UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Download (0)

Hele tekst

(1)

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Ontstaan en ontwikkeling van het Surinaams nationalisme. Natievorming als opgave

Marshall, E.K.

Publication date 2003

Link to publication

Citation for published version (APA):

Marshall, E. K. (2003). Ontstaan en ontwikkeling van het Surinaams nationalisme.

Natievorming als opgave. Eburon.

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

(2)

Inhoud d

Lijstt van afkortingen vü

Woordd vooraf 1 1.. Theoretische verantwoording en probleemstelling 3

1.11 Het onderwerp en het doel van de studie 3

1.22 Probleemstelling 9 1.33 Afbakening van deze studie 10

1.44 Methodologie en bronnen 11 1.55 Opbouw van de studie 15 2.. Het ontwakend nationalisme in Suriname 17

2.11 Inleiding 17 2.22 De voorloper van het politiek nationalisme: Cornelis Gerhard

Antonn de Kom (1898-1945) 18 2.33 Het ontwakend cultureel nationalisme 25

2.3.11 Julius Gustaaf Arnout Koenders (1886-1957) 32 2.3.22 Frans Henri de Ziel (1916-1975). Pseudoniem: Trefossa 39

2.44 Het ontwakend politiek nationalisme 44 2.4.11 Unie Suriname: Bernard Willem Hendrik Bos Verschuur

(1904-1985)) 48 2.4.22 Hindostaans-Javaanse Centrale Raad: Clemens Ramkisoen

Biswamitree (1897-1980) 55 2.55 Het succes van de gematigde nationalisten: het Statuut 57

2.66 Samenvatting 60 3.. De nationalistische beweging van Surinamers in Nederland:

culturelee organisaties en studentenverenigingen 63

3.11 Inleiding 63 3.22 Surinaams nationalisme in Nederland: het begin 64

3.2.11 Wie Eegie Sanie 65 3.2.22 De vereniging Ons Suriname 74

3.33 De Surinaamse organisaties in Nederland en het Statuut 78

3.44 Samenvatting 82 4.. Organisatieverbanden van het nationalisme in Suriname 83

4.11 Inleiding 83 4.22 Wie Eegie Sanie: de culturele voorhoede van het nationalisme 83

4.2.11 Het eerste cultureel congres van Wie Eegie Sanie 93 4.2.22 Het tweede cultureel congres van Wie Eegie Sanie 95

4.2.33 Conflict met het Jeugdcentrum 96 4.2.44 Wie Eegie Sanie en de verhouding tot religie 96

ui i

(3)

4.2.55 Reacties op het cultuurstreven van Wie Eegie Sanie 99 4.2.66 De invloed van Wie Eegie Sanie op de samenleving 101 4.33 De discussiegroep KRA: de intellectuele voorhoede van het

nationalismee 102 4.44 De Nationalistische Beweging Suriname (NBS): de strijdbare

voorhoedee van het nationalisme 108 4.4.11 Onteigening van de gronden Topibo en De Vrijheid 115

4.4.22 Het Nationaal Jeugd Congres op initiatief van de NBS 117

4.4.33 Incident met portret van de Koningin 120 4.4.44 Betoging tegen het vlootbezoek "Smaldeel V" 121

4.4.55 Protestbetoging tegen Nederlandse onthouding van stemmen

overr de resolutie in de VN tegen de apartheid in Zuid-Afrika 122

4.4.66 Buitenlandse contacten 123 4.4.77 De Nationalistische Arbeiders Beweging 123

4.4.88 Maatschappelijke en politieke reacties op de NBS 125

4.4.99 De NBS nader beschouwd 128

4.55 Samenvatting 130 5.. Van cultuur naar politiek: de partij van de Nationalistische

Republiekk opgericht 133

5.11 Inleiding 133 5.22 Het politieke partijwezen in Suriname 134

5.2.11 Grote coalities van alle belangrijke segmenten 137

5.2.22 Het vetorecht bij vitale belangen 141 5.2.33 Evenredigheid bij politieke en bestuurlijke representatie 142

5.2.44 Autonomie bij behartiging van eigen belangen 143 5.33 De Partij van de Nationalistische Republiek als beginselpartij 143

5.3.11 De oprichting en organisatie van de PNR 143 5.3.22 De ideologie van de Partij van de Nationalistische Republiek 153

5.44 Deelname aan verkiezingen en andere politieke activiteiten 161

5.4.11 Deelname aan verkiezingen 161 5.4.1.11 De eerste deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1963 161

5.4.1.22 De tweede deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1967 163 5.4.1.33 De derde deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1969 164 5.4.1.44 De vierde deelname aan de verkiezingen van de PNR in de

NPK-combinatiee in 1973 165 5.4.1.55 De vijfde deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1977 166

5.4.22 Andere politieke activiteiten van de PNR 166

5.4.2.11 De AVROS-kwestie 166 5.4.2.22 Protest tegen bedrijven: anti-privatisering 168

5.4.2.33 PNR-congressen 170 5.4.2.44 Derde Wereld Conferentie van de PNR in 1971 172

5.4.2.55 De PNR tegen de "brede basisstrategie" van de VHP 173

5.4.2.66 Internationale contacten van de PNR 174

(4)

5.4.2.77 De nationalisten in massaorganisaties 175 5.4.2.88 Nationalisten en vakbondsacties 177 5.4.2.99 Interne spanningen en afsplitsingen binnen de partij 178

5.4.2.100 Verzet tegen nieuwe immigranten 179

5.4.2.111 De stakingen van 1969 180 5.4.2.122 De stakingen van 1973 183 5.4.2.133 Tegenacties: cultureel en politiek 184

5.55 Samenvatting 186 6.. Nationalisten in en uit de regeringscombinatie NPK-1 189

6.11 Inleiding 189 6.22 Prelude op regeringsdeelname door de nationalisten 189

6.33 Voorbereidingen op de onafhankelijkheid 193

6.3.11 Vaststelling van de Grondwet 194 6.3.22 De nationaliteits-of toescheidingsovereenkomst 196

6.3.33 De grenskwestie 197 6.3.44 Buitenlandse aangelegenheden 198

6.3.55 Defensieaangelegenheden 199 6.3.66 Afscheidsbetalingen / herstelbetalingen /

ontwikkelingssamenwerkingg 200 6.44 Tegenkrachten bij de voorbereiding van de onafhankelijkheid 201

6.55 Het economisch beleid van de NPK-regering 203 6.66 Spanningen in de regeringscoalitie: de nationalisten eruit 206

6.77 Nationalisten alleen in de verkiezingen 208 6.88 Interne conflicten bij de nationalisten 210 6.99 Nationalisten nog eenmaal aan zet 212

6.100 Samenvatting 215 7.. Nationalistische bewegingen in het Brits-Caraïbisch gebied

vergelekenn met het Surinaams nationalisme 219

7.11 Inleiding 219 7.22 Nationalistische ontwikkeling, partij vorming en

onafhankelijkheidd in Trinidad 221 7.33 Nationalistische ontwikkeling, partijvorming en

onafhankelijkheidd in Guyana 223 7.44 Nationalistische ontwikkeling, partij vorming en

onafhankelijkheidd in Jamaica 224 7.55 Een vergelijking: Suriname en de Britse gebieden 226

7.5.11 Het (de-)kolonisatiebeleid van de moederlanden: Nederland en

Engelandd 227 7.5.22 De periodisering van nationalistische bewegingen 230

7.5.33 De kenmerken van de aanhangers van de nationalistische

bewegingenn 231 7.5.44 De reacties op het nationalisme: intern en extern 233

v v

(5)

7.5.55 Leiderschap, kader- en partij vorming van de nationalistische

bewegingenn 235 7.66 Samenvatting 238 8.. Het Surinaams nationalisme: een balans 241

8.11 Inleiding 241 8.22 Een typering van het Surinaams nationalisme 242

8.33 Betekenis van het nationalisme op cultureel gebied 246 8.44 Prelude op regeringsdeelname door de nationalisten 248 8.55 Betekenis van het nationalisme op sociaal-economisch gebied 252

8.66 Betekenis van het nationalisme in het proces van natievorming 253

8.77 Samenvatting 254

Samenvattingg 257 Summaryy 263 Sintaa 269 Literatuurr 275 Bijlagenn 313 Bijlagee I. Vertalingen van het Sranantongo naar het Nederlands 313

Bijlagee II. Libi-lins (leefregels) en huishoudelijke regels van Wie

EegieSaniee 321 Bijlagee III. Bibliografische gegevens 323

Bijlagee IV. Namenlijst van nationalisten 325 Bijlagee V. Discussiepunten en resoluties van het Nationaal Jeugd

Congress van de NBS in 1965 327

Curriculumm vitae 333 Personenregisterr 335 Zakenregisterr 339

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :