• No results found

Functies van meerdere (meestal twee) variabelen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Functies van meerdere (meestal twee) variabelen"

Copied!
22
0
0
Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

Functies van meerdere (meestal twee) variabelen

De grafiek van de functie f : R2 → R gegeven door:

f (x , y ) = xy x2+ y2

(2)

Parti¨ele afgeleiden

Laat f : D → R waarbij D ⊂ R2 en (a, b) ∈ D.

Definieer de functie g door g (x ) = f (x , b).

De grafiek van g is de doorsnede van de grafiek van f en het vlak met als vergelijking y = b.

Als g differentieerbaar is in a dan is g0(a) de rich- tingsco¨effici¨ent van de raak- lijn aan de grafiek van g in (a, b, g (a)) = (a, b, f (a, b)).

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 1

(3)

Er geldt g0(a) = lim

h→0

g (a + h) − g (a)

h = lim

h→0

f (a + h, b) − f (a, b) h

f heet partieel differentieerbaar naar de eerste variabele (of naar x ) in (a, b).

Verder heet g0(a) de parti¨ele afgeleide van f naar de eerste variabele (of naar x ) in (a, b).

Notaties

f1(a, b) = fx(a, b) = ∂f

∂x(a, b)

(4)

Definieer de functie l door l (y ) = f (a, y ).

De grafiek van l is de doorsnede van de grafiek van f en het vlak met als vergelijking x = a.

Als l differentieerbaar is in b dan is l0(a) de rich- tingsco¨effici¨ent van de raak- lijn aan de grafiek van l in (a, b, l (b)) = (a, b, f (a, b)).

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 3

(5)

Er geldt l0(b) = lim

k→0

l (b + k) − l (b)

k = lim

k→0

f (a, b + k) − f (a, b) k

f heet partieel differentieerbaar naar de tweede variabele (of naar y ) in (a, b).

Verder heet l0(b) de parti¨ele afgeleide van f naar de tweede variabele (of naar y ) in (a, b).

Notaties

f2(a, b) = fy(a, b) = ∂f

∂y(a, b)

(6)

Als de parti¨ele afgeleiden van f bestaan voor alle (x , y ) ∈ D dan zijn deze parti¨ele afgeleiden opnieuw functies van x en y op D.

Differenti¨eren we f1 = fx = ∂f

∂x in (a, b) opnieuw naar de eerste variabele (of naar x ) dan vinden we de tweede orde parti¨ele afgeleide naar de eerste variabele (of naar x ) in (a, b).

Notaties

(f1)1(a, b) = (fx)x(a, b) = ∂

∂x

 ∂f

∂x

 (a, b) of korter

f11(a, b) = fxx(a, b) = ∂2f

∂x2(a, b)

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 5

(7)

Differenti¨eren we f1 = fx = ∂f

∂x in (a, b) naar de tweede variabele (of naar y ) dan vinden we een tweede orde, gemengde, parti¨ele afgeleide in (a, b).

Notaties

(f1)2(a, b) = (fx)y(a, b) = ∂

∂y

 ∂f

∂x

 (a, b) of korter

f12(a, b) = fxy(a, b) = ∂2f

∂y ∂x(a, b)

(8)

We kunnen hetzelfde doen met f2 = fy = ∂f

∂y in (a, b) en vinden

Notaties

(f2)1(a, b) = (fy)x(a, b) = ∂

∂x

 ∂f

∂y

 (a, b) of korter

f21(a, b) = fyx(a, b) = ∂2f

∂x ∂y(a, b) (f2)2(a, b) = (fy)y(a, b) = ∂

∂y

 ∂f

∂y

 (a, b) of korter

f22(a, b) = fyy(a, b) = ∂2f

∂y2(a, b)

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 7

(9)

Stelling

Als f gedefinieerd is op een open cirkelschijf D en f1, f2, f12 bestaan en zijn continu op D

dan bestaat f21 ook op D en f21 = f12.

(10)

Ruimtemeetkunde

(11)

Vectoren

Definitie

Een gericht lijnstuk heeft naast een grootte en een richting.

Zo’n lijnstuk heeft dus een beginpunt en een eindpunt. Het eindpunt wordt meestal van een pijltje voorzien om de richting aan te geven.

Notaties

−→AB of AB

(12)

Definitie

Twee gerichte lijnstukken zijn equivalent of gelijk als ze door een verplaatsing in elkaar zijn over te voeren.

Kiezen we een oorsprong in het platte vlak of de ruimte dan wordt een gericht lijnstuk dat in de oorsprong begint ook wel vector genoemd. Elk gericht lijnstuk is dus equivalent met een vector.

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 2

(13)

Er geldt dus:

−→CD = −→

AB Notatie

→u of u of u

(14)

De nulvector

De nulvector is de vector met lengte 0. Dit is de enige vector zonder richting.

Notatie 0

De tegengestelde vector

Als u een vector is en v is de vector die even lang is als u maar tegengesteld gericht dan heet v de tegengestelde van u.

Notatie

−u

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 4

(15)

Vermenigvuldiging met een factor

Als u een vector is en c een re¨eel getal en v is de vector die |c|

maal zo lang is als u en dezelfde richting heeft als u als c > 0 en tegengesteld is aan u als c < 0 dan heet v de

vermenigvuldiging van u met c.

Notatie cu

(16)

De som van twee vectoren

Om de som van twee vectoren u en v te bepalen worden twee technieken gebruikt:

‘de parallellogramconstructie’ en de ‘kop-aan-staartmethode’

Notatie

u + v en u + (−v) wordt genoteerd als u − v

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 6

(17)

Het gerichte lijnstuk van de

‘kop’ van v naar de ‘kop’ van u is gelijk aan u − v.

(18)

Eigenschappen

Laten a, b en c vectoren zijn en c, d re¨ele getallen. Dan geldt:

1. a + b = b + a,

2. a + (b + c) = (a + b) + c, 3. a + 0 = a,

4. a + (−a) = 0, 5. c(a + b) = ca + cb, 6. (c + d )a = ca + d a, 7. (cd )a = c(d a), 8. 1a = a.

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 8

(19)

Om het werken met vectoren te vergemakkelijken tekenen we een rechthoekig assenstelsel in het platte vlak (de ruimte) en noemen we de eenheidsvectoren (vectoren met lengte 1) in de richting van de positieve assen, i en j (i, j en k).

(20)

Opmerking

Iedere vector kan op precies ´e´en manier worden uitgedrukt in i en j (i, j en k).

Er geldt:

u = (x i + y j) + zk = x i + y j + zk.

x , y en z heten de kentallen van de vector u.

Notaties

u = x i + y j + zk = hx , y , zi of a = a1i + a2j + a3k = ha1, a2, a3i

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 10

(21)

Bewerkingen

Als a = ha1, a2i en b = hb1, b2i dan a + b = ha + b , a + b i

(22)

Bewerkingen

Als a = ha1, a2, a3i, b = hb1, b2, b3i en c een re¨eel getal dan geldt:

1. a + b = ha1+ b1, a2+ b2, a3+ b3i, 2. ca = hca1, ca2, ca3i,

3. |a| = q

a12+ a22+ a23 is de lengte van de vector a.

Als a 6= 0 dan is bovendien u = a

|a| de vector met lengte 1 in de richting van a.

I.A.M. Goddijn Faculteit EWI

13 oktober 2014 12

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Net zo als we met de integraal voor een gewone functie van ´e´en variabel de oppervlakte onder een grafiek berekenen, geeft de integraal voor een functie van twee variabelen het

Om het inprodukt van twee vectoren a en b te bepalen, die een scherpe hoek a met elkaar maken, gaan we (zie fig.. We moeten natuurlijk ook bekijken wat het inprodukt

 Voorbeeld 2.10 Bepaal de richting van de grootste helling in onderstaande punten voor onder- staande

In die voorafgaande paragrawe is daar gehandel oor die aanvanklike seleksie van voorspellerveranderlikes. Sodanige seleksie is veral gepas wanneer 'n navorser met

Prior to her Florida appointment, Ellis served as professor of music at McMurry University and held the position of parish organist at the Episcopal Church of the Heavenly Rest

The aim of this study was to provide an assessment of illegal waste dumping sites, where waste is burned (or has the potential of being burned) in the Sharpeville area,

149 China is the largest economy in the world while India features in the top ten. See the World Bank list at http://data.worldbank.org/datacatalog/GDP-ranking-table and the

We kunnen ons afvragen voor welke waarde(n) van x deze reeks convergeert en wat dan de som is van

We kunnen ons afvragen voor welke waarde(n) van x deze reeks convergeert en wat dan de som is van deze reeks.. Toepassingen

Twee vectoren a en b, beiden verschillend van 0, staan loodrecht op elkaar of heten orthogonaal als hun ingesloten hoek gelijk is aan π.. Afspraak is dat 0 loodrecht op elk

Om een richtingsafgeleide uit te rekenen hoeven we niet steeds de definitie toe te passen... Eigenschap van de

[r]

Twee vectoren u en v, beiden verschillend van 0, staan loodrecht op elkaar of heten orthogonaal als hun ingesloten hoek gelijk is aan π.. Afspraak is dat 0 loodrecht op elk

[r]

Teken twee vectoren, één op lijn a en één op lijn b, zó dat de som van de vectoren die je getekend hebt de vector v in het plaatje opleverta. De twee vectoren die

Geef je eindantwoord in

[r]

De bovengenoemde rechthoeken zijn gelijkvormig als de verhouding van de zijden van de ene rechthoek gelijk is aan de verhouding van de zijden van de andere rechthoek. Hiervoor

Voor de grasgroei zijn we uitgegaan van standaard-groeicurves op snedebasis voor veengrond, aangezien het zonder kennis van de nutriëntentoestand van de bodem op dit moment nog

Maximaal mogelijk gebruik van dierlijke mest kg totaal N per ha per jaar, met een maximum van 250 kg N per ha per jaar, maximaal mogelijke gift aan werkzame N kg N per ha per jaar

Deelnemers aan de internetenquête (gemiddelde consument) en consumenten uit natuurvoedingswinkels. Non-, light- en heavy-users van biologische groente- en fruitproducten. Ad1) In

De resultaten van de Delft3D en SedTRAILS analyses laten zien dat de zuidkant van de Vlakte van de Raan een overgangszone is die ingeklemd ligt tussen het plaatoppervlak van de

Voor een functie van drie variabelen geldt hetzelfde als voor twee variabelen, we moeten nu over kleine volume elementen (blokken) ∆x∆y∆z integreren, maar kunnen dit ook weer