• No results found

Astma bij kinderen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Astma bij kinderen"

Copied!
2
0
0

Hele tekst

(1)

ASTMA AANVAL

SEH- Patiënten informatiekaart

Deze instructiekaart is bedoeld voor kind en ouder(s)/verzorger(s). De folder bevat belangrijke informatie omtrent een benauwdheidsaanval en wat te doen bij een benauwdheidsaanval.

Waarschuwen

Wanneer uw huisarts waarschuwen

 Geen verbetering of zelfs toename van de klachten ondanks het geven van de medicatie.

 De medicatie werkt minder dan 1 uur of gaat minder dan 1 uur werken.

 Bij koorts (temperatuur >39.0°C) én pijn bij hoesten, sneller/versneld ademhalen, kortademigheid én geen of weinig werking van/verbetering door gebruik van de medicatie.

!! Alleen als ‘uitdrukkelijk’ door de kinderarts met u is afgesproken(‘Memo’), neemt u contact op met de kinderafdeling Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis - kinderafdeling

 Uw kind heeft ernstige benauwdheidklachten/kortademigheidklachten/snel toenemende benauwdheid.

 De medicatie werkt in tegenstelling tot normaal geen 3 uur, maar slechts ± 1 uur óf zelfs korter.

Medicatie

Kortwerkende luchtwegverwijders (blauwe puff):

o Ventolin® 100 microgram (μg) o Salbutamol® 100 microgram (μg) o Airomir® 100 microgram (μg)

Let op: Bovengenoemde medicatie zijn allen luchtwegverwijders. Wanneer Salbutamol genoemd wordt in deze folder, geldt dit ook voor Airomir en Ventolin (de werkende stof is Salbutamol. Ventolin en Airomir is echter hetzelfde, alleen van een andere fabrikant!)

Aandachtspunten!

Schud de puffer(dosisaerosol) goed vóór gebruik en vóór iedere puff (geldt ook voor de Redihaler en de Autohaler). De puff mag bij het schudden van de puff aan de voorzetkamer blijven zitten

Als de puffer langer dan 4 dagen niet gebruikt is of bij een nieuwe puffer, eerst 2 puffs in de lucht wegspuiten

Dien elke puff apart toe, dat wil zeggen 1 puff per keer in de voorzetkamer

Laat uw kind rechtop zitten of staan, houd het hoofd iets achterover

Laat uw kind per puff 5x inhaleren

Zorg dat u altijd een nieuwe dosisaerosol Airomir/Ventolin/Salbutamol op voorraad heeft

Controleer of er nog voldoende medicatie in de puffer (dosisaerosol) zit:

o Spuit 1 puff op een spiegel

o Blijft er een kringetje staan met een witte aanslag, dan zit er voldoende medicatie in de dosisaerosol.

o Verdampt het kringetje, wordt het vaag of twijfel je, vervang de dosisaerosol!

Indien uw kind ook een luchtwegbeschermer heeft (oranje/bruine/paarse puff: Flixotide/Qvar/Seretide), blijf deze dan volgens afspraak inhaleren!

(2)

STROOMDIAGRAM BENAUWDSHEIDAANVAL

Vertoont uw kind één of meerdere van de volgende symptomen:

 Versnelde/te snelle ademhaling (‘achter adem zijn’)

 Hoorbare piepende ademhaling

 Aanhoudend hoesten

 Intrekkingen van de borstkas (tussen/onder de ribben en/of halskuiltje)

 Uw kind kan slechts 1 of 2 woorden zeggen tussen twee ademteugen door

Ja

Start Intensief inhalatieschema met luchtwegverwijder Blauwe puff: Airomir/Ventolin/Salbutamol:

Geef uw kind 3 x 4 puffs =12 puffs volgens schema:

Tijd Aantal puffs

Start 4 puffs

Na 30 minuten 4 puffs Weer 30 minuten later 4 puffs

Knapt uw kind op na de toediening van 3 x 4 puffs Salbutamol?

Ja Nee

Volg nauwkeurig het afbouwschema Salbutamol

!! Evalueer tijdens het afbouwschema de benauwdheid van uw kind:

Neemt de benauwdheid tijdens het afbouwschema toe of wordt de benauwdheid niet minder, ga over op de rode stappen hiernaast 

Tijd/Dag Aantal Salbutamol puffs Frequentie inhalatie Start =einde intensief inhalatieschema

Na 1 uur 4 puffs 4 puffs per uur

Weer 1 uur later 4 puffs 4 puffs per uur

Weer 1 uur later 4 puffs 4 puffs per uur

Daarna elke 3 uur 4 puffs, ook ’s nachts! á 3 uur 4 puffs Dag 2 Elke 3 uur, 4 puffs ook ’s nachts! 8 keer per dag Dag 3 Elke 4 uur, 4 puffs ook ’s nachts! 6 keer per dag Dag 4 Elke 4 uur, 2 puffs

(8.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00 uur + zo nodig ’s nachts extra),

Tijden afstemmen op activiteiten van uw kind.

4 keer per dag

Dag 5 Bij duidelijke afname van klachten:

1 tot 2 puffs gedurende 1-2 dagen of afbouwen tot het aantal voorgeschreven puffs door kinderarts.

1-2 keer per dag

♦ Neem contact op met:

uw huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost 0900-8860

♦ Álleen als ‘uitdrukkelijk’, door de kinderarts met u is

afgesproken(‘Memo’), neemt u contact op met de Spoed Eisende Hulp(SEH)

van Bernhoven:

0413-401000

Wat te doen tot aan hulpdienst?

♦ Blijf bij uw kind

♦ Geef uw kind tot aan de hulpdienst:

(huisarts/ziekenhuis of ambulance) ieder kwartier 4 puffs Salbutamol!!

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verwijs direct naar 2e lijn bij koliekpijn, (gallig)braken en bessengelei ontlasting Overleg met kinderarts bij bloedverlies per anum (<4 jaar), zeker i.c.m. acute

The main finding of the paper is the clear evidence that the temperature structure function in the BLs of turbulent 2D RB flows exhibit ESS scaling in the energy- containing range

• Onvoldoende verbetering bij een kind met de symptoomdiagnose episodisch expiratoir piepen na behandeling met een SABA en/of ICS in normale dosis gedurende 6 weken Kinderen ≥

• start luchtwegklachten op latere leeftijd en/of atopie bij een familielid.. Huisarts Wet 2006:49(11):557-72; Bindels PJE

classificatie, gebaseerd op de opname van 31 mei 1985, is als overlay gebruikt voor alle overige beelden van 1984 en 1985 om het gedrag van de clusters ('vegetatietypen') te

De klachten die veroorzaakt worden door astma verschillen per kind en kunnen in de loop der jaren toenemen of verminderen.. Ondanks deze verschillen zijn er toch ook

Bij elk zone staat wat de klachten zijn en wat u en uw kind moeten doen.. Daarnaast vindt u nog informatie over het gebruik

De vraag is of, gegeven deze laatste constatering, de kop niet wat minder zuinig had kunnen zijn.. Lezing van het OPTA evaluatierapport doet overigens vermoeden dat OPTA de

In zorg en onderzoek zijn er drie dimensies, waarnaar de titel van mijn rede verwijst: het kind als patiënt, een groep kinderen, en de jeugd als steekwoord voor de hele populatie

Intermitterende klachten worden behandeld met een kortwerkende luchtwegver- wijder (stap 1), terwijl bij persisterend astma een indicatie bestaat voor een

Roken van de moeder tijdens de zwangerschap heeft een nadelig effect op de longfunctie van het kind en geeft meer luchtwegklachten in de eerste levensjaren en mogelijk ook op

Maria prinses van Oranje (1556-1616), de oudste dochter van Willem van Oranje, zorgde voor haar halfzusjes totdat hun vader een klein jaar later hertrouwde met Louise de Coligny,

Of plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen er goed omheen; houd dan de tong onder het mondstuk.. Spuit één puf in

dachte is). BuZa omvat dan alle drie de instrumenten van buiten- lands beleid: hulp, handel en con- flictbeheersing. 'Ontwikkelings- werker', 'koopman' en 'soldaat'

Deze vrijzinnig hervormde predikant, leidsman van het religieus-socialisme in Nederland (Arbeiders Gemeenschap der Wood - brookers met haar blad Tijd en Taak), lid van

In het huidige stelsel worden de resterende zetels ver- deeld door telkens voor elke partij, of combinatie van partijen, het aantal stemmen te delen door het

Answer to central research question (How are the ELAs applied and observed by the police and the OM and what are the experiences with the ELAs of the parties involved?).. Within

De kinderarts spreekt met u af wanneer hij/zij uw kind voor poliklinische controle terug wil zien. In overleg met hem/haar kan deze afspraak gecombineerd worden met een afspraak

Ondanks de zeer lage kwaliteit en de onzekerheid van het bewijs vindt de werkgroep de algehele gezondheidswinst, die een GLI voor kinderen met obesitas kan opleveren een

• Voorkómen dat astma zich ontwikkelt • Vroegtijdige onderkenning van astma, en daardoor eerder behandelen • Minder psychosociale problemen • Minder schoolverzuim •

De Van der Pekbuurt is een wijk in transitie, veel nieuwe voorzieningen zijn niet meer gericht op de huidige bewoners maar speculeren op een demografische verandering. Het is maar

Wel wordt zowel bij kinderen met astma als bij kinderen met epilepsie gevonden dat jongens vaak meer gedragsproblemen hebben dan meisjes (Zahr & El-Haddad, 1998; Pianta

Raadpleeg de modems voor het oplossen van dit probleem als u het probleem wilt oplossen, maar PPP start, maar de sectie voor het later oproepen van het oproepen van het