• No results found

astma biJ kinderen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "astma biJ kinderen"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Factsheet JGZ-richtliJn

astma biJ kinderen

doel van de richtlijn

Preventie van astma bij kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. tijdig signaleren en begeleiden of verwijzen van kinderen met astma en hun ouders door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat levert deze richtlijn op?

tijdig signaleren en begeleiden bij astma door de JGZ levert het volgende op:

• Voorkómen dat astma zich ontwikkelt • Vroegtijdige onderkenning van astma, en daardoor eerder behandelen • Minder psychosociale problemen • Minder schoolverzuim • Minder kosten voor gemeenten door het voorkomen van psychosociale problemen • Minder medische kosten

Waarom deze richtlijn

• Astma is een belangrijk gezondheidsprobleem. Vier tot zeven procent van de vier- tot achttienjarige kinderen heeft verschijnselen van astma (=meest voorkomende chronische ziekte). • Astma heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven van kinderen en ouders. Kinderen met astma kunnen zich moe en uitgeput voelen ten gevolge van aanvallen van benauwdheid en nachtelijk hoesten. Daardoor zijn ze beperkt in hun dagelijkse bezigheden (waaronder school/studie/werk, sport en spel). Voor ouders kan het hebben van een kind met astma leiden tot bezorgdheid, werkverzuim en minder tijd voor zichzelf. Bij adequate behandeling blijven de gevolgen voor het dagelijkse leven meestal beperkt. • Astma is een belangrijke oorzaak van schoolverzuim. Kinderen met astma missen twee tot vijftien schooldagen extra per jaar. • Astma brengt aanzienlijke kosten voor de samenleving met zich mee. Jaarlijks worden ongeveer drieduizend kinderen met astma in het ziekenhuis opgenomen. De totale kosten per kind met astma worden geschat op 559 euro per jaar (prijsniveau 2004), met name door medicijngebruik.

activiteiten

• De rol van de JGZ m.b.t de preventie van astma omvat: Het geven van voorlichting en advies. Borstvoeding en niet (mee)roken zijn zinvolle maatregelen in het kader van de preventie van astma. Zo nodig geeft de JGZ ook specifieke adviezen over bijvoorbeeld voeding en astma, huisdieren en astma, het binnenmilieu en astma. • Signaleren en verwijzen bij klachten van astma. Tijdens ieder contactmoment vraagt de JGZ actief naar de hoofdsymptomen van astma, zo nodig wordt doorgevraagd om de frequentie, ernst en patroon van de klachten te achterhalen en om te bezien of er aanwijzingen zijn voor allergie of verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Bij verdenking op astma verwijst de jeugdarts naar de huisarts. • Begeleiding van kinderen met astma en hun ouders bij sociaal-medische pro-blematiek (omgaan met astma, functioneren op school, etc.) en problemen bij behandeling (effectiviteit, therapietrouw, etc.).

randvoorwaarden

• De benodigde consulttijd is gelijk aan die in de huidige situatie. • Extra consulten nauwelijks noodzakelijk. • Samenwerking in de keten rondom ouders en kinderen Een cursus motiverende gespreksvoering wordt aanbevolen om beter adviezen over stoppen met roken te kunnen geven.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

 Het toedienen van noodmedicatie ("reliever") onder de vorm van een puff. Deze medicatie zorgt voor het ontspannen van de gladde spieren rondom de luchtpijptakken,

• Onvoldoende verbetering bij een kind met de symptoomdiagnose episodisch expiratoir piepen na behandeling met een SABA en/of ICS in normale dosis gedurende 6 weken Kinderen ≥

Roken van de moeder tijdens de zwangerschap heeft een nadelig effect op de longfunctie van het kind en geeft meer luchtwegklachten in de eerste levensjaren en mogelijk ook op

Verwijsredenen zijn onder meer: discrepantie tussen klachten en longfunctie-afwijkingen, blijvende onvoldoende astmacontrole na 3-6 maanden of het niet bereiken van de

Intermitterende klachten worden behandeld met een kortwerkende luchtwegver- wijder (stap 1), terwijl bij persisterend astma een indicatie bestaat voor een

Ondanks de zeer lage kwaliteit en de onzekerheid van het bewijs vindt de werkgroep de algehele gezondheidswinst, die een GLI voor kinderen met obesitas kan opleveren een

hyperreactiviteit, ontsteking en remodeling uit te zoeken. Of er echter een causaal verband is tussen persistente hyperreactiviteit en remodeling, moet nog blijken. Ook moet er

Door te zorgen voor een volwaardige voeding en extra eiwitten, kunt u de verhouding spiermassa - vetmassa op peil houden.. Dit heeft een positieve invloed op

Wel wordt zowel bij kinderen met astma als bij kinderen met epilepsie gevonden dat jongens vaak meer gedragsproblemen hebben dan meisjes (Zahr & El-Haddad, 1998; Pianta

4 Ten tijde van publicatie van dit protocol wordt overwogen een module 99 in MediX beschikbaar te stellen voor astmapatiënten die niet voldoen aan de inclusiecriteria voor

 Vroegtijdige signalering van luchtwegklachten bij jeugdigen en daardoor eerder behandeling van astma  Minder schoolverzuim door tijdig signaleren en begeleiden bij astma door

• start luchtwegklachten op latere leeftijd en/of atopie bij een familielid.. Huisarts Wet 2006:49(11):557-72; Bindels PJE

Maak een aantrekkelijke uitnodiging. In die uitnodiging moet duidelijk gemaakt worden dat het gaat om het meedenken over de activiteiten die de Regioraad in de komende tijd

 Indien uw kind ook een luchtwegbeschermer heeft (oranje/bruine/paarse puff: Flixotide/Qvar/Seretide), blijf deze dan volgens afspraak inhaleren!..

De klachten die veroorzaakt worden door astma verschillen per kind en kunnen in de loop der jaren toenemen of verminderen.. Ondanks deze verschillen zijn er toch ook

Of plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen er goed omheen; houd dan de tong onder het mondstuk.. Spuit één puf in

De kinderarts spreekt met u af wanneer hij/zij uw kind voor poliklinische controle terug wil zien. In overleg met hem/haar kan deze afspraak gecombineerd worden met een afspraak

Wanneer de partner deze zorgen niet uitspreekt en zonder uitleg vrijen gaat vermijden, zijn misverstanden haast onvermijdelijk.. Er zijn patiënten die zich schamen voor

Als u dringende vragen heeft, kunt u bellen met uw huisarts of naar de polikliniek Longziekten. De polikliniek Longziekten is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00

Bij de mechanische noteert u zelf de waarden en heeft u mogelijk vaker (telefonisch) contact met de polikliniek Longgeneeskunde. Neem bij uw bezoek aan de polikliniek

Doordat uw gegevens op afstand beoordeeld worden, kan dit ervoor zorgen dat u minder vaak naar de polikliniek hoeft te komen.. U krijgt bij thuismonitoring een vast aanspreekpunt

In dit dagboekje kunt u opmerkingen en bijzonderheden betreffende Astma/..

Bij elk zone staat wat de klachten zijn en wat u en uw kind moeten doen.. Daarnaast vindt u nog informatie over het gebruik