis- men per milliliter of per gram http://www. microbiologie.info/kiemgetal.html

KVV Kant-en-klaar Vers Vlees

LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit https://www.rijksoverheid. nl/ministeries/ministerie-van-landbouw- natuur-en-voedselkwaliteit

LPAI Laag Pathogene Aviaire Influenza LPS Lipopolysacharide

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum https://www.lumc.nl/

MARAN Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic usage in Animals in the Netherlands

MAT Microscopische Agglutinatie Test, een test voor het aantonen van antilichamen MERS-CoV Middle East Respiratory Syndrome-

related coronavirus

MLVA Multiple Locus Variable number tandem repeat Analysis

MML Medisch Microbiologisch Laboratorium http://www.geldersevallei.nl/afdelingen/64/ medisch-microbiologisch-laboratorium MRSA Meticilline-resistente Staphylococcus

aurreus

NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten http://www.beroepsziekten.nl/ncvb

NEPLUVI Nederlandse vereniging Pluimveeverwer- kende Industrie http://www.nepluvi.nl/ NRL Nationaal Referentie Laboratorium Leptospirose, onderdeel van AMC/KIT NRL-P Nationaal Referentie Laboratorium

Parasieten, onderdeel van het RIVM NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

https://www.nvwa.nl/

OHEJP One Health European Joint Programme OIE World Organisation for Animal Health,

voorheen Office International des Epizooties http://www.oie.int/

Osiris Online Systeem voor Infectieziekten Registratie binnen ISIS, http://www.rivm.nl/ Onderwerpen/S/Surveillance_van_infectieziek- ten/Meldingsplichtige_infectieziekten

PCR Polymerase Chain Reaction, test voor het aantonen van genetisch materiaal PEP Post-expositieprofylaxe

PHC Proces hygiënecriterium

PrEP Pre-expositieprofylaxe PUUV Puumula-virus

PVE Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Per 1 januari 2015 opgeheven

http://www.pve.nl/

Radboudumc Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen https://www.radboudumc.nl RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu http://www.rivm.nl/

RIVM-CIb Centrum Infectieziekten bestrijding, onderdeel van RIVM http://www.rivm.nl/ RIVM/Organisatie/Centra/Centrum_Infectie- ziektebestrijding

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome

SNP Single-nucleotide polymorphism

TSE Transmissible spongiform encephalopa- thies

TRL Tuberculose Referentie Laboratorium, onderdeel van het RIVM

SEOV Seoul virus

TULV Tula virus

UBN Uniek Bedrijfsnummer http://www.rvo.nl/ onderwerpen/agrarisch-ondernemen/ dieren-houden/dieren-registreren

UMC Utrecht Universitair Medisch Centrum Utrecht https://www.umcutrecht.nl/nl/

vCJD Variant Creutzfeldt-Jacob Disease

VGO Veehouderij en Gezondheid

Omwonenden

VMDC Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum, onderdeel van FD

http://www.uu.nl/onderzoek/veterinair-micro- biologisch-diagnostisch-centrum

VO (EG) Verordening(en) van de Europese Gemeenschap, bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie

VPDC Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum, onderdeel van FD

https://www.uu.nl/onderzoek/veterinair- pathologisch-diagnostisch-centrum

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport https://www.rijksoverheid.nl/ ministeries/ministerie-van-volksgezond- heid-welzijn-en-sport

WAHIS World Animal Health Information System, besloten informatie systeem van OIE http://www.oie.int/wahis_2/public/index. php/home

WBVR Wageningen Bioveterinary Research (voorheen CVI) http://www.wur.nl/nl/ Expertises-Dienstverlening/Onderzoeks-insti- tuten/Bioveterinary-Research.htm

WBVR-NRL Nationaal Referentie Laboratorium voor dierziekten, onderdeel van WBVR http:// www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/ Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/ diagnostiek.htm

WFSR Wageningen Food Safety Research

WGS Whole Genome Sequencing. Voor meer

informatie, zie https://www.ntvg.nl/ artikelen/%E2%80%98whole-genome- sequencing%E2%80%99/volledig

WHO World Health Organisation

http://www.who.int/en/

Wpg Wet publieke gezondheid http://wetten. overheid.nl/BWBR0024705/2016-08-01 YOPIs Young, Old, Pregnant, Immune

incompetent. Nederlands: Jong, Oud, Zwanger, Immuundeficiënt (JOZIs). Dit zijn kwetsbare personen, die eerder een infectie oplopen en wie bij de gevolgen vaak ernstiger zijn

ZonMW Nederlandse organisatie voor gezond- heidsonderzoek en zorginnovatie http://www.zonmw.nl/nl/

RIVM Rapport 2020-0130

Dit is een uitgave van:

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Oktober 2020

In document Staat van Zoönosen 2019 | RIVM (pagina 85-88)